Thí nghiệm Kỹ thuật số 1

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 00:49

GIỚI THIỆU MÔN HỌC : THÍ NGHIỆM SỐ : : 15 tiết thực hành + tiết kiểm tra :1 : KỸ THUẬT SỐ : : Tài liệu hướng dẫn TN SỐ : - Giáo trình SỐ - Phụ lục TN SỐ Tóm tắt nội dung : Khảo sát tính cổng logic Flip-Flop, hoạt động mạch tổ hợp, mạch đếm ghi dòch ứng dụng chúng vi mạch MSI Tên môn học Mã số Phân phối Số tín Môn tiên Môn song hành Giáo trình Tài liệu tham khảo Characteristics of logic gate and Flip-Flop, operation of combinational circuits, counter and register and their applications on MSI integrated circuits 10 Đối tượng học : 11 Giáo viên phụ trách : 1) Lê Thò Kim Anh 2) Võ Thò Thu Hồng 3) Vũ Quang Thời 4) Nguyễn Kỳ Tài 5) Trương Quang Vinh 6) Trần Thò Chiêu Minh 7) Nguyễn Ngọc Mai Khanh 8) Hoàng Trang ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÍ NGHIỆM SỐ Thời gian:15 tiết thực hành +3 tiết kiểm tra Bài 1: Khảo sát cổng logic Flip-Flop -Vẽ đặc tuyến truyền đạt V0=f(Vi) lọai cổng TTL CMOS -Đo (các thông số dòng, áp) khả Fan-out mức thấp cổng logic -Khảo sát ngõ cực thu hở, ngõ trạng thái cổng logic TTL -Khảo sát họat động D-FF JK-FF Bài 2: Mã hóa – giải mã – giải mã kéo LED đoạn -Khảo sát vi mạch chốt-giải mã BCD sang đọan ( IC 4511) – ứng dụng -Khảo sát vi mạch mã hóa ưu tiên sang (IC 74148) – ứng dụng - Khảo sát vi mạch giải mã sang (IC 74138) – ứng dụng Bài 3: Hệ tổ hợp tạo hàm dùng vi mạch MSI -Dùng decoder ( từ cổng/vi mạch 74138) để tạo hàm -Dùng multiplexer (từ vi mạch 74151/74153) để tạo hàm Bài 4:Mạch đếm ghi dòch -Khảo sát vi mạch đếm7493 (ứng dụng đếm nhò phân đếm module) - Khảo sát chức vi mạch đếm 4510 -Khảo sát ghi dòch bit 74164 –ứng dụng -Khảo sát ghi dòch bit 74194 – ứng dụng Bài 5: Hệ nhớ ROM – RAM -Truy xuất ROM -Ghi đọc RAM TTL
- Xem thêm -

Xem thêm: Thí nghiệm Kỹ thuật số 1, Thí nghiệm Kỹ thuật số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn