Nâng cao sức mạnh thương hiệu hàng hóa Việt Nam qua hai góc độ NỘI DUNG – HÌNH THỨC

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 14:09

... Thị Hữu Thương hiệu góc nhìn Triết học : Nội dung Hình thức triển; khơng phù hợp với nội dung hình thức ngăn cản, kìm hãm phát triển nội dung II Thực tiễn áp dụng phạm trù NỘI DUNG – HÌNH THỨC vấn... chứng nội dung hình thức a Sự thống nội dung hình thức Vì nội dung mặt, yếu tố, q trình tạo nên vật, hình thức hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững yếu tố nội dung Nên nội dung hình thức ln... có hình thức tồn t khơng chứa đựng nội dung, ngược lại khơng có nội dung lại khơng tồn hình thức xác định Nội dung có hình thức Nội dung hình thức khơng tồn tách rời nhau, khơng phải mà lúc nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao sức mạnh thương hiệu hàng hóa Việt Nam qua hai góc độ NỘI DUNG – HÌNH THỨC, Nâng cao sức mạnh thương hiệu hàng hóa Việt Nam qua hai góc độ NỘI DUNG – HÌNH THỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn