đề toán + Tiếng Việt lớp 3 cuối năm

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:44

TRƯỜNG LỚP 3B MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI NĂMLỚP 3B Năm học 2018 -2019 Mức (4đ) Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Số phép tính: cộng, Số câu trừ phạm vi 10000; nhân, chia số Câu số có đến năm chữ số với (cho) số có chữ số Số điểm Đại lượng đo đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, Tiền Việt Nam Yếu tố hình học: Diện tích hình chữ nhật, hình vng Tổng Mức (3đ) T N K Q Mức (2đ) TN K Q T L 2 1,2 6,7 2 Số câu Câu số Số điểm TN TL K Q TL Mức (1đ) T N K Q TL Tổng T N K Q TL 5 10 1 Số câu 1 Câu số Số điểm 1 Số câu 1 2 Số điểm 1 2 2 1 5 5 Trường KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Lớp 3B Năm học: 2018 - 2019 Họ tên:…………………… Mơn: TỐN Thời gian 40 phút Ngày kiểm tra: ……………… Điểm Nhận xét giáo viên Câu 1: ( điểm) Tính nhẩm: a) 2000 + 3000 = ……… b) 9700 – 500 =………c) 3000 x = ………d) 4200 : =……… Câu 2: ( điểm) Viết số chữ thích hợp vào ô trống: Viết số Đọc số 85 432 ………………………………………………………………………… …………… Bảy mươi nghìn năm trăm linh 38 100 …………… …………………………………………………………………………… Bảy mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi 90 030 …………………………………………………………… …………… Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Từ câu đến câu 4) Câu 3: ( điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích hình vng MNPQ có cạnh 8cm là: A 32 cm2 B 32 cm C 64 cm2 D 64 cm Câu 4: ( điểm) a) 5m 7cm = … cm Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A 57 B 507 C 570 D 5070 b) Hồng có tờ giấy bạc loại 5000 đồng Hoàng mua kem hết 7000 đồng Hỏi Hồng lại tiền? A 5000 đồng B 3000 đồng C 2000 đồng D 4000 đồng Câu 5: ( điểm) Viết số 20630; 63302; 30062; 36200 theo thứ tự từ lớn đến bé là: ……………………………………………………………………………………………………… Câu 6: ( điểm) Đặt tính tính: a) 43 582 - 8685 b) 43 762 + 35 284 c) 15 258 x d) 54 922 : …………………… ……………………… …………………… …………………… …………………… ……………………… …………………… …………………… …………………… ……………………… …………………… …………………… …………………… ……………………… …………………… …………………… …………………… ………… …………………… ……………………… …………………… …………………… ………………… ……… …………………… Câu 7: ( điểm) Tìm x: a) x + 4687 = 13 295 b) x x = 8491 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Câu 8: ( điểm) Giải tốn: Có 96 bút chì đựng hộp Hỏi có hộp đựng bút chì? Bài giải: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 9: ( điểm) Giải tốn: Một tranh hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 8cm Tính diện tích tranh đó? Bài giải: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 10: ( điểm) Kiệt nghĩ số có bốn chữ số Nếu đem số nhân với 4, cộng thêm 534 số chẵn lớn có chữ số Tìm số Kiệt nghĩ? …………….……………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………………………… .…………….……………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI MƠN TỐN CUỐI NĂMLỚP 3B Năm học: 2018 -2019 Câu 1: (M1- điểm)Tính nhẩm: a) 5000 (0,25 đ) Câu 2: (M1- điểm) b) 9200 (0,25 đ) c) 9000 (0,25 đ) Viết số 85 432 Đọc số Tám mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi hai (0,5 đ) 70 501 (0,5đ) Bảy mươi nghìn năm trăm linh 38 100 Ba mươi tám nghìn trăm (0,5đ) 76 320 (0,5đ) Bảy mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi 90 030 d) 600 (0,25 đ) Chín mươi nghìn khơng trăm ba mươi (0,5 đ) Câu 3: (M1-1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích hình vng MNPQ có cạnh 8cm là: C 64 cm2 Câu 4: (M2 – điểm)a) 5m 7cm = … cm Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: B 507 (0,5đ) b) Hồng có tờ giấy bạc loại 5000 đồng Hoàng mua kem hết 7000 đồng Hỏi Hồng lại tiền? B 3000 đồng (0,5 đ) Câu 5:(M1- điểm) Viết số 20630; 63302; 30062; 36200 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 63302; 36200; 30062; 20630 Câu 6: (M2- điểm) Đặt tính tính: Làm phép tính 0,25 điểm a) b) c) d) Câu 7: (M2 - điểm) Tìm x: a) x = 8608 (0,5 đ) b) x = 1213 (0,5 đ) Câu 8: (M3-1 điểm) Bài giải: Số bút hộp là: (0,25 đ) 96 : = 12 (bút chì) (0,25 đ) hộp đựng là: (0,25 đ) 12 x = 72 ( bút chì) (0,25 đ) Đáp số: 72 bút chì Câu 9: (M3 - điểm) Bài giải: Đổi dm = 20 cm (0,25 đ) Diện tích tranh là: (0,25 đ) 20 x = 160 cm2(0,25 đ) Đáp số: 160 cm2(0,25 đ) Câu 10: (M4- điểm) Số chẵn lớn có chữ số là: 9998 Vậy số Kiệt nghĩ là: (9998 – 534) : = 2366 Duyệt CM Tổ trưởng GVCN ... hết 7000 đồng Hỏi Hồng lại tiền? B 30 00 đồng (0,5 đ) Câu 5:(M1- điểm) Viết số 20 630 ; 633 02; 30 062; 36 200 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 633 02; 36 200; 30 062; 20 630 Câu 6: (M2- điểm) Đặt tính tính:... B 30 00 đồng C 2000 đồng D 4000 đồng Câu 5: ( điểm) Viết số 20 630 ; 633 02; 30 062; 36 200 theo thứ tự từ lớn đến bé là: ……………………………………………………………………………………………………… Câu 6: ( điểm) Đặt tính tính: a) 43. .. TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Lớp 3B Năm học: 2018 - 2019 Họ tên:…………………… Mơn: TỐN Thời gian 40 phút Ngày kiểm tra: ……………… Điểm Nhận xét giáo viên Câu 1: ( điểm) Tính nhẩm: a) 2000 + 30 00 = ……… b) 9700
- Xem thêm -

Xem thêm: đề toán + Tiếng Việt lớp 3 cuối năm, đề toán + Tiếng Việt lớp 3 cuối năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn