Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh đối chiếu văn hoá trong nước với văn hoá nước ngoài để ứng dụng vào thực tiễn biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại và đấu tranh loại trừ những yếu tố không phù hợp với bản

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 18:38

Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh, đối chiếu văn hoá trong nước với văn hoá nước ngoài để ứng dụng vào thực tiễn. Biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại và đấu tranh loại trừ những yếu tố không phù hợp với bản sắc của văn hoá dân tộc. - Hình thành phát triển so sánh đối chiếu văn hoá nước với văn hoá nước để ứng dụng vào thực tiễn Biết tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại đấu tranh loại trừ yếu tố không phù hợp với sắc văn hoá dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh đối chiếu văn hoá trong nước với văn hoá nước ngoài để ứng dụng vào thực tiễn biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại và đấu tranh loại trừ những yếu tố không phù hợp với bản, Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh đối chiếu văn hoá trong nước với văn hoá nước ngoài để ứng dụng vào thực tiễn biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại và đấu tranh loại trừ những yếu tố không phù hợp với bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn