tiểu luận triết cao học

8 47 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:56

Đề bài: Trình bày một cách khái quát nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Từ lĩnh vực công tác và vị trí công việc của bản thân giải thích tại sao phải dựa vào quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xây dựng thế giới quan cho mình.Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng thể hiện qua tất cả các quan điểm quan niệm của nó song có thể nhận thức nội dung này qua quan điểm duy vật về thế giới nói chung và quan điểm duy vật về xã hội nói riêng.a. Quan điểm duy vật về thế giới.Trong lịch sử triết học các nhà triết học trước hết phải giải đáp vấn đề bản chất thế giới là gì? là vật chất hay tinh thần các nhà triết học duy vật cho rằng bản chất thế giới là vật chất ngược lại các nhà triết học duy tâm cho rằng bản chất thế giới là tinh thần. Quan điểm của các nhà triết học duy vật cũng khong ngừng được bổ sung và phát triển gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn. Kế thừa tư tưởng của các nhà triết học duy vật và căn cứ vào các thành tựu của khoa học tự nhiên, chủ nghĩa duy vật biện chứng đi đến khẳng định: Bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất và chật chất là thực tại khách quan, tồn tại độc lập đối với ý thức, quyết định ý thức và được ý thức phản ánh. Tính thống nhất của thế giới được thể hiện ở: Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất.Thế giới vật chất tồn tại khách quan, tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh ra và cũng không mất đi Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới đều là những dạng tồn tại cụ thể của vật chất hay là thuộc tính của vật chất. Thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang hoạt động Các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất thống nhất chặt chẽ với nhau, vận động và phát triển theo những quy luật khách quan, chuyển hóa lẫn nhau , là nguồn gốc là nguyên nhân và kết quả của nhauChuyển hóa: + thường xuyên tăng cường tích lũy về lượng để tạo điều kiện cho thay sổi về chất, chóng chủ nghĩa chủ quan duy ý chí muốn đốt cháy giai đoạn+ khi lượng được tích lũy đến giới hạn độ phải đẩy mạnh Ý thức là một đặc tính của bộ não người, là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ não người.Những nội dung trên không phải sáng tạo thuần túy từ tư duy của các nhà duy vật biện chứng mà nó là sự khái quát các thành tựu của khoa học tự nhiên.Từ phỏng đoán thiên tài về bảo toàn vật chất và bảo toàn vận động của Lômônôxốp; từ việc chứng minh được bằng thực nghiệm sự bảo toàn khối lượng trong các phản ứng hóa học của ông Lômônôxốp và Lavoadie đến định luật bảotoàn và chuyển hóa năng lượng của Mâyơ và hệ thống các định luật bảo toàn của vật lý học sau này là nền tảng khoa học cho kết luận về tính bất sinh, bất diệt của thế giới vật chất.Từ phát hiện ra tế bào hữu cơ,với tư cách là đơn vị sống của Svannơ và Slaiđen mà cấu tạo và mọi quá trình phát sinh phát triển của các cơ thể đã hiện ra theo quy luật.Từ phát hiện của Đacuyn về chuỗi tiễn hóa của giới hữu sinh cùng một loạt các phát hiện khác trong vật lý học, hóa học, sinh học, thiên văn học đã dẫn đến phát hiện về các hình thức vận động của Ph.Anghen với tư cách là luận cứ khoa học về các mói liên hệ phổ biến của vật chất đang biến đổi, đang chuyển hóa, đang là nguyên nhân, kết quả của nhau.Như vậy, đúng như các nhà duy vật biện chứng đã tổng kết, bản chất vật chất và tính thống nhất vật chất của thế giới được chứng minh không phải bằng vài ba lời của kẻ làm trò ảo thuật mà bằng một sự phát triển lâu dài khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên.b) Quan điểm duy vật về xã hộiXã hội, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, là tổng hợp những con người hiện thực cùng tất cả các hoạt động, quan hệ của họ.Đối với quá trình hình thành quan điểm duy vật về xã hội và cơ sơ để xác định quan điểm duy vật về xã hội, V.I.Lênin viết: “Trong khi nghiên cứu sâu và phát triền chủ nghĩa duy vật triết học Mác đã đưa học thuyết đó tới chỗ hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức thé giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người”. C.Mác và Ph.Angghen nhận thấy rằng, cũng như mọi hiện tượng trong giới tự nhiên đều có nguyên nhân vật chất, sự phát triển của xã hội loài người cũng do sự phát triển của lực lượng vật chất quyết định.Nội dung cơ bản quan điểm duy vật về xã hội thể hiện: Xã hội là một bộ phận đặc thù của tự nhiênQuán triệt quan điểm duy vật vào lĩnh vực xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Chính sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên đã dẫn đến sự ra đời của con người và xã hội loài người. Xã hội là sản phẩm phát triển cao nhất và là một bộ phận của giới tự nhiên. Tính đặc thù của xã hội thể hiện ở chỗ xã hội có những quy luật vận động, phát triển riêng và sự vận động phát triển của xã hội phải thông qua hoạt động có ý thức của con người đang theo đuổi những mục đích nhất định Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội; phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt xã hôi, chính trị và tinh thần nói chung, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.Triết học Mác đã khẳng định rằng, chỗ khác nhau căn bản giữa con người và động vật là con người không chỉ dựa vào những cái đã có sẵn trong tự nhiên mà bằng lao động sản xuất tác động tích cực vào tự nhiên cải tạo tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho đơi sống của mình. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội. Lịch sử tồn tại và phát triển của xã hộ ... tiễn hóa giới hữu sinh loạt phát khác vật lý học, hóa học, sinh học, thiên văn học dẫn đến phát hình thức vận động Ph.Anghen với tư cách luận khoa học mói liên hệ phổ biến vật chất biến đổi, chuyển... trình độ cao giới quan Thế giới quan vật biện chứng đỉnh cao giới quan triết học đỉnh cao giới quan có lịch sử Có thể khẳng định rằng, giới quan vật biện chứng hệ thống quan niệm khoa học chung... thực Trong đó, tri thức Triết học Mác - Lênin đóng vai trò tảng, hạt nhân lý luận giới quan vật biện chứng Niềm tin khoa học có sở từ tri thức khoa học gắn kết tri thức khoa học với hoạt động thực
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết cao học, tiểu luận triết cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn