Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng III

72 131 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 19:09

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2018 Môn: Chuyên ngành (Tiểu học từ hạng IV lên hạng III) Câu Nội dung câu hỏi Phương án Trả lời A B C D Năng lực thuộc tính cá Năng lực Năng lực Năng lực thuộc tính cá nhân hình thành, tính cá thuộc tính cá nhân hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn nhân, mang nhân, phát triển nhờ tố chất sẵn có trình học tập, yếu tố di truyền phát triển có q trình học tập, rèn luyện cho phép phát triển nhờ rèn luyện cho phép người huy động tổng hợp nhờ trình trình học tập, người thực thành kiến thức, kỹ học tập, rèn rèn luyện công loại hoạt động thuộc tính cá nhân khác luyện cho phép cho phép định, đạt kết hứng thú, niềm tin, ý người huy người huy mong muốn chí, thực thành động tổng hợp động tổng điều kiện cụ thể công loại hoạt động kiến thức, hợp kiến định, đạt kết kỹ thức, kỹ Theo Chương trình tổng thể GDPT mong muốn thuộc tính cá (được Bộ Giáo dục Đào tạo thông qua điều kiện cụ thể nhân khác thuộc tính cá ngày 27/7/2017), lực định hứng thú, niềm nhân khác nghĩa sau: tin, ý chí, hứng thực thành thú, niềm tin, công loại ý chí, thực hoạt động thành định, đạt kết công mong loại hoạt muốn động điều định, đạt kết kiện cụ thể mong muốn điều kiện cụ thể Tài liệu tham khảo Đáp (ghi rõ phần tài án liệu nào, trang nào) A Chuyên đề Mục 1.1 Trang 198 Thông tư 50/2012/TTBGDĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học Văn hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề Chuẩn nghề Chuẩn nghề nghiệp giáo nghiệp giáo nghiệp giáo viên tiểu học Thông viên tiểu học viên tiểu học tư số 21/2015/TTLTtại Quyết định Quyết BGDĐT-BNV ngày số định số 16/9/2015 Bộ Giáo 14/2007/QĐ- 14/2007/QĐ- dục Đào tạo Thông BGDĐT ngày BGDĐT tư 50/2012/TT-BGDĐT 04/5/2007 18/12/2012 sửa Bộ Giáo dục 04/5/2007 đổi Điều lệ Trường Tiểu Đào tạo Bộ Giáo học Chuẩn lực nghề nghiệp giáo viên Thông tư số dục Đào tiểu học quy định tại: 21/2015/TTLT- tạo Thông BGDĐT-BNV tư ngày 16/9/2015 50/2012/TTcủa Bộ Giáo BGDĐT dục Đào tạo ngày 18/12/2012 sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học Chú trọng việc truyền thụ Chú trọng việc Chú trọng Chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa truyền thụ hệ việc truyền hệ thống tri thức khoa học học theo môn học thống tri thức thụ hệ thống theo môn học được quy định khoa học thông tri thức khoa quy định chương chương trình dạy học, qua hoạt học thơng trình dạy học, trang bị trọng việc trang bị động trải qua hoạt cho học sinh kỹ cho học sinh hệ thống tri nghiệm động trải sống bản, cần thiết Đặc điểm dạy học tiếp thức khoa học khách nhà nghiệm, cận trang bị kiến thức là: quan trường, trọng việc trọng việc trang trang bị cho bị cho học sinh học sinh hệ hệ thống tri thống tri thức khoa học thức khoa khách quan học khách quan B Chuyên đề Mục 1.1 Trang 198 A Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 198 Phát triển toàn diện lực người học, trọng lực vận dụng tri thức vào tình quen thuộc Phát triển toàn diện lực người học, trọng lực vận dụng tri thức vào tình thực tiễn Phát triển toàn diện phẩm chất Phát triển toàn diện người phẩm chất lực học, Dạy học theo định hướng phát triển người học, trọng trọng lực nhằm mục tiêu: lực vận dụng tri lực vận dụng thức vào tình tri thức vào thực tiễn tình thực tiễn Tập trung vào việc mô tả Tập trung vào Tập trung Tập trung vào việc mô tả chất lượng việc mô tả chất vào việc mô mức độ vận dụng thực trình giáo dục, lượng đầu ra, tả chất lượng tiễn hoạt động trải mà người học phẩm đầu ra, nghiệm tiến hành Việc quản lý chất lượng giáo dục theo truyền thụ chất mà người nhà trường định hướng phát triển lực: học thể lực mà người học cần có sau q trình học tập Nội dung lựa chọn Nội dung Nội dung Nội dung quy định nhằm đạt kết lựa chọn dựa lựa chương trình, đầu quy định; vào nhà chọn dựa nhà chuyên môn dựa Nội dung dạy học theo định hướng chương trình quy khoa học nhu cầu tình hình thực tế lựa chọn phát triển lực định nội dung chun mơn, người nội dung phù hợp quy định học, từ chi tiết quy định kết chương trình đầu Phương pháp dạy học theo định hướng Giáo viên người truyền Học sinh tạo Giáo viên Giáo viên tạo tình huống, phát triển lực thụ tri thức, học sinh tiếp tình huống, chủ yếu học sinh tiếp thu kiến thu tri thức giáo viên tổ người tổ thức qua tình quy định sẵn chức dựa chức, hỗ trợ giáo viên đặt vấn đề, tình học sinh học chiếm lĩnh sinh tạo ra; tri thức; trọng phát triển trọng phát D Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 199 C Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 199 A Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 199 C Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 199 triển khả giải vấn đề học sinh khả giải vấn đề học sinh Tiêu chí đánh giá dựa Tiêu chí đánh Tiêu chí Tiêu chí đánh giá dựa vào vào diễn biến năm giá dựa vào kết đánh giá dựa kiến thức, kỹ gắn học, quan tâm tới tiến "đầu ra", vào kiến với nội dung người học, quan tâm tới thức, kỹ truyền thụ trọng khả vận dụng tiến gắn với kiến thức học vào thực người học, nội dung Tiêu chí đánh giá dạy học theo định tiễn trọng khả học, không hướng phát triển lực vận dụng kiến cần thức học trọng khả vào thực tiễn vận dụng kiến thức học vào thực tiễn B Chuyên đề Mục 1.1.1 Trang 199 Chương trình thí điểm Văn liên Văn Văn Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tịch Bộ Nhà nước thể mục tiêu GDPT, tạo quy định yêu cầu Giáo dục quy định quy định yêu cầu cần cần đạt phẩm chất Đào tạo Bộ yêu cầu cần đạt phẩm chất năng lực học sinh, Nội vụ quy đạt phẩm lực học sinh, nội nội dung giáo dục, định yêu chất dung giáo dục, phương phương pháp giáo dục cầu cần đạt lực học pháp giáo dục phương phương pháp đánh giá phẩm chất sinh, nhà pháp đánh giá kết kết giáo dục, làm lực giáo tự chọn giáo dục, làm quản Theo Quan điểm dạy học theo định quản lí chất lượng học sinh, nội nội dung lí chất lượng giáo dục phổ hướng phát triển lực, Chương trình giáo dục phổ thơng dung giáo dục, giáo dục, thông Giáo dục phổ thông là: phương pháp phương pháp giáo dục giáo dục phương pháp phương pháp đánh giá kết đánh giá kết giáo dục, giáo làm dục quản lí chất lượng giáo dục phổ thơng D Chun đề Mục 1.1.2 Trang 200 Quan điểm Đảng, Nền công Quan điểm Nền công nghiệp 4.0, tiếp Nhà nước đổi nghiệp 4.0, tiếp Đảng, thu thành tựu nghiên cứu toàn diện giáo dục thu thành tựu Nhà nước về khoa học giáo dục đào tạo; kế thừa phát nghiên cứu học đôi kinh nghiệm xây dựng triển ưu điểm khoa học giáo với hành, chương trình theo mơ chương trình giáo dục kinh tăng trải hình phát triển dục phổ thơng có nghiệm xây nghiệm, vận giới, nước tiên tiến, Việt Nam, đồng thời tiếp dựng chương dụng thực hàng đầu giáo dục thu thành tựu nghiên cứu trình theo mơ tiễn; áp dụng đào tạo khoa học giáo dục hình phát triển công nghệ kinh nghiệm xây dựng đất nước, thông tin chương trình theo mơ tiến dạy hình phát triển đất thời đại học, đồng Theo Quan điểm dạy học theo định nước, tiến khoa học - thời tiếp thu hướng phát triển lực, Chương trình thời đại khoa học - công nghệ thành tựu 10 Giáo dục phổ thông xây dựng công nghệ xã hội xã hội nghiên cứu sở: khoa học giáo dục kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mơ hình phát triển đất nước, tiến thời đại khoa học công nghệ xã hội A Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 Phát triển Phát triển phẩm sức khỏe, trí chất Phát triển môn học ngoại tuệ học lực người học ngữ thông qua chương sinh thông Theo Quan điểm dạy học theo định thông qua nội Người học phát triển tồn trình học với kiến qua nội dung 11 hướng phát triển lực, Chương trình dung giáo dục diện kiến thức bản, thức bản, đại, giáo dục với Giáo dục phổ thông đảm bảo: với kiến thiết thực, đại tăng thời lượng chương kiến thức bản, trình ngoại ngữ thức bản, thiết thực, thiết thực, đại đại Ứng dụng công nghệ Giáo dục thông Thực hành, Ứng dụng công nghệ thông tin vào lớp học, qua nghề vận dụng thông tin vào dạy học, Theo Quan điểm dạy học theo định nghiên cứu công trình nghiệp, thơng kiến thức để áp dụng phương pháp 12 hướng phát triển lực, Chương trình khoa học qua nghiên cứu giải dạy học tiên tiến, Giáo dục phổ thông trọng: khoa học vấn đề đại học tập đời sống Tích hợp cao lớp Phân hóa Phân hóa Phân hóa mơn học học dưới, phân hóa dần lớp học dưới, mơn học tự nhiên, tích hợp Theo Quan điểm dạy học theo định lớp học tích hợp dần xã hội, tích mơn học xã hội 13 hướng phát triển lực, Chương trình lớp học hợp Giáo dục phổ thông: môn học tự nhiên B Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 C Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 A Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 Thông qua phương Thông qua Thơng qua Thơng qua chương trình pháp, hình thức tổ chức phương pháp, chương trình giáo dục phát huy tính giáo dục phát huy tính hình thức tổ giáo dục chủ động tiềm chủ động tiềm chức giáo dục phát huy tính học sinh, học sinh, phát huy tính chủ động phương pháp kiểm tra, phương pháp kiểm tra, chủ động tiềm đánh giá phù hợp với mục đánh giá phù hợp với tiềm của học tiêu giáo dục phương mục tiêu giáo dục học sinh, sinh, pháp giáo dục để đạt phương pháp giáo dục để phương phương pháp mục tiêu Theo Quan điểm dạy học theo định đạt mục tiêu pháp kiểm tra, kiểm tra, 14 hướng phát triển lực, Chương trình đánh giá theo đánh giá Giáo dục phổ thơng: quy định bắt theo quy buộc có sẵn định bắt nhằm đánh giá buộc có sẵn tiêu chí nhằm đánh chọn sẵn để đạt giá tiêu mục tiêu chí chọn sẵn giáo dục để đạt mục tiêu giáo dục Đảm bảo kết nối chặt chẽ Đảm bảo kết Đảm bảo kết Đảm bảo liên thông với cấp học với nối chặt chẽ nối chặt chẽ chương trình giáo dục nhau, từ lớp Một đến lớp chương lớp mầm non, chương trình Mười hai trình giáo dục học, cấp học giáo dục nghề nghiệp mầm non, với chương trình giáo dục đại chương trình liên thơng học giáo dục nghề với chương Theo Quan điểm dạy học theo định nghiệp trình giáo 15 hướng phát triển lực, Chương trình chương trình dục mầm Giáo dục phổ thơng: giáo dục đại non, chương học trình giáo dục nghề nghiệp chương trình giáo dục đại học A Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 C Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 200 Chương trình đảm bảo Chương trình Chương Chương trình tùy chọn nội dung giáo dục cốt lõi, đảm bảo định trình đảm sở nội dung định hướng theo vùng hướng thống bảo định giáo dục cốt lõi, bắt buộc miền, học sinh toàn quốc hướng thống với học sinh toàn quốc Theo Quan điểm dạy học theo định tùy chọn nội dung nội dung giáo hướng phát triển lực, Chương trình dục cốt lõi, bắt nội 16 Giáo dục phổ thông xây dựng theo buộc với học dung giáo hướng mở có nghĩa là: sinh tồn quốc dục cốt lõi, khơng bắt buộc với học sinh tồn quốc Khơng trao quyền chủ Địa phương Địa phương Trao quyền chủ động động trách nhiệm cho nhà trường nhà trách nhiệm cho địa địa phương nhà không lựa trường lựa phương nhà trường trường việc lựa chọn, bổ sung chọn, thêm việc lựa chọn, bổ chọn, bổ sung số nội nội dung giáo bớt sung số nội dung Theo Quan điểm dạy học theo định dung giáo dục triển dục triển số nội dung giáo dục triển khai kế hướng phát triển lực, Chương trình khai kế hoạch giáo dục khai kế hoạch giáo dục hoạch giáo dục phù hợp 17 Giáo dục phổ thông xây dựng theo phù hợp với đối tượng giáo dục phù đảm bảo kết với đối tượng giáo dục hướng mở có nghĩa là: giáo dục điều kiện hợp với đối nối hoạt điều kiện địa phương, địa phương, sở tượng giáo dục động nhà sở giáo dục, góp giáo dục điều kiện trường với phần đảm bảo kết nối địa gia đình, hoạt động nhà trường phương, quyền với gia đình, quyền sở giáo dục xã hội xã hội 18 Chương trình Giáo dục phổ thơng Những nguyên tắc, định Những nguyên Những Những nguyên tắc, định quy định: hướng chung yêu cầu tắc, định hướng nguyên tắc, hướng chung yêu cầu cần đạt phẩm chất chung yêu định hướng cần đạt nội dung giáo lực học sinh, cầu cần đạt chi tiết dục, phương pháp giáo nội dung giáo dục, nội dung yêu cầu cần dục phương pháp đánh phương pháp giáo dục môn học đạt nội giá kết giáo dục phương pháp đánh giá học sinh, nội dung kết giáo dục dung giáo dục, môn học phương pháp học sinh giáo dục B Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 201 D Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 201 A Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 201 phương pháp đánh giá kết giáo dục 19 Có nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển lực nguyên tắc nguyên tắc nguyên tắc nguyên tắc Xác định mục tiêu dạy Xác định mục Xác định Xác định mục tiêu dạy học dựa đầu vào tiêu giáo dục mục tiêu dạy học theo chuẩn đầu (tương ứng với dựa nhu học theo tình (tương ứng với lực hay thành phần cầu học hình địa lực hay thành phần lực mà học sinh sinh (tương phương lực mà học sinh cần nhập học) ứng với (tương ứng có sau trình học) Một nguyên tắc dạy học 20 lực hay với theo định hướng phát triển lực là: thành phần lực hay lực mà thành phần học sinh muốn lực mà học) nhà trường muốn truyền đạt) B Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 201 D Chuyên đề Mục 1.1.2 Trang 201 Điều kiện để thực có hiệu phương pháp vấn đáp là: Giáo viên cần tổ chức đối Giáo viên cần thoại xoay chiều : giáo chuẩn bị thật viên hỏi học sinh, học tốt hệ thống sinh hỏi giáo viên câu hỏi; Các câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau, câu hỏi trước tiền đề câu hỏi sau Giáo viên Giáo viên cần chuẩn bị cần tổ chức thật tốt hệ thống câu hỏi; đối thoại Giáo viên cần tổ chức đối theo nhiều thoại theo nhiều chiều chiều: giáo 150 viên hỏi học sinh, học sinh hỏi học sinh học sinh hỏi giáo viên 151 Theo Văn hợp số 03/VBHNHồn thành BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thơng xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn Tốt, Đạt, Chưa tư ban hành quy định đánh giá học sinh Hoàn thành, Tốt, Đạt, Cần cố gắng thành, Chưa hoàn thành đạt tiểu học, quy định đánh giá định kì Chưa hoàn học tập theo mức nào? thành Theo Văn hợp số 03/VBHNHoàn thành tốt, BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thơng Hồn thành, Đạt, Chưa Hồn thành tốt, Hoàn 152 tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tốt, Đạt, Cần cố gắng Chưa hoàn đạt thành tiểu học, quy định đánh giá định kì thành lực phẩm chất theo mức nào? 153 Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông Giữa HKI, cuối HKI, tư ban hành quy định đánh giá học sinh Cuối HKI HKI cuối HKII cuối năm Cuối năm học tiểu học, quy định đánh giá định kỳ cuối HKII năm học học học tập học sinh lớp 4, vào thời điểm nào? Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông Giữa HKI, cuối tư ban hành quy định đánh giá học sinh Cuối HKI cuối năm HKI, Cuối HKI 154 Cuối năm học tiểu học, GV ghi kết vào Bảng học HKII cuối cuối HKII tổng hợp kết đánh giá giáo dục năm học HS vào thời điểm nào? Module 15 Thông tin phản hồi mục 4c: Điều kiện để thực thực phương pháp vấn đáp/ trang 31 D A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 3, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 3, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 3, trang 155 Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban Trường tiểu học hành quy định đánh giá học sinh tiểu học áp dụng đối với: Cơ sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Lớp tiểu học trường phổ thơng có nhiều cấp Tất ý học trường chuyên biệt Giáo viên, học sinh, Ban giám Giáo viên, học sinh, cộng hiệu, Giáo viên, đồng, đánh giá Giáo viên, học sinh, cộng đánh giá học sinh, cha GV quan trọng đồng Hiệu trưởng mẹ học sinh quan trọng 157 Theo Văn hợp số 03/VBHN- Đánh giá trình Đánh giá Là đánh giá Là đánh giá kết giáo BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông học tập, rèn luyện kiến trình học kết giáo dục học sinh sau tư ban hành quy định đánh giá học sinh thức, kĩ năng, thái độ tập, rèn luyện dục học giai đoạn học tập, nhằm tiểu học, đánh giá định kỳ hiểu số biểu kiến thức, kĩ sinh sau xác định mức độ hoàn nào? lực, phẩm chất học năng, thái độ giai đoạn thành nhiệm vụ học tập sinh, thực theo số biểu học tập, rèn học sinh so với chuẩn tiến trình nội dung lực, luyện, nhằm kiến thức, kĩ quy môn học hoạt phẩm chất xác định định chương trình động giáo dục học sinh mức độ hồn giáo dục phổ thông cấp thành nhiệm tiểu học vụ học tập học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ quy định hình thành, phát triển lực, phẩm chất học sinh Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông 156 tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, người tham gia đánh giá thường xuyên học sinh? D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 1, mục 1, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 6, mục 2, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 1, trang Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày Ngày 22/9/2016 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học 158 ban hành kèm theo thơng tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 có hiệu lực nào? 159 Kế hoạch dạy học cho học sinh khuyết Xây dựng kế hoạch linh tật học hòa nhập thực hoạt phù hợp cho cá nào? nhân Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tự phục vụ, tự quản; tự 160 tiểu học, quy định nội dung đánh giá học giải vấn đề hình thành phát triển lực học sinh bao gồm: 161 Ngày 6/11/2016 Ngày 28/9/2016 Ngày 28/11/2016 Chỉ dạy Giảm bớt Chỉ cần cho học sinh môn học sinh số môn tham gia hòa nhập tham gia học với bạn Tự phục vụ, Tự phục vụ, tự tự quản; hợp Tự phục vụ, tự quản; giao quản; giao tiếp, tác; tự học tiếp, hợp tác; tự học hợp tác giải giải vấn đề vấn đề Trung thực, Chăm học, kỉ luật; đoàn Theo Văn hợp số 03/VBHNchăm làm; tích kết; yêu gia BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông Chăm học, chăm làm; tự cực tham gia đình, bạn Chăm học, chăm làm; tự tư ban hành quy định đánh giá học sinh tin, trách nhiệm; trung hoạt động giáo người tin, tự trọng, tự chịu trách tiểu học, quy định nội dung đánh giá thực, kỉ luật; đoàn kết dục; tự tin, tự khác; yêu nhiệm hình thành phát triển phẩm chất yêu thương trọng, tự chịu trường, lớp, học sinh bao gồm: trách nhiệm quê hương, đất nước Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, đề kiểm tra định kì phù hợp Bốn mức 162 Năm mức độ Ba mức độ Hai mức độ với chuẩn kiến thức, kĩ định độ hướng phát triển lực, gồm câu hỏi, tập thiết kế theo mức độ nhận thức học sinh: 163 Theo Văn hợp số 03/VBHN- Được nêu ý kiến nhận Được trao đổi Cùng với Được nêu ý kiến nhận BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông xét hướng dẫn, giải với giáo viên nhóm bạn xét hướng dẫn, giải tư ban hành quy định đánh giá học sinh thích giáo viên, hiệu kết đánh đánh giá thích giáo viên B Thơng tư 22/2016/TTBGDĐT ngày 22 tháng năm 2016 A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 12, mục 1, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 5, mục 2, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 5, mục 2, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 20, mục 1, trang tiểu học, Quy định quyền học sinh sau: trưởng kết đánh giá giá bạn giáo viên nhóm bạn kết đánh giá Tự nhận xét Tự đánh giá tham gia nhận thân xét bạn, nhóm Cùng với nhóm bạn đánh theo yêu cầu bạn theo hướng giá giáo viên giáo dẫn giáo viên viên 165 Kết đánh Kết đánh giá môn giá mơn học đạt hồn học đạt hồn Theo Văn hợp số 03/VBHNthành tốt; Kết đánh giá môn thành tốt; BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông Kết đánh giá các lực, học đạt hoàn thành tốt; lực, phẩm tư ban hành quy định đánh giá học sinh môn học đạt hoàn thành phẩm chất lực, phẩm chất chất đạt tốt; tiểu học, qui định khen thưởng học sinh tốt; lực, phẩm đạt; kiểm đạt tốt; kiểm tra định kiểm tra định “hoàn thành xuất sắc nội dung học chất đạt tốt tra định kì kì cuối năm học mơn kì cuối năm tập rèn luyện” theo điều kiện nào? cuối năm học đạt điểm trở lên học môn học môn học đạt điểm học đạt trở lên điểm trở lên Đánh giá Đối với học sinh khuyết tật không đủ Đánh giá theo yêu cầu khả đáp ứng yêu cầu Các mơn học có nội dung 166 số mơn học của kế hoạch Tùy theo nội dung chương trình giáo dục chung đánh giảm nhẹ học sinh giáo dục cá giá dựa sở: nhân Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông 164 tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Quy định trách nhiệm học sinh là: Được nêu ý kiến nhận xét hướng dẫn, giải thích giáo viên nhóm bạn kết đánh giá 10 B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 20, mục 2, trang 11 B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 16, mục1, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 12, mục1, trang 167 Biết vận dụng Biết vận kiến thức, kỹ dụng kiến học để thức, kỹ Biết vận dụng kiến thức, giải học Đề kiểm tra định kỳ phù hợp chuẩn kiến kỹ học, trình vấn đề để giải thức kỹ định hướng phát triển bày, giải thích kiến đưa vấn lực gồm câu hỏi tập thức theo cách hiểu phản đề quen thiết kế theo mức là: cá nhân hồi hợp lý thuộc, tương Biết vận dụng kiến thức, học tập, tự học kỹ học để giải sống tập, vấn đề cách linh hoạt sống học tập, sống Biết vận dụng kiến thức, kỹ Biết vận học để dụng kiến giải thức, kĩ Biết vận dụng kiến thức, vấn đề học để Biết vận dụng kiến thức, Đề kiểm tra định kỳ phù hợp chuẩn kiến kỹ học, trình học giải kỹ học để đưa thức kỹ định hướng phát triển 168 bày, giải thích kiến tập, sống vấn phản hồi hợp lý lực gồm câu hỏi tập thức theo cách hiểu đưa đề quen học tập, sống thiết kế theo mức là: cá nhân phản hồi thuộc, tương cách linh hoạt hợp lý tự học học tập, tập, sống cách sống; linh hoạt B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang 169 Theo Văn hợp số 03 /VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, quy định về chấm kiểm tra sau: Theo Văn hợp số 03 /VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông 170 tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, quy định thang điểm kiểm tra sau: 171 Nếu kết kiểm tra cuối học kì I cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xử lý nào? Bài kiểm tra giáo viên sửa lỗi, nhận xét, Bài kiểm tra giáo Bài kiểm tra cho điểm viên nhận xét, cho điểm giáo viên theo thang Bài kiểm tra giáo theo thang điểm 10, sửa lỗi, nhận điểm 10, viên, nhận xét, cho điểm không cho điểm 0, không xét, cho điểm không cho theo thang điểm 10 cho điểm thập phân theo thang điểm 0, trả lại cho học sinh không trả lại cho điểm 10 lưu không cho học sinh trường điểm thập phân trả lại cho học sinh Bài kiểm tra giáo viên Điểm cho điểm theo kiểm tra theo Bài kiểm tra giáo Bài kiểm tra không cho thang điểm 10, thang điểm viên nhận xét, cho điểm điểm 0, khơng có điểm khơng cho 10, có trả lại cho học sinh thập phân điểm 0, không điểm thập cho điểm thập phân phân Đề xuất với Đề xuất với nhà trường có tổ khối cho học thể cho học Giáo viên sử dụng sinh làm sinh làm Tự đề kiểm tra để học kiểm tra có kết quà thấp kiểm tra khác kiểm tra sinh làm lại để đánh giá để đánh giá khác để đánh lực thật học sinh kết giá kết học tập học học tập sinh học sinh C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang Học bạ Văn hợp thông tư ban hành quy Học bạ Bảng tổng định đánh giá học sinh tiểu học số Bảng tổng hợp hợp kết Học bạ Bảng tổng hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Học bạ sổ ghi kết kết đánh đánh giá 172 kết đánh giá giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo quy định hồ sơ giáo dục giá giáo dục giáo dục của lớp đánh giá tổng hợp kết đánh giá lớp, phiếu lớp, sổ ghi học sinh tiểu học gồm: liên lạc kết giáo dục 173 Đối với lớp Đối với lớp 4, 4, lớp 5, có lớp 5, có thêm thêm Văn hợp thông tư ban hành quy Đối với lớp 4, lớp 5, có kiểm tra kiểm tra định Đối với lớp 4, lớp 5, có định đánh giá học sinh tiểu học số thêm kiểm tra định kì định kì mơn kì mơn Tiếng thêm kiểm tra định kì 03/VBHN-BGD ĐT ngày 28/9/2016 mơn Tiếng Việt, môn Tiếng Việt, Việt, môn môn Tiếng Việt, môn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Tốn, mơn Khoa học, mơn Tốn, Tốn Tốn kiểm tra học kì I học kì II: Lịch sử môn Anh Văn môn đánh Tin học giá điểm số Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, quy định đánh giá thường 174 xuyên nhận xét, đánh giá định kì Cha mẹ học sinh điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, quan trọng đánh giá của: 175 Học sinh Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông Giữa học kì I, cuối học kì Cuối học kì I tư ban hành quy định đánh giá học sinh I, học kì II cuối cuối năm học tiểu học, quy định lần đánh giá định năm học kì học tập khối 1, 2, là: Giáo viên Giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh Chỉ lớp đánh giá vào học kì I, cuối Giữa học kì I, học kì học kì I, II học kì II cuối năm học D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 13, mục 1, trang D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông 176 tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, nội dung sai? 177 Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, phát biểu sai? Giáo viên Hiệu trưởng không thông chịu trách Giáo viên không thông báo nhiệm báo trước lớp họp cha mẹ học việc điểm chưa tốt học sinh đánh giá học sinh điểm chưa tốt sinh học sinh lớp học Giáo viên không cho Giáo viên dùng Giáo viên không dùng điểm điểm số để điểm số kiểm (không) đánh giá định tra để đánh giá học sinh điểm thập kì phân kiểm tra Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu 178 lần học, quy định đánh giá định kì lực, phẩm chất học sinh thực lần năm học: 179 Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, mơn Tiếng Việt Tốn lớp 4, 5, quy định có kiểm tra định kì năm: Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh 180 tiểu học, môn Khoa học, Lịch sử Địa lí lớp 4, 5, quy định có kiểm tra định kì năm học? Học sinh có quyền nêu ý kiến nhận hướng dẫn, giải thích giáo viên, hiệu trưởng kết đánh giá C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Bài kiểm tra giáo viên trả lại cho học sinh A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT lần lần lần D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang 4 181 Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, đánh giá định kì học tập vào cuối học kì I cuối năm mơn học, mơn học có kiểm tra định kì? Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc Được nêu ý kiến nhận hướng dẫn, giải thích Theo Văn hợp số 03/VBHNcủa giáo viên, hiệu BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông trưởng kết đánh 182 tư Quy định đánh giá học sinh tiểu giá; tự nhận xét tham học, quy định quyền trách nhiệm gia nhận xét bạn, nhóm học sinh: bạn theo hướng dẫn giáo viên 183 Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu Toán, Tiếng Việt học, đánh giá định kỳ điểm số môn học học kỳ I học kỳ II lớp 4, lớp 5? Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử Địa lí Tiếng Việt, Tốn, Khoa Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử học, Lịch sử Địa lí, Mĩ Địa lí, thuật Tiếng dân tộc Tự nhận xét Được nêu ý tham gia kiến nhận Được nêu ý kiến nhận nhận xét hướng dẫn, giải xét hướng dẫn, giải bạn, nhóm thích giáo thích giáo viên bạn theo viên, hiệu nhóm bạn kết hướng dẫn trưởng kết đánh giá giáo đánh giá viên Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sửToán, Tiếng Địa lý, Việt, Khoa học, Tất môn học Ngoại ngữ, Lịch sử-Địa lý Tin học, Tiếng dân tộc Theo Văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu Khối lớp 1, khối lớp Khối lớp Tất 184 học, kiểm tra mơn Tốn Tiếng khối lớp khối lớp khối lớp Việt học kỳ I học kỳ II quy định khối lớp nào? Khối lớp A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 20, trang 10 A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2, trang 185 Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, mục đích đánh giá giúp học sinh : Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban 186 hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, quy định yêu cầu đánh sau: 187 Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, đánh giá thường xuyên hiểu là: Có khả tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục; giúp học sinh phát huy nhiều khả năng; đảm bảo kịp thời, cơng bằng, khách quan Đánh giá q trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Có giải pháp kịp thời nhằm nâng Nhận định cao chất ưu Tích cực hợp tác với nhà lượng, hiệu điểm bật trường hoạt hoạt hạn chế động giáo dục học sinh động học thân tập, rèn luyện học sinh Đánh giá trình học tập, Đánh giá tiến tiến Đánh giá tiến kết học tập học sinh; học sinh; coi trọng việc học sinh coi trọng động viên, khuyến khích theo chuẩn kiến việc động cố gắng học tập, thức, kĩ viên, khuyến rèn luyện học sinh; mơn học khích cố giúp học sinh phát huy hoạt động gắng nhiều khả năng; đảm giáo dục khác học tập, rèn bảo kịp thời, công bằng, theo chương luyện khách quan trình giáo dục học sinh phổ thơng cấp tiểu học Đánh giá Những hoạt Nhận xét định lượng trình học động nhận kết học tập, rèn tập, rèn luyện xét trình luyện, hình thành kiến thức, kĩ học tập phát triển số năng, thái độ học sinh lực, phẩm chất học số biểu sinh tiểu học lực, phẩm chất học sinh, thực theo tiến trình nội dung A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 3, mục 2, trang D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 4, mục 1, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 6, mục 1, trang môn học hoạt động giáo dục Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu 188 học, học sinh hướng dẫn, giúp đỡ mà chưa đủ điều kiện hồn thành chương trình lớp học, giáo viên xử lý nào? Tùy theo mức độ chưa hồn thành mơn học, hoạt động giáo dục, Tùy theo mức độ chưa Giáo viên mức độ hình hồn thành mơn định cho thành học, hoạt động giáo dục, học sinh lại Giáo viên tiếp tục lập kế phát triển mức độ hình thành lớp để khơng hoạch hướng dẫn, giúp số phát triển số ảnh hưởng đến đỡ học sinh lực, phẩm lực, phẩm chất, giáo viên chất lượng đủ điều kiện chất, giáo trao đổi với phụ huynh lớp học tiếp nối viên lập học sinh để thống mà học sinh danh sách cho học sinh lên lớp học báo cáo hiệu lại lớp trưởng xem xét, định việc lên lớp lại lớp C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 14, mục 1c, trang 189 Đáp ứng Đánh giá định kì lực phẩm chất Đáp ứng tốt yêu cầu giáo đầy đủ yêu cầu học sinh xếp vào mức “Đạt” dục, biểu rõ giáo dục, hiểu là: thường xuyên biểu chưa rõ Thực tốt yêu cầu Đánh giá định kì học tập học sinh Thực yêu học tập 190 xếp vào mức “Hoàn thành” cầu học tập môn học môn học hiểu là: hoạt động giáo dục hoạt động giáo dục 191 Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, học bạ học sinh lưu trữ nào? Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu 192 học, học sinh hồn thành chương trình lớp (năm) xác nhận ghi vào học bạ nào? Do giáo viên lưu giữ cho Do cha mẹ học đến học sinh học sinh lưu giữ trường khác Đã tốt nghiệp tiểu học Hoàn thành chương trình lớp Đáp ứng yêu cầu giáo dục, Cơ đáp ứng biểu yêu cầu giáo dục chưa thường xuyên; Chưa thực số yêu Đáp ứng tốt yêu cầu giáo cầu học tập dục, biểu rõ môn học thường xuyên hoạt động giáo dục Nhà trường lưu giữ suốt thời gian học sinh Cha mẹ học sinh giữ học gốc, nhà trường lưu giữ trường, photo có cơng giao cho học chứng.để đối chiếu sinh chuyển lên cấp học hồn thành học sinh học hêt chương trình lớp cuối cấp tiểu học học trường khác Hồn thành chương trình Đã tốt nghiệp lớp tiểu học C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 3b, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 10, mục 2b, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 13, mục 3, trang C Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 14, mục 2, trang 193 Nhằm đảm bảo tính khách quan trách Theo văn hợp số 03/VBHNnhiệm giáo viên BGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban kết đánh giá học hành quy định đánh giá học sinh tiểu sinh; giúp giáo viên nhận học, nhà trường tổ chức nghiệm thu, bàn học sinh vào năm học giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm có đủ thơng tin mục đích gì? cần thiết để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu Đối tượng học sinh sau không 194 hiệu trưởng tặng giấy khen? Học sinh có thành tích đột xuất năm học Giúp giáo viên Nhằm đảm điều chỉnh, đổi bảo tính phương khách quan pháp, hình thức trách tổ chức hoạt nhiệm động dạy học, giáo viên Giúp giáo viên nhận học hoạt động trải kết đánh sinh vào năm học tiếp nghiệm giá học sinh; theo có đủ thơng tin cần q trình giúp giáo thiết để có kế hoạch, biện kết thúc viên nhận pháp giáo dục hiệu giai đoạn dạy học sinh vào học, giáo dục; năm học tiếp góp phần thực theo có đủ mục tiêu thơng tin học giáo dục tiểu sinh học Học sinh có Kết đánh thành tích vượt giá mơn trội hay tiến học đạt Hồn vượt bậc thành tốt, Kết đánh giá môn môn lực, học đạt Hoàn thành tốt, học phẩm chất lực, phẩm chất đạt Tốt; đạt; kiểm tra định kì lực, phẩm chất kiểm tra định cuối năm học mơn giáo viên kì cuối năm học đạt điểm trở lên giới thiệu học môn tập thể lớp học đạt công nhận điểm trở lên A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 15, mục 1, trang D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 16, mục 1, trang 195 Thế đánh giá thường xuyên học Giáo viên vào tập học sinh? biểu nhận thức, kĩ năng, thái độ học sinh lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời Học sinh tham gia đánh giá thường xuyên học tập là: 196 197 Học sinh tham gia đánh giá thường xuyên lực, phẩm chất là: Học sinh tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn biểu lực, phẩm chất để hoàn thiện thân Học sinh tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn biểu thái độ, nhận thức để hoàn thiện thân Giáo viên dùng Giáo viên sử Giáo viên dùng điểm số lời nói dụng để đánh giá kết giáo cho học sinh kiểm tra để dục học sinh sau biết chỗ đánh giá kết giai đoạn học tập, rèn đúng, chưa giáo dục luyện, nhằm xác định cách học sinh mức độ hoàn thành nhiệm sửa chữa; viết sau giai vụ học tập học sinh nhận xét vào đoạn học sản tập, rèn phẩm học tập luyện, nhằm học sinh xác định cần thiết, mức độ hồn có biện pháp cụ thành nhiệm thể giúp đỡ kịp vụ học tập thời học sinh Học sinh Học sinh tự Học sinh tự nhận xét tự nhận xét hoàn thành tham gia nhận xét sản tham gia sản phẩm phẩm học tập bạn, nhận xét bạn, nhóm bạn q trình nhóm bạn thực nhiệm vụ biểu học tập để học làm tốt lực, phẩm chất để hoàn thiện thân Học sinh Học sinh tự Học sinh tự nhận xét tự nhận xét hoàn thiện tham gia nhận xét sản tham gia phẩm học tập bạn, nhận xét bạn, nhóm bạn q trình nhóm bạn thực nhiệm vụ biểu học tập để học làm tốt lực, phẩm chất để hoàn thiện thân B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 6, mục 2a, trang D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 6, mục 2b, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 6, mục 3b, trang Mục đích đánh giá theo văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 hợp thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu học gì? 198 199 Giáo viên chủ nhiệm ghi kết đánh giá giáo dục học sinh vào học bạ thời gian nào? Theo văn hợp số 03/VBHNBGDĐT ngày 28/9/2016 việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu 200 học, học sinh chưa xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên phải xử lý nào? Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học; giúp học sinh có khả tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác Giúp cha mẹ Giúp cán Tất ý học sinh quản lí giáo người giám hộ dục cấp tham gia đánh kịp thời giá trình đạo hoạt kết học tập, động giáo rèn luyện, dục, đổi trình hình phương pháp thành phát dạy học, triển lực, phương pháp phẩm chất đánh giá em nhằm đạt hiệu giáo dục Cuối năm học Cuối học kỳ Giáo viên cần có kiểm tra đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học Giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hồn thành chương trình lớp học Cuối cấp học Giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng xem xét, định việc lên lớp lại lớp Sau kỳ kiềm tra Giáo viên tổ chức nghiệm thu, giao chất lượng học sinh để giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu D Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT, Điều 3, mục 3, trang A Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT, Điều 13, mục 3, trang B Văn hợp số 03 /VBHN-BGDĐT Điều 14, mục 1b, trang ... gồm Tổ chuyên môn Tổ chuyên Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm bao gồm môn bao giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo viên chủ gồm công tác thư viện, thi t bị giáo. .. Trường Tiểu học Văn hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề Chuẩn nghề Chuẩn nghề nghiệp giáo nghiệp giáo nghiệp giáo viên tiểu học Thông viên tiểu học viên tiểu học tư... làm tiểu học trưởng tổ tổ thi t bị dạy học, sáng tạo kĩ thuật." là: chuyên môn chuyên môn C Mục 1.3.2 trang 286 chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng III, Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng III

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn