Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu (LA Tiến sỹ kinh tế 2019)

199 57 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:31

cám ơn các bạn đã quan tâm đến tài liệu! Nếu không thể thanh toán trực tiếp trên 123doc, các bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (sđt/zalo của mình 0353.764.719 ) . hãy liên hệ sd9t , để được hỗ trợ tải tài liệu. Một lần nữa xin cám ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt! @@ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ MAI ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ MAI ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU Ngành : Kinh tế Quốc tế Mã số : 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS.TS Lƣu Ngọc Trịnh PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN T i xin u ri ng t i C n l trung th h m o n ng y l s li u ng tr nh nghi n s ng lu n Nh ng k t lu n n u lu n n ất k ng tr nh kho h n o Tác giả Vũ Thị Mai Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 19 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 19 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 39 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA MỘT QUỐC GIA 43 2.1 Các khái niệm liên quan 43 2.2 Thương mại quốc tế 45 2.3 Các yếu tố tác động đến xuất hàng hoá quốc gia 50 2.4 Khung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hoá quốc gia 66 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU GIAI ĐOẠN 2000 – 2016 67 3.1 Tổng quan thị trường EU 67 3.2 Thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 81 3.3 Thực trạng xuất số mặt hàng chế biến chủ lực 91 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 96 3.5 Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 121 3.6 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 122 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU 128 4.1 ối cảnh quốc tế nước tác động đến phát tri n xuất hàng hoá Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 128 4.2 Tri n vọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 131 4.3 Dự báo xu hướng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2018 - 2025 132 4.4 Giải pháp đẩy mạnh xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 133 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) COC Chi phí tn thủ CPTPP Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership) EC Ủy ban Châu Âu (European Commission) ECSC Cộng đồng Than - Thép Châu Âu (European Coal and Steel Community) EEC Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (European Economic Community) EU Liên minh Châu Âu (European Union) EURATOM Cộng đồng Năng lượng nguyên tử Châu Âu (European Atomic Energy Community) EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EU-Vietnam Free Trade Agreement) EVIPA Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EU-Vietnam Investment Protection Agreement) FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FTA Hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GNP Tổng sản phẩm quốc gia (Gross National Product) GSP Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (Generalized Systems of Prefrences) HS Hệ thống hài hòa (Harmonized System) ICT Công nghệ thông tin truyền thông (Information & Communication Technologies) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) IP Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property) ISO Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Organization for Standarlization) ISFTA Hiệp định thương mại tự Ấn Độ-Sri Lanka (India – Sri Lanka Free Trade Agreement) LAFTA Hiệp hội Thương mại Tự Mỹ Latinh (Latin American Free Trade Association) NAFTA Khu vực mậu dịch tự ắc Mỹ (North American Free Trade Agreement) NTBs Hàng rào phi thuế quan (Non-Tariff Trade Barriers) NTMs iện pháp phi thuế quan (Non -Tariff Measures) PCA Hiệp định Đối tác Hợp tác toàn diện (Partnership Cooperation Agreement) PSFTA Hiệp định thương mại tự Pakistan-Sri Lanka (Pakistan-Sri Lanka Free Trade Agreement) R&D Nghiên cứu phát tri n (Research and Development) RTAs Các hiệp định thương mại khu vực RCA Mức độ lợi so sánh (Revealed comparative advantage) SAFTA Hiệp định thương mại tự Nam Á (South Asia Free Trade Agreement) SHTT Sở hữu trí tuệ SITC Phân loại tiêu chuẩn thương mại quốc tế (Standard International Trade Classification) SPS Các biện pháp ki m dịch động, thực vật (Sanitary and Phytosanitary Measure) TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại (Technical Barriers to Trade) TCI Chỉ số bổ trợ thương mại (Trade Complementarity Index) TE Hiệu kỹ thuật (Technical efficiency) VCCI Phòng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) WCO Tổ chức hải quan giới (World Customs Organization) WEF Diễn đàn kinh tế giới (World Economic Forum) WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG ảng 3.1: Kim ngạch xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 81 ảng 3.2: Cơ cấu mặt hàng xuất Việt Nam sang EU 82 ảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 82 ảng 3.4: 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 84 ảng 3.5: Mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất 85 ảng 3.6: Mức độ đa dạng hoá mặt hàng chế biến xuất 86 ảng 3.7: Mức độ đa dạng hóa thị trường xuất 87 ảng 3.8: 10 thị trường xuất chủ lực Việt Nam 88 ảng 3.9: Năng suất quy mô xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 89 ảng 3.10: Chỉ số bổ trợ thương mại 89 ảng 3.11: 10 nhóm hàng chế biến có số RCA cao năm 2016 90 ảng 3.12: Kết ki m định mơ hình 97 ảng 3.13: Kết mơ hình hồi quy 98 ảng 3.14: ảng tóm tắt cam kết EU dành cho số sản phẩm thuộc nhóm hàng chế biến xuất Việt Nam 117 ảng 4.1: Xu hướng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU giai đoạn 2018 - 2025 132 Sơ đồ 2.1: Khung phân tích luận án 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm qua, bối cảnh kinh tế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, bất ổn khó lường trước quan hệ thương mại Mỹ với số kinh tế lớn với nguy khủng hoảng Châu Âu tiềm ẩn đường lối dân túy dân tộc chủ nghĩa, song quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) không ngừng phát tri n có nhiều chuy n biến tích cực Phát tri n quan hệ hợp tác với nước thành viên EU chủ trương đắn Đảng nhà nước ta, bước phù hợp với đường lối phát tri n kinh tế đ tồn tại, phát tri n, bước hội nhập với kinh tế quốc tế góp phần thu hẹp khoảng cách với quốc gia khác giới EU thị trường lý tưởng cho tất nước phát tri n lẫn nước phát tri n có Việt Nam EU đối tác thương mại lớn thứ ba thị trường xuất lớn thứ hai Việt Nam Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - EU tăng 12 lần từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 50,3 tỷ USD năm 2017 Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang thị trường EU tập trung số sản phẩm truyền thống mạnh Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan năm 2017, nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam sang EU điện thoại loại linh kiện (11,95 tỷ USD), giầy dép loại (4,64 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện (4,61 tỷ USD), hàng dệt, may (3,78 tỷ USD) Ngồi ra, số mặt hàng khác như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hàng thủy sản, cà phê, hạt điều, túi xách, ví, vali, mũ, ơ, dù, phương tiện vận tải phụ tùng chiếm tỷ trọng tương đối cao xuất sang thị trường Nhiều năm trở lại đây, hàng chế biến nhóm mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Từ năm 2012 đến nay, tỷ trọng xuất nhóm hàng Việt Nam chiếm 70% tổng giá trị xuất thị trường giới Cùng xu phát tri n chung đó, xuất hàng chế biến sang thị trường EU chiếm tỷ lệ cao 80% tổng xuất hàng chế biến Việt Nam Giá trị xuất ngành đóng góp khơng nhỏ vào tổng kim ngạch nước nói riêng Phụ lục 6: Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam EU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên nƣớc Việt Nam Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Cộng hòa Síp Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hòa Slovenia Tây Ban Nha Thụy Đi n Vương quốc Anh EU Đơn vị tính: Tỷ USD 2015 2016 191.45 201.31 382.26 390.96 455.43 468.15 50.20 53.24 49.43 51.35 19.69 20.06 186.83 195.31 301.30 306.90 22.58 23.35 232.58 238.78 2,434.79 2,466.47 3,377.31 3,479.23 195.64 192.77 122.82 129.14 290.29 304.50 1,833.79 1,860.15 26.99 27.58 41.53 42.79 57.81 58.66 10.56 11.28 758.38 777.55 477.35 471.22 199.52 205.27 177.91 187.81 2005 57.65 316.49 387.99 29.64 45.42 18.71 136.28 264.47 14.03 204.77 2,207.25 2,866.05 248.18 113.04 211.97 1,855.66 16.95 26.18 37.41 6.40 679.63 306.15 197.62 99.70 2006 66.39 336.28 410.16 34.13 50.44 20.42 155.46 282.89 16.99 216.73 2,326.95 3,004.95 273.55 115.30 232.36 1,944.26 21.47 30.24 42.45 6.79 727.26 344.76 208.74 123.53 2007 77.52 389.23 472.48 44.41 60.08 24.08 189.03 319.42 22.26 255.74 2,666.81 3,444.72 318.94 139.85 270.37 2,206.11 30.95 39.79 50.96 7.94 840.58 429.47 240.50 175.94 2008 98.27 432.33 521.08 54.41 70.45 27.97 236.03 353.36 24.29 285.09 2,937.32 3,770.15 356.14 158.00 276.42 2,402.06 35.76 48.13 56.11 9.02 940.67 533.80 263.25 213.61 2009 101.63 401.19 485.78 51.89 62.64 26.01 206.30 321.24 19.71 252.14 2,700.66 3,426.67 330.84 130.59 236.95 2,190.70 26.24 37.53 51.50 8.55 860.11 440.14 244.36 172.61 2010 112.77 392.62 484.45 50.61 59.83 25.61 207.48 322.00 19.54 248.26 2,651.77 3,423.47 299.92 130.93 222.33 2,129.02 23.81 37.20 53.31 8.76 837.95 479.16 238.75 166.66 2011 134.60 431.52 527.49 57.42 62.38 27.45 227.95 344.00 23.19 273.93 2,865.30 3,761.14 288.06 140.86 239.14 2,278.38 28.50 43.56 60.06 9.52 894.58 528.57 245.12 184.37 2012 155.57 409.65 498.16 53.90 56.57 25.06 207.38 327.15 23.06 256.85 2,682.90 3,545.95 245.81 127.71 225.50 2,073.97 28.14 42.89 56.71 9.21 829.41 500.85 216.49 171.67 2013 170.57 430.20 521.09 55.76 58.09 24.09 209.40 343.58 25.15 270.07 2,809.39 3,753.69 239.94 135.21 239.09 2,131.16 30.26 46.42 61.76 10.15 866.95 524.40 226.14 191.55 2014 185.90 442.59 531.92 56.73 57.63 23.40 207.82 352.99 26.27 273.04 2,853.83 3,896.79 237.41 140.17 258.08 2,155.15 31.39 48.63 66.43 11.23 881.03 545.07 230.00 199.50 49.05 57.40 77.11 97.03 89.17 89.67 98.27 93.47 98.51 101.11 87.55 89.81 36.40 39.62 48.17 55.85 50.37 48.10 51.34 46.38 48.13 49.98 43.09 44.73 1,159.15 389.04 2,523.53 13,791.48 1,265.61 420.03 2,696.41 14,697.19 1,481.39 487.82 3,075.54 17,004.75 1,642.77 513.97 2,921.13 18,355.75 1,502.90 429.66 2,391.35 16,374.60 1,434.29 488.38 2,443.57 16,300.51 1,489.43 563.11 2,620.60 17,610.83 1,336.76 543.88 2,662.56 16,414.48 1,362.28 578.74 2,741.60 16,478.25 1,379.10 573.82 3,024.40 16,956.73 1,198.39 497.92 2,886.21 17,517.85 1,237.77 514.46 2,660.69 18,126.72 Nguồn: Worl E onomi Outlook D t Pl.7 se, IMF Phụ lục 7: GDP bình quân đầu ngƣời Việt Nam nƣớc thành viên EU Đơn vị tính: USD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên nƣớc Việt Nam Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Cộng hòa Síp Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hồ Slovakia Cộng hòa Slovenia 2005 699.682 38,477.29 37,143.19 3,839.45 10,224.20 25,527.25 13,362.34 48,872.10 10,321.21 39,103.00 36,206.21 35,236.68 22,624.07 11,193.84 50,470.12 31,958.55 7,533.79 7,880.35 81,104.81 15,899.49 41,644.18 8,019.77 18,815.44 4,662.67 9,129.07 18,222.58 2006 796.928 40,672.63 39,020.23 4,444.51 11,359.50 27,449.08 15,206.40 52,121.25 12,576.69 41,238.71 37,898.43 37,018.90 24,857.21 11,441.42 53,775.40 33,339.73 9,635.17 9,246.51 90,494.43 16,765.53 44,491.37 9,035.26 19,837.97 5,811.44 10,683.48 19,777.13 Tây Ban Nha Thụy Đi n Vương quốc Anh EU 26,547.91 42,998.85 41,771.38 29,321.52 28,530.04 46,089.92 44,329.09 31,151.47 2007 920.463 46,922.41 44,638.20 5,812.68 13,543.97 31,774.97 18,434.54 58,641.19 16,578.87 48,463.31 43,155.50 42,531.38 28,899.95 13,893.38 60,827.82 37,685.33 14,010.24 12,313.17 107,014.10 19,584.63 51,311.40 11,264.72 22,811.57 8,326.22 14,349.95 23,959.17 2008 1,154.49 51,953.56 48,850.72 7,152.79 15,889.11 36,030.73 22,819.46 64,531.12 18,144.14 53,785.14 47,273.32 46,681.07 32,198.01 15,729.06 61,210.44 40,689.13 16,316.83 15,047.25 115,987.04 22,116.12 57,197.22 14,004.76 24,933.19 10,351.51 18,048.56 27,784.01 2009 1,181.45 48,095.38 45,176.01 6,859.68 14,142.28 32,635.74 19,787.77 58,286.54 14,757.47 47,337.94 43,234.25 42,576.21 29,819.23 13,019.04 52,110.52 36,849.92 12,131.33 11,866.63 104,358.20 20,806.32 52,033.16 11,541.35 23,122.57 8,444.61 16,567.15 24,785.05 2010 1,297.23 46,958.52 44,691.26 6,743.74 13,542.25 31,262.69 19,831.40 58,177.16 14,652.35 46,391.71 42,249.06 42,641.55 26,972.87 13,074.17 48,672.39 35,657.63 11,228.13 12,010.68 106,184.61 21,150.42 50,433.31 12,601.92 22,580.67 8,211.91 16,634.69 23,499.59 32,748.09 35,725.35 32,412.77 53,122.33 55,525.76 45,998.35 50,156.36 47,249.16 38,408.54 35,868.02 38,603.25 34,306.37 Nguồn: Worl E onomi Outlook D t 30,803.47 51,869.16 38,935.17 33,973.91 se, IMF v Pl.8 2011 1,532.31 51,441.11 47,951.07 7,836.58 14,573.62 32,692.53 21,736.84 61,864.09 17,441.66 50,960.18 45,430.28 46,853.22 25,896.93 14,106.01 52,210.60 38,003.36 13,735.62 14,386.61 117,212.25 22,928.17 53,589.91 13,886.83 23,217.34 9,127.48 18,223.87 25,040.52 2012 1,751.68 48,615.80 44,976.95 7,399.39 13,253.45 29,066.27 19,739.90 58,623.41 17,398.38 47,553.40 42,333.09 44,089.55 22,171.91 12,858.02 49,066.70 34,469.65 13,762.16 14,354.29 108,038.39 22,059.64 49,501.99 13,158.07 20,588.89 8,542.23 17,294.64 22,563.16 2013 1,900.24 50,748.09 46,784.99 7,695.69 13,648.04 27,825.56 19,912.51 61,325.58 19,046.74 49,766.13 44,104.92 46,545.38 21,805.26 13,645.44 51,872.35 35,219.82 14,951.88 15,695.74 115,006.42 24,024.13 51,591.95 13,777.30 21,625.48 9,567.79 18,205.88 23,378.09 2014 2,048.95 51,801.38 47,574.19 7,877.09 13,598.32 27,267.58 19,768.84 62,729.50 19,961.93 50,087.85 44,571.66 48,118.75 21,726.89 14,191.29 55,837.27 35,456.70 15,680.89 16,584.72 120,852.55 26,160.91 52,240.30 14,337.32 22,112.54 9,998.20 18,668.71 24,251.42 2015 2,087.53 44,296.59 40,528.52 7,017.11 11,756.67 23,243.35 17,728.70 53,235.65 17,192.43 42,505.91 37,865.57 41,344.65 18,018.04 12,461.75 62,356.88 30,163.23 13,587.68 14,296.35 102,688.40 24,017.92 44,776.58 12,559.90 19,262.29 8,951.35 16,148.27 20,890.30 2016 2,171.83 44,733.41 41,388.35 7,496.08 12,313.44 23,640.29 18,505.59 53,773.64 17,798.65 43,514.27 38,205.24 42,249.84 17,875.98 13,137.09 64,792.63 30,662.41 14,009.49 14,918.83 101,797.02 25,039.66 45,657.57 12,411.12 19,879.83 9,504.24 16,550.21 21,668.09 31,868.86 59,381.87 41,409.47 36,579.38 tính to n 28,583.74 56,915.73 41,795.13 34,375.63 t giả 29,237.72 60,005.20 42,766.68 35,756.31 29,686.68 58,869.07 46,819.54 36,899.65 25,821.78 50,544.84 44,328.18 32,374.36 26,676.55 51,470.95 40,529.60 32,461.80 Phụ lục 8: Chỉ số sẵn sàng công nghệ Việt Nam nƣớc thành viên EU giai đoạn 2006 – 2015 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên nƣớc Việt Nam Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Cộng hòa Síp Cộng hồ Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Đi n Anh 2006 2.59 5.02 4.71 2.91 3.25 3.77 4.38 5.63 5.05 5.49 4.79 4.93 3.25 4.60 5.74 4.26 3.87 3.79 5.27 4.75 5.53 3.39 4.09 3.28 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.85 3.12 3.45 3.58 3.51 3.33 3.14 3.12 3.32 5.17 5.34 5.39 5.09 5.40 5.70 5.59 5.74 5.62 4.82 5.01 5.26 5.22 5.80 5.57 5.61 5.78 5.91 3.11 3.65 3.82 4.01 4.11 4.30 4.45 4.73 4.87 3.46 3.72 4.22 4.23 4.50 4.36 4.41 4.56 4.65 3.85 4.35 4.50 4.40 4.36 4.85 4.78 4.56 4.64 4.12 4.48 4.75 4.55 4.82 5.06 4.88 4.96 5.43 5.64 5.87 5.92 5.62 6.20 6.17 6.05 6.10 6.11 5.07 5.30 5.49 4.94 4.95 5.29 5.20 5.26 5.32 5.36 5.46 5.64 5.17 5.75 5.92 5.89 5.97 5.98 4.88 5.16 5.24 5.28 5.63 5.72 5.69 5.77 5.88 5.05 5.22 5.63 5.36 5.61 5.71 5.72 5.81 6.01 3.29 3.50 3.86 4.06 4.21 4.54 4.62 4.79 4.92 4.43 4.35 4.43 4.55 4.41 4.44 4.21 3.91 3.97 5.77 5.65 5.57 5.99 6.21 5.99 5.91 6.02 6.15 4.37 4.52 4.50 4.12 4.34 4.71 4.71 4.82 4.90 4.01 4.00 4.00 3.96 4.26 4.73 4.70 5.12 5.29 4.04 4.29 4.54 4.51 4.70 5.00 4.81 5.37 5.63 5.38 5.52 5.91 6.11 6.00 6.21 6.19 6.36 6.42 4.25 4.75 5.07 4.85 5.05 5.59 5.71 5.58 5.62 5.65 6.01 6.02 5.99 6.13 5.98 5.97 6.00 6.10 3.44 3.79 3.97 4.02 4.18 4.66 4.47 4.47 4.78 4.28 4.51 4.73 4.63 5.31 5.27 5.24 5.42 5.54 3.29 3.70 3.79 3.82 3.76 4.09 4.14 4.49 4.63 4.12 4.08 4.35 4.61 4.48 4.54 4.46 4.16 4.37 4.64 4.27 4.29 4.53 4.67 4.45 4.76 4.96 4.90 5.05 5.14 4.29 5.89 5.43 4.33 5.87 5.27 4.59 5.99 5.62 4.77 6.15 5.79 4.64 6.12 5.58 4.95 6.29 6.08 5.29 6.29 6.00 5.26 6.22 6.06 5.40 6.19 6.28 5.56 6.24 6.30 Nguồn: Diễn n kinh t th giới (WEF) Pl.9 Phụ lục 9: Một số tiêu phản ánh mức độ sẵn sàng công nghệ Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 STT Chỉ tiêu Tính khả dụng cơng nghệ Hấp thụ công nghệ cấp độ công ty FDI chuy n giao công nghệ Tỷ lệ % cá nhân sử dụng Internet (%) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 4.3 3.82 3.56 3.69 3.85 3.99 4.96 4.56 3.98 3.76 3.89 3.89 27.25 27.56 35.07 39.49 Đăng ký Internet băng rộng cố định / 100 người ăng thông Internet quốc tế, kb /s cho người dùng 3.01 4.13 4.32 4.96 5.62 6.48 4.3 3.82 3.56 3.69 3.85 3.99 10 13.52 15.9 7.8 Đăng ký băng thông rộng di động / 100 người Nguồn: Diễn n kinh t th giới (WEF) Pl.10 43.9 48.31 18.04 18.99 18.77 Phụ lục 10: Một số tiêu phản ánh thể chế Việt Nam nƣớc thành viên EU Đơn vị tính: % Năm 2005 Việt Nam Áo Bỉ Bunga-ri Croatia Síp Cộng hồ Séc 8.65 90.38 91.35 66.35 63.46 79.81 75.96 100.00 80.77 99.52 92.79 93.27 83.65 86.54 97.60 81.73 72.12 74.52 96.15 88.94 99.04 78.37 91.83 61.06 74.04 83.17 84.13 96.63 92.31 Sự ổn định trị 62.14 86.41 70.39 51.46 59.22 64.08 77.67 85.44 65.53 100.00 57.77 75.73 63.59 80.10 94.17 63.11 71.36 69.42 95.15 96.60 79.13 56.80 80.58 48.54 76.70 85.92 53.40 94.66 50.97 Hiệu phủ 47.06 92.65 93.14 60.78 67.16 84.31 76.96 99.51 79.41 68.14 92.16 89.22 73.04 74.51 93.63 69.61 70.10 75.00 95.59 75.49 98.04 68.14 83.33 45.10 77.45 75.98 89.71 97.55 95.10 Chất lượng quy định 28.92 95.10 87.25 69.12 65.20 84.80 80.39 98.04 88.24 99.02 86.27 92.16 77.45 79.41 91.67 77.94 76.47 78.43 97.55 78.92 98.53 72.55 87.75 59.31 83.82 75.49 88.73 92.65 96.57 Pháp quyền 44.02 97.61 88.04 50.24 57.42 79.90 79.43 99.04 80.86 100.00 90.43 94.26 75.12 78.95 92.34 64.11 67.94 68.90 96.65 90.91 95.69 62.68 87.08 47.37 65.55 80.38 86.12 96.17 91.87 Ki m soát tham nhũng 25.37 95.12 90.24 58.05 58.54 79.51 68.29 99.02 81.95 100.00 89.76 94.15 65.37 72.20 92.20 67.32 65.85 64.88 92.68 78.54 96.10 63.41 82.44 50.24 68.78 80.00 88.78 97.56 94.63 Chỉ tiêu Tiếng nói trách nhiệm giải trình Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungga-ri Ailen Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Bồ Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Điển Anh Năm 2010 Việt Nam Áo Bỉ Bunga-ri Croatia Síp Cộng hồ Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungga-ri Ailen Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Bồ Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Điển Anh 7.58 95.26 94.31 64.45 61.61 79.15 78.67 97.63 83.41 96.68 90.05 92.42 74.41 73.46 93.36 75.83 72.04 75.36 98.58 88.63 96.21 80.09 83.89 59.24 74.88 81.52 85.31 98.10 91.94 Sự ổn định trị 51.66 89.10 74.41 57.82 66.82 61.61 82.94 86.26 67.77 97.16 68.72 73.46 40.76 69.19 84.83 62.56 64.45 70.62 99.05 91.94 81.52 84.36 71.09 54.03 86.73 77.25 33.65 87.68 60.19 Hiệu phủ 46.41 97.13 92.82 59.33 70.33 90.91 78.47 99.04 82.30 71.29 89.00 92.34 69.38 72.25 87.08 66.99 72.73 74.16 94.26 83.73 94.74 71.29 80.38 45.93 76.08 81.34 78.95 98.56 91.87 Chất lượng quy định 28.71 91.35 88.46 70.67 69.86 80.77 86.12 99.52 88.52 99.04 86.60 93.78 72.25 81.34 94.26 77.99 80.38 79.43 95.69 90.91 97.13 79.90 75.12 71.77 80.86 75.60 84.21 95.22 97.61 Pháp quyền 32.70 96.21 89.10 53.08 61.61 87.20 80.09 99.05 85.31 100.00 90.52 92.42 67.30 72.99 95.73 63.03 73.93 73.46 97.63 89.57 97.16 68.72 82.94 56.40 66.35 81.99 86.26 99.53 94.79 Ki m soát tham nhũng 31.43 91.90 90.95 53.33 60.48 80.00 66.67 100.00 80.48 98.10 89.52 93.33 56.67 68.57 92.86 61.90 63.81 69.05 95.71 74.76 97.62 71.90 82.86 52.38 64.76 79.52 82.38 99.05 92.38 Chỉ tiêu Tiếng nói trách nhiệm giải trình Năm 2015 Việt Nam Áo Bỉ Bunga-ri Croatia Síp Cộng hoà Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungga-ri Ailen Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Bồ Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Điển Anh 10.34 94.09 94.58 61.08 65.52 80.79 82.27 97.54 87.19 96.55 89.66 95.57 69.95 66.50 92.61 81.28 73.40 77.34 97.04 89.16 99.01 81.77 84.73 63.55 76.35 78.33 82.76 99.51 92.12 Sự ổn định trị 50.00 90.48 64.76 46.67 65.24 62.86 82.38 76.67 65.71 87.14 51.43 68.57 38.57 70.00 77.62 58.57 60.48 70.95 98.10 88.57 80.48 75.24 78.10 54.29 74.76 81.43 55.71 80.95 61.43 Hiệu phủ 55.29 90.38 88.94 61.06 72.12 81.25 80.77 97.60 82.69 74.52 88.46 93.75 64.42 70.67 91.83 69.23 83.65 85.58 93.27 75.48 97.12 74.52 86.06 51.44 75.00 77.88 85.10 96.63 94.23 Chất lượng quy định 35.58 80.29 78.85 62.98 65.38 73.08 82.21 94.71 93.27 98.08 83.65 94.23 66.83 74.52 97.60 73.56 81.25 87.02 92.79 84.62 96.63 80.29 79.33 72.12 75.00 72.60 75.48 97.12 98.56 Pháp quyền 43.75 96.15 88.94 54.33 62.50 81.73 84.13 99.52 86.54 100.00 88.46 93.27 63.94 66.35 92.79 64.90 76.44 81.25 96.63 83.17 97.12 76.92 83.65 61.54 69.23 80.77 79.33 99.04 93.75 Ki m soát tham nhũng 41.83 90.87 91.83 49.52 63.94 80.77 67.31 98.08 87.98 99.52 88.94 93.27 55.29 61.54 92.31 57.69 67.79 70.67 97.12 78.85 94.71 73.56 80.29 57.21 62.50 76.44 69.71 98.56 93.75 Chỉ tiêu Tiếng nói trách nhiệm giải trình Nguồn: Ng n h ng th giới (Worl B nk) Pl.11 Phụ lục 11: Chỉ số thể chế Việt Nam nƣớc thành viên EU giai đoạn 2006 – 2015 STT Tên nƣớc 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3.62 5.51 4.87 3.05 3.61 4.59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Việt Nam Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Síp Cộng hồ Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Ý Latvia Lithuania 19 Luxembourg 5.47 5.50 5.68 5.88 5.73 5.67 5.60 5.59 5.69 5.78 20 21 22 23 24 Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Đi n Anh 4.58 5.59 3.64 4.91 3.32 25 26 27 28 29 3.78 5.72 5.06 3.22 3.86 4.65 3.87 5.72 5.15 3.28 3.82 5.03 3.93 5.55 4.98 3.19 3.65 5.03 3.80 5.42 4.98 3.29 3.65 4.91 3.63 5.24 5.03 3.32 3.59 4.76 3.61 5.04 5.00 3.39 3.52 4.59 3.54 5.07 5.00 3.38 3.60 4.47 3.51 5.09 5.08 3.32 3.59 4.39 3.68 5.19 5.17 3.39 3.63 4.28 3.89 3.84 3.87 3.93 3.86 3.65 3.67 3.64 3.77 4.09 6.07 4.67 6.03 5.05 5.68 4.32 4.21 5.28 3.73 3.96 3.79 6.14 4.74 6.16 5.09 5.83 4.31 4.14 5.25 3.77 4.02 4.08 4.78 5.73 3.65 4.87 3.44 6.18 4.85 6.18 5.10 5.65 4.10 3.94 5.39 3.68 4.05 4.19 4.88 5.76 3.63 4.75 3.63 6.08 4.85 6.05 4.95 5.50 3.83 3.77 5.21 3.44 3.91 4.00 4.82 5.66 3.90 4.49 3.68 5.84 4.91 5.96 5.04 5.50 3.67 3.76 5.14 3.58 3.79 3.99 4.83 5.54 4.18 4.37 3.74 5.94 4.99 5.98 5.00 5.27 3.52 3.79 5.19 3.61 3.87 3.94 4.69 5.61 4.17 4.20 3.49 5.40 4.94 6.03 4.83 5.31 3.37 3.70 5.22 3.56 4.01 4.01 4.61 5.72 4.11 4.28 3.33 5.21 4.90 6.10 4.79 5.30 3.49 3.67 5.27 3.50 4.08 4.04 4.61 5.62 4.01 4.32 3.34 5.35 4.96 6.08 4.68 5.23 3.64 3.67 5.40 3.37 4.13 4.01 4.46 5.53 4.02 4.43 3.56 5.45 5.03 6.10 4.78 5.22 3.72 3.52 5.53 3.42 4.18 4.12 4.52 5.60 4.07 4.39 3.66 3.98 3.99 3.85 3.74 3.60 3.46 3.44 3.32 3.33 3.43 4.26 4.45 4.40 4.47 4.37 4.08 4.05 3.94 3.81 3.93 4.38 4.46 4.59 4.38 4.25 4.27 4.25 4.07 3.82 3.94 5.48 5.86 6.05 6.10 6.12 6.06 5.73 5.72 5.43 5.58 5.50 5.31 4.99 5.07 5.28 5.34 5.41 5.43 5.44 5.46 Nguồn: Diễn n kinh t th giới (WEF) Pl.12 Phụ lục 12: Chỉ số môi trƣờng kinh tế vĩ mô Việt Nam nƣớc thành viên EU giai đoạn 2006 – 2015 STT Tên nƣớc 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Việt Nam Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Síp 5.30 5.44 4.97 5.38 4.90 5.15 5.08 5.32 4.90 5.16 4.80 5.02 4.91 5.36 5.14 5.21 5.10 5.33 3.86 5.22 4.74 4.93 4.83 5.15 4.47 5.30 4.56 5.00 4.82 4.60 4.78 5.39 4.90 5.13 4.75 4.81 4.16 5.35 4.66 5.42 4.75 3.86 4.44 5.37 4.71 5.61 4.71 3.73 4.66 5.51 4.70 5.45 4.44 3.32 4.74 5.13 4.79 4.94 4.19 4.16 Cộng hoà Séc 5.43 5.26 5.37 4.99 4.90 5.17 5.19 5.01 5.37 5.97 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Ý Latvia Lithuania 5.93 5.87 5.84 5.06 4.94 4.38 4.53 5.94 4.70 5.44 5.62 5.87 5.85 5.87 4.93 4.93 4.29 4.22 5.69 4.46 5.24 5.34 5.92 5.72 6.01 5.04 5.42 4.37 4.20 5.33 4.46 4.91 5.23 5.71 4.90 5.78 4.72 5.28 4.02 4.50 4.63 4.11 4.20 4.72 5.56 5.40 5.58 4.98 5.32 3.61 4.59 4.26 4.52 4.47 4.56 5.39 5.71 5.71 4.60 5.43 3.29 4.77 4.01 4.47 4.46 4.71 5.40 6.01 5.70 4.64 5.48 2.42 5.15 3.44 4.23 5.06 4.57 5.28 5.89 5.42 4.65 5.68 2.82 4.51 3.57 4.26 5.63 4.94 6.11 6.00 5.32 4.55 5.83 3.31 4.78 3.49 4.09 5.52 5.35 6.29 6.15 5.37 4.66 5.98 3.26 4.94 4.45 4.09 5.56 5.56 19 Luxembourg 6.06 5.80 6.03 5.95 5.67 6.04 6.18 6.04 6.43 6.16 20 21 22 23 24 Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia 4.90 5.71 5.10 4.88 4.46 4.90 5.73 5.01 4.68 4.64 4.97 5.45 5.25 4.74 4.85 4.52 5.21 4.56 4.52 4.55 4.82 5.29 4.70 4.26 4.50 5.04 5.34 4.71 4.21 4.52 4.60 5.20 4.60 3.87 4.83 4.64 5.22 4.88 3.75 5.14 4.73 5.38 4.77 3.52 5.20 5.18 5.70 5.11 3.57 5.44 5.41 4.92 5.31 5.14 5.20 4.92 4.87 4.91 5.23 5.21 5.62 5.47 5.48 5.32 5.19 5.34 4.94 5.03 4.27 4.45 27 Tây Ban Nha 5.60 5.42 5.53 4.68 4.60 4.60 4.17 3.97 3.83 4.03 28 29 Thụy Đi n Anh 5.84 5.32 5.76 5.18 5.88 5.15 5.70 4.60 5.61 4.76 6.08 4.54 6.16 4.01 6.05 3.98 6.06 4.10 6.08 4.17 25 26 Nguồn: Diễn n kinh t th giới (WEF) Pl.13 Phụ lục 13: Một số tiêu phản ánh môi trƣờng kinh tế vĩ mô Việt Nam nƣớc thành viên EU Năm 2006 Giá Xếp trị hạng Năm 2007 Giá Xếp trị hạng Năm 2008 Giá Xếp trị hạng Năm 2009 Giá Xếp trị hạng Năm 2010 Giá Xếp trị hạng Năm 2011 Giá Xếp trị hạng Năm 2012 Giá Xếp trị hạng Năm 2013 Giá Xếp trị hạng Năm 2014 Giá Xếp trị hạng Năm 2015 Giá Xếp trị hạng Số dư ngân sách phủ (% GDP) -1.2 59 -1.7 76 -1.9 86 -4.7 110 -9.0 126 -6.4 113 -2.7 67 -5.2 121 -5.7 118 -5.4 115 Tổng mức tiết kiệm quốc gia (% GDP) 32.5 15 35.5 21 30.6 28 30.6 31 31.6 17 34.3 17 29.3 26 30.7 22 33.2 17 31.1 18 Lạm phát (% thay đổi hàng năm) 8.0 92 7.5 96 8.3 103 23.1 126 6.7 105 9.2 124 18.7 141 9.1 127 6.6 113 4.1 85 Nợ phủ (% GDP) 44.0 53 44.2 67 42.8 76 44.4 81 53.7 95 52.8 97 38.0 67 52.1 96 55.0 93 58.7 94 STT Chỉ tiêu Nguồn: Diễn n kinh t th giới (WEF) Pl.14 Phụ lục 14: Mô tả biến đƣợc sử dụng mơ hình trọng lực Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ Giá trị lớn LnExportijt-1 308 11.505 2.141 5.192 15.466 LnGDPijt 308 10.183 1.630 6.111 13.493 LnGDPCijt 308 17.471 0.751 15.080 19.327 LnWDistij 308 9.105 0.086 8.938 9.317 Landlockj 308 0.214 0.411 0.000 1.000 IDijt 308 0.364 0.482 0.000 1.000 TDijt 308 0.731 0.444 0.000 1.000 HCit 308 -0.000 1.000 -1.732 1.074 TFjt 308 86.012 2.765 65.800 88.000 ASMTMjt 308 1.875 0.298 1.480 2.240 MEijt 308 9.639 0.848 6.585 11.360 CFIit 308 3.547 0.262 3.032 3.997 Nguồn: T giả tổng hợp k t từ phần mềm St t Pl.15 Phụ lục 15: Kết mơ hình hồi quy kết kiểm định mơ hình xtabond2 lnvnexportwman l.lnvnexportwman lngdp1 lngdpcap1 lndistwcesij landlockj X2 Xtech2 humancapi tradefreedomj awmtariffmanj macroeconomicsum capforinnovationi , gmm(l.ln > vnexportwman , lag(5 2)ortho) iv( laglngdp laglngdpcap distwcesij l.X2 l.logtechnology lnhumancapi tradefreedomj lntradefreedomsum lnmacroeconomicj capforinnovationsum) h > (1) twostep ortho Favoring space over speed To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: group Time variable : year Number of instruments = 41 Wald chi2(12) = 19865.33 Prob > chi2 = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 280 28 10 10.00 10 lnvnexportwman Coef lnvnexportwman L1 0.703 0.033 21.15 0.000 0.637 0.768 lngdp1 lngdpcap1 lndistwcesij landlockj X2 Xtech2 humancapi tradefreedomj awmtariffmanj macroeconomicsum capforinnovationi _cons 0.267 0.315 -0.155 -0.453 -0.114 -0.308 0.097 0.029 -0.218 0.069 0.106 -6.103 0.040 0.067 0.509 0.170 0.058 0.073 0.038 0.012 0.093 0.021 0.051 4.129 6.65 4.66 -0.30 -2.67 -1.97 -4.19 2.53 2.41 -2.34 3.31 2.08 -1.48 0.000 0.000 0.761 0.008 0.049 0.000 0.011 0.016 0.019 0.001 0.038 0.139 0.188 0.182 -1.152 -0.785 -0.227 -0.452 0.022 0.005 -0.400 0.028 0.006 -14.196 0.346 0.447 0.842 -0.120 -0.000 -0.164 0.172 0.053 -0.036 0.110 0.206 1.990 Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for orthogonal deviations equation Standard FOD.(laglngdp laglngdpcap distwcesij L.X2 L.logtechnologymm lnhumancapi tradefreedomj lntradefreedomsum lnmacroeconomicj capforinnovationsum) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) BOD.L(2/5).L.lnvnexportwman Instruments for levels equation Standard laglngdp laglngdpcap distwcesij L.X2 L.logtechnologymm lnhumancapi tradefreedomj lntradefreedomsum lnmacroeconomicj capforinnovationsum _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.L.lnvnexportwman Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(28) = 27.22 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(28) = 18.87 weakened by many instruments.) -2.03 -0.56 Pr > z = Pr > z = 0.043 0.574 Prob > chi2 = 0.506 Prob > chi2 = 0.902 Pl.16 Phụ lục 16: Hiệu kỹ thuật xuất hàng chế biến giai đoạn 2006 - 2016 Tên nƣớc 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Áo 0.66 0.66 0.62 0.59 0.59 0.73 0.76 0.78 0.78 0.78 0.79 Malta 0.67 0.46 0.43 0.38 0.41 0.71 0.74 0.55 0.6 0.8 0.78 Hà Lan 0.75 0.76 0.75 0.74 0.73 0.75 0.76 0.74 0.74 0.77 0.78 Cộng hoà Slovakia 0.67 0.76 0.76 0.74 0.73 0.76 0.79 0.79 0.77 0.75 0.77 Cộng hoà Slovenia 0.58 0.58 0.6 0.51 0.49 0.59 0.61 0.59 0.7 0.76 0.77 Latvia 0.59 0.55 0.53 0.47 0.46 0.72 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.78 0.78 0.77 0.73 0.71 0.74 0.74 0.71 0.71 0.72 0.72 Thụy Đi n 0.67 0.66 0.66 0.64 0.57 0.67 0.71 0.69 0.67 0.69 0.67 Cộng hòa Síp 0.59 0.56 0.69 0.52 0.49 0.57 0.55 0.53 0.6 0.65 0.65 Tây Ban Nha 0.67 0.66 0.66 0.65 0.63 0.69 0.67 0.67 0.67 0.65 0.64 Anh 0.67 0.68 0.67 0.65 0.62 0.68 0.68 0.65 0.6 0.62 0.63 Đức 0.67 0.66 0.65 0.62 0.6 0.66 0.67 0.64 0.62 0.64 0.62 Pháp 0.66 0.65 0.62 0.58 0.57 0.64 0.64 0.61 0.59 0.62 0.61 Ý 0.6 0.59 0.61 0.55 0.52 0.61 0.63 0.61 0.6 0.61 0.61 Ba Lan 0.57 0.56 0.57 0.52 0.51 0.64 0.54 0.52 0.55 0.58 0.61 0.46 0.51 0.56 0.49 0.47 0.61 0.63 0.63 0.6 0.62 0.61 Estonia 0.59 0.5 0.48 0.47 0.4 0.54 0.5 0.48 0.53 0.62 0.6 Đan Mạch 0.66 0.67 0.66 0.65 0.61 0.67 0.63 0.59 0.58 0.61 0.58 Hung-ga-ri 0.64 0.7 0.68 0.66 0.53 0.59 0.62 0.57 0.48 0.51 0.58 Cộng hoà Séc 0.7 0.71 0.69 0.67 0.63 0.69 0.68 0.66 0.64 0.74 0.55 Croatia 0.52 0.47 0.43 0.66 0.24 0.29 0.3 0.25 0.36 0.43 0.54 Hy Lạp 0.58 0.58 0.58 0.48 0.42 0.56 0.58 0.57 0.54 0.52 0.52 Bun-ga-ri 0.62 0.69 0.72 0.65 0.6 0.48 0.56 0.53 0.52 0.49 0.48 Phần Lan 0.64 0.65 0.66 0.59 0.48 0.51 0.5 0.39 0.42 0.45 0.44 Lithuania 0.51 0.42 0.43 0.34 0.29 0.39 0.46 0.41 0.44 0.38 0.42 Ai-len 0.62 0.61 0.58 0.5 0.46 0.54 0.52 0.45 0.43 0.4 0.41 Rumani 0.56 0.45 0.58 0.56 0.5 0.51 0.52 0.43 0.44 0.45 0.41 ỉ Đào Nha Nguồn: K t Pl.17 m h nh Phụ lục 17: Xuất tiềm xuất hàng chế biến giai đoạn 2006 - 2016 Tên nƣớc Đức Anh Hà Lan Ý Pháp Áo Tây Ban Nha ỉ Thụy Đi n Ba Lan Cộng hoà Slovakia Đan Mạch Đào Nha Cộng hoà Slovenia Hy Lạp Ai-len Cộng hoà Séc Phần Lan Latvia Rumani Hung-ga-ri Malta Bun-ga-ri Croatia Cộng hòa Síp Lithuania Estonia 2006 1561.92 1528.59 816.06 756.82 1012.68 145.39 499.97 644.50 231.02 87.26 24.10 144.31 27.55 9.04 81.54 57.86 81.59 101.44 5.12 19.80 45.89 2.25 6.22 7.97 5.61 5.32 5.04 2007 1976.93 1826.69 1106.93 865.53 1114.80 165.03 659.08 813.35 269.15 129.88 82.16 171.73 46.75 11.25 96.59 82.74 113.59 126.04 7.84 35.15 83.55 1.18 17.01 11.36 5.85 6.48 5.33 2008 2254.77 1967.65 1579.21 1029.94 1217.78 171.54 922.19 905.52 299.12 194.69 135.30 216.04 68.78 16.50 132.31 84.81 146.17 179.03 10.09 85.09 98.14 1.50 52.90 14.15 19.42 9.71 6.73 2009 2192.02 1707.41 1350.98 923.15 1108.04 166.88 976.87 690.10 274.50 170.00 115.37 208.98 63.66 12.49 101.74 71.20 134.91 126.81 7.90 81.95 87.42 1.60 38.13 47.79 8.34 7.92 5.57 2010 2900.21 2294.79 1734.45 1304.06 1570.11 234.18 1245.89 860.64 354.63 269.22 145.95 265.46 88.22 16.74 119.23 88.76 164.56 125.22 10.46 92.04 60.61 2.72 38.92 15.39 11.83 11.36 6.78 Nguồn: K t Pl.18 2011 3864.24 3019.67 2093.21 1777.99 2213.25 622.53 1704.15 1098.77 583.75 528.00 201.64 353.57 145.34 22.15 161.69 108.71 218.94 128.73 47.08 91.40 72.13 10.85 21.92 14.64 14.08 13.31 10.37 m h nh 2012 4788.80 3968.24 2636.09 2268.36 2921.73 1393.13 2039.18 1139.87 882.22 426.31 362.88 377.40 163.04 28.19 184.69 148.12 228.16 166.33 80.69 100.78 86.02 22.71 31.62 15.79 18.66 18.85 10.31 2013 6141.74 5095.29 3337.66 3142.00 3191.48 2432.41 2587.28 1433.06 1254.93 481.94 490.24 383.63 275.45 40.64 269.43 157.31 242.93 169.65 118.20 98.73 94.62 7.75 36.06 23.29 20.07 22.38 13.72 2014 6795.56 5337.55 4193.89 3808.12 3630.93 2761.71 3189.60 1870.12 1370.00 715.86 476.84 450.63 314.73 117.83 271.15 204.94 300.40 227.04 155.62 163.02 101.60 13.14 55.26 34.48 35.59 38.50 26.10 Đơn vị tính: Tri u USD 2015 2016 7717.18 8110.64 6736.17 6976.27 5282.95 6679.92 4009.53 4531.03 4375.20 4479.98 2799.60 3325.13 2909.14 2984.55 1975.58 2211.13 1298.43 1304.57 836.46 831.18 363.22 539.29 408.98 403.21 348.83 362.70 233.64 322.69 246.74 284.09 234.01 257.84 830.81 231.15 241.10 215.92 171.25 187.27 173.24 180.46 119.13 151.60 118.08 92.40 53.17 60.41 42.60 55.89 42.36 48.64 33.10 42.34 32.46 34.11 Phụ lục 18: Kết ƣớc lƣợng xu hƣớng xuất hàng chế biến dài hạn reg y x Source SS df MS Model Residual 11.6216011 229334581 15 11.6216011 015288972 Total 11.8509357 16 740683482 y Coef x _cons 168773 14.34802 Std Err .0061215 0627269 t 27.57 228.74 Pl.19 Number of obs F(1, 15) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 17 760.13 0.0000 0.9806 0.9794 12365 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 1557253 14.21432 1818207 14.48172 Phụ lục 19: Một số tiêu kinh tế - xã hội EU Chỉ tiêu 2000 GDP EU (tỷ USD) 0,26 GDP bình quân đầu người EU (USD) giới (USD) Dân số EU (Triệu người) Dân sốEU/Dân sốTHẾ GIỚI Tỷ lệ lạm phát (%) Tổng kim ngạch nhập EU (tỷ USD) Tổng kim ngạch nhập 2016 0,30 0,26 0,22 0,22 5.664,70 7.420,08 9.680,28 10.321,09 10.345,12 485,05 492,72 500,90 507,17 508,77 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 3,233 2,330 1,983 -0,004 0,237 2.472,56 4.066,25 5.239,96 5.105,64 5.121,13 6.466,20 10.405,33 15.030,59 15.984,99 15.411,68 giới (tỷ USD) Nhập hàng chế biến EU (Tỷ USD) Nhập hàng chế biến giới (Tỷ USD) EU nhập hàng chế biến từ Việt Nam (Tỷ USD) EU nhập hàng chế biến từ giới (tỷ USD) hàng 2015 18.377,39 29.291,31 33.946,73 32.280,07 32.327,98 GDP bình quân đầu người 2010 8.913,88 14.432,27 17.003,82 16.371,32 16.447,54 GDPEU/GDPTHẾ GIỚI Nhập 2005 1.773,85 2.890,32 3.501,33 3.653,63 3.725,05 4.693,23 7.266,83 9.904,28 11.117,47 10.949,28 3,71 6,68 12,29 34,39 40,67 1773,85 2890,32 3501,33 3653,63 3725,05 0,38 0,40 0,35 0,33 0,34 0,0021 0,0023 0,0035 0,0094 0,0109 giả tr n s li u chế biếnEU/nhập hàng chế biếnTHẾ GIỚI EU nhập hàng chế biến từ Việt Nam/EU nhập hàng chế biến từ giới Nguồn: Tính to n t Pl.20 UN omtr e, IMF Phụ lục 20: Danh sách 28 nƣớc thành viên EU mẫu nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 Quốc gia STT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Áo ỉ Bun-ga-ri Croatia Síp Cộng hồ Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hung-ga-ri Ai-len Pl.21 Quốc gia Ý Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Ba Lan Đào Nha Rumani Cộng hoà Slovakia Cộng hoà Slovenia Tây Ban Nha Thụy Đi n Anh ... nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng xuất yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai... phối đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Chính lý đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: Các yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng Liên minh Châu Âu làm... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Xác định chiều hướng tác động mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu (LA Tiến sỹ kinh tế 2019), Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu (LA Tiến sỹ kinh tế 2019)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn