Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên THCS

28 11 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 16:53

... thông + Các tài liệu lý luận dạy học, lý luận giáo dục + Các tài liệu tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học sở + Các tài liệu dạy học tích hợp, phương pháp dạy học tích cực giáo giáo dục phổ... tưởng hoạt động, giải pháp thắc mắc Giáo viên tham gia hoạt động tập thể trao đổi với đồng nghiệp, với nhà sư phạm với nhà khoa học Giáo viên người chịu trách nhiệm giáo dục đề xuất hoạt động lớp... 2.3.12 Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia” - Học sinh xung phong theo phân công giáo viên, tạo thành nhóm chuyên gia” chủ đề nhất định - Các chuyên gia” nghiên cứu thảo luận với tư liệu có liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên THCS, Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn