dai hoi 7

2 91 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 01:00

4 Những phương hướng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Cương lĩnh 1991 nêu bảy phương hướng trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Bảy phương hướng đồng thời định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước Một là, “xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên với hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân'' Phương hướng rõ chất giai cấp, tính nhân dân Nhà nước ta Thông qua Nhà nước, nhân dân ta có cơng cụ mạnh mẽ, sắc bén để thực quyền làm chủ mình, đưa đất nước độ lên chủ nghĩa xã hội Để thực dân chủ xã hội chủ nghĩa đầy đủ đắn, cần đấu tranh phê phán quan điểm hành vi quan liêu, xa rời quần chúng, quan điểm dân chủ phi giai cấp, dân chủ trớn, thiếu kỷ cương không phù hợp với chất chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Hai là, “phát triển lực lượng sản xuất, cơng nghiệp hố đất nước theo hướng đại gắn liền với phát triển nơng nghiệp tồn diện nhiệm vụ trung tâm nhằm bước xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao suất lao động xã hội cải thiện đời sống nhân dân''4 Trong điều kiện kinh tế nước ta phát triển, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phát triển lực lượng sản xuất Cơng nghiệp hố phương thức quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất Đồng thời, phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học cơng nghệ, cơng nghiệp hố nước ta phải theo hướng đại Ba là, ''phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất, thiết lập bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế quốc dân Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu” Phương hướng thể sâu sắc hơn, sáng tỏ quan niệm xây dựng quan hệ sản xuất ba mặt: sở hữu, quản 1ý phân phối, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất nay, bảo đảm gắn bó hữu bước phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất; khắc phục quan điểm ý chí, muốn nhanh chóng xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, chế độ công hữu chiếm ưu thế, trình độ lực lượng sản xuất thấp Quan điểm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần dựa nhận thức đầy đủ ưu hạn chế sản xuất hàng hố; sản xuất khơng phải sản phẩm riêng chủ nghĩa tư bản; khắc phục tư tưởng phủ nhận sản xuất hàng hoá kinh tế nhiều thành phần; trì lâu chế tập trung quan liêu, bao cấp, phân phối bình quân Chúng ta chủ trương tăng cường vai trò quản lý Nhà nước kinh thành hoá để chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chúng, phục vụ mục tiêu chủ nghĩa xã hội Mặt khác, cần tăng cường vai trò kinh tế nhà nước kinh tế tập thể, bước hình thành sở kinh tế chủ nghĩa xã hội, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế quốc dân Chỉ có sở kinh tế thực mục tiêu xố áp bóc lột, xố phân hoá xã hội thành giai cấp đối kháng Đây vấn đề để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trình phát triển thành phần kinh tế Trong kinh tế có nhiều hình thức phân phối khác nhau: phân phối theo vốn, phân phối theo phúc lợi, hình thức phân phối chủ yếu phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế Bốn là, ''tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hoá làm cho giới quan Mác - Lênin tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội Kế thừa phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp tất dân tộc nước, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh lợi ích chân phẩm giá người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực thẩm mỹ ngày cao Chống tư tưởng, văn hoá phản tiến bộ, trái với truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị cao quý loài người, trái với phương hướng lên chủ nghĩa xã hội'' Cách mạng tư tưởng - văn hoá quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa cần thiết chuyển sang chế kinh tế Phát triển kinh tế phải đơi với xây dựng văn hố người mới, bảo đảm phát triển bền vững Năm là, thực sách đại đồn kết dân tộc, củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp lực lượng phấn đấu nghiệp dân giàu, nước mạnh Thực sách đối ngoại hồ bình, hợp tác hữu nghị với tất nước; trung thành với chủ nghĩa quốc tế giai cấp cơng nhân, đồn kết với nước xã hội chủ nghĩa, với tất lực lượng đấu tranh hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới''7 Phương hướng nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, huy động lực lượng cộng đồng dân tộc, tiềm sáng tạo người Việt Nam Mặt khác, tạo môi trường quốc tế thuận lợi tranh thủ tối đa sức mạnh bên để kết hợp có hiệu sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, bảo đảm phát triển nhanh bền vững; góp phần nước ta vào nghiệp đấu tranh hồ bình tiến nhân dân giới Sáu là, ''xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam Trong đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc thành cách mạng''8 Hai nhiệm vụ chiến lược có vị trí riêng, có quan hệ thống với Xác định nhiệm vụ mối quan hệ đó, để mặt, tập trung sức lực, trí tuệ cho việc xây dựng đất nước; mặt khác, có đủ khả đập tan hoạt động phá hoại, làm thất bại âm mưu thủ đoạn ''diễn biến hồ bình'' lực thù địch, bảo đảm sống hạnh phúc cho nhân dân Đặt nhiệm vụ xây dựng đất nước lên hàng đầu khơng có nghĩa coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vì, làm tốt nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng sở vật chất tinh thần bảo đảm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Cần kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng Bảy là, ''xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta'' Phương hướng quán triệt sâu sắc luận điểm Đảng nhân tố định thắng lợi toàn nghiệp cách mạng; đồng thời, rõ cần thường xuyên nhận rõ nguy Đảng cầm quyền mà V.I.Lênin Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo Đó nguy sai lầm đường lối trị, thối hố tư tưởng trị, đạo đức, quan liêu, xa rời quần chúng Do đó, Đảng phải thường xuyên tự đổi chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Theo phương hướng nói trên, mục tiêu tổng quát phải đạt tới kết thúc thời kỳ độ “ xây dựng xong sở kinh tế chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng tầng trị tư tưởng, văn hố phù hợp, làm cho nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh”10 Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta trình lâu dài, phải qua nhiều chặng đường Mục tiêu chặng đường đầu thông qua đổi toàn diện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định vững chắc, tạo phát triển nhanh chặng sau Để thực tốt mục tiêu nói trên, Cương lĩnh nêu định hướng lớn sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phương hướng xây dựng hệ thống trị, nêu bật vai trò lãnh đạo Đảng 11
- Xem thêm -

Xem thêm: dai hoi 7, dai hoi 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn