Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ

111 18 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:52

Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ ... hình 1 .2 SVTH:NGUYỄN XN TUẤN K2B LỚP:ĐHLT _ĐIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: VŨ ANH TUẤN V Vth V0 V0 t V0 Vng t1 t21 t 22 t3 t4 t5 t61 t 62 t7 t8 t9 t10 t11 t 12 TCK Hình 1 .2 Đồ thị tốc độ bàn máy theo...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: VŨ ANH TUẤN Hình 1.1 Hình dáng bên ngồi máy bào giường hai trụ *Đế máy (thân máy) Được làm gang đúc để đỡ bàn trụ máy để có khối tạo vững cho máy Đế xẻ rãnh... 75 ÷ 120 (m/ph) tđc ảnh hưởng SVTH:NGUYỄN XUÂN TUẤN K2B LỚP:ĐHLT _ĐIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: VŨ ANH TUẤN nhiều đến suất máy Vì điều kiện cần ý thiết kế truyền động cho bàn máy máy bào giường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ, Đồ án tốt nghiệp kĩ sư điện đề tài máy bào giường 2 trụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn