Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

132 22 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - LÊ MINH HẢI Đ ại HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA in ̣c k ho h CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ́H tê Mà SỐ: 8340101 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HOÀ HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn LÊ MINH HẢI ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình quý báu từ thầy hướng dẫn khoa học, quan công tác, sở ban ngành tỉnh Quảng Bình, doanh nghiệp, đồng nghiệp, bạn bè người thân Nhân đây, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS.TS Trần Văn Hòa - người hướng dẫn khoa học - dành nhiều thời gian quý báu để dẫn đề tài định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian tiến hành thực luận văn Ban lãnh đạo CBCNV Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian giúp đỡ việc điều tra vấn Đ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khuyến ại khích tinh thần lẫn vật chất cho tơi q trình thực luận văn ho Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn in ̣c k LÊ MINH HẢI h ́H tê ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Lê Minh Hải Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Ứng dụng; Niên khóa: 2016- 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA Tính cấp thiết đề tài Một yếu tố thành công doanh nghiệp hiệu quản trị nguồn nhân lực Yếu tố không trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ, hiệu suất sử dụng nguồn nhân lực nhân tố quan trọng định tồn phát triển tổ chức, có vai trò lớn việc nâng cao Đ suất lao động, chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh Để đáp ứng ại yêu cầu đặt điều kiện trì tốc độ phát triển, đạt ho hiệu sản xuất kinh doanh cao hơn, Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia cần có giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực ̣c k Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia”đang vấn đề xúc có ý nghĩa in sâu sắc lý luận thực tiễn h Phương pháp nghiên cứu tê Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số ́H liệu (thứ cấp sơ cấp), Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, Phương pháp phân tích (thống kê mơ tả, so sánh, chuỗi thời gian), Phương pháp chuyên gia (nhằm có ́ góc nhìn tổng quan vấn đề nghiên cứu đề xuất giải pháp) Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Nghiên cứu đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia Theo đó, nội dung cơng tác tác giả phân tích như: (i) hoạch định nguồn nhân lực; (ii) phân tích cơng việc; (iii) cơng tác tuyển dụng lao động; (iv) cơng tác bố trí sử dụng lao động; (v) đào tạo phát triển nguồn nhân lực; (vi) đánh giá q trình thực cơng việc tiền lương Bên cạnh đó, kết khảo sát cán quản lý công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty luận văn trình bày rõ Cuối cùng, kết đạt hạn chế tác giả phân tích nhằm có cho việc đề xuất giải pháp chương iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ban giám đốc BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BL&DA Bán lẻ Dự án BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CBCNV Cán công nhân viên CBNV Cán nhân viên FDI Vốn đầu tư nước GP Giấy phép GXN Giấy xác nhận ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ại Đ BGĐ OHSAS 18001 Quyết định Quản trị viên Nghiên cứu phát triển h R&D Phòng cháy chữa cháy in QTV sức khỏe nghề nghiệp ̣c k QĐ ho PCCC Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An tồn Sở Tài ngun Mơi trường SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UB Ủy ban UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức Thương mại giới ́H tê STNMT ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ho Kết cấu luận văn .5 ̣c k PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN in TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP h 1.1 Nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực tê 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .7 ́H 1.1.3 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực ́ uê 1.1.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2 Nội dung chủ yếu quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2 Phân tích cơng việc 11 1.2.3 Công tác tuyển dụng lao động .17 1.2.4 Cơng tác bố trí sử dụng lao động .19 1.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 22 1.2.6 Đánh giá q trình thực cơng việc tiền lương 26 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 30 1.3.1 Năng suất lao động 31 v Đại học Kinh tế Huế 1.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo lợi nhuận 32 1.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo quỹ tiền lương 32 1.4 Kinh nghiệm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp giới Việt Nam 33 1.4.1 Kinh nghiệm doanh nghiệp Nhật Bản 33 1.4.2 Kinh nghiệm doanh nghiệp Singapore 34 1.4.3 Kinh nghiệm tập đồn Tơn Hoa Sen – Việt Nam 35 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia .38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA 40 Đ 2.1 Khái quát Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia .40 ại 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 40 ho 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sơ đồ tổ chức Cơng ty TNHH Kaolin Quảng ̣c k Bình Bohemia 42 2.1.3 Tình hình sản xuất, kinh doanh Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình in Bohemia 44 h 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty tê TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 47 2.2.1 Tổng quan lao động Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 47 ́H 2.2.2 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng ́ uê Bình Bohemia 53 2.2.3 Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty 70 2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia thơng qua kết điều tra khảo sát 74 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 74 2.3.2 Thống kê đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia thơng qua giá trị trung bình .75 2.4 Đánh giá chung công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 81 2.4.1 Những kết đạt 81 vi Đại học Kinh tế Huế 2.4.2 Hạn chế 82 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA .84 3.1 Định hướng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia đến năm 2020 84 3.1.1 Những hội, thách thức định hướng phát triển Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia đến năm 2020 84 3.1.2 Định hướng nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia đến năm 2020 85 Đ 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH ại Kaolin Quảng Bình Bohemia đến năm 2020 86 3.2.1 Các giải pháp liên quan đến cơng tác phân tích công việc tuyển dụng lao ho động 86 ̣c k 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến cơng tác bố trí sử dụng lao động 90 3.2.3 Các giải pháp liên quan đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .93 in 3.2.4 Các giải pháp liên quan đến việc nâng cao lực công tác kiểm tra, kiểm h soát nhà quản lý 95 tê 3.2.5 Các giải pháp liên quan đến công tác tạo động lực cho người lao động Công ty 96 ́H 3.2.6 Các giải pháp cấu tổ chức 97 ́ uê PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 KẾT LUẬN 99 KIẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC .102 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình vốn nguồn vốn công ty 46 Bảng 2.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm .47 Bảng 2.3: Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 2.4: Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ đào tạo công ty giai đoạn 2017 - 2026 .54 Bảng 2.5: Kết tuyển dụng Công ty qua năm (2014-2016) 59 Bảng 2.6: Bảng bố trí phân công nguồn nhân lực phận Công ty (tháng 01/2017) 61 Đ Bảng 2.7: Tình hình tiền lương người lao động Công ty qua năm 69 Năng suất lao động công ty theo doanh thu qua năm 2014-2016 ho Bảng 2.9: ại Bảng 2.8: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Công ty năm 2016 65 ̣c k .72 Bảng tổng hợp thu nhập bình quân giai đoạn 2014 – 2016 72 Bảng 2.11: Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực qua kết hiệu in Bảng 2.10: h kinh doanh 74 Đặc điểm mẫu khảo sát .75 Bảng 2.13: Đánh giá đối tượng khảo sát công tác hoạch định nguồn nhân ́H tê Bảng 2.12: lực 76 ́ uê Bảng 2.14: Đánh giá đối tượng khảo sát cơng tác phân tích cơng việc 76 Bảng 2.15: Đánh giá đối tượng khảo sát công tác tuyển dụng lao động 77 Bảng 2.16: Đánh giá đối tượng khảo sát cơng tác bố trí sử dụng lao động 78 Bảng 2.17: Đánh giá đối tượng khảo sát công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 79 Bảng 2.18: Đánh giá đối tượng khảo sát công tác đánh giá q trình thực cơng việc tiền lương .80 viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ tả phân tích cơng việc 11 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 43 Sơ đồ 2.2: Các bước trình tuyển dụng lao động 57 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế IV Cơng tác bố trí sử dụng lao động 11 13 Bố trí nhân viên cân đối nhân phận 14 Thuyên chuyển nhân viên hợp lý phận 16 5 việc Bố trí nhân viên phù hợp với ngành nghề đào tạo V Bố trí nhân viên phù hợp với sở trường, lực làm 12 15 Đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên Đ môn nghiệp vụ định kỳ 24 25 Cơng tác đánh giá q trình thực cơng việc tiền lương Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết ́ uê 23 Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Cơng ty ́H 22 liền với thực tế công việc tê 21 Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Cơng ty gắn h VI lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ in 20 Công ty thường xuyên mời chuyên gia tham gia mở ̣c k 19 cơng việc phù hợp với vị trí cơng tác ho 18 Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo chức danh ại 17 công việc phù hợp với chức danh vị trí cơng việc Việc đánh giá kết thực công việc thực cách khách quan, công hợp lý Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên Công ty nâng cao chất lượng công việc Quy chế phân phối tiền lương, thưởng Công ty hợp lý công với chức danh, vị trí cơng việc Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) Công ty thực đầy đủ 108 Đại học Kinh tế Huế 26 27 28 Công ty quan tâm hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật Nhìn chung, Anh/Chị đánh giá cao cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty PHẦN 3: Ý KIẾN ĐĨNG GĨP CỦA ANH/CHỊ CHO CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA Đ ại ho ̣c k Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! h in ́H tê ́ uê 109 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Giới tính Cumulative Frequency Valid Nam Nữ Total Percent Valid Percent Percent 43 86.0 86.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 Độ tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Percent Từ 18 đến 25 tuổi 6.0 6.0 6.0 Từ 26 đến 40 tuổi 26 52.0 52.0 58.0 Từ 41 đến 55 tuổi 16 32.0 32.0 90.0 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 ại Đ Valid Percent Trên 55 tuổi ̣c k ho Total Trình độ học vấn in Frequency Trung cấp Sau Đại học 10.0 10.0 78.0 78.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 39 100.0 ́ uê Thâm niên công tác ́H Total Percent 10.0 tê Cao đẳng, Đại học Valid Percent h Valid Percent Cumulative Cumulative Frequency Valid Dưới năm Percent Valid Percent Percent 10.0 10.0 10.0 Từ đến 10 năm 29 58.0 58.0 68.0 Từ 10 đến 15 năm 11 22.0 22.0 90.0 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 Trên 15 năm Total THỐNG KÊ TẦN SUẤT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯỢC KHẢO SÁT 110 Đại học Kinh tế H́ Statistics N Cơng ty ln có Cơng ty thực kế hoạch kịp thời hoạch định nhằm điều chỉnh nguồn nhân lực Công tác dự báo bổ sung nguồn dựa kế nhu cầu lao động nhân lực có hoạch ngắn hạn, thực nhu cầu dài hạn tốt Valid Missing Mean 50 50 50 0 3.5600 3.9200 3.6200 Frequency Table Cơng ty ln có kế hoạch kịp thời nhằm điều chỉnh bổ sung nguồn nhân lực có nhu cầu Cumulative Frequency Đ Valid Percent Valid Percent Percent 2.0 2.0 2.0 Không đồng ý 18.0 18.0 20.0 Bình thường 10.0 10.0 30.0 31 62.0 62.0 92.0 8.0 8.0 100.0 50 100.0 100.0 ại Hoàn tồn khơng đồng ý ho Đồng ý Hồn tồn đồng ý ̣c k Total in Công ty thực hoạch định nguồn nhân lực dựa kế hoạch ngắn hạn, dài hạn h Cumulative Frequency Valid Percent tê Valid Percent Hồn tồn khơng đồng ý Bình thường 2.0 2.0 2.0 8.0 8.0 10.0 14.0 14.0 24.0 48.0 48.0 72.0 100.0 ́H Không đồng ý Percent 24 Hoàn toàn đồng ý 14 28.0 28.0 Total 50 100.0 100.0 ́ uê Đồng ý Công tác dự báo nhu cầu lao động thực tốt Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng đồng ý 2.0 2.0 2.0 Không đồng ý 6.0 6.0 8.0 Bình thường 17 34.0 34.0 42.0 Đồng ý 22 44.0 44.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total 111 Đại học Kinh tế H́ Statistics N Cơng ty có lập Thực tốt mơ tả phương pháp thu Có hệ thống tiểu chuẩn công thập thông tin thang điểm đánh việc cách phân tích cơng giá chất lượng lao hợp lý việc động Valid 50 Missing Mean 50 50 0 3.3000 3.4800 3.2400 Frequency Table Cơng ty có lập mơ tả tiểu chuẩn công việc cách hợp lý Đ Cumulative ại Valid Frequency Percent Valid Percent Percent 17 34.0 34.0 34.0 Bình thường 16.0 16.0 50.0 18 36.0 36.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 Đồng ý Hoàn tồn đồng ý Total in ̣c k ho Khơng đồng ý Thực tốt phương pháp thu thập thông tin phân tích cơng việc h Valid Percent 13 Bình thường Đồng ý 26.0 18.0 18.0 44.0 19 38.0 38.0 82.0 18.0 50 100.0 ́ uê Total Percent 26.0 Hồn tồn đồng ý 26.0 ́H Khơng đồng ý Valid Percent tê Frequency Cumulative 18.0 100.0 100.0 Có hệ thống thang điểm đánh giá chất lượng lao động Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 19 38.0 38.0 38.0 Bình thường 12.0 12.0 50.0 19 38.0 38.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 112 Đại học Kinh tế Huế Statistics Kết tuyển Công ty có văn dụng đảm bảo quy định N Cơng tác tuyển đối tượng Cơng ty có kế tuyển dụng nhân dụng đảm bảo phù hợp với hoạch tuyển dụng viên rõ ràng tính cơng khai, nhu cầu công việc lao động hợp lý chặt chẽ minh bạch công ty Valid Missing Mean 50 50 50 50 0 0 4.2400 4.1600 4.1200 4.2200 Frequency Table Cơng ty có kế hoạch tuyển dụng lao động hợp lý Cumulative Frequency Đ Valid Percent Valid Percent Percent 2.0 2.0 2.0 Bình thường 18.0 18.0 20.0 17 34.0 34.0 54.0 Hoàn toàn đồng ý 23 46.0 46.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đồng ý ại Không đồng ý ̣c k ho Cơng ty có văn quy định tuyển dụng nhân viên rõ ràng chặt chẽ in Valid Percent Bình thường Valid Percent 2.0 Percent 2.0 2.0 10.0 10.0 12.0 58.0 58.0 70.0 30.0 100.0 tê Không đồng ý h Frequency Cumulative 29 Hoàn toàn đồng ý 15 30.0 Total 50 100.0 ́H Đồng ý ́ uê 100.0 Công tác tuyển dụng đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 12.0 12.0 14.0 Đồng ý 29 58.0 58.0 72.0 Hoàn toàn đồng ý 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 113 Đại học Kinh tế Huế Kết tuyển dụng đảm bảo đối tượng phù hợp với nhu cầu công việc công ty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 10.0 10.0 12.0 Đồng ý 26 52.0 52.0 64.0 Hoàn toàn đồng ý 18 36.0 36.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Statistics Bố trí nhân viên Bố trí nhân viên phù hợp với sở phù hợp với cân đối nhân Thuyên chuyển trường, lực ngành nghề nhân viên hợp lý định tiêu làm việc đào tạo phận phận chuẩn đề Đ Bố trí nhân viên N Valid 50 ại Missing Mean 50 50 theo quy 50 50 0 0 3.8400 4.2000 3.9000 3.4800 4.0800 ̣c k ho Frequency Table Đề bạt nhân viên Bố trí nhân viên phù hợp với sở trường, lực làm việc in Cumulative Frequency Hồn tồn khơng đồng ý Bình thường Percent 2.0 2.0 2.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 24.0 54.0 54.0 78.0 22.0 22.0 100.0 tê Không đồng ý Valid Percent h Valid Percent 27 Hoàn toàn đồng ý 11 ́H Total 50 100.0 ́ uê Đồng ý 100.0 Bố trí nhân viên phù hợp với ngành nghề đào tạo Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khơng đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 4.0 4.0 6.0 Đồng ý 33 66.0 66.0 72.0 Hoàn toàn đồng ý 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 114 Đại học Kinh tế Huế Bố trí nhân viên cân đối nhân phận Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 8.0 8.0 8.0 Bình thường 14.0 14.0 22.0 Đồng ý 29 58.0 58.0 80.0 Hoàn toàn đồng ý 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Thuyên chuyển nhân viên hợp lý phận Cumulative Frequency Valid Percent Percent 10 20.0 20.0 20.0 Bình thường 12 24.0 24.0 44.0 Đồng ý 22 44.0 44.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 ại Không đồng ý Đ Valid Percent Hoàn toàn đồng ý ̣c k ho Total Đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề Valid Percent in Frequency Cumulative Bình thường 40 6.0 80.0 80.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 Statistics xuyên cử nhân N Valid Missing Mean ́ uê Công ty thường ́H Total Percent 6.0 tê Hoàn toàn đồng ý 6.0 h Đồng ý Valid Percent Cơng ty thường Các khóa đào xun mời tạo, tập huấn kỹ Nhân viên Công ty xây dựng viên đào tạo chương trình đào chuyên gia tham gia Cơng có nhiều chun mơn tạo chức danh mở lớp tập huấn ty gắn liền với hội thăng nghiệp vụ định công việc phù hợp đào tạo ngắn hạn thực tế công tiến kỳ với vị trí cơng tác nghiệp vụ việc Công ty 50 50 50 50 50 0 0 3.4800 4.2400 3.5000 4.2000 4.1600 115 Đại học Kinh tế Huế Frequency Table Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ định kỳ Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 18.0 18.0 18.0 Bình thường 13 26.0 26.0 44.0 Đồng ý 23 46.0 46.0 90.0 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo chức danh cơng việc phù hợp với vị trí cơng tác Cumulative Frequency Đ Valid Percent Valid Percent Percent 2.0 2.0 2.0 Bình thường 16.0 16.0 18.0 19 38.0 38.0 56.0 Hoàn toàn đồng ý 22 44.0 44.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đồng ý ại Không đồng ý ̣c k ho Công ty thường xuyên mời chuyên gia tham gia mở lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn in nghiệp vụ h Frequency 13 Bình thường Đồng ý 26.0 26.0 16.0 16.0 42.0 20 40.0 40.0 82.0 18.0 18.0 100.0 50 100.0 ́ uê Hồn tồn đồng ý Total Percent 26.0 ́H Khơng đồng ý Cumulative Valid Percent tê Valid Percent 100.0 Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Công ty gắn liền với thực tế công việc Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 4.0 4.0 4.0 Bình thường 2.0 2.0 6.0 Đồng ý 32 64.0 64.0 70.0 Hoàn toàn đồng ý 15 30.0 30.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 116 Đại học Kinh tế Huế Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Cơng ty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 8.0 8.0 8.0 Bình thường 10.0 10.0 18.0 Đồng ý 20 40.0 40.0 58.0 Hoàn toàn đồng ý 21 42.0 42.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Statistics Cơng ty có hệ thống Việc đánh Việc đánh Quy chế giá kết giá kết phân phối chuẩn thực thực tiền lương, Các chế Cơng ty Nhìn đánh giá công thưởng độ bảo chung, công kết việc việc giúp Công hiểm quan Thực Anh/Chị công việc thực cho nhân ty hợp lý (BHXH, tâm tốt đánh giá ại Đ tiêu với cách viên Công cơng BHYT) hỗ trợ cao cơng khách ty nâng với nhân sách tác quản quan, cao chất chức Công ty viên khen trị nguồn thưởng nhân lực ̣c k chức danh ho phù hợp vị trí cơng lượng danh, vị trí thực gặp khó cơng việc hợp lý cơng việc cơng việc đầy đủ khăn 50 0 3.9800 4.2000 50 50 50 50 50 50 0 0 0 4.1200 3.9200 4.3200 3.5600 4.0200 4.0800 h Missing Mean 50 in N Valid – kỷ luật Công ty ́H tê Frequency Table Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết công việc phù hợp với chức danh ́ vị trí cơng việc Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 4.0 4.0 4.0 Bình thường 10 20.0 20.0 24.0 Đồng ý 25 50.0 50.0 74.0 Hoàn toàn đồng ý 13 26.0 26.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 117 Đại học Kinh tế Huế Việc đánh giá kết thực công việc thực cách khách quan, công hợp lý Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 12.0 12.0 14.0 Đồng ý 25 50.0 50.0 64.0 Hoàn toàn đồng ý 18 36.0 36.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên Công ty nâng cao chất lượng cơng việc Cumulative Đ Valid Frequency Bình thường Percent Valid Percent Percent 20.0 20.0 20.0 24 48.0 48.0 68.0 Hoàn toàn đồng ý 16 32.0 32.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đồng ý ại 10 ̣c k ho Quy chế phân phối tiền lương, thưởng Công ty hợp lý công với chức danh, in vị trí cơng việc Percent Bình thường 12 Đồng ý 30 Total Percent 24.0 24.0 24.0 60.0 60.0 84.0 100.0 ́H Hoàn toàn đồng ý Valid Percent tê Valid Cumulative h Frequency 16.0 16.0 50 100.0 100.0 ́ uê Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) Cơng ty thực đầy đủ Cumulative Frequency Valid Bình thường Percent Valid Percent Percent 8.0 8.0 8.0 Đồng ý 26 52.0 52.0 60.0 Hoàn toàn đồng ý 20 40.0 40.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 118 Đại học Kinh tế Huế Công ty quan tâm hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 16.0 16.0 16.0 Bình thường 15 30.0 30.0 46.0 Đồng ý 18 36.0 36.0 82.0 18.0 18.0 100.0 50 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật Cumulative Frequency Valid Percent Percent Không đồng ý 4.0 4.0 4.0 Đ Valid Percent 12.0 12.0 16.0 31 62.0 62.0 78.0 Hoàn toàn đồng ý 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Bình thường ại Đồng ý ̣c k ho Nhìn chung, Anh/Chị đánh giá cao công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Valid Không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 11 Total 50 2.0 10.0 10.0 12.0 66.0 66.0 78.0 22.0 22.0 100.0 100.0 100.0 ́ uê 119 Percent 2.0 ́H 33 2.0 tê Đồng ý Valid Percent h Bình thường Percent in Frequency Cumulative Đại học Kinh tế Huế KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T TEST (TEST VALUE = 3) One-Sample Statistics N Công tác dự báo nhu cầu lao động thực tốt Mean Std Std Error Deviation Mean 50 3.6200 87808 12418 50 3.3000 1.09265 15452 50 3.4800 1.07362 15183 Có hệ thống thang điểm đánh giá chất lượng lao động 50 3.2400 1.09842 15534 Cơng ty có kế hoạch tuyển dụng lao động hợp lý 50 4.2400 82214 11627 50 4.1600 68094 09630 50 4.1200 68928 09748 50 4.2200 70826 10016 Bố trí nhân viên phù hợp với sở trường, lực làm việc 50 3.8400 95533 13510 Bố trí nhân viên phù hợp với ngành nghề đào tạo Cơng ty có lập mơ tả tiểu chuẩn công việc cách hợp lý Thực tốt phương pháp thu thập thông tin phân tích cơng việc Cơng ty có văn quy định tuyển dụng nhân viên rõ ràng chặt chẽ Đ Cơng tác tuyển dụng đảm bảo tính cơng khai, minh bạch ại Kết tuyển dụng đảm bảo đối tượng phù hợp với nhu cầu công việc công ty ho 60609 08571 50 3.9000 81441 11518 Thuyên chuyển nhân viên hợp lý phận 50 3.4800 95276 13474 Đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề 50 4.0800 44447 06286 50 3.4800 90891 12854 79693 11270 1.07381 15186 in ̣c k 50 4.2000 Bố trí nhân viên cân đối nhân phận Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên môn nghiệp h vụ định kỳ phù hợp với vị trí cơng tác tê Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo chức danh công việc 50 4.2400 ́H Công ty thường xuyên mời chuyên gia tham gia mở lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ tế công việc Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Cơng ty Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết công việc phù hợp với chức danh vị trí cơng việc Việc đánh giá kết thực công việc thực cách khách quan, công hợp lý Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên Công ty nâng cao chất lượng công việc Quy chế phân phối tiền lương, thưởng Công ty hợp lý công với chức danh, vị trí cơng việc Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) Công ty thực đầy đủ 120 ́ uê Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Cơng ty gắn liền với thực 50 3.5000 50 4.2000 67006 09476 50 4.1600 91160 12892 50 3.9800 79514 11245 50 4.2000 72843 10302 50 4.1200 71827 10158 50 3.9200 63374 08963 50 4.3200 62073 08778 Đại học Kinh tế Huế Công ty quan tâm hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn 50 3.5600 97227 13750 Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật 50 4.0200 71400 10097 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval t 8695 1.941 49 058 30000 -.0105 6105 3.161 49 003 48000 1749 7851 1.545 49 129 24000 -.0722 5522 10.665 49 000 1.24000 1.0063 1.4737 12.046 49 000 1.16000 9665 1.3535 000 1.12000 9241 1.3159 12.180 49 000 1.22000 1.0187 1.4213 5685 1.1115 1.20000 1.0278 1.3722 Đ thông tin phân tích cơng việc ại Có hệ thống thang điểm đánh giá chất ho Cơng ty có kế hoạch tuyển dụng lao động ̣c k Cơng ty có văn quy định tuyển dụng khai, minh bạch Upper 3705 Thực tốt phương pháp thu thập Công tác tuyển dụng đảm bảo tính cơng Lower 62000 cơng việc cách hợp lý nhân viên rõ ràng chặt chẽ Difference 000 Cơng ty có lập mơ tả tiểu chuẩn hợp lý tailed) of the Difference 4.993 49 thực tốt lượng lao động Mean in Công tác dự báo nhu cầu lao động df Sig (2- Bố trí nhân viên phù hợp với sở trường, Bố trí nhân viên phù hợp với ngành nghề đào tạo Bố trí nhân viên cân đối nhân phận Thuyên chuyển nhân viên hợp lý phận Đề bạt nhân viên theo quy định tiêu chuẩn đề Công ty thường xuyên cử nhân viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ định kỳ 6.217 49 000 84000 ́ uê lực làm việc ́H công ty tê tượng phù hợp với nhu cầu công việc h Kết tuyển dụng đảm bảo đối 11.490 49 14.000 49 000 7.814 49 000 90000 6685 1.1315 3.562 49 001 48000 2092 7508 17.182 49 000 1.08000 9537 1.2063 3.734 49 000 48000 2217 7383 11.002 49 000 1.24000 1.0135 1.4665 Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo chức danh công việc phù hợp với vị trí cơng tác 121 Đại học Kinh tế H́ Cơng ty thường xuyên mời chuyên gia 3.293 49 002 50000 1948 8052 12.663 49 000 1.20000 1.0096 1.3904 8.998 49 000 1.16000 9009 1.4191 8.715 49 000 98000 7540 1.2060 thực cách khách quan, công 11.649 49 000 1.20000 9930 1.4070 11.026 49 000 1.12000 9159 1.3241 10.265 49 000 92000 7399 1.1001 15.037 49 000 1.32000 1.1436 1.4964 in tham gia mở lớp tập huấn đào tạo 000 56000 2837 8363 000 1.02000 8171 1.2229 ngắn hạn nghiệp vụ Các khóa đào tạo, tập huấn kỹ Công ty gắn liền với thực tế cơng việc Nhân viên có nhiều hội thăng tiến Cơng ty Cơng ty có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết công việc phù hợp với chức danh vị trí cơng việc Việc đánh giá kết thực công việc hợp lý Đ Việc đánh giá kết thực công việc giúp cho nhân viên Công ty nâng cao chất ại lượng công việc Quy chế phân phối tiền lương, thưởng ho Công ty hợp lý cơng với chức danh, vị trí cơng việc ̣c k Các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT) Công ty thực đầy đủ Công ty quan tâm hỗ trợ nhân viên Thực tốt sách khen thưởng – kỷ 10.102 49 ́H tê luật 4.073 49 h gặp khó khăn ́ uê 122 ... giá công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia thơng qua giá trị trung bình .75 2.4 Đánh giá chung công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình. .. cho Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia .38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA 40 Đ 2.1 Khái qt Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình. .. Công ty tê TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 47 2.2.1 Tổng quan lao động Cơng ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia 47 ́H 2.2.2 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Kaolin Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia, Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn