Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (Luận án tiến sĩ)

181 79 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:48

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ƯơngĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương ỤC ĐÀO TẠ Ệ Ệ Ị Ễ TRUNG ƯƠNGĐẶC ĐIỂ Ị Ị Ễ Ế PHÁC ĐỒ ĐIỀ Ả Ủ Ị Ẻ Ạ Ạ Ệ TRUNG ƯƠNG Ậ Ế Ế – Ỹ ỤC ĐÀO TẠ Ệ Ệ Ị Ễ TRUNG ƯƠNGĐẶC ĐIỂ Ị Ị Ễ Ế PHÁC ĐỒ ĐIỀ Ả Ủ Ị Ẻ Ạ Ạ Ệ Ệ TRUNG ƯƠNG ị ễ Ậ Ế Ế Người hướ Ỹ ẫ Ả Ị ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên ặ ấ ứ ực chưa đượ ứ ủ ệ ị ệ ề ời cam đoan ngày tháng năm 2016 ả ễ ị ỜI CÁM ƠN Trướ ế ả , người tận tình hướ ết ơn sâu sắc đế ẫn, giúp đỡ độ ập, trình thự , ngườ ự ếp hướ ết ơn sâu sắc đế ấ ả ế ngườ ẻ giúp đỡ ậ ẫ ấ tích đọ ệ ế ả giúp tơi để ế ấ ến sĩ Hồng Thị ẩ ả ả ẩn làm kháng sinh đồận văn xác, đồ ề ế ệ ế ậ văn xin bày tỏ ị ết ơn sâu sắ giám đốc, Phòng sau đạ Trung ương tạo điề ệ ầ ễ ệ ệ ậ ệ Đả ủy, Ban giám đốc khoa ả ẫ ệ ệ ứ ệ ệ ương tạo điề ất để ậ ẩ ậ ệ ệ ệ ị ẩ ễ trung ương giúp đỡ ả ế ả ỹ NAFOSTED, hỗ kinh phí để đề tài đượ Tơi xin đượ đóng góp phầ gia đình mẹ ữ ệ ảm ơn đế ệnh nhân gia đình bệnh nhân, ự ủ ảm ơn nhữ ả ậ ủ ời độ ồng để ậ ế ữ ững điề ệ ứ ội, ngày …tháng …năm 2016 ễ ị ậ ấ Ụ Ữ Ế Ắ ệ CĐ Cao đẳ ạ ĐH Đạ KSĐ Kháng sinh đồ ạ ồng trào ngượ ự ả – ấ ọc sởTrung ương ạ Ụ ĐẶ ẤN ĐỀ CHƯƠNG 1.1 Đặc điể ị ễ Ụ 1.1.1 Định nghĩa: ị ứ đặc điể ị ễ ễ ị ể ệ 1.1.7 Phương pháp chẩn đoán viêm, loét ẩ ế nguy kháng ủ ẩ ệ 1.2.3 Cơ chế ủ 1.2.4 Kháng kháng sinh độ ự ẩ ỉ ệ ủ ế nguy 1.3 Điề ị ỉ định điề ị ốc điề ị Phác đồ điề ị ế ảnh hưởng đế ệ ả ệ CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ Đối tượ ứ 1.1 Đối tượ ứ ẩ ệ ẩ ệ ứ Địa điể ứ ứ 2.4 Phương pháp nghiên ế ế ứ ẫ ứ ế ứ ỹ ậ ậ ệ Phương pháp ý ý ế ạnh đạo đứ ứ CHƯƠNG KẾ Ả Ứ ột số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tràng ẻ ệ ện Nhi Trung ương từ tháng 10 năm tháng 11 năm 2013 đặc điể ị ễ ủ ẻ 3.1.2 Đặc điể ậ ủ ế ệ ủ ức độ ạ ủ ự kháng đa kháng sinh củ ủ ủ ế ập đượ ế ị ễ ế ị ễ ới kháng đa kháng sinh ị ễ Đặc điể 3.2.8 Đặ điể ị ễ ữ ữ liên quan đế ự ữ ủ ủ ả ế ả ệ 3.3.1 Đặc điể phác đồ điề ị ạ ệ ện Nhi Trung ương ứ ữ ụ ủ ế ụ ủ ả điề ốc điề ị phác đồ CHƯƠNG đặc điể Ậ ị ễ ẻ ễ ủ ủ ạ ện Nhi Trung ương đặc điể ị ẻ ệ ứ 4.2 Xác đị ức độ ế liên quan đế ệ ức độ ủ ủ ỉ ệ ủ ự kháng đa kháng sinh ự ế ế ị ễ ới kháng đơn kháng sinh ế ị ễ ới kháng đa kháng sinh Mối liên quan đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng Mối liên quan đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng ữ ữ ủ ả ế 4.3.1 Đặc điể ệ ả ả ự ệ ữ ủ ủ phác đồ điề ị ạ ệ ện Nhi Trung ươngphác đồ ế ảnh hưởng đế ệ ả ệ 4.3.4 Đánh giá ả ệ ệ ứng lâm sàng sau điề ụ ụ điề ị ế đề Ế Ậ Ế Ị Ệ Ả Ụ Ụ ị Ụ ả ả ỉ ệ ễ ả ụ Ả ẻ nướ nướ năm 2000 ả ứ PCR đa mồ ả ả ả ả ả ả ả ả ệnh đế ệ ện Nhi TƯ theo khu vự đặc điểm gia đình đối tượ ứ Đặc điểm gia đình củ đối tượ ứ đối tượ ứ Thành viên gia đình tuổ ệ ứng đau bụ ức độ ủ ả Đặc điể ả ả ả ả ả ả ỉ ệ ỉ ỉ ỉ ỉ ổn thương mô bệ ệ ủ ệ háng đa kháng sinh củ ệ ới nơi cư trú vớ ữ ệ ứ ủ ậ ạ ả ữ ề gia đình, ề ả ữa trình độ ẹ ảnh gia đình vớ ả ả ả ữ ới nơi cư trú vớ ữ ệ ứ ức độ ạng kháng đa KS ữ ề gia đình có ngườ ị ệ ạng kháng đa KS ạng kháng đa ễ ... ột số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng ẻ ệ ện Nhi Trung ương từ tháng 10 năm tháng 11 năm 2013 ộ ố đặc điể ị ễ ủ ẻ 3.1.2 Đặc điể ậ ủ ộ ố ế ệ ủ ức độ ạ ủ ự kháng đa kháng sinh. .. ọ ới kháng đa kháng sinh Mối liên quan đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng Mối liên quan đặc điểm dịch tễ học với tình trạng kháng ữ ữ ủ ả ế 4.3.1 Đặc điể ệ ả ả ự ệ ữ ủ ủ ộ ố phác đồ điề... ới kháng đa kháng sinh ị ễ ọ Đặc điể 3.2.8 Đặ điể ị ễ ọ ữ ữ ố liên quan đế ự ữ ủ ủ ả ế ả ệ 3.3.1 Đặc điể ộ ố phác đồ điề ị ạ ệ ện Nhi Trung ương ứ ữ ụ ủ ế ụ ủ ả điề ốc điề ị phác đồ ị ố CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (Luận án tiến sĩ), Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn