BÀI tập TÍNH TOÁN XNK

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 00:14

- Tên hàng: thiết bị kết nối Số kiện: pallets Kích thước: 120*130*155cm Trọng lượng: 1250kg Địa lấy hàng: KCN TânTrường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương Địa giao hang Đức: Cảng : HảiPhòng Cảng dỡ hàng: Hamburg Ngày dự kiến: 25.05.2018 Giá sau  Các phí phát sinh Việt Nam + Cước biển Hải Phòng – Hamburg: $10/cbm + Phí vận đơn: $35/bộ + Phí xếp dỡ cảng: $7/cbm + Phí khai thác hàng lẻ: $5/cbm + Phí hải quan xuất khẩu: $40/lơhàng + Phí vận chuyển nội địa: $85/lơhàng + Phíkiểmhóa: $25/lơhàng + Phí mua bảo hiểm: 0.12%/trị giá mua BH + Trị giá mua BH 110% FOB, điều kiện mua BH A: + Trịgiá FOB: 116500$  Các phí phát sinh Đức + Phí lệnh giao hàng: $50/bộ + Phí EDI: $25/lơ hàng + Phí xử lý hàng hóa: $35/lơ hàng + Phí giao hàng: $185/lơ hàng Yêucầubàitập - Dịchđầubàitrên sang tiếnganh - Viết mail xingiávậnchuyểntheotheocácđiềukiệngiaohàng FOB, CFR, DAP, CIF - XácđịnhdanhmụcphímàDoanhnghiệpphảithanhtốntheocácđiềukiệngiaohàn gtrên - Tính chi phímà DN phảithanhtốntheocácđiềukiện FOB, CIF, CFR, DAP - Làm booking hoặcgửi mail book chocôngtyvậnchuyểntheođiềukiệntrên - Xácđịnhcácnội dung cầnkiểmtratrênvậnđơn B/ PHƯƠNG THỨC ĐƯỜNG HANG KHONG Thông tin chungđầubàihàngxuất - Tênhàng: thiếtbịkếtnối Sốkiện: pallets Kíchthước: 120*130*155cm Trọnglượng: 1250kg Địachỉlấyhàng: KCN TânTrường, huyệnCẩmGiàng, HảiDương ĐịachỉgiaohàngtạiĐức: EPT Germany gmbh - Stuttgart 8534, Germany Cảngđi : HAN Cảngdỡhàng: STR Ngàyđidựkiến: 25.05.2018 Giánhưsau  CácphíphátsinhtạiViệt Nam + Cướchàngkhông: 1.30+kg (FSC 0.92/kg on GW) + Phi vậnđơn: $35/bộ bill + Phíxếpdỡtạisân bay: $0.06/kg GW + Phíbốcxếptạikho: $2/cbm + Phíhảiquanxuấtkhẩu: $40/lơhàng + Phívậnchuyểnnộiđịa: $55/lơhàng + Phíkiểmhóa: $25/lơhàng + Phímuabảohiểm: 0.12%/trịgiámua BH + Trịgiámua BH 110% FOB, điềukiệnmua BH A + Trịgiá FOB: 116500$  CácphíphátsinhtạiĐức + Phílệnhgiaohàng: $50/bộ + Phí EDI: $25/lơhàng + Phíxửlýhànghóa: $35/lơhàng + Phígiaohàng: $185/lơhàng ucầubàitập - Dịchđầubàitrên sang tiếnganh - Viết mail xingiávậnchuyểntheotheocácđiềukiệngiaohàng FOB, CFR, DAP, CIF - XácđịnhdanhmụcphímàDoanhnghiệpphảithanhtốntheocácđiềukiệngiaohàn gtrên - Tính chi phímà DN phảithanhtốntheocácđiềukiện FOB, CIF, CFR, DAP - Làm booking hoặcgửi mail book chocôngtyvậnchuyểntheođiềukiệntrên - Xácđịnhcácnội dung cầnkiểmtratrênvậnđơn ... Yêucầubàitập - Dịchđầubàitrên sang tiếnganh - Viết mail xingiávậnchuyểntheotheocácđiềukiệngiaohàng FOB, CFR, DAP, CIF - XácđịnhdanhmụcphímàDoanhnghiệpphảithanhtốntheocácđiềukiệngiaohàn gtrên - Tính. ..- Dịchđầubàitrên sang tiếnganh - Viết mail xingiávậnchuyểntheotheocácđiềukiệngiaohàng FOB, CFR, DAP, CIF - XácđịnhdanhmụcphímàDoanhnghiệpphảithanhtốntheocácđiềukiệngiaohàn gtrên - Tính chi phímà... chocôngtyvậnchuyểntheođiềukiệntrên - Xácđịnhcácnội dung cầnkiểmtratrênvậnđơn B/ PHƯƠNG THỨC ĐƯỜNG HANG KHONG Thông tin chungđầubàihàngxuất - Tênhàng: thiếtbịkếtnối Sốkiện: pallets Kíchthước: 120*130*155cm Trọnglượng: 1250kg
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TÍNH TOÁN XNK, BÀI tập TÍNH TOÁN XNK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn