Đề cương kỹ thuật nhân giống cây rừng nhỉ

6 59 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 22:59

Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả muc đích đặt ra.1 Trồng rừng được áp dụng trên đất không có tính chất đất rừng hoặc đất còn tính chất đất rừng và bao gồm cả nền tảng đất ngập nước ven biển, cửa sông hoặc đầm lầy. Câu hỏi thi trắc nghiệm môn học KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY RỪNG Chú ý: Đề thi dành cho sinh viên quy khoa Lâm nghiệp Số câu hỏi đề thi 39 câu, thời gian làm 60 phút Chỉ đánh dấu vào phương án câu hỏi Tên: Lớp: MSSV: GVGD: Theo khái niệm, nhân giống (nói chung) thực vật là: C1: Là trình tạo số lượng từ nguồn giống ban đầu (có thể hạt, chồi, hom phận khác cây) C2: Là việc xây dựng loại rừng giống vườn giống để cung cấp hạt hom cành cho trồng rừng quy mô lớn cho bước cải thiện giống sau tùy theo phương pháp sinh sản thích hợp Theo khái niệm, vật liệu sử dụng cho nhân giống thực vật là: Hạt, cành, thân, mơ,… Theo khái niệm, có hai hình thức nhân giống thực vật là: Nhân giống hữu tính (bằng hạt) nhân giống sinh dưỡng (bằng hom cành, ghép cây, chiết cây, nuôi cấy mơ,…) Theo khái niệm, có hình thức nhân giống sinh dưỡng thực vật là: - Nhân giống sinh dưỡng giâm hom - Nhân giống sinh dưỡng nuôi cấy mô - Nhân giống sinh dưỡng ghép chiết Theo khái niệm, trình sinh sản hữu tính thực vật hiểu là: Là phải có tính đực tính Căn vào hình thức thụ phấn thực vật, chia thành: - Sinh sản hữu tính tự thụ phấn - Sinh sản hữu tính giao phấn (thụ phấn chéo) Đối với hạt giống, trình ngủ hạt thực vật có chất là: Là trạng thái sinh học hạt (hạt có khả sống, khơng nảy mầm điều kiện độ ẩm mơi trường bình thường cho nảy mầm Trong nhân giống hữu tính, khâu xử lý hạt nhằm vào mục tiêu: Phá trạng thái ngủ hạt, để đánh thức hạt nảy mầm Trong xử lý hạt giống, thường bao gồm cách sau đây: - Xử lý loại hạt có vỏ cứng - Xử lý hạt ngủ bên (phôi ngủ) - Phủ lớp áo lên bên ngồi hạt 10 Trong nhân giống hữu tính, kiểm nghiệm hạt giống có vai trò: Đánh giá phẩm chất sinh lý lô hạt giống, dựa mẫu đại diện nhỏ Xác định phẩm chất hạt (được xác định từ mẫu hạt lấy từ lô hạt dự định dùng để sản xuất trồng rừng) cho nhà sản xuất vườn ươm để trồng rừng Kiểm nghiệm hạt giống giúp nhà sản xuất xác định số lượng hạt cần đem gieo đơn vị diện tích để cung cấp đủ số lượng dự tính đem trồng rừng Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang 11 Trong công tác hạt giống, khái niệm độ hạt hiểu là: Là hạt xuất bình thường mặt bên ngồi, có hay khơng có cấu tạo hồn chỉnh bao gồm nhân hay phơi hồn chỉnh bên PP% = (cho biết tỉ lệ hạt so với tạp vật (tất hạt bé nhỏ, dị dạng, tổn thương giới, bị nứt nẻ, có dấu hiệu sâu bệnh hại với vật vô hữu cơ) hạt khác) 12 Trong công tác hạt giống, khái niệm trọng lượng hạt hiểu là: Trọng lượng hay khối lượng 1000 hạt khối lượng tính gram 1000 hạt (cho biết số lượng hạt đơn vị trọng lượng (kg), hay trọng lượng tính gam 1000 hạt thuần) 13 Trong công tác hạt giống, khái niệm lượng nước hạt (hàm lượng nước chứa hạt) hiểu là: - Trọng lượng ‘tươi’: MC% = - Trọng lượng ‘khô’: MC% = 14 Trong công tác hạt giống, khái niệm tỷ lệ nẩy mầm hạt hiểu là: Là xác định tỷ lệ phần trăm hạt lơ sản xuất thành lượng nào? 15 Trong công tác hạt giống, khái niệm nẩy mầm hạt hiểu là: Là tỷ lệ phần trăm hạt nảy mầm lúc lượng nảy mầm ngày đạt đến điểm cực đại (số hạt nảy mầm ngày) tổng số hạt đem thử nghiệm 16 Trong công tác hạt giống, tiêu quan trọng xác định là: Độ hạt 17 Trong công tác hạt giống, tỷ lệ nảy mầm hạt sử dụng để đánh giá: - Để đánh giá so sánh khả sản xuất vườn ươm với vườn ươm khác dùng loại hạt giống vê phẩm chất xuất xứ - Để đánh giá kĩ thuật gieo ươm khác - Để đánh giá so sánh chất lượng lô hạt giống với lô khác loại - Để đánh giá biện pháp kỹ thuật tác động đến hạt từ khâu thu hoạch hạt đến gieo ươm 18 Trong công tác hạt giống, lượng nước hạt sử dụng để đánh giá: Để đánh giá phẩm chất hạt giống 19 Các yếu tố có ảnh hưởng đến thử nghiệm nảy mầm xác định là: - Giá thể nẩy mầm - Môi trường nẩy mầm - Đánh giá mọc mầm 20 Các yếu tố mơi trường có ảnh hưởng đến thử nghiệm nảy mầm chủ yếu là: - Ẩm độ thống khí - Nhiệt độ - Ánh sáng 21 Cơ sở tế bào học phương pháp nhân giống sinh dưỡng là: Là phân bào nguyên nhiễm 22 Nhân giống sinh dưỡng thực với loài cây: Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang Xoan, Long não, Đa, Si, Cau, ăn quả, Keo lai, Bạch đàn, Phi lao,… 23 Nhân giống sinh dưỡng thực lồi cây: 24 Khái niệm đầu dòng nhân giống sinh dưỡng thực vật là: Nhân giống sinh dưỡng tạo dòng vơ tính mang đầy đủ đặc điểm di truyền mẹ lấy giống gọi đầu dòng 25 Một tác dụng bật nhân giống sinh dưỡng là: Duy trì sống tính đa dạng thực vật, cải thiện giống rừng 26 Một nhược điểm nhân giống sinh dưỡng là: - Cây bị suy giảm sức sống bị nhiễm virus số bệnh khác - Khả thích ứng điều kiện hoàn cảnh thay đổi tỏ so với sinh sản từ hạt, chu kỳ sống sinh dưỡng thường ngắn so với mọc từ hạt - Kỹ thuật tạo giống số trường hợp (chẳng hạn nuôi cấy mô) phức tạp, đòi hỏi phải có trang thiết bị, kiến thức tay nghề định nên khó phổ cập rộng rãi - Hệ số nhân giống số phương pháp (ví dụ chiết, ghép) khơng cao, thích hợp loài ăn hay cảnh, khó phổ cập rộng rãi lồi rừng - Ở số loài rừng qua nhân giống sinh dưỡng, giá thành thường cao dẫn đến hạn chế nhu cầu sử dụng khách hàng 27 Dạng khảm (xuất số trường hợp tiếp ghép) là: 28 29 30 31 Để sử dụng dòng vơ tính cách hữu hiệu cần phải: Về mặt di truyền, nhân giống sinh dưỡng nhằm mục tiêu : Về mặt kinh tế, nhân giống sinh dưỡng nhằm mục tiêu : Trong lĩnh vực giống trồng, giâm hom khái niệm là: Là đoạn thân cành, cành, rễ mẫu phiến sử dụng để tái tạo hoàn chỉnh Nhân giống hom dùng phận sinh dưỡng để nhân thành 32 Trong lĩnh vực giống trồng, ghép khái niệm là: Ghép cách cho tiếp xúc phận sống với cho chúng tiếp hợp sinh trưởng bình thường 33 Trong lĩnh vực giống trồng, chiết khái niệm là: Là phương pháp nhân giống băng cách kích thích phận (cành, thân) liền với mẹ cho rễ để có hồn chỉnh 34 Theo khái niệm, nuôi cấy mô (theo nghĩa rộng) hiểu là: Là phương pháp sản xuất hàng loạt từ phận cách nuôi cấy chúng ống nghiệm điều kiện vô trùng, có mơi trường thích hợp kiểm sốt 35 Thành công phương pháp giâm hom (ra rễ) phụ thuộc chủ yếu vào: Phụ thuộc vào đặc điểm di truyền loài lấy giống loại tế bào phân hóa 36 Trong giâm hom, sở sinh học rễ bất định, rễ bất định gỗ thường mọc từ: Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang Bất kì phận cây, ngồi hệ rễ 37 Trong kỹ thuật giâm hom, bước tạo giâm là: - Tạo chồi hom - Thu hái chồi - Xử lý hom - Chăm sóc hom 38 Trong kỹ thuật giâm hom rừng, nguồn vật liệu làm hom tạo là: Thân cành, cành, rễ, mẩu phiến 39 Dựa vào đặc điểm giâm, phương pháp giâm hom nên áp dụng cho: 40 Các chất điều hoà sinh trưởng giâm hom bao gồm nhóm chính: - Auxin - IAA + IBA 41 Với loài Keo lai (giữa Keo tràm Keo tai tượng), nhân giống có đặc điểm: Mang đặc điểm trung gian bố mẹ, Keo lai có khả sinh trưởng nhanh nhiều loại đất khác nhau, kháng bệnh tốt, sản phẩm gỗ đáp ứng cho nhiều mục đích sử dụng 42 Cây hom Keo lai (sản phẩm Keo tràm Keo tai tượng) có đặc điểm: 43 Xem xét hình thức ni cấy mơ tế bào, đặc điểm chung chúng là: 44 Trong phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, phương pháp phổ biến là: Nhân giống nuôi cấy mô phân sinh 45 Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, qúa trình hình thành phận sống bị chi phối bởi: - Bản chất vật liệu nuôi cấy (gọi mẫu nuôi cấy) - Mơi trường ni cấy (mơi trường vật lý hóa học) 46 Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, định thành công chi phối bởi: Mơi trường thích hợp 47 Trong ni cấy mơ với lồi cây, định cho rễ phụ thuộc vào: 48 Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, loại mô nuôi ưu tiên là: Mô phân sinh 49 Trong nhân giống sinh dưỡng ghép cây, cách ghép sử dụng là: - Ghép cành - Ghép thân - Ghép mắt - Ghép mầm - Ghép vi phẫu 50 Yếu tố có ảnh hưởng định đến thành công phương pháp ghép là: Cành ghép gốc ghép 51 Sản phẩm có sau ghép từ hai cá thể khác gọi là: 52 Theo đặc điểm loại vật liệu ghép, người ta chia hai loại ghép là: Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang - Ghép cành - Ghép mắt 53 Đặc điểm biểu thị kiểu hình ghép sau ghép cành vào cành gốc ghép là: 54 Đặc điểm biểu thị kiểu hình ghép sau ghép cành vào gốc ghép là: 55 Đời sau mọc từ hạt ghép cành (cây mẹ) thể tính trạng: 56 Trong sản xuất lâm nghiệp, ghép với trội, trội sử dụng làm: Được sử dụng làm giống (tạo cành ghép) 57 Theo đặc điểm rễ thực vật, với gỗ thường có cách chiết sau: - Chiết đơn giản - Chiết không - Chiết chồi 58 Dựa vào ưu điểm chiết, phương pháp chiết áp dụng cho: Một số lồi khó nhân giống hom, số loài cảnh quý 59 Một báo cho thành công phương pháp nhân giống sinh dưỡng là: 60 Để phát huy đặc điểm trội, trội cần sử dụng làm giống nhân giống sinh dưỡng với rừng 61 Mơ ghép (sinh dưỡng) khác với mơ lai (hữu tính) đặc điểm: 62 Cây lai (nhân giống hữu tính) khác với ghép (sinh dưỡng) đặc điểm: 63 Theo cách thức nhân giống, hệ số di truyền (h2) cao phương pháp: 64 Theo cách thức nhân giống, hệ số nhân giống cao thuộc phương pháp: 65 Trong sản xuất lâm nghiệp, để tạo vườn giống lấy hạt phương pháp nhân giống sinh dưỡng phù hợp là: Chiết 66 Trong sản xuất lâm nghiệp, để rừng trồng nhanh cho sản phẩm áp dụng phương pháp sau đây: 67 Trong sản xuất giống lâm nghiệp, người ta chia hai loại vườn ươm là: Vườn ươm tạm thời vườn ươm cố định 68 Trong sản xuất giống lâm nghiệp, điều kiện để xây dựng vườn ươm: - Điều kiện tự nhiên - Điều kiện sản xuất 69 Trong thiết kế vườn ươm lâm nghiệp, bắt buộc phải có hai khu vực sau: - Thiết kế khu vực sản xuất Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang - Thiết kế hệ thống bổ trợ sản xuất 70 Kỹ thuật gieo ươm tạo từ hạt bao gồm công đoạn sau: - Chuẩn bị đất - Gieo hạt - Chăm sóc mầm, mạ - Chăm sóc 71 Trong kỹ thuật gieo ươm, khâu tạo bầu đất ni phải ý đến: Tiêu chuẩn đất đóng bầu tiêu chuẩn phân đóng bầu 72 Trong kỹ thuật gieo ươm, xác định thời vụ gieo hạt phụ thuộc vào: Điều kiện khí hậu địa phương, đặc tính sinh vật học lồi (mùa hạt chính, khả điều kiện bảo quản, nảy mầm hạt giống, sức đề kháng mạ, con,…); thời vụ trồng rừng; thời gian cần nuôi dưỡng vườn ươm Tóm lại, phụ thuộc vào yếu tố chính: Thời vụ trồng rừng tuổi (thời gian cần thiết để tạo đủ tiêu chuẩn cho trồng rừng, tính theo tháng) Thời vụ gieo ươm (tháng) = Thời vụ trồng rừng – Tuổi 73 Trong khâu chăm sóc vườn vật liệu giống, kỹ thuật áp dụng là: - Cắt tạo chồi giống - Cắt hom cành ghép - Chăm sóc giống - Thời gian sử dụng vườn đầu dòng 74 Trong nghiên cứu hạt giống, kỹ thuật bảo quản hạt giống nhằm mục đích: Duy trì sức sống hạt giống lâu dài 75 Trong nghiên cứu bảo quản hạt, yếu tố ảnh hưởng đến sức sống hạt gồm: - Nhiệt độ - Ẩm độ - Điều kiện thoáng khí 76 Trong nghiên cứu giai đoạn vườn ươm, nhân tố sinh thái có ảnh hưởng kiểm sốt gồm có: - Ánh sáng - Dinh sưỡng đất phân bón - Hỗn hợp ruột bầu kích thước bầu 77 Trong nghiên cứu giai đoạn vườn ươm, tiêu đo đạc gồm có: Diễn biến sinh trưởng đường kính diễn biến sinh trưởng chiều cao vút 78 Trong nghiên cứu phạm vi vườn ươm, sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm để: Xác định ảnh hưởng nhân tố, cần phải bố trí thí nghiệm (trong phòng, nhà lưới) với loại nhân tố mức độ nhân tố ĐHNL, tháng 04 năm 2017 nhingocngech95@gmail.com 0965.792.417 Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang ... sáng 21 Cơ sở tế bào học phương pháp nhân giống sinh dưỡng là: Là phân bào nguyên nhiễm 22 Nhân giống sinh dưỡng thực với loài cây: Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang Xoan, Long não, Đa, Si,... loài lấy giống loại tế bào phân hóa 36 Trong giâm hom, sở sinh học rễ bất định, rễ bất định gỗ thường mọc từ: Đề cương kỹ thuật nhân giống rừngTrang Bất kì phận cây, ngồi hệ rễ 37 Trong kỹ thuật. .. điểm: 62 Cây lai (nhân giống hữu tính) khác với ghép (sinh dưỡng) đặc điểm: 63 Theo cách thức nhân giống, hệ số di truyền (h2) cao phương pháp: 64 Theo cách thức nhân giống, hệ số nhân giống cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kỹ thuật nhân giống cây rừng nhỉ, Đề cương kỹ thuật nhân giống cây rừng nhỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn