QUẢN TRỊ rủi RO tại TỔNG CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ

99 15 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 20:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Lạt – Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MINH TÂM Đà Lạt – Năm 2012 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục sơ đồ iii Phần mở đầu Chương1: TỔNG QUẢN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Sự cần thiết khách quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.3 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 14 1.2 Quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 16 1.2.1 Khái niệm rủi ro 16 1.2.2 Quản trị rủi ro 17 1.2.3 Quản trị rủi ro người thông qua bảo hiểm 20 1.2.4 Quản trị rủi ro đầu tư tài 29 Kết luận chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 35 2.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo Việt Nhân Thọ 35 2.1.1 Các đơn vị thành viên Tập Đoàn Bảo Việt 38 2.1.2 Mơ hình tổ chức Tổng cơng ty Bảo Việt Nhân Thọ 39 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh đầu tư BVNT năm 2009- 2011 43 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro BVNT giai đoạn 2009-2011 46 2.2.1 Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh BHNT 46 2.2.2 Quản trị rủi ro hoạt động đầu tư 61 2.3 Đánh giá chung hiệu hoạt động quản trị rủi ro BVNT 70 2.3.1 Kết đạt 70 2.3.2 Tồn bất cập cần giải 71 Kết luận chương 73 Chương 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 74 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển BVNT giai đoạn từ 2013 đến 2015 74 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro 76 3.2.1 Phát triển nâng cao nguồn nhân lực 76 3.2.2 Cải tiến phần mềm quản lý 77 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro 77 3.2.4 Giải quyền lợi khách hàng 79 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư tài 80 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Đối với Nhà Nước, Chính Phủ 81 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm 85 3.3.3 Đối với Tập Đoàn _Bảo Việt 87 Kết luận chương 90 Kết Luận chung 91 Danh mục tài Liệu tham khảo 92 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT BVNT NGUYÊN NGHĨA Bảo Việt Nhân thọ tên gọi tắt Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trực thuộc Tập Đoàn Bảo Việt BHNT Bảo hiểm nhân thọ Chi phí QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐGRR Đánh giá rủi ro GYCBH Giấy yêu cầu bảo hiểm HĐBH Hợp đồng bảo hiểm HĐQLRR Hội đồng quản lý rủi ro NĐBH Người bảo hiểm 10 QTRR Quản trị rủi ro 11 STBH Số tiền bảo hiểm 12 TSTBHRR Tổng số tiền bảo hiểm rủi ro 13 TTTBVV Thương tật toàn vĩnh viễn i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT BẢNG 2.1 NỘI DUNG TRANG Kết hoạt động kinh doanh BVNT năm 44 (2009- 2011) 2.2 Quy định mức độ kiểm tra sức khỏe tối thiểu 48 theo tổng số tiền bảo hiểm rủi ro (TSTBHRR) tuổi người yêu cầu bảo hiểm 2.3 Bảng nghề nghiệp đặc biệt 50 2.4 Các tiêu ĐGRR thực qua năm (2009- 51 2011) 2.5 Bảng hạn mức STBHRR tái bảo hiểm 55 2.6 Bảng tỷ lệ từ chối chết bệnh năm 1và hợp 58 đồng 2.7 Nguồn vốn kinh doanh TCT BVNT giai đoạn 63 (2009-2011) 2.8 Kết kinh doanh danh mục đầu tư TCT 66 BVNT giai đoạn (2009-2011) 2.9 Biên khả toán TCT BVNT giai đoạn (2009-2011) ii 69 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT SƠ ĐỒ 2.1 NỘI DUNG Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Tài TRANG 37 Bảo Việt 2.2 Mơ hình tổ chức Tổng Công ty Bảo Việt 40 Nhân thọ 2.3 Sơ đồ biểu diễn tăng trưởng doanh thu năm 2009-2011 iii 45 MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) đời từ sớm trở nên quen thuộc người dân nước phát triển giới Tuy nhiên, Việt Nam loại hình bảo hiểm mẻ, triển khai Việt Nam mười lăm năm (1996) phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng cao, có tham gia doanh nghiệp bảo hiểm nước thị trường (Dai - ichi Life, Manulife, Prudential Việt Nam, AIA, Prevoir Việt Nam ACE Life, ), đáp ứng không nhu cầu bảo hiểm - tài cá nhân, doanh nghiệp mà chế độ phúc lợi cho người lao động, giải nhu cầu việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp kinh doanh tài khác (Ngân hàng, Bưu điện, chứng khoán ), thúc đẩy phát triển chung kinh tế quốc dân Bảo hiểm Nhân thọ gắn chặt với phát triển xã hội công nghiệp, đại Các doanh nghiệp BHNT, với tư cách trung gian tài chínhlà phần ngành dịch vụ tài kinh tế Trung gian tài chính, tổ chức đóng vai trò thúc đẩy luân chuyển vận hành tài tiền tệ kinh tế thơng qua q trình thu hút vốn nhàn rỗi cơng chúng phí bảo hiểm cung cấp cho người cần vốn vay Vốn nhu cầu quan trọng thiếu phát triển xã hội công nghiệp, đại Hiện nay, Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô thị trường ngày mở rộng, mạng lưới hoạt động triển khai hầu hết tỉnh, thành nước Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam song song với việc có tốc độ phát triển nhanh, có vị lớn (là Doanh nghiệp Nhà Nước chiếm vị thứ hai thị trường) cơng tác quản trị rủi ro cần trọng, tảng giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững Trên sở đó, việc nghiên cứu để đưa giải pháp nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy giúp cho tình hình tài doanh nghiệp phát triển lành mạnh năm tới Do Tơi lựa chọn đề tài: “Quản trị rủi ro Tổng Công Ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ chun ngành Tài Ngân hàng 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Qua sưu tầm, nghiên cứu, Tôi thấy phạm vi nước có số cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề Bảo hiểm nhân thọ : - Đề tài Thị trường bảo hiểm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam PGS,TS Nguyễn Như Tiến làm chủ nhiệm đề tài - Đề tài Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Bảo Việt Nhân Thọ-PGS,TS Nguyễn Văn Định, đăng Tạp chí bảo hiểm (tháng 5/2005) - Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao khả tạo lập vốn hiệu cơng tác đầu tư tài Cơng ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam- Ths Nguyễn Thị Như Yến, Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Tấn Hoàng - Đề tài Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi Công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt – Ths Nguyễn Minh Nhựt, Trường Đại học Kinh Tế TPHCM Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích hội thách thức thị trường bảo hiểm Việt Nam, phân tích khả cạnh tranh mở rộng thị trường, phân tích khả tạo lập vốn, hiệu sử AseanStem dụng vốn đề số giải pháp phát triển thị trường, giải pháp sử dụng vốn hiệu Bảo Việt Nhân thọ Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam Nhưng chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm phân tích rủi ro biện pháp quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhu cầu cần thiết 3.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU * Mục đích: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh * Nhiệm vụ: - Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận Bảo hiểm Nhân thọ quản trị rủi ro Bảo hiểm Nhân thọ - Thực trạng quản trị rủi ro Bảo Việt Nhân Thọ năm qua để tìm vấn đề tồn - Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng quản trị rủi ro Bảo Việt Nhân Thọ năm qua - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Bảo Việt Nhân Thọ từ năm 2009 đến 2011 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phương pháp thống kê – tập hợp phân tích mơ tả số liệu : dùng công cụ thống kê tập hợp tài liệu Đề tài vận dụng lý luận vào chứng đại lý, đại lý cần tiếp tục đào tạo, nâng cao kiến thức nhằm phục vụ khách hàng cách tốt Từ cơng tác đánh giá rủi ro ban đầu BVNT tốt * Nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro KHỐI HOẠT ĐỘNG : Công tác đánh giá rủi ro cần thực xác, nhanh gọn để nhanh chóng trả lời khách hàng việc từ chối bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm phát hành hợp đồng Sau hợp đồng phát hành cần chuyển hợp đồng đến tay khách hàng cách nhanh Đó điều mà đại lý khách hàng mong muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ Vì BVNT cần xây dựng quy trình đánh giá rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, cải tiến tiêu chuẩn đánh giá rủi ro phù hợp Qua thực tế cho thấy BVNT từ chối nhiều khách hàng có khả tài cao, có quan tâm tới sức khỏe thân; vơ tình chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng có khả tài khơng cao, khơng quan tâm tới sức khỏe không BVNT định khám sức khỏe trước chấp nhận bảo hiểm Mặc dầu đối tượng có giá trị hợp đồng nhỏ chiếm tỷ trọng lớn tổng số khách hàng tham gia bảo hiểm, làm ảnh hưởng khơng đến hiệu qủa hoạt động kinh doanh BVNT Bảo Việt Nhân thọ phải thường xuyên rà soát chất lượng khám sức khỏe sở y tế chấm dứt hợp đồng cộng tác viên y tế sở không đạt chất lượng Bảo Việt Nhân thọ nên thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe khách hàng Thành phố lớn để phục vụ cho công tác khám sức khỏe đầu vào tư vấn chăm sóc sức khỏe khách hàng BVNT tạo gắng kết bền lâu với khách hàng BVNT cần thành lập thêm phận nghiên cứu đánh giá rủi ro, có chức nghiên cứu, tập hợp số liệu thống kê qua công tác đánh giá rủi ro trực 78 AseanStem tiếp, nghiên cứu công tác ĐGRR Cơng ty BHNT nước ngồi (cụ thể Cơng ty tái bảo hiểm Swiss Re) nhằm rút kinh nghiệm hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro ngày phù hợp với thông lệ quốc tế Hàng quý, hàng năm, Bảo Việt Nhân thọ phải tiến hành phân tích số liệu thống kê để đánh giá chất lượng khâu khai thác Công việc phải thực hệ thống tiêu thống kê cụ thể, thống Sau đánh giá phải có điều chỉnh thích hợp rút học kinh nghiệm công tác tuyển dụng, đào tạo sử dụng đại lý 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác giải khiếu nại Công tác thống kê Phòng Giải quyền lợi bảo hiểm chưa trọng, mang tính thời vụ, chưa thật chuyên nghiệp Nhằm giúp cho phận đánh giá rủi ro cải tiến quy trình nghiệp vụ, actury định phí sản phẩm phù hợp với tình hình cạnh tranh Phòng giải quyền lợi cần quan tâm, trọng mảng thống kê, đặc biệt số liệu thống kê phải mang tính sát thực Cần nghiên cứu phối hợp với phòng ban Pháp chế, Actury, Phát triển sản phẩm…để đưa quy trình giải quyền lợi chuẩn hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp cho công tác giải quyền lợi nhanh chóng tạo niềm tin cho khách hàng, giải tỏa tâm lý khách hành “mua bảo hiểm dễ, nhận tiền bảo hiểm khó” (Ví dụ hợp đồng có thời hạn bảo hiểm >10 năm chi trả khơng cần xác minh Một số Công ty bảo hiểm nhân thọ khác thực chi trả Hợp đồng có hiệu lực >5 năm) Định kỳ hàng quý cần phân tích số liệu thơng báo cho phận chấp nhận bảo hiểm, Phát triển đại lý, giám định xác minh, Phát triển sản phẩm phối hợp thực biện pháp chống trục lợi bảo hiểm 79 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư tài Hoạt động đầu tư để bảo tồn phát triển vốn giải pháp quan trọng doanh nghiệp BHNT muốn tồn phát triển Tuy nhiên, vấn đề đặt tìm cách để đầu tư cho phù hợp với doanh nghiệp mình, vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, vừa đảm bảo mức sinh lời cao, đồng thời đạt mục tiêu lợi nhuận phát triển Thực tế hoạt động đầu tư doanh nghiệp BHNT thị trường cho thấy, luân chuyển dòng vốn đầu tư chưa hiệu quả, phạm vi đầu tư hạn hẹp, chưa đa dạng, phong phú Cơ hội đầu tư doanh nghiệp q Thị trường chứng khốn Việt Nam phát triển chậm nên chưa thể kênh đầu tư vốn hấp dẫn cho doanh nghiệp BHNT Do vậy, doanh nghiệp chủ yếu tập trung đầu tư vào gửi tiết kiệm Ngân hàng, trái phiếu Chính phủ, khiến cho hiệu đầu tư vốn nhàn rỗi chưa cao Ngoài khoản mục đầu tư phân tích phần trên, để bảo tồn tăng trưởng vốn, Bảo Việt Nhân Thọ nên thực số biện pháp cụ thể sau: - Đầu tư vào thị trường chứng khoán : Kinh nghiệm thị trường BHNT nước có kinh tế thị trường phát triển cho thấy hình thức đầu tư chủ yếu doanh nghiệp Tuy nhiên chứng khốn giấy tờ có giá, khơng phải tài sản thực, q trình lưu thơng vận hành theo quy trình đặc biệt Vì vậy, để đảm bảo an tồn, hạn chế rủi ro đầu tư thấp BVNT nên đầu tư vào danh mục có tính khoản cao - Đầu tư kinh doanh bất động sản: hình thức đầu tư hướng tới lợi ích tương lai, hoạt động đầu tư phải gắn với sách quy 80 AseanStem hoạch phát triển giảm thiểu rủi ro đầu tư Hiện BVNT chưa phát triển hình thức đầu tư Bảo tồn tăng trưởng vốn hoạt động kinh doanh BHNT thị trường cạnh tranh sôi động không dễ dàng doanh nghiệp BHNT Nhưng với giúp đỡ Nhà nước nỗ lực tích cực doanh nghiệp BHNT, chắn hoạt động đầu tư đạt hiệu cao 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước : Để thực mục tiêu chiến lược nhà nước đề cho DNBH, mục tiêu cụ thể mà thị trường BHNT Việt Nam trình phát triển phải đạt được, Nhà nước cần phải có giải pháp sau : 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ : Hiện hệ thống văn pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh BHNT thị trường Việt Nam mặt số lượng nhiều, lại phân tán nhiều bất cập Hoạt động kinh doanh BHNT thị trường bảo hiểm Việt Nam chịu điều chỉnh nguồn luật như: Bộ luật dân sự, luật kinh doanh bảo hiểm…Ngồi có văn luật nghị định, thông tư hướng dẫn, giải thích luật áp dụng gây khơng khó khăn việc quản lý thi hành, cản trở việc phát triển thị trường BHNT Một số khái niệm, thuật ngữ văn pháp luật bảo hiểm sử dụng chưa thống nhất, dẫn tới phát sinh tranh chấp khơng cần thiết 81 Ví dụ: điều khoản mà Bộ Tài Chính ban hành có sử dụng thuật ngữ “giá trị giải ước” để khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người mua bảo hiểm sau hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực năm, khoản điều 35 luật kinh doanh bảo hiểm lại dùng thuật ngữ “giá trị hoàn lại” để nội dung Tóm lại, muốn phát triển thị trường bảo hiểm nói chung, BHNT nói riêng cách tồn diện, an toàn lành mạnh để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà nước phải sớm hoàn thiện văn pháp lý Cụ thể Nhà nước nên thống hoạt động kinh doanh bảo hiểm vào nguồn luật để tránh chồng chéo, điều chỉnh quy định xung đột nguồn luật số nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh BHNT, thống khái niệm, thuật ngữ sử dụng văn pháp luật Có phát huy vai trò hệ thống pháp luật quản lý điều hành hoạt động kinh doanh BHNT thị trường 3.3.1.2 Đổi chế quản lý Nhà nước thị trường Bảo hiểm Nhân thọ : Để tạo điều kiện phát triển thị trường BHNT, hội nhập với thị trường bảo hiểm khu vực quốc tế việc đổi chế quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm việc làm cần thiết Trong thời gian qua, thực cam kết mở cửa, hội nhập kinh tế theo hiệp định đa phương, song phương ký với nước, Chính phủ Việt Nam nỗ lực việc đổi quan điểm, cách thức quản lý Nhà nước thị trường BHNT đổi nhiều hạn chế có bất cập lĩnh vực quản lý Nhà nước như: thống quan quản lý, chế, sách, thủ tục hành hoạt động quản lý, hoạt động kiểm tra, tra, giám sát…Chính điều gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp BHNT, ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Vì vậy, phải có đổi nhanh chóng chế quản lý Nhà nước thị trường 82 AseanStem BHNT Cụ thể, nội dung đổi quản lý Nhà nước cần tập trung vào vấn đề sau: a.Thống quan quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm b Tăng quyền chủ động tính tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp BHNT vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo, kết hoạt động việc thực quy định pháp luật Hạn chế can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hoạt động quản lý phải mang tính chuyên nghiệp Quan hệ quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp dựa tinh thần hợp tác, xây dựng c Nâng cao lực quan quản lý Nhà nước hoạt động thị trường BHNT theo chuẩn mực quản lý Nhà nước thị trường BHNT nước có kinh tế thị trường phát triển Cơ quan quản lý Nhà nước phải kiện toàn theo hướng vừa thực chức tham mưu, vừa thực chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh BHNT d Ban hành quy chế xử phạt hành kinh doanh bảo hiểm, tiêu giám sát hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm e Ban hành văn phối kết hợp quan chức với DNBH nhằm chống trục lợi bảo hiểm f Cho phép thành lập văn phòng thám tử tư nhân 3.3.1.3 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động thị trường Bảo hiểm Nhân thọ : Để tạo phát triển toàn diện, an toàn lành mạnh cho thị trường BHNT Việt Nam giải pháp thiếu quan quản lý Nhà nước cơng tác tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh BHNT thị trường Trong năm gần đây, quy 83 mô tốc độ tăng trưởng thị trường BHNT cao, thành tựu đáng mừng Song bên cạnh kéo theo tính phức tạp trình phát triển Cụ thể hoạt động kiểm tra giám sát nội dung sau: a Trong trình xem xét cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải đánh giá lực chủ đầu tư, người quản trị điều hành, kế hoạch kinh doanh b Kiểm tra giám sát hoạt động soạn thảo hợp đồng bảo hiểm định phí bảo hiểm, xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp cá nhân doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm c Tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý tiếp thị Công ty Bảo hiểm đại lý môi giới BHNT nhằm hạn chế tượng cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc chi trả hoa hồng, giảm phí bảo hiểm mở rộng phạm vi bảo hiểm… d Giám sát doanh nghiệp bảo hiểm thực qui định Nhà nước qui định thân doanh nghiệp quản lý tài chính, kế tốn, đánh giá rủi ro, quản lý tài sản e Giám sát việc trích lập nguồn dự phòng nghiệp vụ, biên độ khả toán bảo đảm khả toán doanh nghiệp f Giám sát việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bảo đảm vốn chủ sở hữu phù hợp với qui mô kinh doanh doanh nghiệp g Quản lý hoạt động đầu tư, bảo đảm đầu tư doanh nghiệp đa dạng, hạn mức qui định pháp luật, định giá tài sản đầu tư thận trọng, cân đối tài sản nợ nguồn vốn doanh nghiệp, bảo quản tài sản có doanh nghiệp h Đánh giá tiêu tài chính, kinh tế doanh nghiệp cách thường xuyên, xây dựng tiêu cảnh báo sớm, đánh giá kịp thời tình hình tài doanh nghiệp bảo hiểm i Nghiêm cấm cạnh tranh bất hợp pháp, gây bất ổn định thị trường Giám sát hoạt động doanh nghiệp tuân thủ qui định cơng khai hóa 84 AseanStem thơng tin, cung cấp thơng tin trung thực cho khách hàng, bồi thường chi trả tiền bảo hiểm nhanh chóng đầy đủ j Xây dựng tiêu chuẩn để kiểm tra giám sát phải mang tính khách quan cơng khai k Thống quan kiểm tra giám sát hoạt động thị trường BHNT để tránh chồng chéo 3.3.2 Đối với Hiệp hội Bảo Hiểm : Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam thành lập theo định số 23/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 09/07/1999 Có thể nói rằng, đời Hiệp hội đánh dấu bước ngoặt lịch sử đường phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.Với vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp, thực chức hỗ trợ làm cầu nối doanh nghiệp đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm trước quan quản lý Nhà nước công chứng Trong thời gian qua Hiệp hội có số thành công định Hiệp hội doanh nghiệp đưa thỏa thuận cam kết cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hợp tác chặt chẽ doanh bảo hiểm hoạt động thị trường, thúc đẩy thị trường theo đường lối sách Nhà nước Việt Nam Tuy nhiên, gắn kết thành viên Hiệp hội chưa thật chặt chẽ Hiệp hội thiếu phận giám sát thi hành thỏa thuận thành viên dẫn đến trường hợp vi phạm thỏa thuận mức phí, tranh dành thu hút đại lý Để phát triển thị trường bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng cách an tồn, lành mạnh tồn diện, thời gian tới, Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam cần có giải pháp sau: - Thứ Hiệp hội cần đề xuất phương hướng mở rộng phạm vi hợp tác doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo, trao đổi thông tin, hợp tác kinh doanh, đánh giá rủi ro, tính phí bảo hiểm, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất - Thứ hai Hiệp hội cần xây dựng chế phối hợp quan quản lý Nhà nước kinh doanh bảo hiểm Hiệp hội để kiểm tra, giám sát việc thực 85 thỏa thuận, cam kết hoạt động kinh doanh thị trường bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm hội viên Kịp thời ngăn chặn xử lý trường hợp không tuân thủ quy chế hợp tác hành vi vi phạm quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Thứ ba Xây dựng nguyên tắc xử lý trục lợi bảo hiểm chung áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng : áp dụng thống chế tài xử lý với khách hàng theo Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm, không tuyển dụng đại lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị đưa vào danh sách đen - Thứ tư Thường xuyên cập nhật thông tin cho tất công ty bảo hiểm trường hợp trục lợi bảo hiểm, tình trạng trực lợi bảo hiểm để trao đổi, tìm giải pháp xử lý kịp thời - Thứ năm Phối hợp với quan tư pháp tổ chức hội thảo, đào tạo cho cán tòa án, cán tư pháp bảo hiểm nhân thọ; quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động cơng ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; cung cấp miễn phí tài liệu bảo hiểm nhân thọ cho ngành tòa án để họ hiểu thêm tuân thủ pháp luật thực công việc Thực giải pháp nêu trên, Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam thực vai trò việc thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nói chung thị trường BHNT nói riêng Việt Nam 3.3.3 Đối với Tập Đoàn Bảo Việt : 3.3.3.1 Xây dựng văn hoá phục vụ khách hàng : Các phân tích cho thấy nhiều Cơng ty Bảo hiểm nước chưa xây dựng văn hoá phục vụ khách hàng Cơng ty nước ngồi, thừa hưởng văn hố từ Cơng ty mẹ, phát triển thành công Việt Nam Trong Công ty nước ngồi chuẩn hố qui trình cơng việc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thắc mắc, toán quyền lợi bảo hiểm, yêu cầu thêm thông tin Ngược lại công ty nước hiểu tầm quan trọng qui trình lại chưa có chiến 86 AseanStem lược phù hợp kế hoạch hành động để thực Các Cơng ty nước ngồi u cầu nhân viên làm theo qui trình cụ thể phục vụ khách hàng, Cơng ty nước lại phụ thuộc vào động nhân viên phục vụ khách hàng Điều gây số vấn đề, tất nhân viên động làm việc với khách hàng Do đó, có nhân viên khơng động, khơng có chế để buộc họ phải tn theo việc chăm sóc khách hàng khơng đảm bảo Do vậy, Tập Đoàn Bảo Việt cần nâng cấp bổ sung chương trình đào tạo nhằm cung cấp tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng từ tất nhân viên trực thuộc Tập Đồn, để xây dựng thành tiêu chuẩn văn hố riêng có Bảo Việt 3.3.3.2 Nâng cao lực vốn, tăng cường khả tài : Vốn giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm thị trường có khả mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng khả cung ứng dịch vụ khách hàng Qui mô vốn lớn, doanh nghiệp có điều kiện hoạt động lĩnh vực địa bàn khác mà doanh nghiệp cạnh tranh khác khơng có điều kiện Trên thị trường bảo hiểm có số doanh nghiệp vốn lớn, song có doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực tài thấp Yêu cầu đặt lúc phải có kế hoạch tăng lực tài hình thức, kể liên doanh, liên kết Có nhiều điều cần phải tăng cường thời gian tới như: Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro, giám sát tính độc lập hội đồng quản trị, cổ đông thiểu số, công bố thông tin, công khai, minh bạch tình hình tài 3.3.3.3 Tăng cường đào tạo cho đại lý bảo hiểm quy trình khai thác bảo hiểm, đạo đức nghề nghiệp đại lý quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoạt động đại lý bảo hiểm 87 Xử lý nghiêm khắc đại lý có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp cách truy thu hoa hồng tiền thưởng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, chấm dứt hợp đồng đại lý yêu cầu quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hình tùy theo mức độ vi phạm 3.3.3.4 Chú trọng công tác thẩm định hồ sơ yêu cầu tham gia bảo hiểm trước định chấp nhận bảo hiểm (Thẩm định tài chính, thẩm định sức khỏe, quan hệ đại lý bảo hiểm với khách hàng, mối quan hệ người tham gia bảo hiểm người bảo hiểm…)Tích cực đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho cán thực công tác giám định giải quyền lợi bảo hiểm Tích cực sử dụng trợ giúp nhà tái bảo hiểm, tổ chức dịch vụ liên quan quan chức công tác giám định xác minh giải quyền lợi bảo hiểm Tăng cường quan hệ hợp tác với công ty bảo biểm khác, quan chức để chia sẻ thơng tin, kinh nghiệm phòng chống trục lợi bảo hiểm 3.3.3.5 Nâng cao kỹ quản lý điều hành hoạt động lãnh đạo Công ty Chi nhánh trực thuộc : Các nhà quản lý Công ty Chi nhánh trực thuộc Tập Đồn vị trí quản lý thời gian dài, họ lại thiếu kinh nghiệm kinh tế thị trường, đưa định chậm, phạm vi trách nhiệm không rõ ràng, thang lương, thưởng không xây dựng dựa thành qủa làm việc, hạn chế quyền tự cấp thấp tượng phổ biến ngành Việt Nam khơng riêng ngành bảo hiểm Ngồi ra, kỹ quản lý nói chung, nhà quản lý cần kỹ chuyên ngành bảo hiểm Thông thường nhà quản lý, đặc biệt nhà lãnh đạo, không cần đến kỹ chuyên ngành cụ thể Tuy nhiên, họ cần phải hiểu 88 AseanStem ngành mình, yếu tố ảnh hưởng, xu hướng phát triển, lợi cạnh tranh ngành Yếu tố người yếu tố định hiệu hoạt động doanh nghiệp toàn thị trường Do vậy, việc đào tạo nâng cao nhận thức, lực kỹ cán làm việc doanh nghiệp cần quan tâm thường xun Tập Đồn Bảo Việt xem xét việc tuyển dụng chuyên gia nước vào vị trí quản lý nhằm đưa kinh nghiệm kỹ họ vào điều hành kinh doanh yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh Tập Đoàn 3.3.3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin : Công ty Bảo hiểm nước bị tụt hậu xa so với đối thủ cạnh tranh nước lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin Trong môi trường kinh doanh ngày nay, công nghệ thông tin xương sống hoạt động sản xuất kinh doanh Công nghệ thông tin hỗ trợ giảm chi phí lao động, làm cho hoạt động hiệu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Tập Đồn Bảo Việt có bề dày lịch sử hoạt động lâu năm thị trường, mơi trường hoạt động có nhiều biến đổi cần có cải cách việc xây dựng sắc văn hoá riêng biệt hướng đến phục vụ khách hàng tốt nhất, nâng cao lực vốn, khả cạnh tranh, đa dạng hoá sản phẩm kênh phân phối, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tạo tảng vững cho phát 89 triển hệ thống trực thuộc có Tổng Cơng Ty Bảo Việt Nhân Thọ Đối với Nhà nước Hiệp hội bảo hiểm cần sớm hoàn thiện văn pháp lý, chế hoạt động, thống từ ngữ thông tư, nghị định hướng dẫn, nâng cao lực, vai trò quản lý mình, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm… tạo nên môi trường thơng thống phát triển lành mạnh tồn thị trường bảo hiểm Việt Nam, phục vụ đắc lực cho cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Với Bảo Việt Nhân Thọ, vấn đề đặt cần phải xác định tầm nhìn hướng đắn Những mục tiêu cốt lõi cần trọng củng cố nội lực vững tập trung vào yếu tố người, công nghệ, phát triển sản phẩm…và sau sách phát triển thị trường nhanh, mạnh tập trung vào xây dựng kênh phân phối, sách yểm trợ, bán hàng… việc triển khai giải pháp phải mang tính thống liệt giúp cho Bảo Việt Nhân Thọ phát triển vững thời gian tới KẾT LUẬN CHUNG Thoát khỏi chế chật hẹp thời bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường, định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, thời gian qua thị trường bảo hiểm nói chung, bảo hiểm nhân thọ nói riêng có phát triển vượt bậc số lượng chất lượng 90 AseanStem Trước tiến trình hội nhập WTO, với phát triển kinh tế đất nước, để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp trọng công tác quản trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đơn vị kinh doanh dịch vụ tài cần quan tâm đến công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động hiệu bền vững, đủ lực cạnh tranh với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước Với mục đích nghiên cứu đặt ra, dựa sở nghiên cứu tài liệu quản trị rủi ro doanh nghiệp, kết hợp với việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn số doanh nghiệp bảo hiểm khác, luận văn tổng hợp vấn đề lý luận bản, nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro giúp Bảo Việt Nhân thọ nâng cao lực cạnh tranh đến năm 2015 Bản thân mong muốn giải pháp đưa áp dụng thực tiễn, góp phần nhỏ bé vào phát triển Bảo Việt Nhân thọ Do hạn chế mặt thời gian nghiên cứu nhận thức mình, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Bản thân mong nhận ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Ngọc Định (1999) Lý thuyết bảo hiểm, Nhà xuất tài chính, TPHCM 91 Ths Nguyễn Tiến Hùng, (2005) Hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Ths Trịnh Thị Phan Lan, ĐH KT VNU, Giáo trình quản trị rủi ro tài Bản tin theo quý Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam Bản tin theo quý Bảo Việt Nhân thọ Báo cáo thường niên Tập Đồn Tài _Bảo Việt qua năm Chương trình đào tạo cán nhân thọ hàm thụ, NXB Văn Hóa Thơng Tin 2011 ( tái lần thứ 4) Tài liệu Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ Tạp chí thơng tin thị trường tái bảo hiểm Một số tài liệu Internet trang : http://www.baohiem.pro.vn, www.swisre.com, www.avi.org.vn, thongtin@baoviet,com.vn , 10 Và tài liệu khác 92 ... Chương : Tổng quan bảo hiểm nhân thọ quản trị rủi ro kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Chương : Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro Tổng Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam (gọi tắt Bảo Việt Nhân Thọ) ... hoạt động quản trị rủi ro Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.1... thọ quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh * Nhiệm vụ: - Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận Bảo hiểm Nhân thọ quản trị rủi ro Bảo hiểm Nhân thọ - Thực trạng quản trị rủi ro Bảo Việt Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ rủi RO tại TỔNG CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ , QUẢN TRỊ rủi RO tại TỔNG CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn