Đề cương quản lý rừng bền vững

9 80 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 23:07

Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả muc đích đặt ra.1 Trồng rừng được áp dụng trên đất không có tính chất đất rừng hoặc đất còn tính chất đất rừng và bao gồm cả nền tảng đất ngập nước ven biển, cửa sông hoặc đầm lầy. Tên: Lớp: MSSV: GVGD: ĐỀ CƯƠNG QUẢN RỪNG BỀN VỮNG Câu 1: Trình bày quy trình khai thác rừng trồng? (3 điểm) 1.1 Giao nhận rừng khai thác: Trước tiến hành khai thác, chủ rừng đơn vị khai thác cần tiến hành giao nhận rừng để khai thác: - Chủ rừng giao cho đơn vị khai thác tài liệu, hồ sơ lien quan như: Hồ sơ khai thác, định phê duyệt cấp phép khai thác - Giao nhận diện tích, hiện trạng, cọc mốc, khối lượng gỗ khai thác lô hờ sơ tiến hành bàn giao ngồi thực địa Trong giao nhận, cần thể hiện rõ trình tự khai thác (lô khai thác trước, lô khai thác sau) - Các cơng trình phục vụ sản xuất - Những cam kết việc thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác, an tồn lao động; trách nhiệm bên giao bên nhận trình khai thác; thời gian bắt đầu kết thúc khai thác 1.2 Luỗng phát, chặt hạ, cắt khúc bóc vỏ: - Luỗng phát: Trước khai thác cần phải tiến hành l̃ng phát tồn dây leo, bụi diện tích khai thác hoặc xung quanh khai thác Dây leo được phát sát gốc ngang tầm với Cây bụi được phát sát gốc, chiều cao gốc chặt không 15 cm, băm dập rải mặt đất để khơng ảnh hưởng đến q trình chặt hạ, cắt khúc - Chặt hạ: Chọn hướng đỗ thích hợp, ít ảnh hưởng nhất đến xung quanh đảm bảo an toàn lao động Để có khả tái sinh chời tớt, chiều cao gớc chặt từ 1⁄2 - lần đường kính gốc, mặt cắt gớc nghiêng nhẵn đểthốt nước tốt, tránh cho gốc bị thối, mục Nếu mặt cắt bị xước râu tôm phải tiến hành sửa lại - Mở miệng: Ḿn đở theo hướng mở miệng theo hướng đó, góc mở miệng khoảng 450 hoặc lớn tùy theo địa hình nơi mọc Độ sâu miệng khoảng 1/3 đường kính vaddarm bảo cho chiều dài bản lề 2/3 đường kính gốc chặt - Cắt gáy: Mặt cắt gáy phải đối diện với miệng được cắt sau mở miệng Mạch cắt phải hoặc cao mặt cắt miệng - Chừa bản lề để làm để lam chỗ tựa cho đổ hướng: Muốn đỏ theo hướng tự nhiên, để bản lề thẳng Muốn đổ lệch với hướng đổ tự nhiên góc nhỏ, đểbản lề chéo, phần rộng bản lề được để phía hướng đổ theo ý muốn Muốn đổ khác với hướng đổ tự nhiên góc lớn, để bản lề hình tam giác, phần rộng bản lề được để phía hướng đở theo ý ḿn - Cắt khúc bóc vỏ: Sau chặt hạ tiến hành cắt khúc bóc vỏ tránh để lâu, mặt cắt khúc phải vuông với thân gỗ Câu 2: Hãy cho biết thực trạng giải pháp quản lâm sản gỗ để quản rừng bền vững? (3.5 điểm) 2.1 Thực trạng: Lâm sản ngồi gỡ ng̀n lợi đáng kể từ rừng Tuy nhiên, thời gian qua chưa có thớng kê nghiên cứu đầy đủ ng̀n lợi Có thể khẳng định tờn tại nhiều nguyên nhân khác mà trước hết phải kể đến việc quản nhà nước, cấp chính quyền địa phương quan chuyên ngành Tinh trạng khai thác lâm sản ngoai gỗ trái phép từ rừng ngày nhiều nhiều địa phương, quan chưa có giải pháp bảo vệ hợp Nhu cầu xã hội ngày cao, nhiều sản phẩm từ rừng bị khai thác kiệt quệ, làm cho đa dạng sinh học rừng ngày giảm sút nhà nước chưa có chính sánh phù hợp chưa có nhiều quan tâm đến lâm sản ngồi gỡ Trong thời gian qua có quan tâm nghiên cứu việc nuôi trồng lâm sản ngồi gỡ chưa nhiều, chưa đáp ứng được tiềm sẵn có nhu cầu thị trường 2.2 Giải pháp: Nhà nước cần có sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu nuôi trồng nhiều nguồn lợi lâm sản ngồi gỡ, vừa đem lại thu nhập cho người dân, vừa đảm bảo được việc hạn chế tác động bất lợi vào rừng thơng qua chương trình đầu tư, khuyến lâm,… Một vấn đề cần được quan tâm hiện việc đảm bảo có thị trường tiêu thụ ổn định mặt giá cả đáp ứng mặt quy mơ Khi có được thị trường tiêu thụ ổn định, việc xúc tiến định hướng cho việc nuôi trồng lâm sản ngồi gỡ có được mục tiêu rõ ràng, hạn chế được rủi ro,… Điều đồng nghĩa với việc bảo vệ được lâm đặc sản từ rừng được thuận lợi đảm bảo được thu nhập người dân nhu cầu thị trường Câu 3: Vai trò nghiên cứu sinh trưởng sản lượng rừng tự nhiên quản rừng bền vững? (3.5 điểm) Sinh trưởng sự tăng lên đại lượng nhờ kết quả đờng hóa vật sớng Trong sản lượng rừng, sinh trưởng được hiểu sự biến đổi theo thời gian đại lượng cá thể đường kính, chiều cao, đường kính tán, thể tích,… Sinh trưởng gắn liền với thowig gian nên thường được gọi trình sinh trưởng Sản lượng kích thước hay nhiều cá thể lâm phần tại ći giai đoạn hoặc lượng gỡ lâm phần cho thu hoạch thời điểm xác định hay lượng gỗ mà rừng tạo được tại t̉i xác định (Trữ lượng) Vai trò: Vai trò kiến thức lượng tăng trưởng rừng rất lớn việc quản rừng bền vững Chỉ biết chính xác lượng tăng trưởng rừng, tính toán chính xác lượng khai thác cho phép để đảm bảo tính bền vững Câu 4: Trình bày đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên? Ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên? 4.1 Các đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên: Cấu trúc rừng bao gồm: Cấu trúc sinh thái (tổ thành, dạng sống, tầng phiến), cấu trúc hình thái (tầng thứ, mật độ, mạng hinh phân bố) cấu trúc thời gian - Cấu trúc sinh thái: Rừng tự nhiên nhiệt đới nói chung rừng tự nhiên tại Việt Nam nói riêng kiểu rừng có cấu trúc sinh thái rất phức tạp tở thành lồi, tầng phiến có sự đa dạng sinh học cao + Tở thành lồi nhân tớ diễn tả sớ lồi tham gia sớ cá thể lồi thành phần gỡ rừng Tổ thành cho biết sự tổ hợp mức độ tham gia loài khác đơn vị diện tích Nghiên cứu tổ thành loài nhằm xác định được loài tồn tại, sự phân bố chúng không gian, xác định lồi thường kết nhóm giá trị kinh tế lồi, nhóm lồi quầnĐể xác định tở thành lồi, sớ IV được sử dụng để viết công thức tổ thành lồi (tởng % sớ lần x́t hiện lồi, tiết diện ngang trữ lượng) Theo Daniel, loài có IV > 5% thực sự có ý nghĩa mặt sinh thái lâm phần Theo Thái Văn Trừng lâm phần, nhóm lồi >50% tởng sớ cá thể tầng cao nhóm lồi ưu + Các tiêu để sự đa dạng loài rừng tự nhiên hệ sớ hỡn lồi (sớ lồi/sớ cây), sớ đa dạng Simpon,… - Cấu trúc hình thái (cấu trúc thẳng đứng, tầng thứ): Phân bố số theo chiều cao được nhà lâm học quan tâm để xác định tầng thứ rừng Rừng tự nhiên nhiệt đới Việt Nam chia làm tầng sau: + Tầng vượt tán: Là loài vươn cao trội hẳn lên không liên tục + Tầng tán chính (tầng ưu sinh thái): Cấu tạo nên tầng thứ chính, liên tục + Tầng tán: Gồm tái sinh gỡ chịu bóng + Tầng thảm tươi: Chủ yếu loài thân thảo + Ngoại tầng: Chủ yếu loài dây leo - Cấu trúc thời gian (N/D): + Phân bố số theo cấp đường kính sở quan trọng nhất kết cấu lâm phần (có thể xác định t̉i rừng) Đường kính thành phần tham gia chủ yếu việc tính tốn thể tích cây, từ xác định trữ lượng rừng Phân bố đường kính sở cho biện pháp xử lâm sinh, đặc biệt khai thác điều chế Không đề cập đến tiêu chiều cao, chiều cao khó đo Quy luật chung giảm dần theo cấp đường kính, đường kính tăng giảm dần (chiều cao tăng sớ lượng giảm), đường cong giảm có đỉnh lệch trái đường cong giảm có đỉnh lệch trái Rừng tự nhiên ít bị tác động, có cấu trúc N/D dạng đỉnh lệch trái + Quy luật kết cấu trữ lượng: Là quy luật phân bố thể tích theo cỡ kính, sở quan trọng để xác định phương thức cường độ khai thác Phương thức khai thác chính đối với rừng tự nhiên khác tuổi khai thác chọn Chia làm lớp: Lớp dự trữ (D1,3 < 25 cm), lớp kế cận (D1,3 = 25 – 40 cm) lớp thành thục (D1,3 > 40 cm) Một mô hình rừng được coi có tỷ lệ thể tích lớp 1:3:5 4.2 Ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên: Góp phần làm sở khoa học cho quản rừng tự nhiên theo hướng bền vững, đa chức nói chung làm sở cho nghiên cứu động thái cấu trúc rừng giai đoạn nói riêng Tính toán được tiêu… Để ta đánh giá được mức độ sinh sản quần thể, mức độ tử vong cuả quần thể, sự phân bố hay phát tán quần thể Đánh giá sinh thái rừng qua tiêu tính toán Đánh giá hiệu quả sự quản sử dụng rừng bền vững Làm quen với số phương pháp được sử dụng nghiên cứu Việc nghiên cứu giúp cho hiểu rõ khả phục hời tự nhiên rừng có sở đề biện pháp lâm sinh khoanh nuôi phục hời rừng, làm giàu rừng để tận dụng được khu rừng sinh trưởng phát triển tự nhiên mang lại hiệu quả cho sống người dân việc cải tạo môi trường, tăng mức độ đa dạng sinh học Câu 5: Trình bày quy luật diễn tái sinh rừng? Ý nghĩa nghiên cứu tái sinh? 5.1 Các quy luật diễn tái sinh rừng: Quá trình tái sinh diễn rừng tự nhiên vấn đề quan trọng nghiên cứu sinh thái rừng nhiệt đới Mỗi sự phá hoại rừng nguyên sinh dẫn đến trình diễn theo xu hướng trở lại trạng thái ban đầu Sự thay đổi thường được gọi trình diễn thứ sinh Theo Thái Văn Trừng phân thành loại trình diễn thứ sinh: Trên đất rừng ngun trạng đất rừng thối hóa Tái sinh tự nhiên trình chủ yếu để phục hời rừng qua pha diễn Có cách tái sinh tự nhiên: - Cách tái sinh liên tục tán kín rậm lồi chịu bóng thường thưa thớt yếu ớt thiếu ánh sáng nên có sớ ít khỏi giai đoạn nguy hiểm, ức chế kéo dài để chờ hội vươn lên tầng cao có đủ nhu cầu sinh thái - Cách tái sinh theo vệt để hàn gắn lổ trống tán rừng già đở rụi hay gió bão làm đở gãy Trên lở trớng trước hết mọc lên lồi tiên phong ưa sáng, mọc nhanh Dưới tán tiên phong, loài định vị thành phần quần thụ cũ thường đòi hỏi che bóng – năm đầu mọc sau vươn lên thay lồi tiên phong tạm thời có tuổi thọ ngắn 5.2 Ý nghĩa nghiên cứu tái sinh: Nếu lớp tái sinh có thành phần khác với tầng đứng trình diễn xảy Ngược lại, giớng dấu hiệu sự thay thế hệ hệ khác Nghiên cứu tái sinh có ý nghĩa quan trọng việc xác định giải pháp lâm sinh xúc tiến tái sinh rừng Để ta đánh giá được sự phân bố hay phát tán quần thể Nghiên cứu tái sinh nhằm góp phần hoàn thiện sở luận cho việc ứng dụng mơ hình nghiên cứu để xác định được cấu trúc tái sinh rừng tự nhiên Đề xuất định hướng cho giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm xúc tiến tái sinh tự nhiên phục vụ công tác khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng tự nhiên Câu 6: Hãy nêu ưu, nhược điểm kỹ thuật làm giàu rừng? 6.1 Ưu điểm: - Giá thành tương đối thấp; - Thi công đơn giản; - Bảo vệ lợi dụng được rừng cũ giá trị sẵn có rừng, đờng thời trì được khả phòng hộ rừng 6.2 Nhược điểm: - Sinh trưởng trồng thường thấp; - Cơng việc chăm sóc phải thường xun kéo dài Câu 7: Trình bày quản rừng tự nhiên bền vững dựa vào cộng đồng dân cư địa phương? 7.1 Những đặc điểm xã hội cộng đồng dân cư địa phương có tác động đến quản rừng bền vững: Ở Việt Nam, diện tích đất lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng đồi núi cả nước, nơi sinh sống sớ nhiều dân tộc ít người có trình độ dân trí thấp, phương thức canh tác lạc hậu, kinh tế chậm phát triển đời sớng nhiều khó khăn, phụ thuộc vào rừng (đất rừng làm nương rẫy; khai thác gỗ, củi; thu hái lâm sản,săn bắt chim thú,…) Trong đời sống xã hội, cộng đồng thôn bản đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thể chế xã hội bản có từ lâu lịch sử ngày tờn tại Mỡi cộng đờng có nét đặc trưng phong tục tập quán, tập tục, thói quen với điều kiện sống quy ước riêng được cộng đồng khác thừa nhận tơn trọng Mỡi cộng đờng có truyền thớng riêng sỡ hữu, tính sỡ hữu theo quản cộng đồng đặc điểm nổi bật đặc thù họ Nhu cầu không phải ấm, không phải no; mà phụ thuộc vào lễ cúng,… Trải qua nhiêu thời kì với nhiều biến động lịch sử, ít nhiều có sự mai một, cộng đờng giữ trì được truyền thớng cơng tác quản rừng 7.2 Vai trò cộng đồng dân cư địa phương quản lý, bảo vệ rừng: 7.2.1 Vai trò xã hội làng quản bảo vệ rừng: Ở nhiều địa phương tờn tại số loại rừng rừng thiêng, rừng ma, rừng đình, rừng thở cơng, rừng mó nước (giữ ng̀n nước phục vụ trực tiếp cho cộng đờng), rừng phòng hộ xóm làng (chớng sạt lở, đá lăn,…), khu rừng cung cấp lâm sản truyền thống cho cộng đồng (săn bắt, thu hái măng, thuốc,…), bãi chăn thả Tự cộng động quản lý, chính quyền địa phương chưa cấp giấy phép Nhưng Nhà nước hoặc tổ chức khác có tác động vào rừng phải có sự đờng thuận cộng đờng Những khu rừng có vai trò quan trọng sản x́t, đời sớng hoặc có ý nghĩa tâm linh, tơn giáo đới với cộng đờng gần cộng đờng có tồn quyền định việc bảo vệ sử dụng rừng hưởng lợi từ rừng 7.2.2 Những mơ hình quản rừng cộng đồng dân cư thôn nay: Việt Nam có mơ hình chủ yếu: - Rừng cộng đồng quản theo truyền thống, được pháp luât công nhận - Rừng đất lâm nghiệp được chính quyền địa phương giao cho cộng đồng dân cư thơn quản lý: Hiệu quả, phù hợp với tình hình điều kiện hiện tại Việt Nam -Cộng đờng dân cư thơn nhận khống bảo vệ cho chủ rừng Nhà nước liên kết để nhận khống bảo vệ rừng giao cho tở chức Nhà nước quản lý, hưởng lợi nhiều hình thức liên kết khác (như nhóm: Hộ gia đình, nhóm đờng sở thích hoặc tồn cộng đờng dân cư thôn bản) 7.3 Xu phát triển quản rừng bền vững dựa vào cộng đồng dân cư: Trong trình phát triển xã hội, rừng cộng đồng tồn tại xu khách quan ngày có vai trò vị trí quan trọng hệ thống tổ chức quản tài nguyên rừng Việt Nam Để được giao rừng, cộng đờng dân cư thơn phải có điều kiện sau: - Cộng đờng dân cư thơn có phong tục, tập qn, có truyền thớng gắn bó cộng đờng với rừng sản x́t đời sớng, văn hóa, tín ngưỡng; có khả quản rừng; có nhu cầu đơn xin giao rừng; - Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng được phê duyệt; phù hợp với khả quỹ rừng địa phương Nhà nước quy định diện tích rừng được giao cho cộng đồng: - Khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng có hiệu quả; - Khu rừng giữ ngn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác cộng đồng mà giao cho tở chức, hộ gia đình, cá nhân; Khu rừng giáp ranh thôn, xã, huyện giao cho tở chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng dân cư thôn để phục vụ lợi ích cộng đồng Câu 8: Quản rừng bền vững gì? Là việc đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả tái tạo để đáp ứng nhu cầu tương lai (theo ủy ban quốc tế môi trường phát triển năm 1987) Đảm bảo sự bền vững kinh tế, môi trường, xã hội, cụ thể: - Kinh tế: đảm bảo kinh doanh rừng lâu dài, liên tục với suất, hiệu quả ngày cao - Xã hội: Là đảm bảo kinh doanh rừng phải tuân thủ luật pháp, thực hiện tớt nghĩa vụ đóng góp với xã hội, bảo đảm quyền hạn quyền lợi mối quan hệ tốt với nhân dân, với cộng đồng địa phương - Môi trường: Là đảm bảo kinh doanh rừng trì được khả phòng hộ mơi trường trì được tính đa dạng sinh học rừng, đồng thời không gây tác hại đối với hệ sinh thái khác Câu 9: Các nguyên quản rừng bền vững? - Bình đẳng hệ sử dụng tài nguyên rừng: Nguồn tài ngun rừng khơng phải vơ tận phải đảm bảo việc sử dụng lâm sản không được vượt khả tái sinh rừng - Bình đẳng công sử dụng tài nguyên rừng hệ: Tất cả mọi người có quyền bình đẳng sự tự thích hợp việc được cung cấp nguồn tài nguyên rừng - Sự bất bình đẳng tờn tại nếu: Có lợi cho người nghèo, mọi người tiếp cận được tài nguyên rừng - Tính hiệu quả: Tài nguyên rừng phải được sử dụng cách hợp - Trong quản tài nguyên rừng bền vững, sự phòng ngừa được hiểu là: Ở đâu có nguy suy thối ng̀n tài ngun rừng mà chưa đủ sở khoa học chưa nên sử dụng biện pháp phòng ngừa suy thối mơi trường Câu 10: Các hệ thống quản rừng tự nhiên Việt Nam? 10.1 định hướng chiến lược phát triển lâm nghiệp: - Chuyển lâm nghiệp từ ngành kinh tế có nhiệm vụ khai thác rừng chính, trở thành ngành kinh tế có nhiệm vụ bản xây dựng phát triển vốn rừng - Chuyển lâm nghiệp từ ngành kinh tế có nhà nước tập trung sang ngành kinh tế nhiều thành phần tham gia như: Hộ gia đình, cá nhân, lực lượng xã hội,… - Chuyển từ ngành chuyên khai thác gỗ tự nhiên sang ngành kinh tế kinh doanh nhiều sản phẩm, phát triển nhiều ngành nghề - Chuyển lâm nghiệp từ tình trạng quảng canh, trình độ khoa học kỹ thuật thấp sang ngành lâm nghiệp thâm canh, có trình độ khoa học kỹ thuật cao 10.2 Để thực định hướng có chương trình - Chương trình quản rừng (điều chế rừng), bảo rừng tổ chức lại sản xuất lâm nghiệp - Chương trình trờng rừng, sử dụng đất trớng, đồi núi trọc phát triển lâm nghiệp theo phương thức nơng lâm kết hợp - Chương trình khai thác hợp sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng - Chương trình đởi tở chức chế quản lâm nghiệp theo chế thị trường Nhà nước ban hành nhiều chính sách lien quan đến quản rừng là: Luật đất đai chính sách lâm nghiệp; Luật bảo phát triển rừng (1991, 2004) thể chế tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; quy chế quản loại rừng Câu 11: Các tiêu kỹ thuật hồ sơ thủ tục khai thác? 11.1 Khai thác rừng trồng tập trung tổ chức nhà nước bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ khơng hồn lại: - Các tiêu kỹ thuật: + Tuổi khai thác: dc xác định tùy theo loại cây, quy cách sản phẩm, mục đích kinh doanh sở NN PTNN định (trực thuộc tỉnh) hoặc Công ty, tổng công ty định, theo đề nghị chủ rừng + Phương thức khai thác: Do chủ rừng định, phải đảm bảo trồng lại rừng sau vụ nêu khai thác trắng + Tỷ lệ lợi dụng: Gỗ nguyên liệu: 70-80% Củi: 10-15% - Hồ sơ khai thác: Việc lập hồ sơ gồm: + Xác định địa danh, diện tích khu khai thác + Xác định tuổi, trữ lượng, tỷ lệ lợi dụng sản lượng + Lập bản đồ khu khai thác, tỷ lệ 1/5000 + Lập phương án trồng lại rừng + Tổng hợp hồ sơ khai thác - Thủ tục cấp giấy phép khai thác: + Đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh, SNNVPTNN phê duyệt hồ sơ giấy phép khai thác + Đối với đơn vị không trực thuộc tỉnh, công ty, tổng công ty thẩm định hồ sơ cho chủ rừng thành viên công ty, tổng cơng ty, trình chủ quản cho phép thực hiện Gỗ sau khai thác được tự tiêu thụ, lưu thông 11.2 Khai thác rừng trồng, gỗ vườn, trồng phân tán chủ rừng tổ chức, doanh nghiệp tự đầu tư gây trồng hoặc vay ưu đãi: - Tuổi khai thác: + Nếu 100% vốn chủ rừng chủ rừng tự định + Nếu vay nhà nước giớng (hí hí) - Thủ tục khai thác: + Nếu 100% vốn chủ rừng chủ rừng tự định + Nếu vay vốn nhà nước hoặc vay tổ chức khác mà nhà nước bão lãnh thì: Chủ rừng tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, UBNN cấp huyện cấp phép khai thác Chủ rừng thành viên công ty, tổng công ty trực thuộc tỉnh cơng ty, tởng cơng ty cấp phép khai thác 11.3 Khai thác rừng trồng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bằng nguồn vốn viện trợ, vốn ngân sách nhà nước: Được thực hiện theo quy định cụ thể dự án 11.4 Chặt nuôi dưỡng (tỉa thưa) rừng trồng - Trường hợp khơng có tận thu lâm sản chủ rừng tự định - Trường hợp có tận thu lâm sản: + Đối với rừng trồng chủ rừng tự bỏ vốn: chủ rừng được tự chủ việc thực hiện được tự tiêu thụ, lưu thông + Đối với rừng trồng vốn ngân sách, vốn vay ưu đãi theo quy dịnh sau: Về kỹ thuật: Thực hiện theo quy trình, quy phạm tỉa thưa, ni dưỡng rừng Về thủ tục khai thác: chủ rừng tự định Câu 12: Sơ đồ hệ thống quản rừng tự nhiên nhiệt đới? (SGK) Câu 13: Mục tiêu kỹ thuật khai thác đảm bảo tái sinh? - Bảo tồn được vớn rừng bền vững sử dụng tài nguyên Để làm được điều phải đảm bảo nguyên tắc bản lượng khai thác không được vượt lượng tăng trưởng rừng hàng năm - Vốn tái đầu tư để phục hồi sau khai thác tối thiểu nhằm giảm thiểu tác hại trình khai thác đến cấu trúc rừng tầng tái sinh - Tạo điều kiện tốt cho trình tái sinh tự nhiên sinh trưởng, phát triển hệ sau khai thác - Giữ vững tính đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng - Giữ gìn được giớng tốt giảm nhẹ nguy rừng bị tổn hại Câu 14: Đặc điểm chung kỹ thuật khai thác giảm thiểu tác động? (SGK) Câu 15: Nguyên tắc xây dựng du lịch sinh thái? (SGK) Câu 16: Kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh? (SGK) Câu 17: Bài cây, đo đếm khai thác? (SGK) Câu 18: Hồ sơ thiết kế khai thác? (SGK) ... quản lý rừng 7.2 Vai trò cộng đồng dân cư địa phương quản lý, bảo vệ rừng: 7.2.1 Vai trò xã hội làng quản lý bảo vệ rừng: Ở nhiều địa phương tờn tại sớ loại rừng rừng thiêng, rừng ma, rừng. .. Câu 7: Trình bày quản lý rừng tự nhiên bền vững dựa vào cộng đồng dân cư địa phương? 7.1 Những đặc điểm xã hội cộng đồng dân cư địa phương có tác động đến quản lý rừng bền vững: Ở Việt Nam,...Câu 2: Hãy cho biết thực trạng giải pháp quản lý lâm sản gỗ để quản lý rừng bền vững? (3.5 điểm) 2.1 Thực trạng: Lâm sản gỗ nguồn lợi đáng kể từ rừng Tuy nhiên, thời gian qua chưa có thớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương quản lý rừng bền vững, Đề cương quản lý rừng bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn