HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

114 32 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

I ĐẠ NG ƯỜ TR ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ PHƯƠNG NHUNG HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỌ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế CK Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Huế, ngày 10 tháng 08 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN CK HỌ LÊ THỊ PHƯƠNG NHUNG H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành cho phép xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tơi xin trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Quý Thầy - Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thời gian học tập q trình nghiên cứu thực luận văn vừa qua Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Văn Hòa, giảng viên hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực luận văn HỌ Tôi xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban Giám đốc anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thu thập thơng tin, số liệu phục vụ nghiên cứu CK Cám ơn hỗ trợ, chia sẽ, động viên, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè người thân suốt trình học tập nghiên cứu Luận văn hồn thành chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế H IN Kính mong q Thầy, Cơ giáo, chun gia, bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục giúp đỡ, đóng góp để luận văn hồn thiện Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN TẾ LÊ THỊ PHƯƠNG NHUNG HU Ế ii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Quảng Trị : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị : Cán GDKH : Giao dịch khách hàng GDV : Giao dịch viên KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHTC : Kế hoạch tài NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM NHTMCP QLKH HỌ CB : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Quản lý khách hàng CK : Quản lý dịch vụ kho quỹ QLRR : Quản lý rủi ro QTTD : Quản trị tín dụng TCHC : Tổ chức hành TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm H IN QL&DVKQ TẾ HU Ế iii I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM CK TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận nghiệp vụ bảo đảm tiền vay .4 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại H IN 1.1.2 Nghiệp vụ bảo đảm tiền vay ngân hàng thương mại 1.1.3 Nội dung công tác bảo đảm tiền vay 12 1.1.4 Các tiêu chí phản ánh kết công tác bảo đảm tiền vay cho vay ngân hàng thương mại 19 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm tiền vay .22 TẾ 1.2 Kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ bảo đảm tiền vay NHTM giới nước .26 1.2.1 Kinh nghiệm số NHTM giới 26 1.2.2 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại nước 29 HU 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho BIDV Quảng Trị .31 Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR Chương 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 33 2.1 Khái quát chung BIDV Quảng Trị 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Chức nhiệm vụ 35 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị 39 2.2 Thực trạng nghiệp vụ bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị 43 2.1.1 Cơ sở pháp lý bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị 43 2.1.2 Tổ chức máy công tác bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị 48 2.1.3 Hoạch định sách bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị .49 2.1.4 Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay .53 HỌ 2.1.5 Giải ngân, tổ chức Bảo đảm tiền vay .57 2.1.6 Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay .59 2.1.7 Kiểm tra, giám sát 61 2.1.8 Giải khiếu nại khách hàng .64 CK 2.2 Đánh giá đối tượng điều tra nghiệp vụ bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị 64 2.2.1 Đánh giá cán BIDV Quảng Trị có liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo H IN đảm tiền vay 65 2.2.2 Đánh giá khách hàng có vay bảo đảm BIDV Quảng Trị 70 2.2.3 So sánh ý kiến đánh giá cán nhân viên khách hàng .73 2.3 Đánh giá chung công tác bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị .75 2.3.1 Thành công .75 TẾ 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .77 Chương 3: MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 81 3.1 Mục tiêu, định hướng hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay BIDV nói HU chung BIDV Quảng Trị nói riêng 81 3.2 Hệ thống giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị 82 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.1 Giải pháp sách, điều kiện bảo đảm tiền vay 82 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB QLKH 82 3.2.3 Giải pháp nguồn thông tin thẩm định 87 3.2.4 Giải pháp phương pháp phương tiện thẩm định 88 3.2.5 Giải pháp quy trình thẩm định 89 3.2.6 Giải pháp tổ chức thẩm định .90 3.2.7 Giải pháp kiểm tra kiểm sốt cơng tác bảo đảm tiền vay 90 3.2.8 Giải pháp QLRR TSBĐ, xử lý TSBĐ giải khiếu nại khách hàng 91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .94 Kết luận .94 Kiến nghị .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 HỌ PHỤ LỤC 101 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN CK NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN H IN TẾ HU Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 35 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.3: Thị phần huy động vốn ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.4: Thị phần dư nợ cho vay ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị giai đoạn 20152017 .43 Bảng 2.6: Các sách, điều kiện bảo đảm tiền vay khách hàng doanh nghiệp BIDV Quảng trị giai đoạn 2015-2017 50 Giá trị TSBĐ tỷ trọng loại TSBĐ BIDV Quảng Trị giai HỌ Bảng 2.7: đoạn 2015-2017 54 Bảng 2.8: Tổng dư nợ cho vay dư nợ cho vay có TSBĐ theo đối tượng BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 .57 CK Bảng 2.9: Số lượng hồ sơ TSBĐ BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 58 Bảng 2.10: Thực trạng công tác thẩm định xử lý TSBĐ BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 59 Tình hình kiểm tra, kiểm sốt cơng tác bảo đảm tiền vay BIDV H IN Bảng 2.11: Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 .63 Bảng 2.12: Đặc điểm CB BIDV Quảng Trị điều tra 65 Bảng 2.13: Kết đánh giá cán BIDV Quảng Trị có liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo đảm tiền vay 66 Đặc điểm khách hàng điều tra 71 Bảng 2.15: Kết đánh giá khách hàng có vay bảo đảm BIDV Quảng Trị TẾ Bảng 2.14: .71 HU Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy hoạt động BIDV Quảng Trị 34 Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp tín dụng có TSBĐ BIDV Quảng Trị .48 CK HỌ H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN 1: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân hàng thương mại ngành công nghiệp đời sớm nhất, ln đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, nơi cung cấp vốn cho kinh tế, cầu nối doanh nghiệp với thị trường, công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế, đồng thời cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Xét chức ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng nghiệp vụ quan trọng bậc tất hoạt động ngân hàng, kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế, nghiệp vụ bảo đảm tiền vay khâu quan trọng quy trình cấp tín dụng, phân nhóm đối tượng khách HỌ hàng theo nhiều tiêu chí khác để có sách bảo đảm tiền vay thích hợp nhóm, đối tượng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, bảo đảm ngân hàng thu hồi phần tồn gốc lãi khách hàng không trả nợ Quy trình nghiệp vụ bảo đảm tiền vay giữ vai trò quan trọng CK việc nâng cao lực cạnh tranh, góp phần việc nâng cao khả đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng thuận tiện Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung, Chi nhánh Quảng H IN Trị nói riêng bốn ngân hàng Nhà nước ln có vị trí đặc biệt kinh tế thị trường vốn tiền tệ Việt Nam Thời gian qua, BIDV lưu ý đến quy trình nghiệp vụ bảo đảm tiền vay, nhiên, thực tế cho thấy, công tác định giá tài sản bảo đảm nợ vay, xử lý tài sản bảo đảm BIDV tồn nhiều bất cập, văn pháp luật liên quan đến tài sản bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm TẾ chồng chéo thiết hụt Trong thời gian từ năm 2014 đến nay, có nhiều trường hợp khơng xử lý tài sản bảo đảm sai sót nghiệp vụ bảo đảm tiền vay, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng hàng tỷ đồng Vì vậy, việc nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện cụ thể lý luận thực tiễn nghiệp vụ HU bảo đảm tiền vay, qua có biện pháp nhằm hồn thiện đòi hỏi xúc BIDV Việt Nam nói chung Chi nhánh Quảng Trị nói riêng Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR - Xây dựng kế hoạch phù hợp thực nghiêm ngặt quy trình kiểm tra nghiệp vụ nhằm phát sai sót có khả dẫn đến rủi ro, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời - Cần tập trung triển khai nghiêm túc, liệt Chỉ thị 07/CT-NHNN NHNN tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật hoạt động tín dụng ngân hàng - Thực thường xun cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định cấp tín dụng pháp luật, NHNN BIDV - Thực đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu, kiến nghị, cảnh báo quan tra, tổ chức kiểm tốn, tổ cơng tác Trụ sở chính,… - Phối hợp chặt chẽ với quan bảo vệ pháp luật, quan chức việc phát xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực tiền tệ ngân hàng để hạn HỌ chế tối đa tổn thất cho khách hàng - Hoàn thiện hình thức biện pháp kiểm tra nhằm bảo đảm phát sớm sai sót, để chấn chỉnh, hạn chế rủi ro chủ quan - Từ kết kiểm tra nghiệp vụ đơn vị kinh doanh cần tổng kết để rút CK kinh nghiệm, qn triệt tồn hệ thống nhằm góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng - Cần thực sách thưởng, phạt nghiêm minh cá nhân H IN đơn vị Đây chế động lực khuyến khích đơn vị, cá nhân làm tốt xử lý đơn vị, cá nhân để xảy rủi ro yếu tố chủ quan làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh uy tín ngân hàng tuỳ theo mức độ vi phạm Có thưởng, phạt nghiêm minh thúc đẩy, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm hoạt động kinh doanh CBNV nghiệp vụ, đơn vị, hạn chế rủi ro, nâng TẾ cao hiệu kinh doanh 3.2.8 Giải pháp QLRR TSBĐ, xử lý TSBĐ giải khiếu nại khách hàng Về vấn đề QLRR TSBĐ xử lý TSBĐ, với mục tiêu tránh tranh chấp pháp lý xảy gây thiệt hại mặt vật chất thời gian cho chi nhánh, Ế 91 HU tác giả đề xuất số giải pháp sau: I ĐẠ NG ƯỜ TR - Trong trình xử lý vấn đề liên quan đến rủi ro TSBĐ, phòng QLRR đầu mối thực cơng tác liên quan đến khách hàng liên hệ với quan chức có liên quan tòa án, thi hành án, quyền địa phương Trong trình này, có vướng mắc, khó khăn từ phía ngân hàng mà nguyên nhân phát sinh từ quy định, quy trình, mẫu biểu hợp đồng chấp cầm cố tài sản, hợp đồng tín dụng hay từ q trình ký kết hợp đồng, phòng QLRR cần có trách nhiệm ghi nhận truyền thơng thức chi nhánh tổ chức buổi truyền thông, buổi trao đổi nghiệp vụ thông qua văn thơng báo nội bộ, cho tồn thể CB liên quan đến cơng tác tín dụng để người có hiểu biết rủi ro xảy từ công tác bảo đảm tiền vay phòng tránh, rút kinh nghiệm cho cơng việc thân - Từ thực tế xử lý rủi ro, nhiều trường hợp tranh chấp phát sinh lỗi soạn HỌ thảo hợp đồng chấp, cầm cố tài sản hay hợp đồng tín dụng có điều khoản, điều kiện không Để giảm thiểu rủi ro này, phận cơng nghệ thơng tin BIDV cần có chương trình hỗ trợ kết xuất hợp đồng sản phẩm cụ thể Đầu vào chương trình thông tin pháp lý khách hàng, thông tin TSBĐ, CK bên chấp, loại sản phẩm vay mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng, có thêm thơng tin mẫu hợp đồng chấp, cầm cố tín dụng theo quy định Hội sở BIDV Đầu chương trình Hợp đồng chấp, cầm cố, H IN Hợp đồng tín dụng, Bảng kê rút vốn, mẫu biểu pháp lý có liên quan theo quy định BIDV Điều góp phần giảm thiểu rủi ro liên quan đến khâu soạn thảo hợp đồng ngân hàng - Bên cạnh khâu soạn thảo, bước quan trọng khơng có ảnh hưởng lớn đến rủi ro bảo đảm tiền vay xác định đủ bên chấp, TẾ bên cầm cố tài sản + Trong trường hợp chấp, cầm cố số tài sản mà giấy tờ đăng ký thể chủ sở hữu ghi tên người xe ô tô, số trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối với trường hợp CB QLKH HU cần tìm hiểu thêm thơng tin nhân khách hàng, phải yêu cầu khách hàng cung cấp giấy xác nhận tình trạng nhân quyền địa phương cấp Ế 92 I ĐẠ NG ƯỜ TR tài liệu chứng minh tài sản riêng để xác định đầy đủ chủ sở hữu tài sản, tránh trường hợp ký kết không đầy đủ đồng sở hữu tài sản, gây tranh chấp pháp lý + Trường hợp nhận tài sản chấp Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình Đối với trường hợp này, việc xác định đầy đủ đối tượng đồng chủ sở hữu tài sản khó khăn nhiều thời gian CB QLKH tiếp nhận hồ sơ TSBĐ cần yêu cầu khách hàng cung cấp xác nhận hộ tịch quan có thẩm quyền thời điểm cấp đất ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm xác định đồng chủ sở hữu tài sản Khi tài liệu xác minh không rõ ràng, CB QLKH thiếu thông tin, nên nhận TSBĐ tài sản bổ sung yêu cầu khách hàng làm thủ tục thay đổi Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình sang Quyền sử dụng đất cấp cho tên chủ thể cụ thể Việc nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao HỌ an tồn cơng tác bảo đảm tiền vay, khâu xử lý TSBĐ Đối với vấn đề giải khiếu nại khách hàng Thiết nghĩ, cần có thống kê trung thực, báo cáo trường hợp, cán bộ, phận bị phản ánh, khiếu nại theo hàng năm để có biện pháp xử lý CB, phận bị phản CK ánh khiếu nại nhiều, với tần suất cao Ngoài ra, nên tăng cường công tác tiếp nhận khiếu nại, nhận đóng góp ý kiến khách hàng cơng tác bảo đảm tiền vay thơng qua đường dây nóng cơng bố thức rộng rãi địa bàn Việc H IN nhằm tăng thêm kết nối khách hàng ngân hàng, khâu kiểm tra giảm sát CB làm công tác bảo đảm tiền vay, nâng cao chất lượng CB thông qua tiếp nhận phản ánh khách hàng TẾ HU Ế 93 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác bảo đảm tiền vay vấn đề trọng tâm, có tính chất định tới chất lượng tín dụng nói riêng hiệu kinh doanh ngân hàng nói chung, đặc biệt bối cảnh chung ngành ngân hàng nước ta mà hoạt động tín dụng chiếm tới 80% hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại Với vai trò giúp ngân hàng thương mại giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu, xử lý nhanh chống, kịp thời hiệu TSBĐ, đưa định phù hợp trường hợp cụ thể, công tác bảo đảm tiền vay đánh giá khâu quan trọng việc định cấp tín dụng ngân hàng Để cơng tác tín dụng có hiệu chất lượng công tác bảo đảm tiền HỌ vay phải bảo đảm Hiện nay, Việt Nam, chất lượng công tác bảo đảm tiền vay vấn đề nhức nhối ngân hàng thương mại BIDV khơng nằm ngồi bối cảnh Do đó, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm tiền vay mục tiêu hàng CK đầu công tác quản trị tín dụng Qua nghiên cứu, tác giả rút số kết luận sau: - Quy trình cơng tác bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị thể rõ H IN ràng qua bước quy trình cấp tín dụng có TSBĐ BIDV Quảng Trị - Chất lượng công tác bảo đảm tiền vay thể qua nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí nguồn thơng tin phục vụ cho cơng tác bảo đảm tiền vay; Nhóm tiêu chí chất lượng CB QLKH; Nhóm tiêu chí quy trình bảo đảm tiền vay; Nhóm tiêu chí tiêu cơng tác bảo đảm tiền vay; Nhóm tiêu chí TẾ Phương pháp thẩm định Phương tiện thẩm định; Căn vào kết nghiên cứu, 06 giải pháp đề xuất gồm: Giải pháp cán thẩm định; Giải pháp nguồn thông tin thẩm định; Giải pháp phương pháp phương tiện thẩm định; Giải pháp quy trình thẩm định; Giải HU pháp tổ chức thẩm định; Giải pháp QLRR TSBĐ, xử lý TSBĐ giải khiếu nại khách hàng nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm tiền vay Ế 94 I ĐẠ NG ƯỜ TR Kiến nghị Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ quản lý vĩ mô kinh tế thông qua pháp luật, sách mà NHTM lại chủ thể kinh tế nên chịu ảnh hưởng định quản lý Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng cơng tác bảo đảm tiền vay Chính phủ cần phải hồn thiện mơi trường pháp lý hoạt động ngân hàng bảo đảm minh bạch, rõ ràng, tranh chồng chéo mâu thuẫn lỗi thời Kiến nghị liên quan đến vấn đề quản lý dân cư: Phải nên quy hoạch hệ thống liệu điện tử quốc gia dân cư có hộ thường trú địa phương, tra cứu nhân thân chủ thể có quan hệ dân với ngân hàng Có thể tốn nhiều thời gian tiền bạc để thực kiến nghị này, nhiên tác giả kiến nghị để tương lai không xa, ngân hàng hay HỌ quan cơng quyền tra cứu hồ sơ điện tử chủ thể xác lập quan hệ với vòng vài phút đồng hồ Và nay, vấn đề cấp bách trước mắt mà ngân hàng thương mại gặp phải vướng mắc trình nhận tài sản bảo đảm tiền vay CK vấn đề nhận Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình Theo Khoản 2, Điều 212, Bộ Luật dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015: “Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung thành viên gia đình H IN thực theo phương thức thỏa thuận Trường hợp định đoạt tài sản bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản nguồn thu nhập chủ yếu gia đình phải có thỏa thuận tất thành viên gia đình người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác [15, 49-50]” Theo Khoản 29, Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013: “Hộ TẾ gia đình sử dụng đất người có quan hệ nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, theo quy định pháp luật nhân gia đình, sống chung có quyền sử dụng đất chung thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất [14, 3]” HU Như thấy, khó cho ngân hàng việc xác định đầy đủ xác chủ sở hữu tài sản trường hợp Quyền sử dụng đất cấp cho hộ Ế 95 I ĐẠ NG ƯỜ TR gia đình, quan hệ nhân huyết thống hộ gia đình nhiều hệ phức tạp, khó xác định Thường ngân hàng chủ yếu xác định chủ hộ gia đình, vợ/chồng chủ hộ gia đình, hộ gia đình, gây rủi ro cho ngân hàng xử lý tài sản Thực tế tỉnh Quảng Trị, có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ơng A, ông A lại có hộ thường trú gia đình nhiều hệ bao gồm cha mẹ, vợ/chồng, anh/chị, Việc ngân hàng xác nhận đầy đủ chủ sở hữu tài sản để ký kết Hợp đồng chấp tài sản khó khăn nhiều thời gian xác nhận Bản thân tác giả kiến nghị vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên liệt kê đầy đủ rõ ràng tất chủ sở hữu tài sản, khơng ghi cụm từ sử hữu chung, gây khó khăn việc xác định đầy đủ xác chủ sở hữu tài HỌ sản, từ gây nên rủi ro cho chủ thể có quan hệ dân Thực tế ghi nhận có nhiều ngân hàng xử lý tài sản xử lý thời điểm ký kết Hợp đồng chấp không xác định đủ thành viên hộ gia đình, ký thiếu thành viên dẫn đến tranh chấp kiện tụng, tiêu tốn nhiều CK thời gian tiền bạc ngân hàng Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Xây dựng hồn thiện hành lang pháp lý, tạo mơi trường thơng thống an H IN tồn cho hoạt động tín dụng - NHNN cần phối hợp với quan hữu quan xây dựng văn bản, quy phạm luật (như Nghị định, Thông tư, văn hướng dẫn…) hướng dẫn cụ thể Luật ngân hàng, đặc biệt điều thấy khó khăn, vướng mắc q trình thực Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán ngân TẾ hàng cơng tác thẩm định, NHNN cần có quy định cụ thể công tác thẩm định, quyền hạn trách nhiệm cán thực thẩm định - Nên xây dựng hành lang pháp lý vững hoạt động kinh doanh ngân hàng Tránh trường hợp ban hành sách để sửa đổi sách cũ HU điều gây khó khăn cho ngân hàng việc thích ứng Ế 96 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Nhanh chóng hồn chỉnh ổn định sách vĩ mơ góp phần làm thơng thống kinh tế, tạo sở cho ổn định phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng - Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Trong q trình thẩm định, thơng tin vấn đề cần thiết quan trọng NHNN đầu mối thu thập thông tin cung cấp cho NHTM, giúp họ có nhận định đúng, chuẩn xác, có sở thẩm định trước tài trợ vốn cho doanh nghiệp Cần thiết phải cải tiến chế làm việc trung tâm sau: - Bắt buộc NHTM thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia vào CIC như: cung cấp thường xuyên, kịp thời biến động số dư (tiền gửi, tiền vay) khách hàng, đáp ứng yêu cầu thơng tin cập nhật, xác; cung cấp hồ sơ kinh tế doanh nghiệp đầy đủ, thường xuyên định kỳ bảo đảm doanh nghiệp HỌ phân tích tình hình tài chính, đánh giá lực sản xuất kinh doanh - Đa dạng hóa thơng tin đầu ra, thực nghiệp vụ phân tích, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, tài CK sản chấp Đánh giá khách hàng theo tiêu dư nợ, quan hệ tín dụng, từ có thơng tin đầu chất lượng, phục vụ tích cực cho cơng tác thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định H IN - Nhằm nâng cao trách nhiệm việc cung cấp thông tin chất lượng nguồn thông tin, cần thành lập công ty tư vấn chuyên mua, bán thông tin Tách biệt vai trò quản lý Nhà nước, ngân hàng vai trò kinh doanh thơng tin tín dụng cơng ty tư vấn - NHNN cần phải có phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Bộ ngành liên quan TẾ để xây dựng hệ thống tiêu thức phân loại doanh nghiệp thống Từ thiết lập quan hệ ràng buộc vào chế độ ưu đãi, cho vay hợp lý doanh nghiệp Tránh tình trạng doanh nghiệp ngân hàng lại xếp loại khác gây khó khăn cho cơng tác thẩm định, xét duyệt cho vay vốn đầu tư Ế 97 HU công tác quản lý I ĐẠ NG ƯỜ TR - NHNN cần phải giảm giá thông tin hợp lý để khuyến khích NHTM mạnh dạn khai thác thơng tin nguồn khác : ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ quốc tế (nếu có), nhằm giảm áp lực tài cho NHTM vốn cần thông tin với số lượng lớn Thiết nghĩ nguồn thơng tin mà CIC có NHTM cung cấp cách miễn phí, nên NHTM cần, NHNN quy định giá mức chấp nhận điều hợp lý - Có sách chủ trương nhằm phát triển hệ thống công ty thông tin tín dụng tư nhân Hiện nay, nhu cầu thơng tin khách hàng NHTM lớn đa dạng nhiều so với nghiệp vụ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Các NHTM khơng muốn thông tin vay trả nợ khách hàng mà muốn biết mức độ tín nhiệm khách hàng đến đâu Thực tế, quy trình cho vay HỌ khách hàng, phân khúc doanh nghiệp vừa nhỏ, ngân hàng phải đổ cơng sức vào nhiều để có thơng tin cần thiết khách hàng Chính vậy, NHNN cần tạo điều kiện để phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân nhằm tạo cạnh tranh, chia hợp lý thị trường thông tin tín dụng CK H IN TẾ HU Ế 98 TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV Quảng Trị, Các báo cáo kết hoạt động; BIDV Việt Nam, Quy định số 8955/QĐ-QLTD ngày 31/12/2014 giao dịch bảo đảm; BIDV Việt Nam, Quyết định số 6127/QĐ-BIDV ngày 13/08/2015 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định số 8955/QĐ-QLTD ngày 31/12/2014 giao dịch bảo đảm BIDV; BIDV Việt Nam, Quy định số 8956/QĐ-QLTD ngày 31/12/2014 trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực giao dịch bảo đảm Quyết định sửa đổi, bổ sung số 6128/QĐ-BIDV ngày 13/08/2015, số 11314/QĐ-BIDV ngày 30/12/2016, số 3359/QĐ-BIDV ngày 31/05/2017; BIDV Việt Nam, Quy định chức nhiệm vụ phòng tổ chi HỌ nhánh BIDV Chính phủ, Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng; Chính phủ, Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt CK động NHTM; Chính phủ, Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng; Chính phủ, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Giao dịch bảo đảm ngày 29/12/2006; 10 Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê; 11 H IN Trương Quốc Cường, TS Đào Minh Phúc, TS.Nguyễn Đức Thắng (2010), TẾ Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Lý luận thực tiễn, NXB trị quốc gia; 12 Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế Quốc dân; HU 13 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính; Ế 99 Nguyễn Minh Kiều (2009), Hướng dẫn thực hành tín dụng thẩm định tín I ĐẠ NG ƯỜ TR 14 dụng ngân hàng thương mại, NXB Thống kê; 15 Võ Thị Như Ánh (2014), Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; 16 Quốc Hội, Bộ luật dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 17 Quốc Hội, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; 18 Quốc Hội, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 19 Quốc Hội, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ngày 24/05/1990 CK HỌ H IN TẾ HU Ế 100 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ BIDV QUẢNG TRỊ Xin chào Anh (Chị)! Tôi tên Lê Thị Phương Nhung, Hiện nay, thực đề tài luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị” Mong anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Tất câu trả lời anh/Chị có có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài Tơi mong nhận cộng tác nhiệt tình anh/chị Họ tên: Phòng công tác: I Hướng dẫn trả lời HỌ Anh chị vui lòng đánh dấu (X) vào câu trả lời biết thông tin đánh giá công tác bảo đảm tiền vay, theo mức lựa chọn tương ứng với ý kiến đánh giá/phát biểu sau: Hồn tồn khơng Khơng đồng đồng ý ý Bảng khảo sát STT I Phát biểu Trung lập/Khơng có đồng ý Mức độ đánh giá Nguồn thông tin phục vụ công tác bảo đảm tiền vay TẾ tìm kiếm khai thác nguồn thơng tin thẩm định Ngân hàng cung cấp thông tin có độ xác cao, đáng tin cậy Ế 101 HU Hoàn toàn Đồng ý ý kiến Ngân hàng có chủ động việc H IN II CK Ngân hàng cung cấp thông tin I ĐẠ NG ƯỜ TR cách đầy đủ II Chất lượng cán QLKH Cán QLKH có chun mơn phù hợp Cán QLKH có kinh nghiệm III Cán QLKH có thái độ nghiêm túc cơng tác thẩm định TSBĐ Quy trình thẩm định Quy trình thẩm định quy định thống toàn hệ thống Ngân hàng 11 Quy trình thẩm định chặt chẽ tạo khả giám sát cao Chỉ tiêu thẩm định CK IV cách khoa học, hợp lý HỌ 10 Quy trình thẩm định xây dựng Các tiêu thẩm định đầy đủ (định tính, định lượng, rủi ro) Các tiêu thẩm định sử dụng cách hợp lý (linh hoạt với đặc điểm khoản vay) 13 V Các tiêu thẩm định tính tốn xác Phương pháp thẩm định Phương pháp thẩm định tiên tiến, đại, phù hợp với xu phát triển Phương pháp thẩm định áp dụng mang lại hiệu cao (độ xác, tính chặt chẽ) Ế 102 HU 15 TẾ 14 H IN 12 Phương tiện thẩm định I ĐẠ NG ƯỜ TR VI 16 17 VII 18 19 20 Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định đẩy đủ (máy tính, phần mềm, ) Phương tiện hỗ trợ cơng tác thẩm định đại Chất lượng công tác thẩm định TSBĐ Công tác thẩm định ngân hàng đạt hiệu cao Hợp đồng cho vay ngân hàng định nhanh chóng xác Chất lượng khoản vay ngân hàng bảo đảm HỌ CK Xin chân thành cám ơn đóng góp ý kiến Anh/Chị! Kính chúc Anh/Chị sức khỏe thịnh vượng H IN TẾ HU Ế 103 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ Xin chào Anh (Chị)! Tôi tên Lê Thị Phương Nhung, Hiện nay, thực đề tài luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị” Mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Tất câu trả lời Anh/Chị có có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài Tơi mong nhận cộng tác nhiệt tình Anh/Chị Họ tên: ‫ٱ‬Nam Giới tính: ‫ٱ‬Nữ ịTr Đối tượng vay vốn có bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Cá nhân ‫ٱ‬ HỌ Doanh nghiệp ‫ٱ‬ Đơn vị công tác/địa cư trú: III Hướng dẫn trả lời Anh chị vui lòng đánh dấu (X) vào câu trả lời biết thông tin CK đánh giá công tác bảo đảm tiền vay, theo mức lựa chọn tương ứng với ý kiến đánh giá/phát biểu sau: Không đồng đồng ý ý IV Bảng khảo sát I lập/Khơng có Hoàn toàn Đồng ý đồng ý ý kiến Phát biểu Mức độ đánh giá Nguồn thông tin phục vụ công tác bảo đảm tiền vay Ngân hàng có chủ động việc tìm kiếm khai thác nguồn thông tin Ế 104 HU Trung TẾ STT H IN Hồn tồn khơng TR I ĐẠ NG ƯỜ thẩm định Ngân hàng cung cấp thơng tin có độ xác cao, đáng tin cậy Ngân hàng cung cấp thông tin cách đầy đủ II Chất lượng cán QLKH Cán QLKH có chun mơn phù hợp Cán QLKH có kinh nghiệm III Chất lượng công tác thẩm định TSBĐ Công tác thẩm định ngân hàng đạt hiệu cao Hợp đồng cho vay ngân hàng định nhanh chóng xác Chất lượng khoản vay ngân CK 10 công tác thẩm định TSBĐ HỌ Cán QLKH có thái độ nghiêm túc hàng bảo đảm H IN -Xin chân thành cám ơn đóng góp ý kiến Quý Anh/Chị! Kính chúc Quý Anh/Chị sức khỏe thịnh vượng TẾ HU Ế 105 ... nghiệp vụ bảo đảm tiền vay ngân hàng thương mại; - Đánh giá thực trạng nghiệp vụ bảo đảm tiền vay BIDV Quảng Trị giai HỌ đoạn 201 5-2 017; - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm. .. Chính lý đó, tơi chọn đề tài “HỒN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên... Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Quảng Trị : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị : Cán GDKH : Giao dịch khách hàng GDV : Giao dịch viên KHCN : Khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ, HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn