Mức độ tiếp cận tín dụng của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

90 28 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ KHÁNH VÂN ại Đ MỨC ĐỘ TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA HỘ NGHÈO TẠINGÂN HÀNGCHÍNH SÁCH XÃ HỘI ho HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ in ̣c k CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ h tê MÃ SỐ: 34 04 10 QUẢN LÝ KINH TẾ ́H Chuyên ngành: ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG NGƯỜIHƯỚNG DẪN KHOA HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Đ Lê Thị Khánh Vân ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài “Mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” kết trình cố gắng không ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc cô giáo TS Lê Nữ Minh Phươngđã trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Đ Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện ại cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học ho Để hoàn thiện đề tài tốt nghiệp, nỗ lực thân, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Kế tốn, anh chị nhân viên Ngân hàng ̣c k sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu in Xin cám ơn tất người giúp đỡ tơi q trình tơi thực h khóa luận tê Quảng Trị, ngày tháng năm 2018 ́H Tác giả luận văn ́ uê Lê Thị Khánh Vân ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂNTHẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: Lê Thị Khánh Vân Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 -2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG Tên đề tài: Mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Mục đích đối tượng nghiên cứu Cơng tác xóa đói giảm nghèo phía trước, với nhiệm vụ ngày khó khăn, phức tạp; đó, tín dụng cho hộ nghèo nhiều vấn đề xúc như: Quy mơ tín dụng chưa lớn, hiệu xóa đói giảm nghèo chưa cao, hoạt động NHCSXH chưa thực bền vững, nguồn vốn huy động thiếu ại Đ tính ổn định, điều kiện cho vay thiếu rõ ràng, … Những vấn đề phức tạp, chưa có mơ hình thực tiễn chưa nghiên cứu đầy đủ Trong trình cho vay hộ nghèo, thời gian qua cho thấy lên vấn đề mức độ tiếp cận vốn ho ̣c k vay số hộ nghèo hạn chế gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến q trình phát triển kinh tế xã hội nói chung cơng tác xóa đói giảm nghèo nói Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài: “Mức độ tiếp cận tín h in dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ ́H tê Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả thực trạng, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, thu thập thơng tin liệu,phân tích yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tiếp cận vốn tín dụng hộ nghèotại địa bàn huyện Hải Lăng ́ uê Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: Biết tình hình vay vốn hộ nghèo nguồn vay, số lượng vay, mức vay…hay nói cách khác mức độ tiếp cận nguồn vốn tín dụng hộ nghèo Biết đánh giá hộ nghèo hoạt động cho vay ngân hàng CSXH huyện Hải Lăng thông qua yếu tố phân tích Luận văn nghiên cứu đưa giải pháp có sở khoa học thực tiễn Từ có đóng góp định để nâng cao mức độ tiếp cậntín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thời gian tới, góp phần XĐGN bền vững địa bàn huyện iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA Bình quân chung CBTD Cán tính dụng CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CTXH Chính trị xã hội ĐTN Đoàn niên HCCB Hội Cựu chiến binh HĐQT Hội Đồng quản trị HND Hội Nông dân HS-SV Học sinh, sinh viên 10 HPN 11 KHKT 12 KTXH 13 NHCSXH 14 NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NSNN Ngân sách nhà nước 18 PGD Phòng giao dịch 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 SXNN Sản xuất nông nghiệp 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TCXH Tổ chức xã hội 23 TK&VV Tiết kiệm vay vốn 24 TTTD Thơng tin tính dụng 25 TD Tín dụng 26 XĐGN Xóa đói giảm nghèo ại in BQC Đ ̣c k ho Hội phụ nữ Khoa học kĩ thuật Kinh tế xã hội h Ngân hàng Chính sách xã hội ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng, biểu vii Danh mục hình, sơ đồ x PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ho Phương pháp nghiên cứu .3 ̣c k Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN TÍN DỤNG h CỦA HỘ NGHÈO Ở NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI tê 1.1.Cơ sở lý luận tiếp cận tín dụng hộ nghèo ́H 1.1.2.Khái niệm tín dụng mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo 1.1.3.Đặc điểm tín dụng hộ nghèo 10 ́ uê 1.1.4.Vai trò tín dụng hộ nghèo 11 1.1.5.Các tiêu đánh giá mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo .13 1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng từ NHCSXH hộ nghèo 14 1.2.1.Nhân tố chủ quan .14 1.2.2.Các nhân tố khách quan 17 1.2.3.Các nhân tố khác .19 1.3.Cơ sở thực tiễn tiếp cận tín dụng hộ nghèo .20 1.3.1.Một số chủ trương, sách Đảng, Nhà nước để nâng cao khả tiếp cận tín dụng 20 v Đại học Kinh tế Huế 1.3.2.Kinh nghiệm số nước cho vay tín dụng hộ nghèo 22 1.3.3.Kinh nghiệm tiếp cận tín dụng hộ nghèo nước ta 23 1.3.4.Bài học kinh nghiệm rút .26 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN HẢI LĂNG 27 2.1.Khái quát địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .27 2.1.1.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu .27 2.1.2.Khái qt tình hình nghèo đói huyện Hải Lăng 28 2.2.Tổng quan Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Ngân hàng sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 29 Đ 2.2.1.Giới thiệu chung Ngân hàng sách xã hội Việt Nam 29 ại 2.2.2.Khái quát trình hình thành phát triển NHCSXH huyện Hải Lăng, tỉnh ho Quảng Trị 32 ̣c k 2.3.Khái quái tình hình vay vốn hoạt động tín dụng NHCSXH huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .33 in 2.3.1.Khái quát tình hình vay vốn NHCSXH huyện Hải Lăng 33 h 2.3.2.Hoạt động tín dụng NHCSXH huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .35 tê 2.4.Mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội huyện ́H Hải Lăng thông qua số liệu khảo sát 41 2.4.1.Mô tả mẫu nghiên cứu 41 ́ uê 2.4.2.Khả tiếp cận thơng tin tín dụng .45 2.4.3.Tỷ lệ vay vốn 47 2.4.4.Phương thức tiếp cận với nguồn tín dụng 49 2.4.5.Tâm lý hộ nghèo 50 2.4.6.Mục đích xin vay tình hình sử dụng vốn 50 2.4.7.Tác động vốn vay đến đời sống hộ nghèo 52 2.4.8.Ý kiến hộ điều tra hoạt động cho vay NHCSXH huyện Hải Lăng 53 2.5.Đánh giá hạn chế hộ nghèo tiếp cận tín dụng .60 2.5.1.Mức độ hiểu biết vay vốn 60 vi Đại học Kinh tế Huế 2.5.2.Trình độ học vấn 60 2.5.3.Quy trình, thủ tục vay vốn .60 2.5.4.Nhu cầu vay vốn hộ chưa tiếp cận tín dụng 61 CHƯƠNG 3:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HẢI LĂNG 62 3.1.Định hướng 62 3.2.Giải pháp nâng cao lực vay vốn 63 3.2.1.Nâng cao hiểu biết, trình độ nhận thức hộ nghèo 63 3.2.2.Nâng cao khả tiếp cận thông tin NHCSXH .63 Đ 3.3.Giải pháp hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo NHCSXH 64 ại 3.3.1.Cần tăng cường kiểm tra giám sát trước, sau vay vốn 64 ho 3.3.2.Hồn thiện quy trình thủ tục cho vay .64 3.3.3.Tăng cường nâng cao chất lượng cán nhân viên tín dụng 65 ̣c k 3.3.4.Áp dụng sách linh hoạt lãi suất cho khoản vay 66 3.3.5.Tổ tiết kiệm vay vốn 66 in 3.4.Giải pháp cho quyền địa phương 67 h 3.4.1.UBND xã 67 tê 3.4.2.Đối với tổ chức đoàn thể 68 ́H 3.4.3.Tăng cường mối quan hệ NHCSXH với tổ chức CTXH 69 ́ uê PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị .71 2.1 Đối với hộ nghèo 71 2.2 Đối với NHCSXH chi nhánh huyện Hải Lăng 71 2.3 Đối với quyền địa phương 72 2.4 Đối với hội, đoàn thể xã hội .73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHÂN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.1 Tình hình nghèo đói huyện Hải Lăng qua năm 2014-2016 .28 Bảng 2.2: Tình hình nghèo đói hai xã giai đoạn 2014 - 2016 .29 Bảng 2.3 Tình hình vay vốn từ NHCSXH người dân đại bàn huyện Hải Lăng 34 Bảng 2.4 Tình hình nhân lao động 42 Bảng 2.5 Mức độ tiếp cận tín dụng theo giới tính chủ hộ 43 Bảng 2.6 Mức độ tiếp cận tín dụng theo trình độ học vấn hộ nghèo 44 Bảng 2.7: Nguồn thơng tin tín dụng mà hộ nghèo huyện tiếp cận 46 Bảng 2.8: Mức độ hiểu biết thông tin tín dụng hộ nghèo .45 Bảng 2.9: Mức độ tiếp cận tín dụng 48 Đ Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn thông qua tổ chức xã hội 49 Bảng 2.11: Nguyên nhân hộ hèo khơng vay tín dụng .50 Bảng 2.12: Mục đích xin vay thực tế sử dụng vốn hộ vay vốn 51 Bảng 2.13: Tác động vốn vay tới đời sống hộ nghèo .52 Bảng 2.14: Đánh giá hộ thủ tục, giấy tờ, quy trình cho vay Ngân hàng 54 Bảng 2.15: Đánh giá hộ mức lãi suất cho vay Ngân hàng 55 Bảng 2.16: Đánh giá hộ thời gian cho vay Ngân hàng 56 Bảng 2.17: Đánh giá hộ mức cho vay Ngân hàng .57 Bảng 2.18: Đánh giá hộ thái độ cán tín dụng Ngân hàng .58 ại Bảng 2.10: h in ̣c k ho ́H tê Bảng 2.19 Đánh giá hộ thời gian từ nộp đơn đến nhận ́ uê tiền vay .59 ix Đại học Kinh tế Huế NHCSXH có thủ tục phương pháp cho vay đơn giản, nhanh gọn thu hút lượng khách hàng lớn Đối với nhiều hộ nghèo bị hạn chế học vấn, nhận thức hiểu biết thông tin nên tiếp cận với vốn tín dụng gặp khó khăn q trình làm thủ tục vay NHCSXH có đối tượng vay hộ nghèo, hộđược gia đình sách nên thủ tục vay phức tạp Các hộ phải có điều kiện giấy tờ xác nhận hộ nghèo, hộ thuộc gia đình sách vay Hơn nữa, sau làm xong thủ tục hộ phải chờ đợi thời gian lâu để xét duyệt nên không phù hợp cho hộ cần vốn gấp để sản xuất Vì vậy, để giúp hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng NHCSXH cần cải thiện thủ tục cho vay đơn giản, phù hợp linh hoạt Phù hợp với trình độ Đ người dân, tránh tình trạng hộ nghèo phải lại nhiều lần chờ đợi lâu ại 3.3.3 Tăng cường nâng cao chất lượng cán nhân viên tín dụng ho Thái độ làm việc CBTD ảnh hưởng không nhỏ đến khả tiếp cận ̣c k hộ nghèo với nguồn vốn tín dụng Đa phần hộ nghèo có trình độ dân trí thấp, tiếp xúc với giấy tờ nên họ muốn vay vốn gặp khó khăn ngại với in thủ tục phức tạp, họ cần hướng dẫn nhiệt tình CBTD Vì h vậy, cần có đội ngũ cán nhiệt tình, có trình độ hiểu biết tâm lý hộ ́H người rõ ràng: tê nghèo toàn thể khách hàng vay vốn Đối với NHCSXH cần có chiến lược - Thường xuyên đào tạo cán nhân viên để họ đảm đương tốt công việc; ́ uê - Tiêu chuẩn hóa cán bộ, nhân viên đạo đức, tư tưởng, tác phong, trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, trị, pháp luật, quản lý khả giao tiếp; - Phát động phong trào thi đua, giao tiêu cho cán có động viên khuyến khích thơng qua thưởng phạt vật chất, bổ nhiệm, đề bạt Đối với tổ chức đoàn thể xã hội địa phương cần hiểu biết quy trình thủ tục vay vốn Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBTD địa phương kiến thức quản lý kinh tế, thị trường, sản xuất nông nghiệp Đặc biệt kiến thức mang tính chuyên mơn hoạt động tín dụng SXKD 65 Đại học Kinh tế Huế 3.3.4 Áp dụng sách linh hoạt lãi suất cho khoản vay Lãi suất cho vay ảnh hưởng tới khả tiếp cận tín dụng hộ Lãi suất cao khả tiếp cận thấp ngược lại Vì để hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng cần có biện pháp giảm lãi suất nhằm hỗ trợ hộ nghèo vay vốn Tạo điều kiện giúp đỡ họ ngày tham gia vay vốn để phát triển sản xuất Mức lãi suất cho vay phải linh hoạt tùy theo thời kỳ, đối tượng mà áp dụng mức lãi suất có ưu tiên khác Cần có sách quan tâm, xem xét cho vay bổ sung để khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh hộ gặp rủi ro sản xuất kinh doanh nguyên nhân khách quan, bất khả kháng để họ có điều kiện khôi phục lại sản xuất, Đ tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng, hay hộ có dự án sản xuất có tính khả thi ại mang lại hiệu kinh tế cao ho 3.3.5 Tổtiết kiệm vay vốn ̣c k Tổ tiết kiệm vay vốn NHCSXH nơi tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho hộ nghèo đối tượng khó khăn, giúp hộ gia đình gắn kết tình làng, in nghĩa xóm, có điều kiện tiếp cận sách tín dụng ưu đãi củanước, có vốn h SXKD, tạo thêm việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện sống, lo cho học tê hành ́H - Không ngừng nâng cao nghiệp vụ để hoạt động ổn định lâu dài, có khả hướng dẫn hộ nghèo xây dựng dự án, định hướng sản xuất kinh doanh, kiểm ́ uê tra việc quản lý sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả, chấp hành thực theo quy định ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội để sớm giúp hộ nghèo vươn lên giả - Tổ phải thành lập theo quy định, phải gắn bó mật thiết với ngân hàng tổ chức hội phải tranh thủ ủng hộ cấp ủy, quyền thơn, xã phải tạo đồn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm tổ viên việc sử dụng vốn vay hộ - Cần giải thích rõ ràng cặn kẽ cho thành viên tổ thủ tục cần phải tuân thủ 66 Đại học Kinh tế Huế - Trong bình xét hộ vay, Ban quản lý đặc biệt quan tâm đến yêu cầu công khai, dân chủ, đối tượng, khơng nể nang, cảm tình cá nhân mà bình xét cho vay sai Nhờ đó, mà tránh tượng xâm tiêu, chiếm dụng, khơng có nợ q hạn, khơng có vay hộ, vay ké - Ban quản lý tổ phải thực gương mẫu, tạo tín nhiệm cao với cấp lãnh đạo, với ngân hàng với tổ viên Trong Ban quản lý có phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức sinh hoạt đặn Hình thức sinh hoạt ln đổi mới, không trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động vay vốn mà phổ biến kiến thức chăn ni, trồng trọt, kế hoạch hóa gia đình, tổ chức văn nghệ - Tổ chức lớp học nghề phụ cho chị em phụ nữ làm lúc nơng nhàn Đ may nón… ại - Cần vận động tổ viên thực hành tiết kiệm, nuôi lợn để hỗ trợ thành viên ho gặp hoạn nạn, mang ý nghĩa lớn giá trị tinh thần Các hộ nghèo có điều kiện ̣c k tiếp cận với xã hội nhiều hơn, xóa mặc cảm thân phận, có chí hướng vươn lên hòa nhập Khi tổ viên ý thức trách nhiệm vốn ưu đãi Nhà in nước, trách nhiệm tổ viên khác chưa vay nên quý trọng sử h dụng vốn hiệu quả, trả nợ đầy đủ, hạn, tạo điều kiện cho hộ nghèo khác tê vay lãi ́H 3.4 Giải pháp cho quyền địa phương 3.4.1 UBND xã ́ uê - Tổ chức lớp phổ biến kiến thức, tập kỹ thuật sản xuất nông – lâm – thủy sản cho hộ nghèo nhằm trang bị cho họ hiểu biết cần thiết giúp sản xuất nông nghiệp đạt hiệu tốt nhất; - Mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn dài hạn tùy vào đối tượng Để nâng cao tay nghề, hiểu biết hoạt động SXKD cụ thể; - Tạo điều kiện để trì phát triển nghề thủ công truyền thống nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi để tạo thêm thu nhập; - Khuyến khích hộ cho em tham gia học tập, nâng cao trình độ; Tăng cường hình thức học cử tuyển, tạo việc làm cho người học trường; 67 Đại học Kinh tế Huế - Tăng cường tiếp thu, hướng dẫn khuyến khích đưa nhanh cơng nghệ phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao trình độ thâm canh, giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng giá trị sản xuất hàng hóa; - Cung cấp kịp thời thơng tin thị trường ngồi nước lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thông qua mạng lưới khuyến nơng để giúp người dân có đủ thơng tin lựa chọn định sản xuất 3.4.2 Đối với tổ chức đoàn thể Các tổ chức CTXH HPN, HND, HCCB ĐTN có vai trò quan trọng hộ nghèo việc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng.Thực tế hoạt động tín dụng tổ chức mạnh, phát triển hộ nghèo địa bàn Đ tiếp cận nhiều với nguồn vốn tín dụng ại Trên địa bàn huyện Hải Lăng, hộ nghèo vay vốn tín dụng gián tiếp ho thơng qua tổ chức CTXH Các hộ nghèo có tính tương thân, giúp đỡ lẫn nhau, họ ̣c k gắn kết thông qua tổ chức đồn thể Vì vai trò hội lớn Từ việc chia sẻ thông tin, hướng dẫn thủ tụccho hộ nghèo vay vốn giúp đỡ in hộ nghèo tìm hướng SXKD để đạt hiệu Qua để cung cấp vốn cho h hộ nghèo nhiều hơn, để họ làm ăn nghèo đói, góp phần phát triển kinh tế địa ́H nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng tê phương cần nâng cao vai trò tổ chức đoàn thể, phát huy việc giúp hộ Tuy nhiên, để niên tham gia vào sản xuất sử dụng vốn vay có hiệu ́ uê cần có góp sức định hướng phối hợp quyền địa phương, Đoàn Thanh niên cấp việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng nông thôn mới, tái cấu nông nghiệp; thông tin liên quan đến kỹ thuật sản xuất nông, lâm ngư, diêm nghiệp; giới thiệu sản phẩm nông nghiệp niên nơng thơn số mơ hình tiêu biểu phát triển kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp; kết nối niên với doanh nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ niên khởi nghiệp, lập nghiệp 68 Đại học Kinh tế H́ Bên cạnh đó, tổ chức quyền địa phương cần phải giúp đỡ quan tâm tới hoạt động tổ chức đoàn thể, đặc biệt cần tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hoạt động tín dụng SXKD cho cán thuộc tổ chức đoàn thể 3.4.3 Tăng cường mối quan hệ NHCSXH với tổ chức CTXH Các tổ chức CTXH có số hội viên đơng đảo, có kinh nghiệm cơng tác vận động quần chúng, có đội ngũ cán nhiệt tình CBTD có nhiều kiến thức kinh nghiệm hoạt động tín dụng họ lại khơng hiểu đời sống hộ nghèo vai trò tổ chức CTXH việc phối hợp mở rộng quản lý khách hàng Do đó, việc phối hợp chặt chẽ ngân hàng với tổ chức CTXH hỗ Đ trợ cho phát huy mặt mạnh mình, muốn cần thực biện ại pháp sau: hoạch hợp tác chặt chẽ; ̣c k ho - Các tổ chức CTXH hệ thống tín dụng cần phối hợp xây dựng kế - CBTD cần trang bị kỹ phát triển cộng đồng, kỹ xây in dựng, quản lý giám sát nhóm tín dụng tiết kiệm; h - Cán tổ chức CTXH cần trang bị xây dựng, quản lý giám sát tê nhóm tiết kiệm, hiểu biết quy trình thủ tục cho vay vốn NHCSXH; ́H - Cần phải xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng, bên có quyền lợi trách nhiệm ́ uê 69 Đại học Kinh tế Huế PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Các hoạt động cho vay vào thực tế đời sống hộ nghèo giúp người dân địa phương XĐGN mà giúp cho họ thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ để mở hướng làm ăn tạo hy vọng cho công XĐGN địa phương cách bền vững Hoạt động cho vay vốn tín dụng tới hộ nghèo cho thấy nhiều điểm tích cực, giúp họ cải thiện sống, có nguồn vốn tăng gia sản xuất, trang trải chi phí sống …tuy nhiên bên cạnh mặt đạt được, hoạt động cho vay hỗ trợ hộ nghèo địa phương số khó khăn tồn sau: Đ Thứ nhất, đời sống dân cư xã huyện nghèo khó khăn, sở hạ ại tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí thấp nên thơng tin kinh tế xã hội, pháp luật ho chủ trương sách nhà nước đến với dân chưa đầy đủ kịp thời Hộ ̣c k nghèo vùng phần lớn thiếu kiến thức SXKD, cách làm ăn, việc áp dụng khoa học kỹ thuật hạn chế hiệu sử dụng vốn chưa cao in Thứ hai, nguồn vốn vay cho thấy phát triển tăng trưởng, khả h cung cấp vốn hạn chế Nguồn vốn cho vay NHCSXH chủ yếu tê cân đối từ Trung ương, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư địa phương tăng ́H trưởng thấp Nguồn vốn hạn hẹp, số lượng tiền cho vay hộ nhỏ Vì cần tập trung phát triển nguồn vốn đảm bảo đủ vốn cho vay ́ uê giai đoạn tới Thứ ba, hoạt động cho vay hộ nghèo từ nguồn ngân sách Nhà nước chủ yếu gián tiếp qua tổ chức, Đoàn thể qua việc xây dựng tổ vay vốn gồm nhiều hội viên Các hoạt động cho vay phải trải qua khâu cấp sở đến cấp cao việc chọn hộ, xét duyệt, đến giải ngân phải đảm bảo yêu cầu tổ vay đủ số lượng vay vốn cần thiết Điều dẫn đến thờigian làm thủ tục vay dài gây khó khăn cho hộ vay vốn Vì vậy, cần phải tiếp tục cải tiến quy trình vay nhằm triển khai vốn đến cho hộ nghèo dễ dàng, kịp thời hiệu 70 Đại học Kinh tế Huế Thứ tư, đội ngũ cán tham gia chương trình cho vay thiếu yếu kinh nghiệm cơng tác, đặc biệt cấp sở tổ chức CTXH tình trạng kiêm nhiệm cơng việc nhiều nên chun mơn tín dụng hạn chế Việc nâng cao chất lượng nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khoản cho vay, giảm rủi ro cho tổ chức cho vay tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn sử dụng vốn hiệu Thứ năm, công tác giám sát, hỗ trợ sau vay chưa tốt Việc sử dụng sai mục đích xảy nhiều hộ Bên cạnh đó, cơng tác hỗ trợ sau vay tập huấn kỹ thuật cho người vay chồng chéo, chưa gắn liền với mục đích vay Vì cần phải tăng cường giám sát, hỗ trợ người vay sau vay nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn hộ vay, giúp công tác XĐGN địa phương bền vững Đ Kiến nghị ại 2.1 Đối với hộ nghèo ho - Nâng cao trình độ dân trí để nắm rõ thơng tin NHCSXH thông ̣c k tin thị trường, hiểu biết áp dụng tiến KHKT vào SXKD, góp phần phát triển kinh tế địa phương in - Đối với hộ nghèo vay vốn phục vụ cho SXKD nên tuân thủ theo h hồ sơ vay vốn ngân hàng xét duyệt có hiệu Khơng nên sử ́H nguồn tiền để trả nợ ngân hàng tê dụng số tiền vay cho mục đích khác đến hạn hộ khơng - Các hộ nghèo cần tiết kiệm khoản chi phí chi phí cho sinh hoạt ́ uê để đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống gia đình có dư - Thường xuyên trao đổi kiến thức pháp luật, thông tin kinh tế - xã hội - Trước vay vốn cần có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, phương án sản xuất rõ ràng, thân không ngừng nỗ lực tăng gia sản xuất, có ước nguyện làm giàu đáng - Có trách nhiệm việc hoàn trả nợ cho ngân hàng, giữ uy tín thân 2.2 Đối với NHCSXH chi nhánh huyện Hải Lăng - Linh hoạt việc phân tích thẩm định cho vay để hộ nghèo có dự án SXKD khả thi vay, mở rộng quy mơ, số lượng tín dụng 71 Đại học Kinh tế H́ - Đơn giản hóa thủ tục khơng cần thiết, giảm thời gian chờ đợi cho hộ nghèo - Chính sách lãi suất NHCSXH phải linh hoạt, tạo nhiều ưu đãi cho vay, phù hợp với điều kiện vay trả hộ nghèo - Nâng cao chất lượng phục vụ, phong cách làm việc với thái độ hướng dẫn ân cần, hòa nhã, dễ hiểu cử nhẹ nhàng để hộ nghèo thấy rõ hình ảnh tốt đẹp ngân hàng -Thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng vốn hộ nghèo, để có biện pháp hướng dẫn giải kịp thời, hạn chế để nợ hạn - Đưa chi nhánh ngân hàng gần với địa bàn xã để c thấy, hộ nghèo Đ có ác hộ nghèo thuận tiện tiếp cận với nguồn vốn ại - Kiến nghị NHCSXH tỉnh tăng cường nguồn vốn cho NHCSXH huyện nhằm ho cung cấp đủ nhu cầu vốn đến cho hộ nghèo ̣c k 2.3 Đối với quyền địa phương - UBND cần quán triệt nội nhân dân nhận thức Ngân hàng Chính in sách xã hội cơng cụ quan trọng cấp quyền địa phương, cần h có trách nhiệm tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động thơng ́H nghèo địa bàn huyện tê qua công tác huy động cho vay vốn, góp phần thực mục tiêu xóa đói giảm - UBND kết hợp tổ chức đồn thể huyện, xã tiến hành rà sốt tìm hiểu ́ ngun nhân số phận hộ nghèo chưa tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội để có hướng xử lý, trường hợp cần thiết báo cáo Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét giải - UBND, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội gắn với việc hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, giúp hộ nghèo sớm thoát nghèo, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa 72 Đại học Kinh tế Huế 2.4 Đối với hội, đoàn thể xã hội Các Đoàn thể xã hội cán địa phương cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với tổ chức cho vay hỗ trợ hộ nghèo giám sát trình sử dụng vốn vay; củng cố nâng cao vai trò Ban XĐGN tổ chức đồn thể, hình thành tổ TK&VV, tổ/nhóm vay vốn hoạt động thực để hỗ trợ việc tiếp cận nhanh xác đến hộ nghèo Đồng thời, Đồn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nghiên cứu tìm hiểu tạo chế hình thành Quỹ khởi nghiệp sở hạt nhân từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng cường đào tạo tập huấn khơi dậy ý chí vươn lên vượt khó, làm giàu địa phương Đ Tăng cường cơng tác tun truyền sách tín dụng cho hộ nghèo nhằm ại nâng cao ý thức trách nhiệm hội viên Ngoài ra, ban ngành đoàn thể ho cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất cho tổ chức hỗ h in ̣c k trợ vốn cho hộ nghèo hoạt động hồn thành tốt nhiệm vụ ́H tê ́ uê 73 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ LĐTBXH (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/9/2014 Sửa đổi, bổsung số điều Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/9/2012 BộLao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà sốt hộ nghèo,hộ cận nghèo hàng năm Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Nghị định 78/2002/NĐ- CP ngày 4/10/2002 Tín dụng hộ nghèo đối tượng sáchkhác, Hà Nội Sầm Thị Hằng (2013), Khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nơng dân xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Luận văn tốt nghiệp Đ Trường Đại họcNông nghiệp Hà Nôi ại Ngô Thị Huyền (2005), Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng cho hộ nghèo Hà Nội ̣c k ho NHCSXH Việt Nam Luận văn tốt nghiệp, Khoa kinh tế, học viên Ngân hàng NHCSXH huyện Hải Lăng, Báo cáo tổng kếtcác năm từ 2014 tới 2016 in Nguyễn Minh Kiều (2008), Tiền tệ, tín dụng ngân hàng toán quốc h tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Nữ (2010), Đánh giá tác động tín dụng giảm nghèo tê nông thôn Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tếTrường Đại học Kinh tế ́H Thành phố Hồ Chí Minh ́ uê Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004, Sửa đổi, bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng Quyết định 59/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 10 Bạch Thanh (2011), Hỗ trợ nơng dân nghèo:huyện Mỹ Đức, Đăng ngày 31/8/2011 báo Hà Nội mới, Truy cập ngày 15/01/2015 từhttp://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/522107/huyen-my-ducho-tronongdanthoat-ngheo- 74 Đại học Kinh tế Huế 11 Lê Thùy (2014), Kiểm tra tình hình thực sách tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Bơi, Đăng ngày 13/08/2014, Cổng thơngtin điện tử Hòa Bình, Truy cập ngày 21/01/2015 từhttp://hoabinh.gov.vn/web/guest/59/-/vcmsviewcontent/NlQw/2314/2314/94209 12 Giang Thị Thía (2006), Nghiên cứu tiếp cận nguồn tín dụng thức hộ nơng dân huyện Thanh Miện – tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Anh Tuấn (2011), Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tỉnh Tiền Giang – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Đ 14 Nguyễn Phượng Lê Nguyễn Mậu Dũng (2011), Khả tiếp cận nguồn ại vốn tín dụng thức hộ nông dân ngoại thành Hà Nội xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Đăng ngày 08/6/2011 Tạp chí Khoa học Phát triển, Truy cập 02/10/2011 từ http://www1.vnua.edu.vn/tapchi/Upload/7122011Tapchiso05- ̣c k 2011_19_.pdf ho ngày 15 Sổ theo dõi, quản lý hộ nghèo huyện Hải Lăng năm 2014, 2015, 2016 h in ́H tê ́ uê 75 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Xin chào ông (bà)! Tôi sinh viên lớp cao học K17 ngành Quản lý kinh tế, Đại học Kinh Tế Huế Tôi tiến hành nghiên cứu mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Kính mong q Ơng/Bà dành chút thời gian để trả lời cho số câu hỏi sau Cũng xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai Tất quan điểm quý vị có giá trị cho nghiên cứu tơi góp phần đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiếp cận vốn vay tín dụng hộ nghèo NHCSXH Hải Lăng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Rất mong nhận Đ hợp tác quý vị ại I Thông tin chung hộ ho Họ tên chủ hộ: Dân tộc: ̣c k Nơi cư trú : Chứng nhận hộ nghèo từ năm nào: a.18 – 30 a Nam c 41 – 50 d > 51 b Nữ tê Giới tính chủ hộ: b 31 – 40 h in Độ tuổi: ́H Trình độ học vấn chủ hộ: Nghề nghiệp chủ hộ: ́ uê a Làm nông c Chăn nuôi kết hợp trồng trọt e Dịch vụ buôn bán b Chăn nuôi d Nông nghiệp kiêm ngành nghề f Khác: ……………… Nhân hộ: Số nhân khẩu: Số người phụ thuộc : Ông, bà cho biết ơng, bà sở hữu diện tích đất, đất vườn phục vụ sản xuất, chăn ni bao nhiêu? - Tổng diện tích:………………… - Đất vườn (sản xuất, chăn nuôi):…………………… 76 Đại học Kinh tế Huế 10 Thu nhập bình quân hộ/tháng:……………………… 11 Chi tiêu bình qn hộ/tháng:……………… 12 Ơng (bà) cho biết có vay khơng? a Có b Khơng II Tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ Mức độ tiếp cận thơng tin tín dụng ơng (bà)? a Chưa biết thông tin vay vốn b Biết thông tin vay vốn c Biết đầy đủ thông tin vay vốn Ơng (bà) biết thơng tin tín dụng qua đâu? Đ a Cán tín dụng tuyên truyền c Tự tìm hiểu ại b Qua họp d Bạn bè ho f Khác a Chưa vay ̣c k Những năm qua ơng (bà) có vay vốn từ tổ chức tín dụng không? b Đã vay c Vay thường xuyên h - Gián tiếp: in Ông (bà) tiếp cận vốn vay qua tổ chức nào? c Qua Hội PN d Qua Đoàn TN ́H b Qua Hội CCB tê a Qua Hội ND e Trực tiếp ́ uê Ông bà vay tổ chức nào? a NHNo&PTNT c NHCSXH b Nguồn khác Ông (bà) nắm rõ nội dung, quy định việc vay vốn tín dụng? a Thủ tục vay vốn c Mức vốn vay b Lãi suất d Biết đầy đủ Ông (bà) vay vốn theo hình thức nào? a Thế chấp b Tín chấp Khi ơng (bà) làm đơn xin vay vốn mục đích sử dụng vốn vay để làm gì? 77 Đại học Kinh tế Huế a SXKD c Chăn nuôi b Nước d Tiêu dùng k Giải việc làm e Giáo dục g Xuất LĐ f Làm nhà h Khác……… l Trồng trọt Khi vay vốn thực tế ơng (bà) sử dụng vốn vay có mục đích khơng?a Có b Khơng 10 Ý kiến ông (bà) lượng vốn là? a Cao b Trung bình c Thấp 11 Thời hạn vay bao lâu? Ý kiến ông (bà) thời hạn vay là? a Dài b Trung bình c Ngắn Đ 12 Lãi suất bao nhiêu? ại Ý kiến ông (bà) lãi suất vay là? ho a Cao b Trung bình c Thấp a Thuận lợi ̣c k 13 Ông (bà) thấy thủ tục cho vay nào? b Bình thường c Phức tạp in 14 Ông (bà) cho biết thời gian chờ đợi giải ngân? b Bình thường c Ngắn h a Dài b Bình thường ́H a Nhiệt tình tê 15 Ơng (bà) cho biết thái độ làm việc cán tín dụng? c Kém nhiệt tình 16 Ông (bà) cho biết tác động vốn vay tới đời sống gia đình? ́ uê a Cải thiện b Khơng thay đổi 17 Ơng (bà) có hài lòng với khoản vốn vay khơng? c Tệ a Hồn tồn hài lòng d Hồn tồn khơng hài lòng b Hài lòng e Khơng có ý kiến c Khơng hài lòng 18 Thời gian trả nợ gia đình vay vốn nào? a Đúng hạn b Chưa đến hạn c Quá hạn 19 Nếu nhu cầu vay vốn lý là: a Lãi suất cao e Đã đủ vốn tự có 78 Đại học Kinh tế H́ b Khơng thích nợ f Thủ tục phức tạp c Lượng tiền vay g Thời gian vay ngắn d gặp rủi ro không trả nợ h Lý khác III Các ý kiến liên quan đến mức độ tiếp cận vốn vay hộ nghèo Hướng dẫn trả lời: đánh dấu X khoanh tròn vào thể mức độ đồng ý ơng/bà từ đến 5, đó: 1= Hồn tồn khơng đồng ý 2= Khơng đồng ý 4= Đồng ý 3= Trung lập 5= Hoàn toàn đồng ý ại Đ 22 Các yếu tố từ phía người dân 22.1 Nhu cầu vay vốn Mức độ đồng ý a Do sản xuất nương rẫy không cần vay vốn b Do từ trước đến dựa vào cộng đồng c Do không quen e ngại vay vốn d Do hai vợ chồng không thống vay vốn e Do khơng thích nợ nần 22.2 Năng lực tiếp cận vay vốn hạn Mức độ đồng ý a Không biết lập kế hoạch sử dụng vốn b Không biết quản lý vốn hiệu c Khơng chủ động tìm vay vốn d Không biết thông tin 23 Các yếu tố từ bên ngồi 23.1 Từ phía tổ chức tín dụng Mức độ đồng ý a Ít có thơng tin việc cho vay vốn b Các thủ tục cho vay phức tạp c Lượng vốn cho vay d Thời gian cho vay ngắn e Lãi suất cao Thái độ phục vụ cán tín dụng khơng nhiệt f tình g Mạng lưới tín dụng 23.2 Sự hỗ trợ tổ chức xã hội (hội nông dân, Mức độ đồng ý phụ nữ ) Chỉ hỗ trợ thủ tục vay, không hỗ trợ việc lập kế a hoạch sản xuất Chỉ quan tâm số lượng người vay, không quan tâm b mục đích sử dụng vốn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG (BÀ)! 5 5 h in ̣c k ho 5 5 ́H tê ́ uê 79 5 5 5 5 ... TIỄN VỀ TIẾP CẬN TÍN DỤNG h CỦA HỘ NGHÈO Ở NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI tê 1.1.Cơ sở lý luận tiếp cận tín dụng hộ nghèo ́H 1.1.2.Khái niệm tín dụng mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo ... nghèo Ngân hàng sách xã hội Chương 2: Thực trạng tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao khả tiếp cậntín dụng hộ nghèo. .. vay vốn NHCSXH huyện Hải Lăng 33 h 2.3.2.Hoạt động tín dụng NHCSXH huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .35 tê 2.4 .Mức độ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội huyện ́H Hải Lăng thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức độ tiếp cận tín dụng của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Mức độ tiếp cận tín dụng của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn