đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:53

CÂU HỎI TIỂU LUẬNNhóm đề 1:1. Việc phân chia dự án đầu tư ra các nhóm Quan trọng quốc gia, A, B, C có ý nghĩa như thế nào trong quản lý dự án đầu tư ở thực tế ?2. Hãy giới thiệu một báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư) hoặc một Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) xây dựng công trình mà anh chị tìm hiểu được?. Đứng ở góc độ người quản lý dự án, anh (chị) có chấp thuận cho dự án này đầu tư không ? Tại sao ? (Hãy phân tích từ góc độ hiệu quả kinh tế tài chính và hiệu quả kinh tế quốc dân)3. Công tác quản lý chi phí ở Công trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu như thế nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm.Nhóm đề 2:1. Ở địa phương anh (chị) đang làm hoặc tìm hiểu đang áp dụng mô hình quản lý dự án đầu tư nào? Phân cấp trong quản lý như thế nào? Có ưu và nhược điểm gì ?2. Công tác thẩm định dự án đầu tư ở cơ quan anh (chị) đã làm hoặc tìm hiểu được tổ chức như thế nào? thẩm định những nội dung gì ?3. Công tác quản lý thời gian và tiến độ công trình ở Công trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu như thế nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm.Nhóm đề 3:1. Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT theo Nghị định 592015NĐ – CP có gì khác với Nghị định 122009NĐ – CP ?2. Ở địa phương của anh (chị) hiện nay thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư XDCT như thế nào ? có những ưu điểm và bất cập gì? Nguyên nhân?3. Mô tả một hiện tượng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nhà thầu) mà anh (chị) đã biết. Để kiểm soát rủi ro đó đơn vị đã làm gì?Một số ví dụ:(t) Công ty X đã tiến hành xây dựng khách sạn từ năm 2010 và đã bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với 100 phòng. Tổng mức đầu tư 25 tỉđồng, chi phí cơ hội của vốn đầu tư 10% năm. Bình quân trong các năm qua công suất sử dụng phòng là 70% với giá thuê phòng bình quân là 450 ngđồngngày đêm. Chi phí hoạt động hàng năm là 4 tỉđồngnăm và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm là 0,5 tỉ đồng. Lấy số ngày hoạt động là 365 ngàynăm. Dự kiến hoạt động trong 8 năm, nhưng đến năm 2015, công ty định đầu tư mở rộng khách sạn. Hãy:Tính NPV của dự án tại thời điểm định mở rộng khách sạnTính PVR của dự án tại thời điểm định mở rộng khách sạnĐưa ra lời tư vấn cho Công ty qua các chỉ tiêu trênA: (4điểm)Công thức xác định:n n NPV = å NCFt. at = å (CItCOt) . (1+r)t (đ) t=0 t=0 Doanh thu hàng năm của DA : = 100 phòng x70% x 450nghđồngngày x 365 ngày = 11,4975 tỉđồng (0,5 điểm)Lập bảng tính NPV :Đ ... có : NPV >0 PVR > nên dự án khả thi theo tiêu (0,5 điểm) #(t) Một dự án đầu tư ơtơ du lịch có tổng mức vốn đầu tư 25 tỉđồng vay với lãi suất 10% năm Dự kiến đầu tư vào năm đầu hoạt động năm tiếp... đồng/năm năm đầu 12 tỉđồng/năm năm sau Khấu hao TSCĐ dự án năm hoạt động Tính tổng giá trị gia tăng chiết khấu PV(VA) kết luận tính khả thi dự án theo tiêu Tính tổng SS chiết khấu dự án kết luận tính... ngày/năm Dự kiến hoạt động năm, đến năm 2015, công ty định đầu tư mở rộng khách sạn Hãy: Tính NPV dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Tính PVR dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Đưa lời tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao, đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn