4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN)

35 53 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 19:49

... danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien co' so' giao doc ph4 thong (Kern theo tong van sa4530 /BGDDT- NGCBQLGD ngay91 thangdOnam 2018) BIEU MAU PHIEU TI1DANH GIA CUA GIAO VIEN CO SO GIAO DI,JC PHO... mirc Dot chuan nghe nghiep giao vien a Col thieu 2/3 tieu chi dot merctot, tot, có cac tieu chi tai Dieu Quy clinh kha tra chuan nghe nghiep giao vien slat mew tot; - Dot chuan nghe nghiep giao vien... Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien clot mix kha tra len; - flat chuan nghe nghiep giao vien a mirc dart: CO tat ca cac tieu chi dot ter m erc dot tra len; - Chtra clot chuan nghe nghiep giao vien:
- Xem thêm -

Xem thêm: 4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN), 4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn