Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025 (Luận án tiến sĩ)

254 76 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:36

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NGUYỄN PHAN THU HẰNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh năm 2017 ii ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NGUYỄN PHAN THU HẰNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN TIẾN DŨNG PGS TS NGUYỄN HỒNG NGA Tp Hồ Chí Minh năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thực Các số liệu, thông tin sử dụng luận án trung thực Kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Thu Hằng ii MỤC LỤC Lời cam đoan Trang Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Danh mục biểu đồ CHƯƠNG MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu vai trò nguồn lực người tăng trưởng kinh tế quốc gia Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .13 Những giá trị cơng trình luận án cần tham khảo vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 19 1.3 Mục tiêu nghiên cứu luận án 22 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 23 1.5 Đối tượng, phạm vi giới hạn nghiên cứu 23 1.6 Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu 24 Phương pháp nghiên cứu .24 Nguồn số liệu 25 1.7 Điểm luận án 25 1.8 Những đóng góp luận án 25 Về phương diện học thuật .25 Về phương diện thực tiễn 25 1.9 Kết cấu luận án 26 1.10 Kết luận chương 27 iii CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NGÀNH DẦU KHÍ 28 2.1 Những vấn đề nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 28 Các khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực .28 Vốn nhân lực 30 Nguồn nhân lực chất lượng cao 32 Phát triển nguồn nhân lực 41 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .45 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực dầu khí .45 2.2 Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển kinh tế-xã hội 48 Vai trò vốn nhân lực lý thuyết tăng trưởng kinh tế .48 Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp 51 Lợi ích thân nguồn nhân lực chất lượng cao 52 Các ngoại tác tích cực việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .53 2.3 Vai trò phát triển nguồn nhân lực cải thiện hiệu suất doanh nghiệp 54 2.4 Các tiêu đánh giá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 55 2.5 Các yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 58 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .58 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô .63 2.6 Tóm tắt, tổng hợp lý thuyết nghiên cứu trước làm sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 68 iv 2.7 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành dầu khí 71 Kinh nghiệm tập đồn dầu khí giới 71 Kinh nghiệm rút cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75 2.8 Kết luận chương 76 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 78 3.1 Quy trình mơ hình đề xuất nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam 78 Quy trình nghiên cứu: 78 Mơ hình nghiên cứu 80 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 80 3.3 Các bước nghiên cứu .83 Nghiên cứu sơ 84 Nghiên cứu thức 89 3.4 Hệ thống thông tin, liệu nghiên cứu 92 Thông tin thứ cấp 92 Thông tin sơ cấp 92 3.5 Kết luận chương 95 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM 96 4.1 Tổng quan Tâ ̣p đoàn Dầu khí Việt Nam 96 4.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành công nghiệp dầu khí 97 4.3 Thị trường nhân lực dầu khí Việt Nam 101 Cầu nhân lực dầu khí 101 Cung nhân lực dầu khí 103 4.4 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam 105 Đặc thù nguồn nhân lực dầu khí Việt nam 105 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam 106 v Thực trạng yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao PVN .118 4.5 Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao tăng trưởng doanh thu PVN .123 4.6 Kết luận chương 124 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 126 5.1 Đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha .126 Thang đo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 126 Thang đo Hiệu PVN 126 Thang đo Các yếu tố khác tác động đến Hiệu PVN 127 Thang đo thành tố nguồn nhân lực chất lượng cao 128 Thang đo yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 129 5.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá 130 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 130 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo Hiệu PVN 130 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo Các yếu tố khác tác động đến Hiệu PVN 130 Phân tích nhân tố khám phá cho thang đo thành tố nguồn nhân lực chất lượng cao 131 Phân tích nhân tố khám phá thang đo yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 133 5.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định .135 5.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu .137 Phân tích đa nhóm 142 Thảo luận kết nghiên cứu .149 So sánh với kết nghiên cứu khác 155 5.5 Kết luận chương 156 vi CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 158 6.1 Mục tiêu định hướng phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam đến 2025 .158 Mục tiêu phát triển đến năm 2025 .158 Định hướng phát triển đến năm 2025 159 6.2 Quan điểm, mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025 160 Quan điểm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .160 Mục tiêu chiến lược công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 161 6.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam 163 Căn đề xuất giải pháp .163 Nội dung giải pháp 167 6.4 Kết luận chương 181 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .183 Kết luận 183 Kiến nghị nghiên cứu 184 TÀI LIỆU THAM KHẢO 187 PHỤ LỤC 198 Phụ lục DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH .198 Phụ lục DÀN BÀI PHỎNG VẤN SÂU 203 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM 204 Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 206 Phụ lục HỆ SỐ KMO, KIỂM ĐỊNH BARTLETT VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH THANG ĐO PHÁT TRIỂN NNL CLC .212 vii Phụ lục HỆ SỐ KMO, KIỂM ĐỊNH BARTLETT’S VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH THANG ĐO HIỆU NĂNG CỦA PVN 213 Phụ lục HỆ SỐ KMO, KIỂM ĐỊNH BARTLETT’S VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH THANG ĐO CÁC YẾU TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA PVN 214 Phụ lục HỆ SỐ KMO, KIỂM ĐỊNH BARTLETT’S VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH CÁC THÀNH TỐ CHẤT LƯỢNG NNL CLC 215 Phụ lục HỆ SỐ KMO, KIỂM ĐỊNH BARTLETT’S VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH THANG ĐO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL CLC .216 Phụ lục 10 BẢNG CÁC TRỌNG SỐ CHƯA CHUẨN HÓA 217 Phụ lục 11 BẢNG CÁC TRỌNG SỐ ĐÃ CHUẨN HÓA 219 Phụ lục 12 KẾT QUẢ TÍNH TỐN GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT 221 Phụ lục 13 KẾT QUẢ SEM 223 Phụ lục 14 TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA CÁC YẾU TỐ LÊN NHAU 229 Phụ lục 15 TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA CÁC YẾU TỐ LÊN NHAU 230 Phụ lục 16 TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP CỦA CÁC YẾU TỐ LÊN NHAU 231 Phụ lục 17 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH STEPLS 232 Phụ lục 18 HIỆN TRẠNG NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM – 2015 .235 Phụ lục 19 KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM – 2015 236 Phụ lục 20 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 237 Phụ lục 21 MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN CHUN MƠN NGHIỆP VỤ .238 Phụ lục 22 MƠ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC DẦU KHÍ 239 Phụ lục 23 CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ VẬN HÀNH CHO CƠNG TRÌNH DẦU KHÍ .240 Phụ lục 24 DỰ KIẾN ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG PVN 241 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ CLC Chất lượng cao CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNPC Tập đồn Dầu khí quốc gia Trung Quốc ctg tác giả GD&ĐT Giáo dục đào tạo HRD Phát triển nguồn nhân lực ILO Tổ chức lao động quốc tế KH&CN Khoa học công nghệ NNL Nguồn nhân lực NNL CLC Nguồn nhân lực chất lượng cao NSLĐ Năng suất lao động PVN Tập đồn Dầu khí Việt Nam R&D Nghiên cứu phát triển TFP Năng suất nhân tố tổng hợp VNL Vốn nhân lực ... Nguồn nhân lực chất lượng cao 32 Phát triển nguồn nhân lực 41 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .45 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực dầu khí ... Thị trường nhân lực dầu khí Việt Nam 101 Cầu nhân lực dầu khí 101 Cung nhân lực dầu khí 103 4.4 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam ... thù nguồn nhân lực dầu khí Việt nam 105 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tập đồn Dầu khí Việt Nam 106 v Thực trạng yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025 (Luận án tiến sĩ), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2025 (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn