Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

141 27 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU THẢO ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH in ̣c k ho h CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mà SỐ: 83 40 410 ́H tê ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đ ại Nguyễn Thị Thu Thảo h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, trước tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo hướng dẫn Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đức Tính, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhánh toàn thể đồng nghiệp Đ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, nhiệt tình giúp ại đỡ, hỗ trợ cung cấp cho số liệu cần thiết kiến thức quý giá để tơi có ho thể hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh ̣c k tôi, động viên khích lệ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn! in Huế, ngày tháng năm 2018 h Tác giả luận văn ́H tê ́ uê Nguyễn Thị Thu Thảo ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU THẢO Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83 40 410 Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu NHPT Việt Nam – CN Quảng Bình đơn vị trực thuộc NHPT Việt Nam, thực nhiệm vụ TDĐT Nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Bình Trong năm qua CN Quảng Bình thẩm định cho vay DA địa bàn, nhiều Đ ại DA phát huy hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, cơng tác TĐTC DA bộc lộ nhiều hạn chế: số DA TĐTC thiếu xác nên q trình triển khai khơng cân đối vốn chủ sở hữu tham gia góp vốn ho theo kết thẩm định, hiệu DA thấp so với phương án khả thi ̣c k tính tốn xử lý tài sản khơng đủ bù đắp phần gốc lãi làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng hiệu sử dụng vốn TDĐT Xuất phát từ tính cấp thiết in vấn đề này, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện cơng tác thẩm định tài dự h án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi ́H tê nhánh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng ́ uê - Đối tượng nghiên cứu: công tác TĐTC dự án vay vốn TDĐT NHPT Việt Nam – CN Quảng Bình - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành thông qua hai bước nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Các kết nghiên cứu kết luận - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thẩm định tài DA vay vốn TDĐT Nhà nước NHPT - Phân tích, đánh giá thực trạng thẩm định tài DA vay vốn tín TDĐT Nhà nước NHPT Việt Nam – CN Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài DA vay vốn TDĐT Nhà nước NHPT Việt Nam – CN Quảng Bình iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài CN Chi nhánh CVĐT Cho vay đầu tư DA Dự án DAĐT Dự án đầu tư ĐTPT Đầu tư phát triển HĐTD Hợp đồng tín dụng KT-XH Kinh tế - xã hội NHPT Ngân hàng Phát triển NSNN Ngân sách Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh ại Đ BCTC ho Tín dụng đầu tư TĐTC Thẩm định tài TDXK Tín dụng xuất TMĐT in ̣c k TDĐT Tổng mức đầu tư h Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động ́H tê TSDH ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x PHẦN I – MỞ ĐẦU Đ Tính cấp thiết đề tài ại Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .2 Mục tiêu nghiên cứu ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn in PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 h CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH tê DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ́H 1.1 Tổng quan Tín dụng đầu tư Nhà nước ́ uê 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu tư Nhà nước 1.1.2 Đặc điểm Tín dụng đầu tư Nhà nước 1.1.3 Vai trò Tín dụng đầu tư Nhà nước .7 1.2 Tổng quan dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư .8 1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư 1.2.3 Nội dung dự án đầu tư 10 1.2.4 Phân loại dự án đầu tư 10 1.3 Thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư 11 1.3.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 11 v Đại học Kinh tế Huế 1.3.2 Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 12 1.3.3 Khái quát thẩm định tài dự án đầu tư .12 1.3.4 Mục tiêu tiêu chí đánh giá kết thẩm định tài dự án đầu tư.14 1.3.5 Nội dung thẩm định tài dự án đầu tư 16 1.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến thẩm định tài DA đầu tư 27 1.4 Kinh nghiệm thẩm định tài dự án số ngân hàng thương mại nước 30 1.4.1 Kinh nghiệm thẩm định tài dự án Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 30 1.4.2 Kinh nghiệm thẩm định dự án Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Đ Phát triển Việt Nam 31 ại 1.4.3 Bài học kinh nghiệm .32 ho CHƯƠNG - THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN ̣c k TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .33 in 2.1 Tổng quan Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 33 h 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 tê 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức .34 ́H 2.1.3 Một số kết hoạt động cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .37 ́ 2.2 Quy trình thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 41 2.2.1 Phân giao nhiệm vụ cho phòng, phận liên quan 41 2.2.2 Quy trình thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư 42 2.3 Thực trạng thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 45 2.3.1 Thẩm định tổng mức đầu tư 45 2.3.2 Thẩm định phương án tài trợ dự án đầu tư 46 2.3.3 Thẩm định lợi ích chi phí, dòng tiền dự án 47 vi Đại học Kinh tế Huế 2.3.4 Thẩm định tỷ suất chiết khấu dự án 50 2.3.5 Thẩm định hiệu tài dự án 50 2.3.6 Thẩm định khả trả nợ dự án .51 2.3.7 Thẩm định dự án điều kiện rủi ro 52 2.3.8 Thẩm định tài dự án Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 53 2.4 Đánh giá thực trạng thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 58 2.4.1 Đánh giá mức độ xác, tồn diện nội dung kết luận thẩm định tài Đ dự án 58 ại 2.4.2 Đánh giá thời gian thẩm định tài dự án 61 ho 2.4.3 Đánh giá chi phí thẩm định tài dự án 62 ̣c k 2.4.4 Đánh giá tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu .62 2.4.5 Đánh giá tỷ lệ nợ xấu dự án 64 in 2.5 Kết phân tích, đánh giá cơng tác thẩm định tài dự án vay vốn tín h dụng đầu tư NHPT Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 65 tê 2.5.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 65 ́H 2.5.2 Kết điều tra đánh giá, phân tích kết điều tra 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH ́ uê DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 77 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 77 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2020 77 3.1.2 Định hướng công tác thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 77 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 78 vii Đại học Kinh tế H́ 3.2.1 Hồn thiện nội dung thẩm định tài dự án đầu tư 78 3.2.2 Áp dụng linh hoạt phương pháp thẩm định tài dự án 89 3.2.3 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thẩm định 90 3.2.4 Cần nâng cao nhận thức vai trò thẩm định tài dự án 92 3.2.5 Hoàn thiện tổ chức thẩm định chi nhánh 94 3.2.6 Nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán thẩm định 96 3.2.7 Quan tâm đầu tư cho công tác thẩm định 98 3.2.8 Tổ chức đánh giá chất lượng thẩm định dự án sau đầu tư 99 PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 Đ 3.1 KẾT LUẬN 101 ại 3.2 KIẾN NGHỊ 102 ho TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 ̣c k PHỤ LỤC 105 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG h NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + in BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG ́H XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN tê BẢN GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực .36 Bảng 2.2: Kết cho vay đầu tư .37 Bảng 2.3: Kết thu nợ tín dụng đầu tư 38 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ 39 Bảng 2.5: Tình hình nợ hạn 40 Bảng 2.6: Nợ gốc hạn theo ngành nghề, lĩnh vực 41 Bảng 2.7: Tổng hợp kết thẩm định sơ dự án 44 Bảng 2.8: Tổng hợp kết thẩm định thức dự án 45 Bảng 2.9: Tổng hợp kết phê duyệt tài trợ vốn cho dự án 43 Đ Bảng 2.10: Thẩm định Tổng mức đầu tư 46 ại Bảng 2.11: Thẩm định Phương án tài trợ vốn dự án đầu tư 47 ho Bảng 2.12: Thẩm định Lợi ích – Chi phí dự án đầu tư .47 Bảng 2.13 Thống kê dự án có nguy gặp rủi ro 53 ̣c k Bảng 2.14: Thẩm định dự toán vốn đầu tư 59 Bảng 2.15 Thời gian thẩm định trung bình dự án 61 in Bảng 2.16 Chi phí thẩm định .62 h Bảng 2.17 Thống kê phân loại DA NHPT Việt Nam – CN Quảng Bình 63 tê Bảng 2.18: Tỷ lệ nợ hạn cho vay đầu tư 64 ́H Bảng 2.19 Đối tượng tham gia điều tra 66 Bảng 2.20 Kết điều tra nội dung thẩm định tài .67 ́ uê Bảng 2.21 Kết điều tra thẩm định tổng mức đầu tư .67 Bảng 2.22 Kết điều tra nội dung thẩm định phương án tài trợ vốn 68 Bảng 2.23 Kết điều tra nội dung thẩm định lợi ích, chi phí, dòng tiền .69 Bảng 2.24 Kết điều tra nội dung thẩm định tỷ suất chiết khấu 69 Bảng 2.25 Kết điều tra nội dung thẩm định hiệu tài .70 Bảng 2.26 Kết điều tra nội dung thẩm định khả trả nợ 71 Bảng 2.27 Kết điều tra nội dung thẩm định dự án điều kiện rủi ro 72 Bảng 2.28 Kết điều tra điều kiện thực thẩm định tài .72 Bảng 2.29 Kết điều tra yếu tố tác động đến thẩm định tài 74 Bảng 2.30 Kết điều tra đánh giá chung chất lượng thẩm định tài 75 ix Đại học Kinh tế Huế Nhận định 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,8 Nhận định 4 3 3 3 5 3 3,6 Nhận định 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3,9 Chỉ tiêu I.D 4,0 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5 Nhận định 11 5 Chỉ tiêu I.E 3 4 4 3 4 3,9 4 4 4 4 3,9 ại Đ Nhận định 10 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4 5 Nhận định 13 4 3 4,2 4 4 4 4 4 4,2 4 4 4 3,8 ̣c k ho Nhận định 12 Chỉ tiêu I.G 3,9 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 3,8 in 4 4 4 4 4 4 4 3,8 Nhận định 15 4 3 5 4 5 4 3 5 3,9 3,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,5 4,5 3,5 4,0 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 5,0 4 3 4 4 Nhận định 17 3 4 4 4 3 4 4 3,7 4 3 3 4 3,8 uê Chỉ tiêu II ́H Nhận định 16 3,8 tê Chỉ tiêu I.H h Nhận định 14 3,4 3,7 3,1 3,4 3,0 3,4 3,0 3,1 3,3 3,6 3,3 3,4 3,7 3,4 3,7 3,1 3,4 3,6 3,1 3,3 3,3 3,7 3,3 3,0 2 3 3 Nhận định 19 4 2 4 Nhận định 20 3 3 3 120 ́ Nhận định 18 3,4 3 4 3,0 4 4 4 3,2 2 3 2 3 2,5 Đại học Kinh tế Huế Nhận định 21 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3,5 Nhận định 22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3,7 Nhận định 23 3 3 3 5 3,8 Nhận định 24 3 4 4 5 5 4 3 4 3 3,8 4,0 3,3 3,3 4,0 3,3 3,7 3,3 3,3 4,0 3,0 4,3 3,7 3,0 3,3 4,0 3,7 3,7 3,0 3,3 3,3 4,0 3,3 3,7 3,7 Đ Chỉ tiêu III 3 4 Nhận định 26 4 4 Nhận định 27 3 3 4 4 4 4 4 3,9 3 4 3 4 3 4 4 3,6 4 2 4 3 4 3,2 3,3 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 3,7 4,3 4,0 4,0 4,7 4,0 4,3 4,0 4,0 3,0 4,7 3,7 4,3 4,0 4,7 4,0 3,7 3,7 4 4 4 Nhận định 29 3 4 4 Nhận định 30 4 4 4 4 4 4 4 4 3,8 4 4 4 5 3 4,0 4 5 4 4 4 4,1 h 4,0 in Nhận định 28 ̣c k Chỉ tiêu IV ho ại Nhận định 25 3,6 ́ uê ́H tê (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 121 Đại học Kinh tế Huế BẢNG 03 XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Chỉ tiêu khảo sát Mức Mức Mức Mức Mức Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Đ Chỉ tiêu I 0% 8,3% 16,7% 18 75,0% 0,0% 3,7 Nhận định 0% 0,0% 12,5% 17 70,8% 16,7% 4,0 Nhận định 0% Nhận định 0% ̣c k 3,7 ho Nhận định 3,8 ại Chỉ tiêu I.A Điểm trung bình 0,0% 10 41,7% 14 58,3% 0,0% 3,6 16,7% 25,0% 14 58,3% 0,0% 3,4 in Chỉ tiêu I.B 0,0% Nhận định 0% 0,0% 29,2% 17 70,8% 0,0% 3,7 15 37,5% 0,0% 3,4 Nhận định 0% 0,0% ́H 0% tê h Nhận định 3,5 20,8% 19 79,2% 0,0% 3,8 Nhận định 0% 0,0% 14 58,3% 20,8% 20,8% 3,6 Nhận định 0% 0,0% 25,0% 16,7% 3,9 Chỉ tiêu I.C 62,5% 3,8 ́ uê 14 58,3% 3,9 Chỉ tiêu I.D 122 Đại học Kinh tế Huế Nhận định 10 0% 8,3% 25,0% 37,5% 29,2% 3,9 Nhận định 11 0% 0,0% 29,2% 12 50,0% 20,8% 3,9 4,2 Chỉ tiêu I.E 0% 0,0% 8,3% 16 66,7% 25,0% 4,2 Nhận định 13 0% 0,0% 37,5% 12 50,0% 12,5% 3,8 Nhận định 14 0% ại Chỉ tiêu I.G Đ Nhận định 12 Nhận định 15 0% 0 3,8 29,2% 15 62,5% 8,3% 3,8 37,5% 37,5% 25,0% 3,9 ho 0,0% Nhận định 16 0% Nhận định 17 0% 3,8 0,0% 0,0% 37,5% 13 54,2% 8,3% 3,7 37,5% 10 41,7% 20,8% 3,8 3,4 h Chỉ tiêu II in ̣c k Chỉ tiêu I.H 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 3,0 ́H 0% 25,0% 12 Nhận định 19 0% 33,3% 16,7% 12 50,0% 0,0% 3,2 Nhận định 20 0% 12 50,0% 12 50,0% 0,0% 0,0% 2,5 Nhận định 21 0% 0,0% 11 45,8% 13 54,2% 0,0% 3,5 Nhận định 22 0% 0,0% 33,3% 16 66,7% 0,0% 3,7 Nhận định 23 0% 0,0% 11 45,8% 29,2% 25,0% 3,8 Nhận định 24 0% 0,0% 37,5% 10 41,7% 20,8% 3,8 ́ 123 uê tê Nhận định 18 Đại học Kinh tế Huế 3,6 Chỉ tiêu III Nhận định 25 0% 0,0% 20,8% 16 66,7% 12,5% 3,9 Nhận định 26 0% 0,0% 10 41,7% 14 58,3% 0,0% 3,6 Nhận định 27 0% 20,8% 10 41,7% 37,5% 0,0% 3,2 4,0 0,0% 16,7% 20 83,3% 0,0% 3,8 0,0% 25,0% 13 54,2% 20,8% 4,0 ho Nhận định 28 0% Nhận định 29 0% ại Đ Chỉ tiêu IV Nhận định 30 0% 12,5% 16 66,7% 20,8% 4,1 0,0% h in ̣c k (Nguồn: Tổng hợp tác giả) ́ uê ́H tê 124 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 03: BẢNG TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐVT: triệu đồng Thuế Sau thuế VAT 2.603,0 28.632,5 1.684,7 CP xây dựng Trớc thuế 26.029,6 CP thiết bị 16.846,7 Chi phí đền bù giải phóng mặt 7.311,0 CP quản lý dự án 2.423,3 242,3 2.665,6 CP tư vấn đầu tư xây dựng 2.220,1 222,0 2.442,1 Chi phí khác 1.267,1 45,1 5.312,2 STT Khoản mục chi phí 7.311,0 Đ Trong đó: Lãi vay thời gian XD 816,5 ại Vốn lưu động SX ban đầu 4.000,0 Chi phí dự phòng ho 18.531,4 ̣c k Tổng cộng 3.936,9 393,7 4.330,6 60.034,7 5.190,8 69.225,4 (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) h in ́H tê ́ uê 125 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LUC 04: BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐVT: triệu đồng TT 26.030 Thời gian khấu hao 12 Năm trích khấu hao 10 11 12 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 ại 12 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 16.847 12 - Phân bổ CP khác CP dự phòng vào CP TB 40% 6.863 12 Chi phí khác Chi phí dự phòng 3.937 Tổng 60.035 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 h Chi phí thiết bị 858 in 858 ̣c k 10.295 ho - Chi phí xây dựng Phân bổ CP khác CP dự phòng vào CP XD 60% Nguyên giá (trước thuế) Đ Hạng mục uê ́H tê 13.222 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 5.003 ́ (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 126 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 05: BẢNG TÍNH CHI PHÍ LÃI VAY L·i suÊt Tổng mức đầu tư DA (tríc thuÕ): - Vốn vay NHPT (66% TMĐT): - Vốn huy động khác (0% TMĐT): - Vốn chủ sở hữu (34% TMĐT): 60.034,65 39.577,40 0,00 20.457,25 triƯu ®ång triệu đồng triệu đồng triệu đồng r = 8,55% 8,00% 8,36% Vốn vay Ngân hàng Phát triển: D nợ ĐK ại Đ Năm Năm XD Năm KD1 Năm KD2 Năm KD3 Năm KD4 Năm KD5 Năm KD6 Năm KD7 Năm KD8 Năm KD9 Cộng: D nợ BQ 19.789 38.077 34.291 29.719 25.147 20.575 16.003 11.430 6.858 2.286 h in ̣c k ho 39.577 36.577 32.005 27.433 22.861 18.289 13.717 9.144 4.572 D nợ CK 39.577 36.577 32.005 27.433 22.861 18.289 13.717 9.144 4.572 Đơn vị tính: Triệu đồng Lãi phải LS trả 8,55% 1.692 8,55% 3.256 8,55% 2.932 8,55% 2.541 8,55% 2.150 8,55% 1.759 8,55% 1.368 8,55% 977 8,55% 586 8,55% 195 17.457 (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) ́H tê ́ uê 127 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 06: BẢNG TÍNH CHI PHÍ GIÁ THÀNH HÀNG NĂM Yếu tố chi phí Năm 65% Hệ số phát huy công suất (%) I Chi phí biến đổi Đơn vị tính: Triệu đồng Chi phí giá thành hàng năm Năm Năm Năm Năm Năm 75% 85% 100% 100% 100% 14.507,0 16.052,1 17.597,2 19.914,8 19.914,8 19.914,8 Chi phí nguyên vật liệu 8.036,9 9.273,3 - NVL (m3) 1.614,6 1.863,0 2.111,4 2.484,0 2.484,0 2.484,0 - NVL phụ (tấn) 4.826,3 5.568,8 6.311,3 7.425,0 7.425,0 7.425,0 - Điện, nớc 1.049,1 1.210,4 1.371,8 1.613,9 1.613,9 1.613,9 547,0 631,1 715,3 841,5 841,5 841,5 CP nhân công 4.493,3 4.497,8 4.502,3 4.509,0 4.509,0 4.509,0 - Tiền lương 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 864,0 864,0 864,0 864,0 864,0 864,0 29,3 33,8 38,3 45,0 45,0 45,0 293,4 338,5 383,6 451,4 451,4 451,4 208,0 240,0 272,0 320,0 320,0 320,0 1.929,5 2.270,0 2.270,0 2.270,0 11.133,9 10.810,2 10.419,3 10.028,4 9.637,4 9.246,5 - Dầu (lít) ại Đ - BHXH, BHYT, BHTN, KPC CP sa chữa, bảo dỡng Lãi vay vốn lu động 1.475,5 1.702,5 h II Chi phí cố định in CP SX chung trực tiếp ̣c k ho - Bảo hộ lao động 10.509,8 12.364,4 12.364,4 12.364,4 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Khấu hao TSCĐ 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 Chi phí quản lý 1.384,0 1.384,0 1.384,0 1.384,0 1.384,0 1.384,0 Lãi vay vốn cố định 3.255,6 2.931,9 2.541,0 2.150,1 1.759,1 1.368,2 - Vay NHPT 3.255,6 2.931,9 2.541,0 2.150,1 1.759,1 1.368,2 Chi phí bán hàng 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 Chi phí khác 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 ́H tê Sửa chữa thường xuyên ́ uê - Vay NHTM Tổng CP giá thành hàng năm 25.640,9 26.862,3 28.016,4 29.943,1 29.552,2 29.161,3 127 Đại học Kinh tế Huế Hệ số phát huy công suất (%) Năm 11 Chi phí giá thành hàng năm Năm Năm Năm 10 Năm 11 12 13 14 15 I Chi phí biến đổi 100% 100% Yếu tố chi phí 100% 100% 100% Năm 12 16 100% Chi phí nguyên vật liệu 19.914,8 19.914,8 19.914,8 19.914,8 19.914,8 19.914,8 - NVL (m3) 12.364,4 12.364,4 12.364,4 12.364,4 12.364,4 12.364,4 - NVL phụ (tấn) 2.484,0 2.484,0 2.484,0 2.484,0 2.484,0 2.484,0 - Điện, nước 7.425,0 7.425,0 7.425,0 7.425,0 7.425,0 7.425,0 - Dầu (lít) 1.613,9 1.613,9 1.613,9 1.613,9 1.613,9 1.613,9 841,5 841,5 841,5 841,5 841,5 841,5 4.509,0 4.509,0 4.509,0 4.509,0 4.509,0 4.509,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 864,0 864,0 864,0 864,0 864,0 864,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 451,4 451,4 451,4 451,4 451,4 451,4 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 2.270,0 2.270,0 2.270,0 2.270,0 2.270,0 2.270,0 h 8.073,7 7.878,3 CP nhân công ại Đ - Tiền lương - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ho - Bảo hộ lao động CP sửa chữa, bảo dưỡng II Chi phí cố định Sửa chữa thường xuyên in CP SX chung trực tiếp ̣c k Lãi vay vốn lưu động 8.855,6 8.464,7 tê 1.000,0 1.000,0 Chi phí quản lý 5.002,9 5.002,9 Lãi vay vốn cố định 1.384,0 - Vay NHPT - Vay NHTM 1.000,0 7.878,3 1.000,0 1.000,0 1.000,0 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 1.384,0 1.384,0 1.384,0 1.384,0 1.384,0 977,3 586,4 195,5 977,3 586,4 195,5 Chi phí khác 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 Tổng CP giá thành hàng năm 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 ́H Khấu hao TSCĐ 7.878,3 ́ uê Chi phí bán hàng (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 128 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 07: BẢNG TÍNH DOANH THU VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐVT: triệu đồng TT Thời gian thực Dự án Năm Năm Năm Năm Năm 65% 75% 85% 100% 100% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 27,90 32,40 36,90 43,65 43,65 1.000 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 27.900,0 32.400,0 36.900,0 43.650,0 43.650,0 27.900,0 32.400,0 36.900,0 43.650,0 43.650,0 Năm Hệ số phát huy công suất (%) Sản lượng sản xuất (triệu viên) Tỷ lệ SP hư hỏng, đổ vỡ Sản lượng tiêu thụ (triệu viên) Giá bán sản phẩm (đồng/viên QTC) Tổng lợi ích hàng năm (Bi) Tổng doanh thu (B) Các khoản phải thu khác (nếu có) Giá trị tài sản thu hồi (Vb) Chi phí giá thành hàng năm (Ct) 25.640,9 26.862,3 28.016,4 Tổng CP hàng năm (Ci = It + Cot) 60.034,7 20.172,4 22.167,5 24.681,9 Chi đầu t (It) 60.034,7 Chi phí hoạt động hàng năm (Cot) 20.172,4 22.167,5 24.681,9 Trong đó: Thuế loại (Tn): 2.790,0 3.240,0 4.209,4 - Thuế GTGT phải nộp 2.790,0 3.240,0 3.690,0 - Thuế khác (Vk) 0,0 0,0 0,0 - Thuế TNDN (Vtn) 0,0 0,0 519,4 Vtn = (B - Ct - GTGT - Vk) * TS IV Thu nhập sau thuế (TN st) 0,0 -530,9 2.297,7 4.674,2 (TN st = B - Ct - Tn) V Cân thu chi tài (Bi - Ci) -60.034,7 7.727,6 10.232,5 12.218,1 VI Tổng nguồn trả nợ dự án 1.691,9 7.993,1 9.083,7 9.881,0 - Khấu hao TSCĐ (Dt) 5.002,9 5.002,9 5.002,9 - Lãi vay vốn cố định (Lt) 1.691,9 3.255,6 2.931,9 2.541,0 - Thu nhập sau thuế dùng trả nợ -265,5 1.148,9 2.337,1 VII KH trả nợ (gốc + lãi) 1.691,9 6.255,6 7.504,1 7.113,2 D nợ đầu năm 0,0 39.577,4 36.577,4 32.005,2 - Nguồn vốn vay NHPT 0,0 39.577,4 36.577,4 32.005,2 Lãi vay cố định 1.691,9 3.255,6 2.931,9 2.541,0 - Nguồn vốn vay NHPT 1.691,9 3.255,6 2.931,9 2.541,0 Nợ gốc phải trả 3.000,0 4.572,2 4.572,2 - Nguồn vốn vay NHPT 3.000,0 4.572,2 4.572,2 VIII Cân trả nợ = (VI) - (VII) 0,0 1.737,4 1.579,6 2.767,8 IX Nguồn hợp pháp khác để trả nợ 0,0 0,0 0,0 0,0 X Tích luỹ sau trả nợ 0,0 1.737,4 1.579,6 2.767,8 ại Đ I II III KHOẢN MỤC h in ̣c k ho ́H tê 29.943,1 29.552,2 29.161,3 28.089,4 28.128,5 28.167,5 28.089,4 28.128,5 5.299,2 5.338,3 4.365,0 4.365,0 0,0 0,0 934,2 973,3 28.167,5 5.377,4 4.365,0 0,0 1.012,4 8.407,7 8.759,5 9.111,3 15.560,6 15.521,5 11.356,8 11.141,8 5.002,9 5.002,9 2.150,1 1.759,1 4.203,8 4.379,8 6.722,2 6.331,3 27.433,1 22.860,9 27.433,1 22.860,9 2.150,1 1.759,1 2.150,1 1.759,1 4.572,2 4.572,2 4.572,2 4.572,2 4.634,6 4.810,5 0,0 0,0 4.634,6 4.810,5 ́ uê 129 Năm 100% 45,0 3,0% 43,65 1.000,0 43.650,0 43.650,0 15.482,5 10.926,8 5.002,9 1.368,2 4.555,7 5.940,4 18.288,7 18.288,7 1.368,2 1.368,2 4.572,2 4.572,2 4.986,4 0,0 4.986,4 Đại học Kinh tế Huế TT KHOẢN MỤC I II III ại Đ Hệ số phát huy công suất (%) Sản lượng sản xuất (triệu viên) Tỷ lệ SP hư hỏng, đổ vỡ Sản lượng tiêu thụ (triệu viên) Giá bán sản phẩm (đồng/viên QTC) Tổng lợi ích hàng năm (Bi) Tổng doanh thu (B) Các khoản phải thu khác (nếu có) Giá trị tài sản thu hồi (Vb) Chi phí giá thành hàng năm (Ct) Tổng CP hàng năm (Ci = It + Cot) Chi đầu t (It) Chi phí hoạt động hàng năm (Cot) Trong đó: Thuế loại (Tn): - Thuế GTGT phải nộp - Thuế khác (Vk) - Thuế TNDN (Vtn) Vtn = (B - Ct - GTGT - Vk) * TS IV Thu nhập sau thuế (TN st) (TN st = B - Ct - Tn) V Cân thu chi tài (Bi - Ci) VI Tổng nguồn trả nợ dự án - Khấu hao TSCĐ (Dt) - Lãi vay vốn cố định (Lt) - Thu nhập sau thuế dùng trả nợ VII KH trả nợ (gốc + lãi) D nợ đầu năm - Nguồn vốn vay NHPT Lãi vay cố định - Nguồn vốn vay NHPT Nợ gốc phải trả - Nguồn vốn vay NHPT VIII Cân trả nợ = (VI) - (VII) IX Nguồn hợp pháp khác để trả nợ X Tích luỹ sau trả nợ Thời gian thực Dự án Năm Năm Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 43.650,0 28.770,4 28.379,4 27.988,5 27.793,1 27.793,1 27.793,1 29.258,1 29.336,3 29.414,5 29.453,6 29.454,4 29.455,2 29.258,1 29.336,3 29.414,5 29.453,6 29.454,4 29.455,2 6.467,9 6.546,1 6.624,3 6.663,4 6.664,2 6.665,0 4.365,0 4.365,0 4.365,0 4.365,0 4.365,0 4.365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2.102,9 2.181,1 2.259,3 2.298,4 2.298,2 2.298,0 ho 8.411,7 8.724,4 9.037,2 9.193,6 9.192,8 9.192,0 ̣c k h in 14.391,9 14.313,7 14.235,5 14.196,4 14.195,6 14.194,8 10.186,0 9.951,5 9.716,9 9.599,7 9.599,3 9.598,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 5.002,9 977,3 586,4 195,5 0,0 4.205,9 4.362,2 4.518,6 4.596,8 4.596,4 4.596,0 5.549,5 5.158,6 4.767,6 0,0 0,0 13.716,5 9.144,4 4.572,2 0,0 0,0 0,0 13.716,5 9.144,4 4.572,2 0,0 977,3 586,4 195,5 0,0 0,0 0,0 977,3 586,4 195,5 0,0 4.572,2 4.572,2 4.572,2 0,0 0,0 4.572,2 4.572,2 4.572,2 4.636,6 4.792,9 4.949,3 9.599,7 9.599,3 9.598,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.636,6 4.792,9 4.949,3 9.599,7 9.599,3 9.598,9 ́H tê ́ uê - Giá trị ròng (NPV): 34.081,2 triệu đồng - Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR): 18,13% - Lợi ích, chi phí (B/C) = 1,14 (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 130 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 08: BẢNG TÍNH THỜI GIAN THU HỒI VỐN GIẢN ĐƠN ĐVT: Triệu đồng Tích luỹ hồn vốn Năm thực Hiện giá dự vốn đầu tư án 60.035 Thu nhập sau thuế (NPt) Khấu hao hàng năm (Dt) Tích lũy vốn hàng năm 5=3+4 Vốn lại 60.035 -531 5.003 4.472 55.563 2.298 5.003 7.301 48.262 4.674 5.003 9.677 38.585 8.408 5.003 13.411 25.174 8.760 5.003 13.762 11.412 9.111 ̣c k 5.003 14.114 -2.702 8.412 5.003 13.415 -16.117 8.724 5.003 13.727 -29.844 10 9.037 5.003 14.040 -43.884 11 9.194 5.003 14.196 -58.081 ́H tê Thời gian hoàn vốn giản đơn: h in ho ại Đ năm 10 tháng ́ uê (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 131 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 09: BẢNG TÍNH THỜI GIAN THU HỒI VỐN CĨ CHIẾT KHẤU Tích luỹ hồn vốn Năm H.số thực CK với dự r= án 8,36% 1,000 60.034,7 TN sau thuế (NPt) 4=3x 60.034, Khấu Tích luỹ hao hồn hàng vốn năm hàng (Dt) năm 7= 6+5 8=7*2 9= 4-8 60.034,7 -531 5.003 4.472 4.127 55.908 0,852 2.298 5.003 7.301 6.217 49.691 0,786 4.674 5.003 9.677 7.605 42.085 0,725 8.408 5.003 13.411 9.726 32.359 0,669 8.760 5.003 13.762 9.211 23.149 0,618 9.111 in 5.003 14.114 8.717 14.431 0,570 8.412 h 5.003 13.415 7.646 6.786 0,526 8.724 5.003 7.220 -435 10 0,485 tê 13.727 9.037 5.003 14.040 -7.249 11 0,448 9.194 ́H 6.815 5.003 14.196 6.359 -13.608 12 0,413 9.193 5.003 14.196 5.868 -19.476 ̣c k ho ́ uê 0,923 ại 2 Đ Hiện giá VĐT Vồn đầu tư ĐVT: Triệu đồng Hiện giá tích luỹ Vốn hồn lại vốn P(NPt+ Dt) Thời gian hồn vốn có chiết khấu P(It) = năm 11 tháng (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 132 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 10 : BẢNG TÍNH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN Phân tích theo tiêu Chỉ tiêu Doanh thu 90% 95% 100% 10,6% 14,5% 18,1% 7.002 20.542 34.081 Chỉ tiêu Chi phí 90% 95% 100% 25,5% 21,7% 18,1% 57.752 45.917 34.081 IRR NPV IRR NPV 105% 21,5% 47.621 110% 24,8% 61.161 105% 14,7% 22.246 110% 11,3% 10.410 ại Đ Phân tích tổng hợp theo tiêu ́H 110% tê 105% h 100% in Chỉ tiêu Chi phí ́ uê IRR NPV IRR NPV IRR NPV IRR NPV IRR NPV ̣c k 95% ho 90% 90% 18,1% 30.673 14,3% 18.837 10,6% 7.002 6,8% (4.834) 3,0% (16.669) Chỉ tiêu Doanh thu 95% 100% 21,9% 25,5% 44.213 57.752 18,1% 21,7% 32.377 45.917 14,5% 18,1% 20.542 34.081 11,0% 14,7% 8.706 22.246 7,4% 11,3% (3.130) 10.410 105% 28,9% 71.292 25,1% 59.456 21,5% 47.621 18,1% 35.785 14,8% 23.950 110% 32,1% 84.832 28,3% 72.996 24,8% 61.161 21,4% 49.325 18,1% 37.489 (Nguồn: Báo cáo thẩm định NHPT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) 133 ... thực tiễn thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước + Chương 2: Thực trạng thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình +... 3.1.2 Định hướng cơng tác thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 77 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án vay vốn. .. cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 .37 ́ uê 2.2 Quy trình thẩm định tài dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn