BXD 02 VBHN BXD 15122016

37 45 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 17:34

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng Kinh doanh Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng Chuyển giao Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này. Ký bởi: Trung tâm Thông tin Email: ttth@moc.gov.vn Cơ quan: Bộ Xây dựng Thời gian ký: 20.03.2017 14:49:29 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG TƯ Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình Thơng tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng việc sửa đổi, bổ sung số điều thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xét đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định chi tiết thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau viết tắt Nghị định 59/2015/NĐ-CP) Đối tượng áp dụng: quan chuyên môn xây dựng thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; người định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng tổ chức, cá nhân có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Trong Thơng tư này, từ ngữ hiểu sau: Người đề nghị thẩm định chủ đầu tư người chủ đầu tư ủy quyền văn quan, tổ chức người định đầu tư giao trường hợp chưa xác định chủ đầu tư Cơ quan thẩm định quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư quy định Điều 10, Điều 24, Điều 25 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Điều Nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình Trình, thẩm định dự án, thiết kế dự toán xây dựng cơng trình thẩm quyền, bảo đảm quy trình thời hạn thẩm định theo quy định Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng thực với tồn cơng trình cơng trình dự án theo giai đoạn, gói thầu dự án phải bảo đảm thống nhất, đồng nội dung, sở tính tốn kết thẩm định Cơng khai, minh bạch trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết thẩm định tuân thủ quy định cải cách thủ tục hành q trình thẩm định Phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình thẩm quyền theo uỷ quyền sau có Thơng báo kết thẩm định hồ sơ trình phê duyệt bổ sung, hồn thiện theo yêu cầu quan thẩm định Đối với dự án có số bước thiết kế nhiều so với quy định, quan thẩm định thẩm định hồ sơ thiết kế bước thiết kế theo quy định pháp luật, bước thiết kế lại người định đầu tư định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt Trường hợp tên gọi nội dung bước thiết kế dự án thực theo thông lệ quốc tế khác với bước thiết kế theo quy định, quan thẩm định thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công Điều Trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình Trách nhiệm người định đầu tư: a) Yêu cầu chủ đầu tư thực quy trình thẩm định phù hợp với quy mô, nguồn vốn sử dụng dự án, loại cấp cơng trình xây dựng Đối với dự án sử dụng vốn hỗn hợp, người định đầu tư xác định loại nguồn vốn sử dụng để làm sở thực trình, thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dưng cơng trình; b) Phân công, kiểm tra việc thực công tác thẩm định quan chuyên môn trực thuộc; c) Phê duyệt ủy quyền phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định pháp luật Trách nhiệm chủ đầu tư xây dựng: a) Trình thẩm định dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định Thơng tư này; tổ chức thẩm định làm sở xem xét, phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình trường hợp thiết kế ba bước b) Kiểm tra, sốt xét nội dung hồ sơ trình thẩm định chịu trách nhiệm trước quan thẩm định pháp luật tính pháp lý, nội dung hồ sơ trình thẩm định; giải trình, hồn thiện hồ sơ trình thẩm định theo yêu cầu quan thẩm định; c) Lựa chọn trực tiếp tư vấn có đủ điều kiện lực để thực công tác thẩm tra chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung công tác thẩm tra tư vấn đáp ứng yêu cầu thẩm tra; d) Lưu trữ hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình theo quy định Khoản Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Trách nhiệm quan, tổ chức thẩm định: a) Tổ chức thẩm định dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình theo quy định pháp luật; b) Tn thủ quy định quyền, trách nhiệm quan, tổ chức thẩm định theo quy định Điều 71 Điều 87 Luật Xây dựng c) Báo cáo, giải trình cơng tác thẩm định theo u cầu quan nhà nước có thẩm quyền cần thiết d) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cơng tác thẩm định theo quy định Khoản Điều 10 Thông tư Trách nhiệm tổ chức tư vấn xây dựng: a) Tuân thủ quyền nghĩa vụ tư vấn xây dựng quy định Điều 70 Điều 86 Luật Xây dựng lập, thẩm tra dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; b) Cung cấp đầy đủ hồ sơ giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ trình thẩm định theo yêu cầu chủ đầu tư quan thẩm định Chương II THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Điều Trình tự thẩm định dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Trình tự thẩm định dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình theo quy định Điều 11 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể sau: Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trước trình thẩm định dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Trình thẩm định dự án a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách: Hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách: Hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế sở (hoặc thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) đến quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư để thẩm định nội dung khác báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế cơng nghệ (nếu có) c) Đối với dự án sử dụng vốn khác: Hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế sở (hoặc thiết kế vẽ thi công dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) dự án đầu tư xây dựng có cơng trình cấp đặc biệt, cấp I, cơng trình cơng cộng, cơng trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, mơi trường an tồn cộng đồng Cơ quan chun mơn trực thuộc người định đầu tư thẩm định nội dung khác báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế cơng nghệ (nếu có) d) Đối với dự án lại khơng thuộc đối tượng thẩm định quan chuyên môn xây dựng, quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư thẩm định toàn nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở dự tốn xây dựng cơng trình a) Đối với cơng trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định b) Đối với cơng trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngồi ngân sách, hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định Riêng phần thiết kế công nghệ, thiết kế công trình cấp IV, cơng trình xây dựng lưới điện trung áp, hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư để thẩm định c) Đối với cơng trình dự án sử dụng vốn khác thuộc đối tượng quan chuyên môn xây dựng thẩm định theo quy định Khoản Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP hồ sơ trình thẩm định gửi đến quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế xây dựng đến quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư để thẩm định thiết kế cơng nghệ (nếu có) dự tốn xây dựng d) Đối với cơng trình khơng thuộc đối tượng thẩm định quan chuyên môn xây dựng, quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư thẩm định toàn nội dung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở dự tốn xây dựng cơng trình Cơ quan thẩm định tổ chức thực thẩm định theo trình tự, nội dung quy định từ Điều đến Điều Thông tư Điều Hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Người đề nghị thẩm định trình 01 hồ sơ (hồ sơ gốc) đến quan thẩm định theo quy định Khoản Điều Thông tư để tổ chức thẩm định Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp quan, tổ chức có liên quan, quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ nội dung lấy ý kiến Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định Hồ sơ trình thẩm định xem hợp lệ bảo đảm nội dung quy định khoản 3, 4, Điều này, quy cách, trình bày tiếng Việt song ngữ (ngơn ngữ tiếng Việt) người đề nghị thẩm định kiểm tra, đóng dấu xác nhận Hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế sở gồm: Tờ trình thẩm định danh mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: Tờ trình thẩm định danh mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình gồm: Tờ trình thẩm định danh mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Điều Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ, tính hợp lệ hồ sơ trình thẩm định gửi trực tiếp qua đường bưu điện Hồ sơ trình thẩm định trả lại cho người trình thẩm định bị từ chối tiếp nhận trường hợp quy định Khoản Điều Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi văn yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ yêu cầu (01) lần trình thẩm định) trả lại hồ sơ thẩm định trường hợp quy định Điểm d Khoản Điều Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu quan thẩm định, người đề nghị thẩm định không thực việc bổ sung hồ sơ chủ đầu tư trình thẩm định lại có yêu cầu Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp phí thẩm định cho quan thẩm định Mức phí thẩm định dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định Bộ Tài Cơ quan thẩm định từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trường hợp: a) Trình thẩm định khơng với thẩm quyền quan thẩm định; b) Dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình khơng thuộc đối tượng phải thẩm định theo quy định pháp luật xây dựng; c) Hồ sơ trình thẩm định khơng đảm bảo tính pháp lý khơng quy cách quy định Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng thành phần hồ sơ thiếu nội dung chủ yếu theo quy định Điều Thông tư này; d) Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc trường hợp quy định điểm a, điểm b điểm c khoản này, quan thẩm định phải có văn nêu rõ lý từ chối thực thẩm định Điều Thực thẩm định Việc thẩm định thực quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Điều Thơng tư kết thúc có văn Thông báo kết thẩm định Thời hạn thẩm định theo quy định Khoản Điều 11 Khoản Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Nội dung thẩm định theo quy định Điều 58, Điều 83 Luật Xây dựng Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực thẩm định, quan thẩm định có trách nhiệm gửi văn lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan Thời hạn tham gia ý kiến quan, tổ chức có liên quan theo quy định Khoản Điều 11 Khoản Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Trong trình thẩm định, quan thẩm định có quyền: a) Yêu cầu quan, tổ chức có liên quan cung cấp thơng tin tài liệu, số liệu cần thiết để phục vụ công tác thẩm định; b) Mời tổ chức, cá nhân có chun mơn, lực, kinh nghiệm phù hợp tham gia thực thẩm định; c) Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định xem xét sử dụng kết thẩm tra chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư thực thẩm tra theo quy định Khoản Điều 10 Thông tư này) d) Yêu cầu chủ đầu tư giải trình, làm rõ nội dung liên quan đến thẩm định cần thiết; đ) Tạm dừng thẩm định thông báo kịp thời đến người yêu cầu thẩm định lỗi, sai sót phương pháp tính tốn, tải trọng, mơ tả vẽ, sơ đồ… nội dung hồ sơ dẫn đến đưa kết luận thẩm định Trường hợp lỗi, sai sót nêu khơng thể khắc phục thời hạn hai mươi (20) ngày chủ đầu tư trình thẩm định lại có u cầu Điều Kết thẩm định thông báo kết thẩm định Kết thẩm định phải có đánh giá, kết luận mức đáp ứng yêu cầu nội dung thẩm định toàn nội dung trình thẩm định theo mẫu quy định Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP; kiến nghị người định đầu tư, chủ đầu tư Nội dung xem xét, đánh giá quan thẩm định hướng dẫn cụ thể sau: a) Đối với thẩm định dự án, thiết kế sở: đánh giá phù hợp, mức độ đáp ứng chủ trương đầu tư, yêu cầu, nội dung lập dự án, lập thiết kế sở, tiêu chí phản ánh cần thiết phải đầu tư xây dựng, tính khả thi mức độ hiệu dự án; b) Đối với thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình: Đánh giá phù hợp, mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; c) Xem xét, cập nhật kết thẩm tra phục vụ thẩm định, ý kiến thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường ý kiến quan, tổ chức liên quan (nếu có); Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thơng báo kết thẩm định đến người đề nghị thẩm định theo hình thức gửi trực tiếp gửi qua đường bưu điện Hồ sơ trình thẩm định sau chỉnh sửa, hoàn thiện quan thẩm định kiểm tra, đóng dấu thẩm định (01) hồ sơ dự án, vẽ thiết kế sở, vẽ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình Mẫu dấu thẩm định theo quy định Phụ lục số Thơng tư Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp chụp (photocopy file PDF) tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế sở, thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình đóng dấu thẩm định cho quan thẩm định Khi kết thúc công tác thẩm định, quan thẩm định có trách nhiệm: a) Lưu trữ, bảo quản số tài liệu gồm: tờ trình thẩm định; kết luận tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định; văn góp ý kiến quan, tổ chức có liên quan; Thơng báo kết thẩm định; chụp báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng dự tốn xây dựng cơng trình đóng dấu thẩm định b) Chuyển trả cho người đề nghị thẩm định tài liệu trình thẩm định gồm: Báo cáo nghiên cứu khả thi Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng; nhiệm vụ khảo sát kết khảo sát xây dựng; nhiệm vụ thiết kế thuyết minh thiết kế xây dựng; vẽ thiết kế dự toán xây dựng cơng trình đóng dấu quan thẩm định Điều 10 Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định Điều 11 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐCP hướng dẫn cụ thể sau: Căn yêu cầu thẩm tra quan thẩm định, chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn trực tiếp tổ chức tư vấn có đủ điều kiện lực để thực thẩm tra phục vụ công tác thẩm định Trường hợp Chủ đầu tư thực việc thẩm tra trước trình thẩm định, quan chun mơn xây dựng xem xét, sử dụng kết thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định Tổ chức tư vấn lựa chọn thực thẩm tra phục vụ công tác thẩm định quan chuyên môn xây dựng phải đáp ứng yêu cầu sau: a) Có chứng lực hoạt động phù hợp với quy định Điều 61, Điều 62 Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; b) Đã đăng ký công khai thông tin lực hoạt động xây dựng Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Trường hợp tổ chức tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin lực hoạt động xây dựng phải quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận văn bản; c) Độc lập pháp lý, tài với chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Quy trình lựa chọn trực tiếp tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo yêu cầu quan chuyên môn xây dựng quy định cụ thể sau: a) Cơ quan thẩm định có đề xuất yêu cầu, phạm vi công việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định gồm số nội dung chủ yếu sau: - Các nội dung quy định Điểm c, d, đ Khoản Khoản Điều 58 Luật Xây dựng thẩm định dự án, thiết kế sở; - Các nội dung quy định Khoản 1, 3, 4, 5, 6, Điều 83 Luật Xây dựng thẩm định thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình; b) Căn yêu cầu thẩm tra quan thẩm định, chủ đầu tư gửi đề nghị thẩm tra kèm theo yêu cầu, nội dung thẩm tra dự thảo hợp đồng (gồm nội dung như: phạm vi công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị hợp đồng, trách nhiệm giải trình ) đến tổ chức tư vấn dự kiến lựa chọn thực thẩm tra; c) Trên sở đề nghị thẩm tra chủ đầu tư, tổ chức tư vấn gửi đề xuất thực công tác thẩm tra để chủ đầu tư xem xét, đàm phán, ký kết hợp đồng Thời gian thực thẩm tra dự án, thiết kế sở thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định Khoản Điều 11 Khoản Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Trường hợp cần gia hạn thời gian thực thẩm tra chủ đầu tư phải có văn thông báo đến quan thẩm định để giải trình lý đề xuất gia hạn thời gian thực Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá Báo cáo kết thẩm tra tư vấn thực trước gửi đến quan thẩm định Mẫu Báo cáo kết thẩm tra phục vụ thẩm định quy định Phụ lục I Thông tư Điều 11 Phân cấp, uỷ quyền thẩm định dự án thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình Cơ quan chun mơn xây dựng thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành đề xuất với người có thẩm quyền để định phân cấp cho Sở quản lý cơng trình xây dựng chun ngành thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình từ cấp II trở xuống sử dụng vốn nhà nước Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tập đồn kinh tế, tổng công ty nhà nước định đầu tư xây dựng địa bàn hành chỉnh tỉnh Căn điều kiện cụ thể địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định việc thực phân cấp ủy quyền thẩm định dự án thiết kế, dự toán xây dựng dự án, cơng trình thuộc thẩm quyền thẩm định Sở Xây dựng chun ngành cho phòng có chức quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Việc phân cấp theo quy định khoản khoản Điều trường hợp uỷ quyền, phân cấp thẩm định khác (nếu có) phải bảo đảm nguyên tắc, điều kiện theo quy định khoản Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ Điều 13, Điều 14 Luật Tổ chức quyền địa phương Điều 12: Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trình tự thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật thực theo quy định Điều Thông tư Riêng thẩm quyền thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật quy định Điểm a Khoản Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể sau: Cơ quan chuyên môn xây dựng trực thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành theo quy định Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chủ trì thẩm định: a) Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội định đầu tư, trừ dự án phân cấp cho Sở quản lý cơng trình xây dựng chun ngành theo quy định Khoản Điều 11 Thông tư này; b) Thiết kế vẽ thi công (trừ phần thiết kế cơng nghệ), dự tốn xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước ngồi ngân sách Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tập đồn kinh tế, tổng công ty nhà nước định đầu tư, trừ dự án phân cấp cho Sở quản lý cơng trình xây dựng chun ngành theo quy định Khoản Điều 11 Thông tư này; c) Thiết kế vẽ thi công (trừ phần thiết kế cơng nghệ) cơng trình cấp đặc biệt, cấp I sử dụng vốn khác Sở quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định: a) Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng địa bàn hành tỉnh cấp tỉnh định đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật có cơng trình từ cấp II trở xuống Bộ ngành, quan trung ương định đầu tư theo quy định phân cấp Khoản Điều 11 Thông tư này; b) Thiết kế vẽ thi cơng (trừ phần thiết kế cơng nghệ), dự tốn xây dựng cơng trình cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngân sách đầu tư xây dựng địa bàn hành tỉnh cấp tỉnh định đầu tư, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước định đầu tư theo quy định phân cấp Khoản Điều 11 Thông tư này; c) Thiết kế vẽ thi công (trừ phần thiết kế cơng nghệ) cơng trình cơng cộng, cơng trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường an toàn cộng đồng sử dụng vốn khác đầu tư xây dựng địa bàn hành tỉnh, trừ cơng trình quy định Khoản Điều này; Điều 13 Các quy định khác thẩm định dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình Việc thẩm định dự án, thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình theo tuyến qua hai tỉnh trở lên, trừ cơng trình xây dựng lưới điện trung áp quan chuyên môn xây dựng thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành chủ trì thẩm định 10 Mẫu số 04 Báo cáo kết thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng cơng trình (Ban hành kèm theo Thơng tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) ĐƠN VỊ THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……………… V/v báo cáo kết thẩm tra thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình …………., ngày……tháng…….năm KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Cơng trình: Kính gửi: (Tên chủ đầu tư) Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư; Căn Nghị định, Thơng tư khác có liên quan; Căn Văn số… ngày… (Đơn vị đề nghị thẩm tra) …về việc …; Các khác có liên quan Thực theo Hợp đồng tư vấn thẩm tra (số hiệu hợp đồng) (Tên chủ đầu tư) (Tên đơn vị thẩm tra) việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật/ thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng (nếu có) cơng trình (tên cơng trình) Sau xem xét, (tên đơn vị thẩm tra) báo cáo kết thẩm tra sau: I THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH - Tên cơng trình: … Loại, cấp cơng trình: … - Thuộc dự án đầu tư: … - Chủ đầu tư: … - Giá trị dự tốn xây dựng cơng trình: … - Nguồn vốn:… - Địa điểm xây dựng:… - Đơn vị khảo sát xây dựng: … - Đơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng: … - Khái quát trình thực dự án … II CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA 23 Văn pháp lý: ( Liệt kê văn pháp lý dự án) Danh mục hồ sơ đề nghị thẩm tra: Các tài liệu sử dụng thẩm tra (nếu có) III NỘI DUNG CHỦ YẾU THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1) Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng 2) Giải pháp thiết kế chủ yếu cơng trình (Mơ tả giải pháp thiết kế chủ yếu hạng mục cơng trình) 3) Cơ sở xác định dự tốn xây dựng cơng trình (nếu có) IV NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA (nhận xét có đánh giá chi tiết nội dung theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư) Sau nhận hồ sơ (Tên chủ đầu tư), qua xem xét (Tên đơn vị thẩm tra) báo cáo chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra sau: Quy cách danh mục hồ sơ thực thẩm tra (nhận xét hình thức, thiếu/đủ hồ sơ theo quy định) Nhận xét, đánh giá nội dung thiết kế xây dựng theo quy định Điều 80 Luật Xây dựng 2014 Nhận xét, đánh giá dự toán xây dựng (nếu có), cụ thể: a) Phương pháp lập dự toán lựa chọn so với quy định hành; b) Các sở để xác định khoản mục chi phí; c) Về đơn giá áp dụng cho cơng trình; d) Chi phí xây dựng hợp lý (Giải pháp thiết kế sử dụng vật liệu, trang thiết bị phù hợp với công sử dụng công trình bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơng trình) Ghi rõ nội dung u cầu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng (nếu có) sở hồ sơ đề nghị thẩm tra V KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ (một số toàn nội dung tùy theo yêu cầu thẩm tra chủ đầu tư) Sự phù hợp thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: a) Thiết kế kỹ thuật so với thiết kế sở; b) Thiết kế vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế sở trường hợp thiết kế hai bước so với nhiệm vụ thiết kế trường hợp thiết kế bước 24 Sự hợp lý giải pháp thiết kế xây dựng cơng trình Sự tn thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật sử dụng vật liệu xây dựng cho cơng trình Đánh giá phù hợp giải pháp thiết kế cơng trình với cơng sử dụng cơng trình, mức độ an tồn cơng trình bảo đảm an tồn cơng trình lân cận Sự hợp lý việc lựa chọn dây chuyền thiết bị cơng nghệ thiết kế cơng trình có u cầu cơng nghệ Sự tn thủ quy định bảo vệ mơi trường, phòng, chống cháy, nổ Điều kiện lực tổ chức, cá nhân thực khảo sát, thiết kế xây dựng u cầu hồn thiện hồ sơ (nếu có) VI KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TỐN (nếu có) (Kết luận cụ thể nội dung theo yêu cầu thẩm tra chủ đầu tư quan chuyên môn xây dựng) Nguyên tắc thẩm tra: a) Về phù hợp khối lượng chủ yếu dự toán với khối lượng thiết kế; b) Về tính đắn, hợp lý việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng cơng trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự tốn chi phí tư vấn dự tốn khoản mục chi phí khác dự tốn cơng trình; c) Về giá trị dự tốn cơng trình Giá trị dự tốn xây dựng sau thẩm tra Dựa vào ngun tắc nêu giá trị dự tốn sau thẩm tra sau: STT Nội dung chi phí Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị (nếu có) Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị đề nghị thẩm tra Giá trị sau thẩm tra Tăng, giảm (+;-) Tổng cộng (có phụ lục chi tiết kèm theo) 25 Nguyên nhân tăng, giảm: (nêu rõ lý tăng, giảm) u cầu hồn thiện hồ sơ (nếu có) VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng (nếu có) đủ điều kiện để triển khai bước Một số kiến nghị khác (nếu có) CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA CỦA TỪNG BỘ MƠN - (Ký, ghi rõ họ tên, chứng hành nghề số….) - … - (Ký, ghi rõ họ tên, chứng hành nghề số….) (Kết thẩm tra bổ sung thêm số nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm tra chủ đầu tư nhà thầu tư vấn thẩm tra) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ĐƠN VỊ THẨM TRA (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 26 Mẫu số 05 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình (Ban hành kèm theo Thơng tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……………… …………., ngày……tháng…….năm QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình _ (Tên cá nhân/Cơ quan phê duyệt) Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư; Các pháp lý khác có liên quan; Xét đề nghị tờ trình số ngày báo cáo kết thẩm định , QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình với nội dung chủ yếu sau: Tên dự án: Chủ đầu tư: Đơn vị tư vấn lập dự án: Chủ nhiệm lập dự án: Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nội dung quy mô đầu tư xây dựng: Địa điểm xây dựng: Diện tích sử dụng đất: Loại, cấp cơng trình: 10 Số bước thiết kế: 11 Phương án xây dựng (thiết kế sở): 12 Thiết bị cơng nghệ (nếu có): 13 Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 27 14 Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí, thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 15 Nguồn vốn đầu tư (nêu rõ dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực dự án): 16 Hình thức quản lý dự án: 17 Thời gian thực dự án: 18 Các nội dung khác: Điều Tổ chức thực Điều Trách nhiệm quan liên quan thi hành định./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các quan có liên quan - Lưu CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 28 Mẫu số 06 Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng cơng trình (Ban hành kèm theo Thơng tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……………… …………., ngày……tháng…….năm QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Thiết kế Dự toán xây dựng cơng trình (nếu có) _ (Cơ quan phê duyệt) Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư; Các pháp lý khác có liên quan; Xét đề nghị Tờ trình số ngày Thông báo kết thẩm định số … ngày … …; QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Thiết kế Dự tốn xây dựng cơng trình (nếu có) với nội dung chủ yếu sau: Tên công trình: Thuộc dự án: Loại, cấp cơng trình: Địa điểm xây dựng: Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế dự toán xây dựng: Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có): Quy mơ, tiêu kỹ thuật giải pháp thiết kế chủ yếu cơng trình: 10.Giá trị dự tốn xây dựng cơng trình (nếu có): (Bằng chữ: …) Trong đó: 29 - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 11 Nguồn vốn đầu tư: 12 Hình thức quản lý dự án: 13 Thời gian thực dự án: 14 Các nội dung khác: Điều Tổ chức thực Điều Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các quan có liên quan - Lưu CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 30 Mẫu số 07 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra mẫu dấu phê duyệt thiết kế xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) MẪU DẤU THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH (Kích thước mẫu dấu: chiều rộng từ cm đến 6cm; chiều dài từ cm đến cm) (TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH) ĐÃ THẨM ĐỊNH Theo Văn số ./ ngày .tháng … năm 20 Ký tên: MẪU DẤU XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẨM TRA (TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẨM TRA) ĐÃ THẨM TRA Theo Văn số ./ ngày .tháng … năm 20 Ký tên: 31 Mẫu số 08 Văn thơng báo nộp phí thẩm định (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……………… V/v ……………… …………., ngày……tháng…….năm Kính gửi: (Tên người đề nghị thẩm định) (Tên quan thẩm định) nhận Tờ trình số … ngày … (Tên người đề nghị thẩm định) trình thẩm định (nội dung thẩm định dự án/cơng trình … Các có liên quan .; (Tên quan thẩm đinh) thơng báo mức phí thẩm định dự án/ thiết kế xây dựng cơng trình theo bảng đây: Nội dung công việc Thẩm định (nội dung thẩm định) (Cơ sở tính phí) (chưa có thuế GTGT) (đồng) … Mức thu Phí thẩm định (%) (đồng) … … (Bằng chữ: …) Đề nghị (Tên chủ đầu tư) chuyển phí thẩm định (nội dung thẩm định) (Tên quan thẩm định) theo thông tin tài khoản sau: - Tên tài khoản: - Số tài khoản: … - Tại: (Tên quan thẩm định) thông báo để (Tên người đề nghị thẩm định) biết thực theo quy định./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu CƠ QUAN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 32 Phụ lục II MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH THUỘC BỘ QUẢN LÝ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH VÀ SỞ XÂY DỰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Mẫu số 01 Báo cáo tổng hợp định kỳ công tác thẩm định dự án, thiết kế dự toán xây dựng quan thẩm định thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành Mẫu số 02 Báo cáo tổng hợp định kỳ công tác thẩm định dự án, thiết kế dự toán xây dựng Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 33 Mẫu số 01 MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH THUỘC BỘ QUẢN LÝ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUN NGÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……………… V/v ……………… …………., ngày……tháng…….năm Kính gửi: Bộ Xây dựng (Tên Cơ quan thẩm định thuộc Bộ quản lý cơng trình xây dựng chuyên ngành) gửi báo cáo tổng hợp số liệu công tác thẩm định dự án, thiết kế dự tốn xây dựng cơng trình thực thẩm định đến Bộ Xây dựng tổng hợp Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Tổng số dự án thẩm định Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Số dự án phải sửa đổi (1) Trình thẩm định Sau Thẩm định Tăng/giảm (+/-) Thiết kế xây dựng sau thiết kế sở, dự tốn xây dựng (nếu có) (gồm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) Thiết kế sở Tỷ lệ % Tổng số TKCS thẩm định Số TKCS phải sửa đổi (2) Tổng số thẩm định Số phải sửa đổi (3) Giá trị dự toán xây dựng cơng trình (triệu đồng) Trước thẩm định Sau thẩm định Tăng/giảm (+/-) Tỷ lệ % Trong đó: - Tổng mức đầu tư dự án sau thẩm định có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất:+….%; -….% - Dự toán sau thẩm định cơng trình có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất: +….%; -….% Nơi nhận: - Như trên; - Lưu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 34 Ghi chú: (1): Tổng số dự án trình thẩm định phải sửa đổi để đảm bảo tuân thủ quy định Điều 58 Luật Xây dựng (2): Tổng số thiết kế sở dự án trình thẩm định phải sửa đổi để bảo đảm tuân thủ quy định Khoản Điều 58 Luật Xây dựng (3): Tổng số thiết kế xây dựng cơng trình phải sửa đổi để đảm bảo an toàn chịu lực - Tỷ lệ % tăng/giảm nhiều tính cho dự án, cơng trình 35 Mẫu số 02 MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA SỞ XÂY DỰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2016/TT-BXD ngày tháng năm 2016 Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc …………., ngày……tháng…….năm Số: ……………… V/v ……………… Kính gửi: Bộ Xây dựng (Tên Sở xây dựng địa phương) gửi báo cáo số liệu định kỳ cơng trình thực thẩm định địa bàn tỉnh/thành phố đến Bộ xây dựng tổng hợp Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở quản lý cơng trình xây dựng chun ngành (1) Tổng số dự án thẩm định Số dự án phải sửa đổi (2) Thiết kế sở Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Trình thẩm định Sau Thẩm định Tăng/giảm (+/-) Tỷ lệ % Tổng số TKCS thẩm định Số TKCS phải sửa đổi (3) Thiết kế xây dựng sau thiết kế sở, dự toán xây dựng (nếu có) (gồm Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) Tổng số thẩm định Giá trị dự toán xây dựng cơng trình (triệu đồng) Số phải sửa đổi (4) Trước thẩm định Sau thẩm định Tăng/giảm (+/-) Tỷ lệ % Sở Xây dựng Sở GTVT 36 Sở NN&PTNN Sở Cơng Thương Trong đó: - Tổng mức đầu tư dự án sau thẩm định có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất:+….%; -….% - Dự toán sau thẩm định cơng trình có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất: +….%; -….% Nơi nhận: - Như trên; - Lưu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Ghi chú: (1): Phòng chun mơn thuộc Quận, Huyện có trách nhiệm phân loại cơng trình theo chuyên ngành báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp; Sở chuyên ngành có trách nhiệm gửi số liệu báo cáo định kỳ Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo (2): Số dự án trình thẩm định phải sửa đổi để đảm bảo tuân thủ quy định Điều 58 Luật Xây dựng (3): Số thiết kế sở dự án trình thẩm định phải sửa đổi để bảo đảm tuân thủ quy định Khoản Điều 58 Luật Xây dựng (4): Tổng số thiết kế xây dựng cơng trình phải sửa đổi để đảm bảo an toàn chịu lực - Tỷ lệ % tăng/giảm nhiều tính cho dự án, cơng trình 37
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 02 VBHN BXD 15122016, BXD 02 VBHN BXD 15122016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn