Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng II

64 48 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:03

... yếu Giữa giáo Giữa giáo Giữa giáo viên với giáo viên với giáo viên với viên, giáo viên với viên, nhân viên, nhân viên, nhân nhân viên viên với hội với nhân nhân viên đồng giáo dục với học viên với... nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.3.2-Trang 220 Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.3.2-Trang 222 Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng. .. viên tiểu học ? Một tiêu chuẩn chức danh 23 nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II lực chuyên môn, nghiệp vụ là: Một tiêu chuẩn chức danh 24 nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II lực chuyên môn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng II, Bộ câu hỏi môn Chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên Tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn