đề cương triết học cao học

7 53 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:44

Câu 1: Hãy phân tích nội dung và vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của quy luật: Từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Theo anh ( chị) có nhưng sai làm mang tính chủ quan như thế nào khi vận dụng quy luật này?1 Các khái niệm1.1 Khái niệm về chấtChất là tính quy định vốn có của sự vật hiện tượng được biểu hiện thông qua các thuộc tính và đặc điểm cấu trúc của sự vật. Tính quy định là cái vốn có của sự vật, hiện tượng để phân biệt sự vật này với sự vật khác. Tính quy định này được thể hiện thông qua các thuộc tính. Có thuộc tính cơ bản và không cơ bản. Thuộc tính cơ bản quy định chất của sự vật. Nếu thuộc tính cơ bản mất đi thì chất của sự vật thay đổi. Còn thuộc tính không cơ bản thì trong quá trình tồn tại của sự vật, có những thuộc tính không cơ bản mới nảy sinh và có những thuộc tính không cơ bản mất đi nhưng chất của sự vật không thay đổi. Thuộc tính chỉ bộc lộ thông qua quan hệ với sự vật khác. Trong sự vật, hiện tượng, chất không tách rời với lượng1.2Lượng của sự vậtLượng là tính quy định vốn có của sự vật, hiện tượng, chỉ rõ về mặt quy mô, tốc độ, trình độ phát triển của sự vật, hiện tượng. Nói đến lượng sự vật tức là sự vật đó lớn hay bé, tốc độ phát triển nhanh hay chậm, trình độ cao hay thấp..v..v..đo bằng các đại lượng cụ thể, bằng số tuyệt đối như trong lượng, thể tích hoặc so sánh với vật thể khác, thời kỳ này với thời kỳ khác.1.3 Khái niệm về ĐộĐộ là giới hạn mà trong đó lượng biến đổi chưa gây nên sự thay đổi căn bản về chất. Sự vật vẫn là nó, mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại trong một độ thích hợp khi lượng biến đổi vượt quá giới hạn độ thì sự vật không còn là nó.Trong phạm vi một độ nhất định hai mặt chất và lượng tác động qua lại lẫn nhau làm cho sự vật vận động. Mọi sự thay đổi về lượng đều có ảnh hưởng đến trạng thái chất của sự vật, nhưng không phải những thay đổi về lượng nào cũng dẫn đến thay đổi về chất. Chỉ trong trường hợp khi sự thay đổi về lượng đạt tới mức phá vỡ độ cũ thì chất của sự vật mới thay đổi, sự vật chuyển thành sự vật khác.1.4Điểm nútLà điểm mà tại đó lượng biến đổi đã gây nên sự thay đổi căn bản, tập hợp những điểm nút gọi là đường nút.15Bước nhảySự thay đổi căn bản về chất, cái cũ mất đi cái mới ra đời phải thông qua bước nhảy.Bước nhảy là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự biến đổi căn bản từ chất sự vật này sang chất của sự vật khác.+ Bước nhảy đốt biến là bước nhảy xảy ra trong thời gian ngắn làm thay đổi bản chất của sự vật. Bước nhảy này diễn ra bằng một sự bùng nổ mãnh liệt. VD cách mạng tháng Mười Nga là một bước nhảy đột biến.+ Bước nhảy dần dần là bước nhảy được thực hiện bằng việc loại bỏ dần những yếu tố, những bộ phận chất cũ xảy ra trong một thời gian dài mới loại bỏ hoàn toàn chất cũ thành chất mới.2. Phân tích nội dung quy luật lượngchất.2.1 Nội dung quy luật này được phát biểu như sauMọi sự vật hiện tượng dều vận động, phát triển bằng cách thay đổi dần về lượng, lượng thay đổi đến một lúc nào đó vượt quá độ tồn tại của sự vật tới điểm nút thì diễn ra bước nhảy, tạo sự thay đổi về chất của sự vật. Kết quả là sự vật cũ, chất cũ mất đi và sự vật mới, chất mới ra đời. Chất mới lại tác động trở lại lượng mới, lượng mới lại tiếp tục thay đổi dần, đến lúc nào đó, vượt quá độ tồn tại của sự vật tới điểm nút thì lại diễn ra bước nhảy tạo sự thay đổi về chất, cứ như vậy sự tác động qua lại giữa hai mặt chất và lượng tạo ra con đường vận động, phát triển không ngừng của mọi sự vật, hiện tượng.2.2 Phân tích nội dung quy luậtSự phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội cũng như sự phát triển nhận thức tư duy con người đều đi từ sự thay đổi dần về lượng được tích luỹ lại khi vượt quá giới hạn độ tới điểm nút thì thì gây nên sự thay đổi căn bản về chất. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời thay thế.Sở dĩ như vậy là vì chất và lượng là hai mặt đối lập vốn có của sự vật hiện tượng. Lượng thì thường xuyên biến đổi, còn chất tương đối ổn định. Do đó sự phát triển của lượng tới một lúc nào đó thì mâu thuẫn với chất cũ. Khi chất cũ kìm hãm thì qua đó nảy sinh yêu cầu tất yếu phải phá vỡ chất cũ, mở ra một độ mới để mở đường cho lượng phát triển. Sự chuyển hoá từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi vê chất, diễn ra một cách phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy.Quy luật này còn có chiều ngược lại, tức là không chỉ thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất mà sau khi chất mới ra đời do sự biến đổi về lượng gây nên thì chất đó lại quy định sự biến đổi về lượng, ảnh hưởng của chất mới đến lượng thể hiện ở quy mô, mức độ, nhịp điệu phát triển mới.a) Những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất:Quá trình vận động, phát triển của sự vật diễn ra bằng cách lượng đổi dẫn đến chất đổi. Sự vật tồn tại trong sự thống nhất giữa chất và lượng. Chất lượng tương đồng qua lại lẫn nhau. Lượng biến đổi dẫn đến tăng hoặc giảm trong giới hạn đó. Sự thay đổi về lượng chất làm thay đổi hoàn toàn về chất, nhưng ảnh hưởng đến trạng thái của chất. Lượng phát triển đến một mức độ nhất định hết giới hạn đó thì đó chính là điểm nút ở đây xảy ra nhảy vọt. Đó là sự chuyển biến về chất, chất cũ mất đi, chất mới ra đời thay thế cho sự vật cũ mất đi nhường chỗ cho sự vật mới ra đời. Nhảy vọt kết thúc một giai đoạn biến đổi về lượng, nó là sự gián đoạn trong quá trình vận động liên tục của sự vật nhưng nó không chấm dứt sự vận động mà chỉ chấm dứt một dạng tồn tại của sự vật, chấm dứt một giai đoạn vận động này sang một giai đoạn vận động khác.b) Chất mới ra đời tác động đến sự biến đổi của lượng. Chất mới ra đời tạo mọi sự thống nhất mới giữa chất và lượng và đổi mới.Chất mới hình thành quy định sự biến đổi của lượng. Sự ảnh hưởng của chất đến lượng có thể biểu hiện ở quy mô, mức độ, nhịp điệu phát triển của lượng mới. Trong sự vật mới, lượng lại tiếp tục biến đổi dẫn đến hết giới hạn đó, đó là điểm nút, ở đây lại xảy ra nhảy vọt và có sự chuyển biến về chất, chất mới ra đời, sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời thay thế cho nó. Sự ra đời của chất mới lại tác động đến sự biến đổi của lượng mới, cứ như vậy, hiện tượng vận động, phát triển lúc thì dẫn đến lượng, lúc thì nhảy vọt về chất.3. Ý nghĩa phương pháp luận:Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phải coi trọng quá trình tích lũy về lượng, nếu không coi trọng quá trình này thì không có sự biens đổi về chấtQuy luật này có chiều ngược lại, chất mới ra đời thì làm biến đổi tốc độ, quy mô lượng mới. Cho nên khi chất mới ra đờiphair biết xác định tốc độ, quy mô phát triển về lượng cho thích hợp, không được bảo thủ, dừng lạiCần phải chống quan điểm tả khuynh, hữu khuynh. Tả khuynh là phủ nhận tích lũy về lượng muốn có ngay sự thay đổi về chất, còn hữu khuynh thì ngược lại khi lượng biến đổi đã vượt quá độ nhưng không dám thực hiện sự thay đổi căn bản về chất.4. Những sai lầm mang tính chủ quan: Việc nắm vững mối liên hệ biện chứng giữa thay đổi về chất có ý nghĩa phương pháp luận tổng quan cho chúng ta nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn. Trong hoạt động thực tiễn nhất là trong đấu tranh cách mạng phải biết chớp thời cơ và tận dụng thời cơ nhằm tạo nên sự phát triển. Chống quan điểm sai lầm của chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa xét lại hữu khuynh cũng nh chủ nghĩa vô chính phủ tả khuynh. Quan điểm của chủ nghĩa xét lại hữu khuynh, cải lương phủ nhận tính tất yếu của bước quá độ mang tính cách mạng, chỉ thừa nhận tiến hóa là hình thức thay đổi duy nhất của xã hội. Chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cơ hội tả khuynh phủ nhận hình thức phát triển mang tính liên tục chỉ thừa nhận những bước nhảy có tính chất cách mạng mang tính phiêu lưu. Quan điểm chủ quan nôn nóng cũng là biểu hiện của nó. Nắm vững quy luật này có ý nghĩa to lớn trong việc xem xét và giải quyết những vấn đề của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Việc thực hiện thành công quá trình đổi mới toàn diện tất cả các mặt của đời sống xã hội sẽ tạo ra bước nhảy về chất của toàn bộ xã hội nước ta nói chung.Câu 1 tham khảo thêm:Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật.1. Nội dung cơ bản của quy luật lượngchất: Vị trí quy luật: là một trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật nói lên cách thức của quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Khái niệm cơ bản:+ Chất: là khái niệm dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, đặc trưng làm cho nó là nó và khác với những cái khác. Chất của sự vật bộc lộ ra thông qua các thuộc tính về chất của nó, cả chất và thuộc tính về chất đều là khách quan vốn có của sự vật nhưng bộc lộ ra thông qua mối quan hệ qua lại. Chất của hệ thống có liên quan nội tại với chất của các bộ phận cấu thành và phương thức liên kết giữa chúng.+ Lượng: là khái niệm dùng để chỉ tính qui đinh vốn có của các sự vật về lượng, nó biểu thị quy mô tồn tại của sự vật, quảng tính của sự vật, số lượng các bộ phận, thuộc tính của sự vật. Lượng là mặt khách quan vốn có của sự vật. Lượng của sự vật bộc lộ ra thông qua các thuộc tính về lượng, thuộc tính về lượng cũng bộc lộ ra thông qua mối quan hệ. Mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi về lượng và thay đổi về chất:+ Lượng đổi dẫn đến chất đổi Mọi sự vật đều có mặt chất và mặt lượng của nó, khi sự vật vận động và phát triển, cả hai mặt chất và lượng đều biến đổi theo. Sự thay đổi lượng có thể diễn ra trong một khoảng nhất định mà chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật. Độ: là khái niệm dùng để chỉ sự thống nhất giữa chất và lượng, đó là khoảng thưòi gian giới hạn mà trong giới hạn đó lượng thay đổi nhưng chất chưa thay đổi về cơ bản. Điểm nút: là điểm giới hạn trong sự thay đổi về lượng mà sự thay đổi về lượng đạt tới đó sẽ dẫn đến sự thay đổi căn bản về chất của sự vật. Nhảy vọt: là khái niệm dùng để chỉ 1 giai đoạn trong qúa trình vận động và phát triển ở đó sự thay đổi về lượng đang dẫn tới sự thay đổi căn bản về chất của sự vật.+ Chất mới ra đời tác động trở lại tới sự thay đổi về lượng: làm thay đổi quy mô tồn tại của sự vật, thay đổi nhịp điệu vận động và phát triển của sự vật đó.2. Ý nghĩa phương pháp luận: Nhận thức: để có tri thức đầy đủ về sự vật, phải có nhận thức cả mặt lượng và mặt chất của nó, khi đạt tới tri thức về sự thống nhất giữa lượng và chất ta sẽ có tri thức hoàn chỉnh về sự vật đó. Thực tiễn: cần chống hai chủ quan sai lầm là tuyệt đối h Câu 1: Hãy phân tích nội dung vận dụng ý nghĩa phương pháp luận quy luật: Từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại Theo anh ( chị) có sai làm mang tính chủ quan vận dụng quy luật này? 1- Các khái niệm 1.1- Khái niệm chất Chất tính quy định vốn có vật tượng biểu thơng qua thuộc tính đặc điểm cấu trúc vật Tính quy định vốn có vật, tượng để phân biệt vật với vật khác Tính quy định thể thơng qua thuộc tính Có thuộc tính khơng Thuộc tính quy định chất vật Nếu thuộc tính chất vật thay đổi Còn thuộc tính khơng q trình tồn vật, có thuộc tính khơng nảy sinh có thuộc tính khơng chất vật không thay đổi Thuộc tính bộc lộ thơng qua quan hệ với vật khác Trong vật, tượng, chất không tách rời với lượng 1.2-Lượng vật Lượng tính quy định vốn có vật, tượng, rõ mặt quy mô, tốc độ, trình độ phát triển vật, tượng Nói đến lượng vật tức vật lớn hay bé, tốc độ phát triển nhanh hay chậm, trình độ cao hay thấp v v đo đại lượng cụ thể, số tuyệt đối lượng, thể tích so sánh với vật thể khác, thời kỳ với thời kỳ khác 1.3- Khái niệm Độ Độ giới hạn mà lượng biến đổi chưa gây nên thay đổi chất Sự vật nó, vật tượng tồn độ thích hợp lượng biến đổi vượt giới hạn độ vật khơng Trong phạm vi độ định hai mặt chất lượng tác động qua lại lẫn làm cho vật vận động Mọi thay đổi lượng có ảnh hưởng đến trạng thái chất vật, thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Chỉ trường hợp thay đổi lượng đạt tới mức phá vỡ độ cũ chất vật thay đổi, vật chuyển thành vật khác 1.4-Điểm nút Là điểm mà lượng biến đổi gây nên thay đổi bản, tập hợp điểm nút gọi đường nút 1-5-Bước nhảy Sự thay đổi chất, cũ đời phải thông qua bước nhảy Bước nhảy phạm trù triết học dùng để biến đổi từ chất vật sang chất vật khác + Bước nhảy đốt biến bước nhảy xảy thời gian ngắn làm thay đổi chất vật Bước nhảy diễn bùng nổ mãnh liệt VD cách mạng tháng Mười Nga bước nhảy đột biến + Bước nhảy bước nhảy thực việc loại bỏ dần yếu tố, phận chất cũ xảy thời gian dài loại bỏ hồn tồn chất cũ thành chất Phân tích nội dung quy luật lượng-chất 2.1 Nội dung quy luật phát biểu sau Mọi vật tượng dều vận động, phát triển cách thay đổi dần lượng, lượng thay đổi đến lúc vượt độ tồn vật tới điểm nút diễn bước nhảy, tạo thay đổi chất vật Kết vật cũ, chất cũ vật mới, chất đời Chất lại tác động trở lại lượng mới, lượng lại tiếp tục thay đổi dần, đến lúc đó, vượt độ tồn vật tới điểm nút lại diễn bước nhảy tạo thay đổi chất, tác động qua lại hai mặt chất lượng tạo đường vận động, phát triển không ngừng vật, tượng 2.2 Phân tích nội dung quy luật Sự phát triển vật, tượng tự nhiên xã hội phát triển nhận thức tư người từ thay đổi dần lượng tích luỹ lại vượt giới hạn độ tới điểm nút thì gây nên thay đổi chất Sự vật cũ đi, vật đời thay Sở dĩ chất lượng hai mặt đối lập vốn có vật tượng Lượng thường xuyên biến đổi, chất tương đối ổn định Do phát triển lượng tới lúc mâu thuẫn với chất cũ Khi chất cũ kìm hãm qua nảy sinh u cầu tất yếu phải phá vỡ chất cũ, mở độ để mở đường cho lượng phát triển Sự chuyển hoá từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi vê chất, diễn cách phổ biến tự nhiên, xã hội tư Quy luật có chiều ngược lại, tức khơng thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất mà sau chất đời biến đổi lượng gây nên chất lại quy định biến đổi lượng, ảnh hưởng chất đến lượng thể quy mô, mức độ, nhịp điệu phát triển a) Những thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất: Quá trình vận động, phát triển vật diễn cách lượng đổi dẫn đến chất đổi Sự vật tồn thống chất lượng Chất lượng tương đồng qua lại lẫn Lượng biến đổi dẫn đến tăng giảm giới hạn Sự thay đổi lượng chất làm thay đổi hoàn toàn chất, ảnh hưởng đến trạng thái chất Lượng phát triển đến mức độ định hết giới hạn điểm nút xảy nhảy vọt Đó chuyển biến chất, chất cũ đi, chất đời thay cho vật cũ nhường chỗ cho vật đời Nhảy vọt kết thúc giai đoạn biến đổi lượng, gián đoạn trình vận động liên tục vật khơng chấm dứt vận động mà chấm dứt dạng tồn vật, chấm dứt giai đoạn vận động sang giai đoạn vận động khác b) Chất đời tác động đến biến đổi lượng Chất đời tạo thống chất lượng đổi Chất hình thành quy định biến đổi lượng Sự ảnh hưởng chất đến lượng biểu quy mô, mức độ, nhịp điệu phát triển lượng Trong vật mới, lượng lại tiếp tục biến đổi dẫn đến hết giới hạn đó, điểm nút, lại xảy nhảy vọt có chuyển biến chất, chất đời, vật cũ đi, vật đời thay cho Sự đời chất lại tác động đến biến đổi lượng mới, vậy, tượng vận động, phát triển lúc dẫn đến lượng, lúc nhảy vọt chất Ý nghĩa phương pháp luận: Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phải coi trọng q trình tích lũy lượng, khơng coi trọng q trình khơng có biens đổi chất Quy luật có chiều ngược lại, chất đời làm biến đổi tốc độ, quy mô lượng Cho nên chất đờiphair biết xác định tốc độ, quy mơ phát triển lượng cho thích hợp, khơng bảo thủ, dừng lại Cần phải chống quan điểm tả khuynh, hữu khuynh Tả khuynh phủ nhận tích lũy lượng muốn có thay đổi chất, hữu khuynh ngược lại lượng biến đổi vượt độ không dám thực thay đổi chất Những sai lầm mang tính chủ quan: - Việc nắm vững mối liên hệ biện chứng thay đổi chất có ý nghĩa phương pháp luận tổng quan cho nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn - Trong hoạt động thực tiễn đấu tranh cách mạng phải biết chớp thời tận dụng thời nhằm tạo nên phát triển - Chống quan điểm sai lầm chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa xét lại hữu khuynh nh- chủ nghĩa vơ phủ tả khuynh - Quan điểm chủ nghĩa xét lại hữu khuynh, cải lương phủ nhận tính tất yếu bước độ mang tính cách mạng, thừa nhận tiến hóa hình thức thay đổi xã hội - Chủ nghĩa vơ phủ, chủ nghĩa hội tả khuynh phủ nhận hình thức phát triển mang tính liên tục thừa nhận bước nhảy có tính chất cách mạng mang tính phiêu lưu Quan điểm chủ quan nơn nóng biểu - Nắm vững quy luật có ý nghĩa to lớn việc xem xét giải vấn đề công đổi nước ta Việc thực thành cơng q trình đổi toàn diện tất mặt đời sống xã hội tạo bước nhảy chất toàn xã hội nước ta nói chung Câu tham khảo thêm: Phân tích nội dung quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận quy luật Nội dung quy luật lượng-chất: - Vị trí quy luật: quy luật phép biện chứng vật nói lên cách thức q trình vận động phát triển vật tượng - Khái niệm bản: + Chất: khái niệm dùng để tính quy định vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính, đặc trưng làm cho nó khác với khác - Chất vật bộc lộ thơng qua thuộc tính chất nó, chất thuộc tính chất khách quan vốn có vật bộc lộ thông qua mối quan hệ qua lại - Chất hệ thống có liên quan nội với chất phận cấu thành phương thức liên kết chúng + Lượng: khái niệm dùng để tính qui đinh vốn có vật lượng, biểu thị quy mơ tồn vật, quảng tính vật, số lượng phận, thuộc tính vật - Lượng mặt khách quan vốn có vật - Lượng vật bộc lộ thơng qua thuộc tính lượng, thuộc tính lượng bộc lộ thông qua mối quan hệ - Mối quan hệ biện chứng thay đổi lượng thay đổi chất: + Lượng đổi dẫn đến chất đổi - Mọi vật có mặt chất mặt lượng nó, vật vận động phát triển, hai mặt chất lượng biến đổi theo Sự thay đổi lượng diễn khoảng định mà chưa làm thay đổi chất vật - Độ: khái niệm dùng để thống chất lượng, khoảng thưòi gian giới hạn mà giới hạn lượng thay đổi chất chưa thay đổi - Điểm nút: điểm giới hạn thay đổi lượng mà thay đổi lượng đạt tới dẫn đến thay đổi chất vật - Nhảy vọt: khái niệm dùng để giai đoạn qúa trình vận động phát triển thay đổi lượng dẫn tới thay đổi chất vật + Chất đời tác động trở lại tới thay đổi lượng: làm thay đổi quy mô tồn vật, thay đổi nhịp điệu vận động phát triển vật Ý nghĩa phương pháp luận: - Nhận thức: để có tri thức đầy đủ vật, phải có nhận thức mặt lượng mặt chất nó, đạt tới tri thức thống lượng chất ta có tri thức hồn chỉnh vật - Thực tiễn: cần chống hai chủ quan sai lầm tuyệt đối hố qúa trình thay đổi chất hay tuyệt đối hố q trình thay đổi lượng Câu 2: Hãy phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật: “ Thống đấu tranh mặt đối lập” Theo anh ( chị) có sai lầm mang tính chủ quan vận dụng quy luật này? Trả lời: 1) Khái niệm */ Để nắm vững nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập, cần nắm vững số quy luật sau: + Mặt đối lập mặt, thuộc tính q trình có khuynh h-ớng biến đổi trái ngược tạo nên tồn vật tượng + Mâu thuẫn khái niệm liên hệ tác động lẫn mặt đối lập, mâu thuẫn cặp đối lập vật vừa thống với vừa thường xuyên đấu tranh với + Sự thống mặt đối lập ràng buộc lẫn nương tựa vào mặt đối lập, mặt lấy mặt làm tiền đề tồn cho Sự đấu tranh mặt đối lập tác động qua lại theo xu hướng trừ phủ định lẫn chuyển hóa lẫn mặt đối lập 2) Nội dung quy luật: - Mỗi vật tượng giới khách quan thể thống mặt đối lập vật tượng thống với tạo nên mâu thuẫn xuất mâu thuẫn biểu khác hai mặt vật khác chuyển thành đối lập mâu thuẫn rõ nét mặt đối lập đấu tranh với đấu tranh phát triển dến gay gắt lên đến đỉnh cao xảy xung đột hai mặt mâu thuẫn hai mặt chuyển hóa với điều kiện định tức mâu thuẫn giải kết thúc thống cũ mặt đối lập, thống xuất hiện, mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn đời, vật cũ đi, vật đời thay cho vật có thống mặt đối lập lại đấu tranh với mâu thuẫn lại phát triển lên đến đỉnh cao giải chuyển hóa lẫn mặt đối lập diễn thường xuyên làm cho vật vận động, phát triển khơng ngừng quy luật vốn có vật tượng, chuyển hóa mặt đôi lập tất yếu diễn muôn hình mn vẻ vật khác nhau, chuyển hóa mặt đối lập khác có hình thức bản: - Mặt đối lập trực tiếp chuyển thành mặt đối lập kia, sang đối lập với - Cả hai mặt đối lập chuyển hóa thành khác lên hình thức cao ý nghĩa phương pháp luận Việc nghiên cứu quy luật thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhận thức hoạt động thực tiễn Để nhận thức chất vật tìm phương hướng giải pháp cho hoạt động thực tiễn phải sâu nghiên cứu phát mâu thuẫn vật Muốn phát mâu thuẫn phải tìm thể thống mặt, khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm mặt đối lập tìm mối liên hệ, tác động qua lại lẫn mặt đối lập V I Lênin viết: "Sự phân đơi thống nhận thức phận , thực chất phép biện chứng"1 Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét trình phát sinh, phát triển mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí mối quan hệ lẫn mâu thuẫn; phải xem xét trình phát sinh, phát triển vị trí mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn chúng Chỉ có hiểu mâu thuẫn vật, hiểu xu hướng vận động, phát triển điều kiện để giải mâu thuẫn Để thúc đẩy vật phát triển phải tìm cách để giải mâu thuẫn, khơng điều hồ mâu thuẫn Việc đấu tranh giải mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển mâu thuẫn Phải tìm phương thức, phương tiện lực lượng để giải mâu thuẫn Mâu thuẫn giải điều kiện chín muồi Một mặt, phải chống thái độ chủ quan, nóng vội; mặt khác, phải tích cực thúc đẩy điều kiện khách quan để làm cho điều kiện giải mâu thuẫn đến chín muồi Mâu thuẫn khác phải có phương pháp giải khác Phải tìm hình thức giải mâu thuẫn cách linh hoạt, vừa phù hợp với loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể Những sai lầm mang tính chủ quan: - Mâu thuẫn khách quan phổ biến, chúng phân tích mặt đối lập tìm mâu thuẫn có nắm chất vật tượng tìm khuynh hướng vận động phát triển chúng để có biện pháp cải tạo vật - Phương pháp phân tích mâu thuẫn + Mâu thuẫn có q trình phát triển giải có đủ điều kiện để giải Việc giải mâu thuẫn phải theo quy luật khách quan + Mâu thuẫn phải giải đường đấu tranh, hình thức đấu tranh phải khác để phù hợp với loại mâu thuẫn, mâu thuẫn phải giải cách cụ thể có nhiều hình thức đấu tranh mặt đối lập nên phải vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức đấu tranh phù hợp Câu 3: (Tùy theo quan điểm người mà trình bày) Từ vị trí cơng tác thân Anh ( chị ) vận dụng nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Trước hết ta phải hiểu nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Phép biện chứng vật học thuyết nghiên cứu chất biện chứng giới dựa giới quan vật khoa học, công cụ hữu hiệu cho nhận thức hoạt động thực tiễn người Việc nắm vững nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật để có tư khoa học, linh hoạt, mềm dẻo lối cho trình hoạt động thực tiễn, đặc biệt hoạt động quản lý doanh nghiệp Trong phạm vi viết này, xin đưa số nội dung vận dụng phép biện chứng vật quản lý nhân lực doanh nghiệp, là: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển nguyên tắc lịch sử - cụ thể Trước yêu cầu tất yếu đó, nhà quản lý khơng thể khơng qn triệt nguyên tắc phương pháp luận biện chứng vật hoạt động thực tiễn, mà trực tiếp hoạt động khai thác nguồn lực - trước hết nguồn lực người Trong doanh nghiệp, người yếu tố chủ thể, định hiệu sản xuất kinh doanh Cùng với vận động, biến đổi thực tiễn, người vận động phát triển Bởi thế, để đạt hiệu tối ưu kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp phải có tư biện chứng, phải dùng phương pháp biện chứng để quản lý người Trong phạm vi viết này, em xin đưa số nội dung vận dụng phép biện chứng vật quản lý nhân lực doanh nghiệp, nguyên tắc sau: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển nguyên tắc lịch sử - cụ thể, ta vận dụng nguyên tắc vào doanh nghiệp để quản lý nhân lựcnh] sau: Thứ nhất: Nguyên tắc khách quan Nguyên tắc khách quan yêu cầu chủ thể trình hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cần xuất phát từ thực tế khách quan, không xuất phát từ ý muốn chủ quan Mọi biến xảy có nguyên nhân khách quan nên chủ thể nhận thức cần tìm nguyên nhân khách quan bên thân vật tượng, không áp đặt suy đốn mang tính cá nhân ý chí Trong quản lý nhân lực doanh nghiệp, người quản lý cần khách quan đánh giá người từ khâu tuyển chọn đến xếp, phân công nhiệm vụ Trước hết, nhà quản lý tuyển nhân cần lên kế hoạch chi tiết, vạch rõ yêu cầu cụ thể vị trí cần tuyển Khi có kế hoạch chi tiết nhà quản lý tiêu chí khách quan để lựa chọn ứng viên tổ chức thi tuyển (bao gồm vấn) Vận dụng phương pháp giảm chi phí khơng cần thiết cho việc loại bỏ lại tuyển nhiều lần sau cho vị trí Khi tuyển nhân với lực cá nhân với yêu cầu vị trí cần tuyển cần phân cơng cơng việc với lực mà họ có (đó yếu tố khách quan, khơng thể áp đặt) Chẳng hạn, người khơng có lực làm tiếp thị, mà lại phân công làm nhân viên tiếp thị nguy thất bại lớn Tất nhiên, với người đa nhà quản lý lại cần vận dụng quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử - cụ thể để sử dụng cách hữu hiệu Vận dụng quan điểm khách quan yêu cầu người quản lý quản lý đánh giá nhân viên phải gắn họ với điều kiện, hồn cảnh khách quan, khơng gian, thời gian cụ thể để tránh sai lầm không đáng có Mọi tách rời quan điểm mắc bệnh chủ quan, tâm quản lý Chẳng hạn, người quản lý đánh giá nhân viên thiếu trách nhiệm (khi rời nhiệm sở thông báo với người quản lý đề nghị người thay thế) để nhà bị ốm nặng; khơng thể đổ lỗi cho nhân viên khơng hồn thành nhiệm vụ nguyên nhân khách quan bất khả kháng thời tiết bất thường, bị cắt điện, nước Tương tự vậy, người quản lý khơng thể đánh giá nhân viên hồn thành xuất sắc nhiệm vụ có cảm tình với nhân viên, thời điểm thực nhiệm vụ nhân viên rời nhiệm sở giải công việc cá nhân mà lý đáng Thứ hai: Ngun tắc tồn diện Nguyên tắc toàn diện yêu cầu chủ thể hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cần có nhìn, cách xem xét vật tượng vơ vàn mối liên hệ để có nhận thức hoạt động cải tạo đạt hiệu cao Trong quản lý doanh nghiệp, người quản lý cần đặt đối tượng quản lý nhiều mối quan hệ qua lại (vì chất người, xét tính thực cụ thể, tổng hòa mối quan hệ xã hội) Mỗi nhân viên doanh nghiệp chất người quan hệ cơng việc mà nhiều quan hệ khác Ví dụ người, ta phải có nhu cầu tối thiểu người, mang tính người, nhu cầu khẳng định thơng qua lao động sáng tạo Do ta không dễ dàng chấp nhận làm công việc nhàm chán thiếu tính sáng tạo khơng phù hợp với lực Mặt khác, người nên ta khơng ngày đêm đem sức phục vụ cho doanh nghiệp mà có nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, u thương… … vơ vàn mối quan hệ người - người Chắc chắn mối quan hệ ảnh hưởng phần (lợi hại) đến doanh nghiệp Do nhà quản lý cần kết hợp nguyên tắc khách quan với nguyên tắc tồn diện, nhìn nhận thấu quản lý hiệu Bài học yêu cầu nhìn nhận đánh giá nhân viên nhà quản lý cần tìm hiểu trạng thái tâm lý nhân viên từ thực tiễn sống, thực tiễn công việc họ, từ mối quan hệ giao tiếp họ Theo nguyên tắc toàn diện phép biện chứng vật, người quản lý cần phải quan tâm đến mối quan hệ phong phú người lao động cơng ty, phân loại mối quan hệ, tìm mối quan hệ bản, chủ yếu, mối quan hệ không bản, thứ yếu Đồng thời, quan hệ có nội dung riêng, khơng thể lấy nội dung quan hệ áp đặt cho nội dung quan hệ khác Thứ ba: Nguyên tắc phát triển Nguyên tắc phát triển yêu cầu chủ thể hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cần đặt vật, tượng tiến trình vận động phát triển để nhìn nhận, đánh giá cách khách quan (vì chất vật khơng bất biến) Quán triệt nguyên tắc này, người quản lý trước hết cần nhận thức lực nhân viên từ tuyển dụng lúc nghỉ hưu vĩnh viễn khơng thay đổi Chính thế, tuyển dụng nhân viên, nhà quản lý không nhìn vào cấp với hữu điểm số giấy chứng nhận thành tích mà phải đánh giá mức độ quan tâm ứng viên đường hướng phát triển công ty/ doanh nghiệp Mặt khác tìm cách để đánh giá khả mức độ thích ứng với thay đổi, phát triển ngành nghề, doanh nghiệp Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, nhân viên có khả sáng tạo, thích mới, động, thích ứng nhanh với thay đổi thường ưu tiên nhân viên giỏi lĩnh vực, trung thành máy móc, khơng chấp nhận đổi thay Để đảm bảo cho mục tiêu phát triển, người quản lý phải phát giải tốt mâu thuẫn nảy sinh trình phát triển doanh nghiệp Theo nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng, phát triển (tuân theo đường xoáy ốc, bao hàm bước thụt lùi…) thực thông qua việc giải đắn mâu thuẫn nảy sinh thân vật Trong doanh nghiệp, tồn nhiều mâu thuẫn mà rõ nét mâu thuẫn mặt lợi ích chủ doanh nghiệp người lao động, mâu thuẫn người lao động với nhau, mâu thuẫn yêu cầu mà khách hàng đặt với lợi ích doanh nghiệp… Người quản lý phải phát mâu thuẫn, phân loại mâu thuẫn, song xuyên suốt phải giải đắn mâu thuẫn mâu thuẫn định tồn phát triển doanh nghiệp - mâu thuẫn mặt lợi ích khách hàng với doanh nghiệp Ở đây, người quản lý phải nắm tâm lý, thị hiếu, sức mua… khách hàng, để từ điều hành sản xuất, tạo sản phẩm có mẫu mã, tính tiện ích giá trị phù hợp với sức mua khách hàng, tiêu chí khơng phù hợp khơng đáp ứng yêu cầu khách hàng, sản phẩm không bán được, khách hàng không thỏa mãn doanh nghiệp ế ẩm, thua lỗ, dẫn đến nguy phá sản Như thế, mâu thuẫn giải tạo nên động lực cho phát triển doanh nghiệp, cho kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, giải mâu thuẫn lợi ích chủ doanh nghiệp với người lao động có vai trò quan trọng Nếu giải mâu thuẫn khách hàng với doanh nghiệp coi động lực định tồn phát triển doanh nghiệp, việc giải đắn mâu thuẫn chủ doanh nghiệp với người lao động động lực cho phát triển bền vững doanh nghiệp Đối với người lao động, cống hiến sức lực trí tuệ để thỏa mãn nhu cầu lợi ích vật chất lợi ích tinh thần Bởi vậy, để khai thác tối ưu nguồn lực người này, nhà quản lý phải giải hài hòa, tốt đẹp mâu thuẫn việc quan tâm mức đến nhu cầu vật chất tinh thần, tạo cho người lao động thái độ tin tưởng, hăng say, tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm công việc, yêu nghề nghiệp yêu công ty Để tạo mơi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, phát triển, người quản lý phải giải tốt mâu thuẫn người lao động với nhau, mà trước hết phải bố trí, xếp nhân phù hợp với phẩm chất lực cách khách quan Nếu chủ quan công tác này, tạo nên mầm mống cho mâu thuẫn người lao động Thứ tư: Nguyên tắc lịch sử - cụ thể Nguyên tắc lịch sử - cụ thể kết hợp nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển thực chất, xét cho cùng, tất việc quán triệt nguyên tắc qn triệt ngun tắc khách quan Ngun tắc lịch sử - cụ thể yêu cầu chủ thể hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn có nhìn mang tính cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể vật, tượng Cơ sở khách quan nguyên tắc vật, tượng ln vận động, phát triển không bất biến Thực tiễn vận động, chân lý ln mang tính cụ thể không trừu tượng Quán triệt nguyên tắc quản lý nhân lực, nhà quản lý cần xuất phát từ người cụ thể công việc cụ thể để có nhìn linh hoạt, mềm dẻo đắn, từ quản lý doanh nghiệp cách hiệu Trước tiên, để tìm phương pháp điều hành, giao tiếp thích hợp, người quản lý cần phải xuất phát từ người cụ thể hoàn cảnh cụ thể để giao nhiệm vụ cụ thể Với lực lượng nhân đông đảo doanh nghiệp, người quản lý phải lựa chọn, giao việc cho người cụ thể để phát huy cao độ lực người, đạt hiệu kinh doanh tốt Như phần đề cập, để tuân thủ nguyên tắc khách quan, nhà quản lý tất yếu phải giao nhiệm vụ cho người phù hợp với lực khách quan họ, áp đặt Tuy nhiên người lại tiềm tàng nhiều lực khác nhau, nên linh hoạt việc sử dụng nhân sự, bối cảnh cạnh tranh mang tính tồn cầu Một nhân viên có nhiều lực thường ưu tiên tuyển chọn Có thể nhân viên đa tài vừa tuyển vào doanh nghiệp phân cơng làm phòng kế tốn đáp ứng tốt yêu cầu, mang lợi ích cho doanh nghiệp Nhưng lúc đó, phòng quản lý nhân lại cần nhân lực có tài lập kế hoạch nhân viên định sáng suốt người quản lý lúc cần vận dụng nguyên tắc lịch sử - cụ thể Quán triệt nguyên tắc thể nhiều mặt khác Để làm tốt công tác quản lý nhân sự, người quản lý cần phải nghiên cứu mơn khoa học Tâm lý học, Sinh lý học, Xã hội học, v.v để hiểu nhu cầu tâm lý, sinh lý người nói chung cá tính người nói riêng Như vậy, người quản lý cần xuất phát từ người cụ thể với tâm lý, sinh lý, cá tính, lực cụ thể, để giao việc cho phù hợp, đạt hiệu cơng việc mong muốn Tóm lại, để khai thác dụng tối ưu nguồn nhân lực, đảm bảo cho phát triển bền vững doanh nghiệp, nhà quản lý không vận dụng cách đắn nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật Phép biện chứng vật cung cấp cho người quản lý tư khách quan, khoa học linh hoạt hoạt động - công tác quản lý mà đối tượng quản lý người lao động Bởi vậy, kiến thức chun mơn kỹ làm việc việc học tập, trau dồi quán triệt học thuyết biện chứng mà đặc biệt học thuyết biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin nhiệm vụ tất yếu nhà quản lý muốn thành công lĩnh vực hoạt động Anh ( chị) hiểu nguyên tắc: xuất phát từ điều kiện thực tế khách quan phát huy nhân tố chủ quan? Hãy vận dụng nguyên tắc phương pháp luận vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp thân ... làm tốt công tác quản lý nhân sự, người quản lý cần phải nghiên cứu môn khoa học Tâm lý học, Sinh lý học, Xã hội học, v.v để hiểu nhu cầu tâm lý, sinh lý người nói chung cá tính người nói riêng... khách quan, khoa học linh hoạt hoạt động - cơng tác quản lý mà đối tượng quản lý người lao động Bởi vậy, ngồi kiến thức chun mơn kỹ làm việc việc học tập, trau dồi quán triệt học thuyết biện chứng... phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Phép biện chứng vật học thuyết nghiên cứu chất biện chứng giới dựa giới quan vật khoa học, công cụ hữu hiệu cho nhận thức hoạt động thực tiễn người Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương triết học cao học, đề cương triết học cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn