CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc.

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 09:54

... BCĐKT Exhibit FLINDER VALVES AND CONTROLS INC Balance Sheet as of December 31, 2007, for Flinder Valves and Controls Inc (dollars in thousands) Assets Cash $1,884 U.S Treasury tax notes and other... phương pháp chiết khấu dòng tiền Phần tiểu luận dựa việc phân tích giá trị trước sáp nhập Flinders Valves and Controls Inc (FVC) RSE International Corporation Thêm vào đó, giá trị dự kiến hai công... tính tốn khoảng thời gian 2008 đến 2013 Từ việc phân tích giá trị sáp nhập trước giá trị Flinders Valves and Controls Inc (FVC), xác định giá trị doanh nghiệp công ty $ 856,518 giá trị cổ phiếu $
- Xem thêm -

Xem thêm: CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc., CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn