ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN đề (39)

11 49 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:47

Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing S GD ĐT BÌNH PH C Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u Đ THI TH THPT QU C GIA NĂM Mơn: Tốn Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho hàm s y 3x  có đ th  C  2x  Tìm t a đ tâm đ i x ng c a đ th C  1 3 A  ;  2 2 1 3 B  ;   2 2  3 C   ;    2  3 D   ;   2 G i M giao m c a  C  v i tr c hoành Khi đ ng ti m c n c a đ th A x 3 x 1 B 11 D max y   2;4  x 1 x2 y  +  +  Tìm m đ ph  ng trình f  x    3m có b n nghi m phân bi t 1 A m  1 ho c m   B 1  m   3 C m   D m  1 Câu 5: Hàm s y  f  x  xác đ nh, liên t c đ o hàm f '  x    x  1  x   Khi hàm s f  x x -1 y  f  x  có b ng bi n thiên 1 O -2 ? nh hình v :  ax  có đ th cx  b 1 D y  x3  x2  3x  Câu 4: Cho hàm s y y nh hình v sau: 19 B y  x  x  x x2  D  2;4  Câu 3: Hàm s sau đ ng bi n x C B max y   2;4  C y  x ng y A max y  A y  m M đ n hai C  b Câu 7: Tìm a , b , c đ hàm s đo n 2;   2;4  2x  có đ th  C  2x  tích kho ng cách t Câu 2: Tìm giá tr l n nh t c a hàm s y  C max y  y Câu 6: Cho hàm s A a  2; b  2; c  1 B a  1; b  1; c  1 C a  1; b  2; c  Câu 8: Đ đ D a  1; b  2; c  ng th ng y  6x  m ti p n c a ng cong y  x  3x  m b ng  m  3 A  m  m  B  m  m  C   m  1  m  3 D   m  1 Câu 9: Bi t đ th c a hàm s y  có ti m c n đ ng đ c n ngang đ  bx  x  xb ng th ng x  ti m ng th ng y  Tính a  2b B A  a  2b  x C D 10 Câu 10: V i giá tr c a tham s m đ th hàm s y  x4   m  1 x2  m4  3m2  2017 có ba m c c tr t o thành m t tam giác có di n tích b ng 32? A Đ t c c đ i t i m x  A m  B m  Câu 11: Cho hàm s C Đ t c c đ i t i m x  3 hàm f '  x  hàm s hình v bên d D m  y  f  x  Bi t f  x  có đ o B Đ t c c ti u t i m x  3 D Đ t c c ti u t i m x  C m  y  f '  x  có đ th nh i K t lu n sau Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm khơng hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing N u đ t t  log x ta đ y c ph ng trình sau O x A t  14t   B t  11t   C t  14t   D t  11t   Câu 17: B t ph ng trình: ln  2x  3  ln  2017  4x  có t t c A Hàm s y  f  x  ch có hai m c c tr B Hàm s y  f  x  đ ng bi n kho ng nghi m nguyên d A 169 ng B 168 C 170 D Vô s Câu 18: V i m tham s th c d ng khác Tìm t p nghi m S c a b t ph 1; 3 C Hàm s y  f  x  ngh ch bi n kho ng  ; 2 D Đ th c a hàm s y  f  x  ch có hai m c c tr chúng n m v hai phía c a tr c hồnh Câu 12: Tìm t p xác đ nh c a hàm s :  y  x2  2x      m t nghi m c a b t ph ng trình cho 1  1  A S   1;    ; 3 B S   1;0    ;  3  3  1  C S   2;    ; 3 D S   1;0   1; 3 3  Câu 19: Tìm t t c giá tr c a m đ hàm s A  ; 3  1;   B  3;1 C  ; 3  1;   D  3;1 Câu 13: Cho  a  1,  b  1,  x  đ ng th c sau:   y  log 2017 x  5x  m xác đ nh 25 25 4 B m  C m  D m  25 25 4 Câu 20: Cho a  0, a  1, b  0, b  th a mãn A m  (I): log ab xb  log a x (II): log a  ng trình log m x  x   log m 3x  x Bi t x  1 u ki n log a b 2016  b 2017  log a 2016 2017 Phát bi u sau ab log b a   log b x  x log b a (III): log a b.log b x.log x a  Tìm đ ng th c A  log b a  B log a b  C log b a  D  log a b  A (I); (II) B (I); (II); (III) Câu 21: Cho hai s th c d C (I); (III) D (II); (III) log a  log6 b  log9  a  b  Tính Câu 14: Tính đ o hàm c a hàm s : y  3e  x  2017 e cos x a b A B 1  C 1  D 1 A y '  3e  x  2017.sin x.e cos x B y '  3e  x  2017.sin x.e cos x ng a , b th a mãn C y '  3e  x  2017.sin x.e cos x Câu 22: Trong kh ng đ nh sau, kh ng đ nh D y '  3e  x  2017.sin x.e cos x sai? Câu 15: Tìm nghi m c a ph   ng trình  log 5x   2log 5x  2   A x  log B x  C x  log D x  1; x  Câu 16: Cho ph ng trình: log x.log  x   log x   0   A N u f  x  , g  x  hàm s liên t c   f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx B N u F  x  G  x  đ u nguyên hàm c a hàm s f  x  F  x   G  x   C v i C h ng s ) Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 u  x  , v  x  liên t c có C N u hàm s đ o hàm The best or nothing  u( x)v( x)dx   v( x)u(x)dx  u( x)v( x) D 2m F  x   x2 m t nguyên hàm c a 1,5m f  x   2x Câu 23: Tìm nguyên hàm F  x  c a hàm s 5m  f  x   cos x , bi t r ng F    2 2 A F  x   sin x  2 3 B F  x   x  sin 2x  C F  x   sin 2x  2 D F  x   2x  2 C S  3 D S  D 6.620.000 đ ng ng trình 2z2  6z   Tìm iz0 ?  i 2 C iz0    i 2 Câu 30: Bi t ph Câu 25: Tính di n tích S c a hình ph ng gi i h n  a, b R có m b i hai đ a, b ng cong y  x  x y  x  x A S  12 37 B S  C S  12 37 D S  19 Câu 26: Kí hi u  H  hình ph ng gi i h n b i đ th hàm s x  0, x  y  tan x hai đ ng th ng  tr c hồnh Tính th tích v t th tr̀n xoay quay  H  xung quanh tr c hoành   A     3  C B  3  3 3 D I  Câu 28: Ông Khang mu n làm c a rào s t có hình d ng kích th trình z2 + az + b = , t nghi m ph c z0   2i Tìm  a  2 A  b  a  B  b  2 a  C  b  2 a  2 D  b  Câu 31: Trong m t ph ng ph c, g i A, B, C l n l t m bi u di n c a s ph c z1   2i , z2   2i , z3  3  2i Kh ng đ nh sau B Tr ng tâm c a tam giác ABC m  f  x  dx  2,  f  2x  dx  10 Tính I   f  3x  dx C I  ng A B C đ i x ng qua tr c tung   D     3  B I  B iz0  sai? Câu 27: Cho f  x  hàm s liên t c A I   i 2 D iz0    i 2 A iz0  x2 1 dx   a ln  b ln x B S  11 C 6.417.000 đ ng ph A S  B 6.320.000 đ ng Câu 29: G i z0 nghi m ph c có ph n o âm c a Câu 24: Bi t I   v i a, b  Z Tính S  a  b A 6.520.000 đ ng c nh hình v bên, bi t đ  c cong phía m t Parabol Giá m ng a rào  2 G  1;   3 C A B đ i x ng qua tr c hoành D A, B, C n m đ đ bán kính b ng ng tròn tâm g c t a 13 Câu 32: Cho s ph c: z =  m  1 +  m   i Giá tr c a m đ  m  R z  s t 700.000 đ ng H i ông Khang ph i tr bao A 3  m  B  m  nhiêu ti n đ làm c a s t nh v y (làm tròn  m  3 C   m0  m  6 D   m2 đ n hàng ph n nghìn) Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 33: Cho s ph c z    i  , bi t n n th a mãn log  n  3  log  n    Tìm ph n AB  12 3cm , BC  6cm BQ  18cm Hãy tính th tích c a h p n trang S th c c a s ph c z B a  A a  Câu 34: Cho s D a  8 C a  ph c T th a z mãn D z   z   Trong m t ph ng ph c t p h p y x   16 12 B  E  : x2 y   12 16 A  C 261 Câu 35: Kh i l p ph A {5;3} B {3;4} B M   4  cm   D 261 4  3  cm A 216 3  4 cm3 B 216 4  3 cm3 D  C  :  x     y    18 C C  :  x     y    64 Q C A  E  : P E nh ng m M bi u di n cho s ph c z là? R ng kh i đa di n đ u lo i: C {4;3} D {3;5} 3 Câu 41: Cho m t hình tr có hai đáy hai hình tròn O; R , O; R v i OO  R m t hình Câu 36: Cho kh i chóp S.ABC có đáy ABC nón có đ nh O đáy hình tr̀n O; R  Kí tam giác đ u c nh a , SA vng góc v i m t hi u S1 , S2 l n l ph ng đáy SA  2a Tính th tích kh i chóp t di n tích xung quanh c a S1 S2 S.ABC hình tr hình nón Tính k  a3 a3 a3 a3 B C D 12 Câu 37: Cho kh i chóp S.ABCD có đáy ABCD 1 A k  B k  C k  D k  Câu 42: M t hình nón có di n tích đáy b ng A hình vng Bi t SA  ( ABCD) SB  SC a Th tích kh i nón là: Tính th tích kh i chóp S.ABCD a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 38: Cho kh i lăng tr tam giác đ u ABC.ABC  có c nh đáy b ng , di n tích tam giác ABC b ng Tính th tích c a kh i lăng tr B C D Câu 39: G i V th tích c a hình l p ph ng A ABCD.A' B' C ' D' , V1 th tích c a t 16  dm di n tích xung quanh b ng 20  dm di n A ' ABD H th c sau đúng? 16  dm3 A 16  dm B C  dm D 32  dm Câu 43: Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho hình h p ABCD.ABCD Bi t t a đ đ nh A  3; 2;1 , B  4; 2;0 , B   2;1;1 , D  3; 5; 4 Tìm t a đ m A c a hình h p A A  3; 3;1 B A  3; 3; 3 C A  3; 3; 3 D A  3; 3;  Câu 44: Trong không gian v i h tr c t a đ x 1 y z 5   3 1 A V  6V1 B V  4V1 Oxyz cho đ C V  3V1 D V  2V1 m t ph ng  P  : 3x  3y  2z   M nh đ Câu 40: M t h p n trang (xem hình v ) có m t bên ABCDE v i ABCE hình ch cong CDE m t cung c a đ nh t, c nh ng tròn có tâm trung m M c a đo n th ng AB Bi t ng th ng d : sau A d vuông góc v i  P  B d n m  P  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm khơng hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing C d c t khơng vng góc v i  P  A d  D d song song v i  P  Câu 45: Trong không gian v i h t a tr c t a đ  x  3  2t  ng th ng  1  :  y   t  z  1  4t  Oxyz cho hai đ    : x 3  y2 z4 Kh ng đ nh sau  1 A     chéo vuông góc B  1  c t khơng vng góc v i    C  1  c t vng góc v i    Câu 46: Trong không gian v i h tr c t a đ m đ i x ng v i A qua m t ph ng Oxz  là: Câu 48: Cho tam giác ABC v i A 1; 2;  1 , B  2;  1;  , C   4; 7;  Đ dài phân giác c a ABC k t đ nh B là: A 74 74 B m t c u S  : x 73 D 30  y  z2  2y  2z   Kho ng cách nh nh t t m t m thu c m t ph ng  P  đ n m t m thu c m t c u S  là: 3 3 C D B Câu 50: Hai qu bóng hình c u có kích th khác đ cđ t b ct hai góc c a m t nhà ng n n c a nhà Trên b m t c a m i qu bóng, t n t i m t m có kho ng cách đ n hai b c t C A  4;  1;   D A  4;1;  n n nhà l n l Câu 47: Trong không gian v i h tr c to đ Oxyz , cho m t ph ng  P  : 3x  y  2z   Tính kho ng cách d t c hình h p ch nh t M i qu bóng ti p xúc v i hai B A  4;  1;   C Câu 49: Cho m t ph ng  P  : 2x  y  2z  15  A A  4;  1;  m A  5 D d C d  29 29 A D  1     song song v i Oxyz cho m A  4;1;   T a đ B d  đ ng qu bóng ti p xúc đ n t 9, 10, 13 T ng đ dài ng kính c a hai qu bóng là: A 64 B 34 C 32 m A đ n m t ph ng  P  Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận D 16 Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing ĐÁP ÁN 1.D 6.D 11.B 16.A 21.B 26.D 31.B 36.A 41.C 46.C 2.A 7.D 12.C 17.A 22.C 27.B 32.B 37.B 42.A 47.C 3.D 8.A 13.B 18.A 23.C 28.C 33.C 38.D 43.D 48.B 4.B 9.A 14.B 19.A 24.D 29.B 34.A 39.A 44.C 49.A 5.B 10.D 15.C 20.B 25.B 30.D 35.C 40.A 45.C 50.A H NG D N GI I CHI TI T Câu 1: Đáp án D  lim  y    x     - Ta có:     x   ti m c n đ ng y    lim   1   x      c a đ th C  C   3 V y I   ;  tâm đ i x ng c a đ th  2 C  Câu Đáp án A Ta có y   Hàm s đ t c c tr t i m x  3 Do y đ i d u t âm sang d ng qua m x  3 nên x  3 m c c ti u c a hàm s Cách 2: 3 - lim y  nên y  ti m c n ngang c a đ x  2 th  x  12  f '  x      1  x       x  3 Ta có: ' f "  x   2   1  2x     x  1 3x      f "  3  64   Hàm s cho đ t c c ti u t i m x  3 Câu 6: Đáp án D x  2x   x  1 Ta có ti m c n đ ng x  ; 3 ti m c n ngang y   x  1   2;  y   x  x      x    2;  19 Tính giá tr : y    , y    , y    T a đ giao m c a (C ) tr c Ox : V i y0 2x  1 1    x   M ;0 2x  2  M đ n ti m c n đ ng V y max y  f    Ta có kho ng cách t Câu 3: Đáp án D d2  1 Hàm s y  x3  x2  3x  V y tích hai kho ng cách d1 d2  2.1  d1  kho ng cách t  2;4  Câu 7: Đáp án D   11 có y  x  x    x     0, x  2  Câu 4: Đáp án B S nghi m c a ph s đ ng trình f  x    3m b ng giao m c a đ th hàm s y  f  x  ng th ng y   3m Đ ph ng trình f  x    3m có b n nghi m phân bi t   3m   1  m   Câu 5: Đáp án B Cách 1: Ta có: M đ n ti m c n ngang Đ đ ng ti m c n đ ng b    b  2c c Đ đ ng ti m c n ngang x2 y  a   a  c c cx  Đ đ th hàm s qua m Khi y  cx  2c  2 ;0  c  V y ta có a  1; b  2; c  Câu 8: Đáp án A Đ ng th ng y  6x  m ti p n c a đ cong y  x  3x  ch Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm khơng hối hận ng Ngọc Huyền LB H ph facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing 6 x  m  x  3x  ng trình  có nghi m 6  3x  6  m  1   6  m     ho c  x   x  1  m  3 ho c m  Câu 9: Đáp án A thi t ta có lim y   a  2b  Theo gi x  lim y    b  2, a  V y a  2b     Hàm s có c c tr ch y có ba nghi m phân bi t  m    m  1 *    A 0; m4  3m2  2017    B  m  1; m  m  m  2016  C m  1; m4  m2  m  2016    AB  AC  m    m  1   BC  m   Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án C   3t  ng cao  m  1  32  Vì y '  có ba nghi m phân bi t nên hàm s hàm y  f  x  có ba m c c tr Do lo i hai ng án A D Vì  ;  f '  x  có th nh n c d u âm ng án C y  f  x  đ ng bi n kho ng 1; 3 Câu 12: Đáp án C x  Đi u ki n x  x      x  3 V i u ki n x  ph ng trình cho  x3  log x  log  log x   log       Câu 11: Đáp án B Vì 1; 3 f '  x  ch mang d u d Câu 16: Đáp án A  K t h p u ki n  *   m  ng nên lo i ph   log x    x    x   x  log   m  1  1024  m    m  d t  2  t  3t     t t  Vì t  nên PT có nghi m t  2 ph  Đ t t  log 5x  , t  ta có PT tr thành: h t đ nh A ta có AH   m  1 s  log a x.log x a  Ta có y '  3e  x  2017.sin x.e cos x Suy tam giác ABC cân t i A, g i AH đ AH.BC   m  1 log b b log b x log x a log b x.log x a  log b a log b a Đây m nh đ Khi t a đ ba c c tr là: Suy SABC  a log b  log b a   log b x x V i m nh đ (II):  log b a log b a V i m nh đ (III): log a b.log b x.log x a x  y'      x m    V i m nh đ (I): log ab xb  b.log a x  log a x Đây b m nh đ ab x  log ab Đây m nh đ  a x log b a Ta có y '  x   m  1 x  x x  m  ,  Câu 13: Đáp án B log b x 1 Câu 10: Đáp án D V y t p xác đ nh c a hàm s  ; 3  1;   ng nên   log x   log x   log x3  log 2   log x   log x    3log x  1  Đ t t  log x ta đ c ph ng trình t   t    3t  1   t  14t   Câu 17: Đáp án A  2017 2 x    x    BPT  2017  x   1007  x  2 x   2017  x  1007 2017  x Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 M t khác z  Z  336  x  504  B t ph trình có 169 nghi m nguyên d Câu 18: Đáp án A    log m x  x   log m 3x  x The best or nothing ng ng  V i x  , bpt: log m  log m   m  Đi u ki n 1  2 x  x    x   ;    ;    3  3x  x  Bpt  2x2  x   3x2  x  x2  2x    x  1; 3 1  K t h p v i u ki n x   1;    ; 3 3  Câu 19: Đáp án A Hàm s cho xác đ nh  x  x  m  0, x      5  25  4m   m  Đáp án B Câu  1  2016  2017 0a1 Ta có  log  log a  a 2016 2017  1  2016  2017  b  Ta có  1  2016  b 2017 b Ta có  a  1, b   log b a  log b   A sai C sai Ta có  a  1, b   log a b  log a   B D sai Câu 21: Đáp án B Đ t t  log a  log6 b  log9  a  b   a  4t   b  t  4t  6t  9t  a  b  9t   t 1     2t t 2 2        1   t 3 3    1  ( L)   Ta có:  u( x)v( x)dx   v( x)u( x)dx    u( x)v( x)  v( x)u( x)  dx    u( x)v( x) dx  u( x)v( x)  C Câu 23: Đáp án C Ta có  cos 2xdx  sin 2x  C   Theo đ F    2  sin   C  2  C  2 2 V y F  x   sin 2x  2 Câu 24: Đáp án D  x  Khi x  Ta có x      x Khi x  2 Do I   x2 1 x  2  x  x dx   x2 1 x dx    x  2  x dx dx 5   3      dx      dx x x  1 2   5ln x  x    2x  3ln x  2   8ln2  3ln5 a    Sab 5  b  3 Câu 25: Đáp án B x   Ta có x  x  x  x  x  x  2x    x  2  x  V y S  2 x3  x2  2x dx   x  x  2x dx  Câu 26: Đáp án D Ta có      dx V    tan x  dx     0  cos x       tan x  x       3  Câu 27: Đáp án B t a   1      b 6t   t Câu 22: Đáp án C +) Xét   2x  dx Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm khơng hối hận 37 12 Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing V y ông Khang ph i tr s ti n đ làm c a s t  x  1, t  Đ t t  x  dt  2dx    x  3, t    f  x  dx  S  700.000   f  t  dt  10   f  x  dx  20 2 2 +) Xét I   f  3x  dx  x  0, t  Đ t t  3x  dt  3dx    x  2, t  I  Câu 28: Đáp án C y B x Trong A  2,5;1,5 , B  2,5;1,5 , C  0;  ng cong phá m t Parabol có d ng y  ax  bx  c , v i a; b; c  Do Parabol qua m A  2,5;1,5  , B  2,5;1,5  , C  0;  nên ta có h ph ng trình  a  2,5   b  2,5   c  1,5 a   25   2,5 2,5 1,5 a b c b             c  c     2 x 2 25 Di n tích S c a c a rào s t di n tích ph n hình Khi ph ng trình Parabol y   ph ng gi i b i đ th hàm s y   x2  , tr c 25 hoành hai đ ng th ng x  2,5 , x  2,5 Ta có: 2,5  x3    55  2x   S     x2   dx    25   25  2,5 2,5  2,5 ng trình  z1  z2  a a  2   a  b    z1 z2  b b  Do kh ng đ nh B sai Câu 32: Đáp án B z  ( m  1)2  ( m  2)2  Ch n h tr c t a đ nh hình v đ nghi m c a ph z2   2i  2  Tr ng tâm tam giác ABC G  1;    Gi s nghi m nên Ta có A  3;  , B  3; 2  , C  3; 2  A O z1   2i Câu 31: Đáp án B C -1  i 2  i 2 1  i  iz0   i 2 2 Câu 30: Đáp án D  1 I    f  x  dx   f  x  dx    2  20     -2  z  Ta có z  z     z   Do z0  6  1 f t dt  f t dt  f  t  dt          30   -3 55 700000  6.417.000 đ ng) Câu 29: Đáp án B  2m2  6m    m2  3m    m  Câu 33: Đáp án C ĐK: n  pt   n   n    n   n2  6n  91     n  n  13 z   i  1   8i Ph n th c c a z Câu 34: Đáp án A G i M  x; y  , F1 ( 2; 0) , F2 (2; 0) Ta có: z   z    x  ( y  2)2  x  ( y  2)2   MF1  MF2  Do m M  x; y  n m elip (E) có 2a   a  Ta có F1 F2  2c   2c  c  Ta có b2  a2  c2  16   12 V y t p h p m M elip  E : x2 y   16 12 Câu 35: Đáp án C Kh i l p ph ng kh i đa di n đ u lo i {4;3} Câu 36: Đáp án A Ta có: Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm khơng hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing 1 VS ABC  SA.SABC  a AB AC.sin 60 3 1 a3  a .a.a  2 S T D Câu 37: Đáp án B P Q E Đ t c nh hình vng x  AC  x C 18 Áp d ng đ nh lý Pi-ta-go cho tam giác vuông A B M SAB SAC ta có: SA  SB2  AB2  SC  AC R Ta có V  BQ.SABCDE  a  x  3a  x  x  a Trong Khi th tích kh i chóp là: a V  SA.SABCD  a.a2  3 Câu 38: Đáp án D “ ” SABCDE  SABCE  SCDE  SABCE  SMCDE  SMCE     .12 2.120   6.12    6.12   12 3  4  360  Th tích h p n trang là:     V  18.12 3  4  216 3   cm3 C Câu 41: Đáp án C Ta có: S1  2R.R  3R2 A C M G i r bán kính m t đáy G i M trung m c a BC Sđáy  16  r  16  r   BC  AM  BC  AM Vì   BC  AA  Sxq  20  rl  20  .4.l  20  l  AM.BC  Suy đ AM.2   AM  AA  AM  AM   2 VABC ABC   SABC A ' A  S1  S2 Câu 42: Đáp án A B SABC   S2  R 3R2  R2  2R2 V y ng cao h c a hình nón: h  l  r  52    3 V y th tích c a kh i nón:  22 3   1 V  Sđáy h  16.3  16 dm 3 Câu 43: Đáp án D A Câu 39: Đáp án A B I Ta có V  SABCD AA '; V1  SABD AA ' V 2.SABD AA ' Mà SABD  SABCD   6 V1 S AA ' ABD D C “ Câu 40: Đáp án A ” J D C 1 1 G i I trung m c a AC  I  ; 2;  2   Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing 1 5 G i J trung m c a B ' D '  J  ; 3;  2 2 d( A;( P))  Ta có IJ   0;1;  Câu Ta có Câu 44: Đáp án C Ta có ud   1; 3; 1 , n P    3; 3;  , m A  1;0;5  thu c d ng nên d không vuông góc v i  P  Vì A  d nh ng không n m  P nên d Đáp án B ng phân giác k t BA AD 1    AD   CD BC CD 2  a     a  1   a    74  11    b     b   b   BD  3   2  c  1  c   c    m c a IH v i S  Kho ng cách nh nh t t thu c m t c u S  đo n AH Câu 45: Đáp án C  x  4  3t   ng trình tham s c a    :  y  2  2t  z   t  ng c a       l n l G i H hình chi u c a I  P  A giao m t m thu c m t ph ng  P  đ n m t m Do d c t khơng vng góc v i  P    AH  d I ,  P   R  3 Câu 50: Đáp án A t u1   2; 1;  u2   3; 2; 1 Do u1 u2  2.3   1   1  nên  1    2  ng trình 3  2t  4  3t  2t  3t   1 t    1  t  2  2t   t  2t     t   1  4t   t  4t  t     Ch n h tr c to đ Oxyz g n v i góc t ti p xúc v i b c t ng n n nhà nên t Hình chi u c a A lên m t ph ng Oxz  H  4;0; 2  c u s có to đ I  a; a; a  v i a  có bán kính R  a Do t n t i m t m qu bóng có kho ng cách đ n b c t ng n n nhà l n l Câu 47: Đáp án C th : http://goo.gl/VHNa7N Đ t sách ng trình   a   10  a   13  a  ng trình ta đ  a2 c nghi m a  ho c a  25 V y có m t c u tho mãn toán t ng đ dài đ P s Giai đo n em ch nên t p trung làm kĩ t 9, nên nói cách khác m A  9;10;13  thu c Gi i ph  T a đ m đ i x ng A  4; 1; 2  ng ng ti p xúc v i ba m t ph ng to đ , v y tâm m t c u T ta có ph Câu 46: Đáp án C ng tr c c nh góc nhà Do hai qu c u đ u V y    c t vng góc v i    tinh túy Lí Hóa Sinh Anh 29 M t c u S  có tâm I  0;1;1 bán kính R  khơng n m  P  Xét h ph Câu 49: Đáp án A Vì ud n P   nên d không song song v i  P  Vect ch ph  đ nh B V y A  3; 3;  Ph 32   2 G i D  a; b; c  chân đ xA '    xA '  3   Ta có AA '  IJ   y A '     y A '  z   z   A'  A' Vì ud n P  không ph 3.1  4.( 2)  2.3  ng kính   25  64 đ cu n ” đ chuyên Toán giúp ch Link đ c link: http://cpt.gr8.com/ Hi n có ch ng trình t ng kèm Ch t l c Văn mua b đ chuyên em nhé! Đã nói làm - Đã làm khơng hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận ... Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing C d c t khơng vng góc v i  P  A d  D d song song v i  P  Câu 45: Trong không gian v i h t a tr c t a đ  x  3  2t  ng th ng... facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing 6 x  m  x  3x  ng trình  có nghi m 6  3x  6  m  1   6  m     ho c  x   x  1  m  3 ho c m  Câu 9: Đáp án A thi t ta có lim y  ... a   13  a  ng trình ta đ  a2 c nghi m a  ho c a  25 V y có m t c u tho mãn toán t ng đ dài đ P s Giai đo n em ch nên t p trung làm kĩ t 9, nên nói cách khác m A  9;10;13  thu c Gi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN đề (39) , ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN đề (39)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn