Hoàn thiện công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

118 23 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KHÁNH VINH ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ho ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG in ̣c k PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH h CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê MÃ SỐ: 83 40 410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu, độc lập tác giả với hướng dẫn khoa học Giáo viên hướng dẫn Tiến sỹ Trần Thị Bích Ngọc Các số liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Khánh Vinh ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận nhiều giúp đỡ, cộng tác nhiều đơn vị cá nhân Tôi xin chân thành bày tỏ cám ơn sâu sắc tới tất đơn vị cá nhân giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Lời cảm ơn tơi xin gửi đến giáo TS.Trần Thị Bích Ngọc - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học tồn thể thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Đ Kinh tế Huế trực tiếp gián tiếp giúp đỡ tơi mặt suốt q trình ại học tập nghiên cứu ho Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng phát triển Việt Nam – ̣c k Chi nhánh Quảng Bình, đồng nghiệp, sở - ban – ngành, đơn vị vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ công tác, h công luận văn in nghiên cứu để có đủ thời gian tham gia hồn thành khố học, thực thành tê Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình, người thân bạn bè ́H chia tơi khó khăn, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế ại Đ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ KHÁNH VINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KHINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Kết hỗ trợ cho phát triển kinh tế đất nước từ nguồn vốn tín dụng đầu tư thời gian qua chứng minh chủ trương đổi giải pháp điều hành kinh tế Chính Phủ, đặc biệt lĩnh vực tài – tín dụng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định an sinh xã hội, giảm chênh lệch vùng, miền phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên thực tiễn hoạt động Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước bộc lộ nhiều hạn chế như: hiệu sử dụng vốn chưa cao, khả tự chủ nguồn vốn hạn chế, dự án dở dang kéo dài, tỷ lệ nợ xấu cao…làm hạn chế hiệu nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Vì tơi chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” làm luận văn thạc sỹ Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Được thu thập chủ yếu từ báo cáo tổng kết hàng năm Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tài liệu nghiên cứu có hoạt động ngân hàng đăng tải báo, tạp chí, internet… - Số liệu sơ cấp: Điều tra toàn cán nhân viên liên quan trực tiếp đến công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư tồn khách hàng (chủ đầu tư) có quan hệ tín dụng với Chi nhánh  Phương pháp tổng hợp phân tích - Phương pháp phân tích thống kê, phân tích tỷ lệ, so sánh tương đối, tuyệt đối; Phương pháp thống kê mô tả - Công cụ xử lý số liệu: Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm Excel Kết nghiên cứu Dựa phân tích thực trạng kết khảo sát nghiên cứu công tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước tác giả đề số giải pháp nhằm đẩy mạnh cơng tác huy động vốn; tăng cường tìm kiếm khách hàng - vấn đề sống Chi nhánh giai đoạn nay; trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án; kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân; đổi hồn thiện chế, sách; cải thiện sở vật chất kỹ thuật; đảm bảo quyền lợi cho cán nhân viên theo hướng gắn với kết công việc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tình hình h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Cơng nghiệp hố đại hố HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hợp đồng tín dụng HTPT Hỗ trợ phát triển NHTM Ngân hàng thương mại NHPT Ngân hàng Phát triển NSNN Ngân sách Nhà nước Quỹ HTPT Quỹ Hỗ trợ phát triển SXKD Sản xuất kinh doanh TDĐT Tín dụng đầu tư ại Đ CNH-HĐH Ngân hàng Phát triển Việt Nam h in ̣c k ho VDB ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .x PHẦN I - MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu in 3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 h Phương pháp nghiên cứu .3 tê 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu ́H 4.3 Phương pháp phân tích số liệu 4.3.1 Đối với số liệu sơ cấp ́ uê 4.3.2 Đối với số liệu thứ cấp Kết cấu luận văn .4 PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC .5 1.1 Lý luận vốn tín dụng đầu tư Nhà nước .5 1.1.1 Tín dụng đầu tư Nhà nước 1.1.2 Đặc điểm vốn tín dụng đầu tư Nhà nước 1.1.3 Vai trò vốn tín dụng đầu tư Nhà nước vi Đại học Kinh tế Huế 1.2 Cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước .13 1.2.1.Quan niệm quản lý 13 1.2.2 Chức quản lý 15 1.2.3 Nội dung quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước .18 1.3 Các tiêu đánh giá công tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước 23 1.4 Sự cần thiết khách quan hồn thiện cơng tác quản lý vốn TDĐT .28 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn TDĐT 30 1.6 Kinh nghiệm quản lý vốn TDĐT Nhà nước số Chi nhánh Ngân hàng Phát triển 37 1.6.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh khu vực Thừa Đ Thiên Huế - Quảng Trị 37 ại 1.6.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN Sơn La .39 ho 1.6.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An 40 ̣c k 1.6.4 Bài học kinh nghiệm rút 42 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU in TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG h BÌNH 44 tê 2.1.Tổng quan Ngân hàng phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình 44 ́H 2.1.1 Lịch sử phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam 44 ́ uê 2.1.3 Khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình 45 2.2.Tình hình biến động vốn, tài sản, kết hoạt động chưa phân phối 47 2.3.Thực trạng công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 50 2.4 Hiệu công tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước VDB- Chi nhánh Quảng Bình .60 2.5 Kết điều tra công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước VDB - Chi nhánh Quảng Bình 67 2.5.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 67 vii Đại học Kinh tế Huế 2.5.2 Kết điều tra .69 2.6 Đánh giá chung cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư VDB- Chi nhánh Quảng Bình .80 2.6.1 Kết đạt .80 2.6.2 Hạn chế 80 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế .81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 83 3.1 Định hướng tín dụng đầu tư Nhà nước thời gian tới .83 Đ 3.2 Định hướng hoạt động Ngân hàng phát triển Việt Nam đến năm 2020 ại tầm nhìn đến năm 2030 .84 ho 3.3 Dự báo nhu cầu đầu tư phát triển Tỉnh Quảng Bình 86 ̣c k 3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình .87 in 3.4.1 Giải pháp VDB 87 h 3.4.2 Giải pháp VDB– Chi nhánh Quảng Bình 90 tê PHẦN THỨ III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97 ́H Kết luận .97 Kiến nghị ́ uê 908 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Phụ lục 102 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Dư nợ hoạt động nghiệp vụ giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 2.2: Biến động vốn, tài sản giai đoạn 2012-2016 48 Bảng 2.3:Kết hoạt động chưa phân phối giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 2.4: Tỷ trọng nguồn huy động/dư nợ TDĐT giai đoạn 2012 ­ 2016 .51 Bảng 2.5:Tình hình biến động khách hàng giai đoạn 2012-2016 .53 Bảng 2.6 : Kết cho vay tín dụng đầu tư giai đoạn 2012 – 2016 .54 Bảng 2.7 : Kết thực thu nợ (gốc lãi) giai đoạn 2012 – 2016 56 Bảng 2.8:Tình hình xử lý nợ Chi nhánh giai đoạn 2012-2016 59 Đ Bảng 2.9: Vòng quy vốn tín dụng giai đoạn 2012-2016 61 ại Bảng 2.10 : Tốc độ tăng trưởng dư nợ vay giai đoạn 2012 – 2016 62 ho Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ hạn cho vay TDĐT giai đoạn 2012 – 2016 .63 Bảng 2.12: Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách dự án giai đoạn 2012-2016 64 ̣c k Bảng 2.13: Vốn đầu tư địa bàn Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2016 65 in Bảng 2.14 : Tỷ lệ giải việc làm từ dự án tổng số lao động Tỉnh h Quảng Bình giai đoạn 2012-2016 .66 tê Bảng 2.15 : Thông tin chung đối tượng điều tra 67 ́H Bảng 2.16: Đánh giá cán Chi nhánh công tác nguồn vốn .69 Bảng 2.17: Đánh giá cán Chi nhánh công tác khách hàng .70 ́ uê Bảng 2.18: Đánh giá cán Chi nhánh công tác cho vay .71 Bảng 2.19: Đánh giá cán Chi nhánh công tác thu hồi nợ vay 72 Bảng 2.20 Đánh giá cán Chi nhánh công tác kiẻm tra giám sát 73 Bảng 2.21: Đánh giá cán Chi nhánh công tác xử lý rủi ro 74 Bảng 2.22 Đánh giá khách hàng vay vốn công tác khách hàng 75 Bảng 2.23: Đánh giá khách hàng vay vốn công tác cho vay 76 Bảng 2.24: Đánh giá khách hàng vay vốn công tác thu hồi nợ vay .77 Bảng 2.25: Đánh giá khách hàng vay vốn công tác kiểm tra giám sát 78 Bảng 2.26: Đánh giá khách hàng vay vốn công tác xử lý rủi ro 79 ix Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 2.1 : Kết thực thu nợ gốc giai đoạn 2012 – 2016 57 Hình 2.2: Kết thực thu nợ lãi giai đoạn 2012 – 2016 57 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ máy tổ chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam 45 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê x Đại học Kinh tế Huế khách hàng phù hợp theo quy định Phải nắm rõ hình thức bảo đảm như: chấp, cầm cố tài sản; bảo lãnh bên thứ ba; bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay; bão lãnh tín chấp tổ chức đồn thể trị - xã hội… để thực theo quy định Cần đặc biệt ý về: điều kiện tài sản đảm bảo; định giá tài sản phải hợp lý để xác định tài sản theo mức quy định; xác định rõ phạm vi bảo đảm, quyền trách nhiệm bên; trách nhiệm chuyển giao tài sản, giấy tờ, quản lý tài sản đảm bảo; lực tài chính, lực pháp lý, mức trách nhiệm người bảo lãnh, tài sản bảo đảm người bảo lãnh ; tính pháp lý trách nhiệm tổ chức trị - xã hội bảo lãnh tín chấp - Về công tác thu hồi nợ vay Đ Công tác thu hồi nợ vay Chi nhánh thời gian qua triển ại khai liệt, áp dụng đồng nhiều giải pháp nhiên mức độ hoàn thành ho nhiệm vụ tương đối thấp (bình quân 05 năm 2012-2016: gốc 64,92%, lãi 63,42% ̣c k kế hoạch giao) Để nâng cao hiệu công tác này, Chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động tổ, nhóm thu nợ cách thường xuyên theo dõi, đánh giá thực in tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dự án hoạt đông khác h chủ đầu tư sở tài liệu, sổ sách kế tốn, báo cáo tài định kỳ tê chủ đầu tư kết hợp với việc kiểm chứng thực tế Tích cực phối hợp, đề xuất, làm ́H việc với đơn vị có liên quan để tìm kiếm giải pháp khơi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ trả nợ cho doanh nghiệp Đối với khách hàng có thái độ ́ chây ỳ, cố tình khơng chấp hành nghĩa vụ trả nợ hoạc bất hợp tác, Chi nhánh cần phải phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh dự án để nguồn tiền trả nợ khách hàng, kiên trì bám sát để đấu tranh, thuyết phục khách hàng nguyên tắc kiên mềm dẻo Đồng thời, cần tìm kiếm can thiệp phối hợp giúp đỡ quan, tổ chức có liên quan cấp uỷ, quyền địa phương, quan thuế, Ngân hàng thương mại Mặt khác, cần xây dựng phương án khởi kiện án, bán đấu giá tài sản để áp dụng khí cần thiết Đối với dự án hoàn thành mà hoạt động hiệu quả, dự án dừng hoạt động, khơng có khả trả nợ, Chi nhánh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Hội sở Chính để thực 94 Đại học Kinh tế Huế hiên giải pháp liệt chuyển đổi chủ đầu tư, bán nợ, cho thuê, góp vốn, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ vay - Về công tác kiểm tra giám sát Hoạt động kiểm tra giám sát Chi nhánh thời gian qua triển khai bản, đồng toàn diện theo đánh giá đối tượng điều tra từ thực tế kết kiểm tra, kiểm tốn quan có thẩm quyền Chi nhánh cần lưu ý phát huy kết đạt Tuy nhiên việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tài khách hàng cần phải thực cách kiên trì, thường xuyên tỉ mỉ khách hàng Riêng dự án khó khăn, ngồi việc kiểm tra định kỳ, Chi nhánh cần tăng cường kiểm tra đột Đ xuất hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá xác ngun nhân ại tìm kiếm giải pháp tháo gỡ thích hợp Mỗi cán nghiệp vụ phải đề cao công tác ho tự kiểm tra dự án quản lý, chủ động báo cáo đề xuất biện ̣c k pháp khắc phục phát có sai sót Phát huy tính độc lập phần cơng việc gắn với việc đề cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm luật pháp, giữ gìn in đạo đức thi hành cơng vụ sách lương, thưởng hợp lý đảm bảo phản h ánh kết hoạt động, tạo động lực cho cán nghiệp vụ nỗ lực phấn đấu tê hồn thành nâng cao chất lượng cơng việc ́H - Về công tác xử lý rủi ro: Theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP biện pháp bảo đảm tiền vay gồm: cầm cố tài sản, chấp tài sản, sử dụng tài sản hình thành ́ uê tương lai biện pháp bảo đảm khác (nếu có) theo quy định pháp luật giao dịch bảo đảm Ngồi tài sản đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay, Chủ đầu tư cần có loại tài sản bảo đảm khác, nhiên tài sản chiếm tỷ lệ nhỏ tổng số vốn vay Về thẩm quyền xử lý rủi ro, theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP, Tổng Giám đốc VDB có quyền điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ việc khoanh nợ thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài việc xóa nợ (gốc, lãi), bán nợ Thủ tướng Chính phủ định Như vậy, thẩm quyền xử lý rủi ro hành hạn chế thẩm quyền VDB, tăng trách nhiệm Bộ, ngành dẫn tới phức tạp thủ tục hành chính, giảm hiệu xử lý rủi ro 95 Đại học Kinh tế Huế Quy định hành xử lý rủi ro chưa quy định cụ thể trách nhiệm quan có liên quan, đặc biệt VDB, khách hàng trình xử lý rủi ro Chi nhánh phải thường xuyên rà soát lại toàn số liệu dư nợ tài sản đảm bảo, thống hệ thống công nghệ thông tin thực tế, thực trạng đầy đủ xác; quản lý hồ sơ tín dụng, tài sản đảm bảo, đảm bảo quyền đòi nợ xử lý VDB Tham mưu cho Hội sở đẩy nhanh việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu, đặc biệt khoản nợ khơng có nguồn trả nợ khác tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm để lâu giá, thêm chi phí quản lý - Một số giải pháp khác: tiếp tục kiện toàn, xếp lại máy nhân làm cơng tác tín dụng gắn với đổi tư người làm tín dụng ngân hàng Chú trọng Đ đào tạo cán nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để hướng dẫn, tư vấn cho khách ại hàng đúng, trúng nhanh từ khâu đầu, giảm thiểu sai sót phát sinh thêm ho thủ tục sau Xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám ̣c k chịu trách nhiệm; nâng cao vai trò trách nhiệm người đầu, đảm bảo tính thn thủ, làm việc khơng tuỳ tiện theo cảm tính, phát huy tính sáng tạo in cán bộ, khen thưởng, phê bình kịp thời, có chế động viên khuyến khích h vật chất Xây dựng đồng sở hạ tầng công nghệ ngân hàng, tăng cười ́H tê quảng bá có hiệu hoạt động VDB ́ uê 96 Đại học Kinh tế Huế PHẦN THỨ III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nguồn vốn TDĐT Nhà nước thời gian qua chứng minh vai trò to lớn việc đáp ứng nguồn vốn cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Để đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế điều kiện nguồn vốn TDĐT có giới hạn việc hồn thiện cơng tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước yêu cầu cần thiết NHPT Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình mà hệ thống NHPT Việt Nam giai đoạn Qua nghiên cứu đề tài công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Đ Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2012-2016, ại tác giả rút số kết luận sau: - Hồn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước tiền đề ho thực mục tiêu điều hành vĩ mô kinh tế Nhà nước, sở để Chi ̣c k nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đồng thời điều kiện để mở rộng, tăng trưởng quy mô chủa Chi nhánh; đảm bảo chất lượng tín dụng in xây dựng bảo vệ uy tín Ngân hàng h - Thực trạng công tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước VDB- Chi nhánh tê Quảng Bình cho thấy, bên cạnh đóng góp tích cực kinh tế Tỉnh ́H nhà số vấn đề hạn chế công tác quản lý vốn TDĐT Nhà ́ uê nước Chi nhánh như: lượng khách hàng tiếp cận nguồn vốn TDĐT từ Chi nhánh ít, Chi nhánh chưa chủ động nguồn vốn để thực cho vay mà phụ thuộc điều hoà nguồn vốn từ Hội sở chính; chất lượng dự án đầu tư thời gian qua chưa cao; dự án đầu tư chậm tiến độ, dở dang, nợ hạn kéo dài chậm xử lý - Theo ý kiến đánh giá đối tượng điều tra nội dung công tác quản lý vốn TDĐT như: Công tác nguồn vốn, công tác khách hàng, công tác cho vay, công tác thu hồi nợ vay, công tác kiểm tra giám sát, công tác xử lý rủi ro chất lượng cơng tác quản lý vốn TDĐT Chi nhánh mức trung bình khá; Chi nhánh chưa thực chủ động hoạt động Tư 97 Đại học Kinh tế Huế công tác quản lý chậm đổi so với yêu cầu thị trường hạn chế từ chế sách nhà nước so với thực tế triển khai nhiệm vụ nguyên nhân làm cho công tác quản lý nguồn vốn TDĐT Nhà nước Chi nhánh chưa phát huy hiệu - Trên sở phân tích đánh giá thực trạng ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý vốn TDĐT VDB – Chi nhánh Quảng Bình tác giả đưa số giải pháp VDB Chi nhánh nhằm hồn thiện cơng tác tác quản lý vốn TDĐT Chi nhánh Kiến nghị Để công tác quản lý vốn TDĐT đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải thực Đ nhiều giải pháp khác cần thực cách đồng bộ, đặc biệt phải ại có giải pháp tháo gỡ chế, sách tín dụng đầu tư Nhà nước ho từ Chính phủ, ngành vận động thích ứng với yêu cầu thị ̣c k trường hệ thống VDB từ tư đến quy định, quy trình điều kiện sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật làm việc; chế dộ đãi ngộ, khuyến in khích cán nhân viên Trong giới hạn nghiên cứu đề tài, tác giả đưa h số kiến nghị VDB- Chi nhánh Quảng Bình sau: tê - Cải cách thủ tục hành theo hướng gọn nhẹ, giảm bớt thủ tục, ́H giấy tờ không cần thiết, biểu mẫu hướng dẫn tiết, cụ thể rõ ràng - Tích cực tham mưu với cấp nhằm đại hóa trang thiết bị, xây dựng, ́ uê củng cố phần mềm tiên tiến, đại quản lý tín dụng nhằm phát huy hiệu quả, khoa học phù hợp với với tiềm lực ngành ngân hàng - Chủ động phối hợp với cấp, ngành triển khai có hiệu cơng tác tín dụng đầu tư Nhà nước địa bàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khó khăn vướng mắc để có biện pháp xử lý - Phối hợp với quan thông tấn, báo chí, phát truyền hình cấp ngành địa bàn Tỉnh để tích cực tuyên truyền nội dung đổi chế quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước 98 Đại học Kinh tế Huế - Tăng cường hợp tác với hệ thống NHTM địa bàn nhằm trao đổi thông tin để kịp thời xử lý rủi ro, cập nhật tình hình tài chủ đầu tư nhằm tăng khả thu hồi nợ vay - Xây dựng phận cập nhật thơng tin thị trường, tình hình XSKD ngành, lĩnh vực, văn pháp luật liên quan - Có chế độ đãi ngộ hợp lý cán như: tạo điều kiện đào tạo, cập nhật thường xuyên nghiệp vụ, hội thăng tiến, bố trí cơng việc phù hợp đơi với lực cán bộ, gắn trách nhiệm cán với quyền lợi tiền lương, tiền thưởng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 99 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tiếng Việt Chính phủ (1999), Nghị định 43/1999/Nđ-CP tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước ban hành ngày 29/6/1999 Chính phủ (2004), Nghị định 106/2004/Nđ-CP tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước ban hành ngày 1/4/2004 Chính phủ (2006), Nghị định 151/2006/Nđ-CP tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước ban hành ngày 20/12/2006 Chính phủ (2011), Nghị định 75/2011/Nđ-CP tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước ban hành ngày 01/8/2011 Đ Chính phủ (2017), Nghị định tín dụng đầu tư Nhà nước, số ại 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 ho Chính phủ (2013), Quyết định số 369/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt chiến 2030”, ngày 28/02/2013 ̣c k lược phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn dến năm in Diễn đàn hiệu viện trợ (2010), Báo cáo tiến độ hiệu viện trợ, h Tài liệu phục vụ Diễn đàn hiệu viện trợ lần thứ Hội nghị nhóm tư vấn tê khơng thức kỳ giành cho Việt Nam năm 2010 ́H Ngân hàng phát triển Việt Nam (2017), Quy trình cho vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước ́ uê Chi nhánh NHPT Nghệ An (2016), Báo cáo tổng kết năm 2012, 2015, 2016 10 Chi nhánh NHPT Sơn La (2016), Báo cáo tổng kết năm 2012, 2015, 2016 11 Chi nhánh NHPT khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị (2016), Báo cáo tổng kết năm 2012, 2015, 2016 12 Chi nhánh NHPT Hà Tĩnh (2011), Giải pháp nâng cao hiệu công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển Chi nhánh NHPT Hà Tĩnh, Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp sở, Ngân hàng Phát triển Việt Nam 13 Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng Phát triển, Nhà xuất Lao động – Xã hội 100 Đại học Kinh tế Huế 14 Phan Thị Thu Hà (2007), Hồn thiện sách tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, đề tài cấp Bộ 15 PGS.TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình Quản trị Tín dụng ngân hàng thương mại, Học Viện Tài Chính 16 TS.Trần Cơng Hồ (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước”, Luận án tiến sỹ , ĐHKTQD, Hà Nội 17 Ths.Nguyễn Cảnh Hiệp (2016), “Quản lý rủi ro tín dụng vấn đề chiến lược NHPTVN”, Tạp chí Hỗ trợ phát triển số 114/2016, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Thanh Hương (2005), “Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số Đ chuyên đề năm 2005 ại 19 Nguyễn Văn Nam Trần Thọ Đạt (2006), Chất lượng tốc độ tăng ho trưởng kinh tế Việt Nam, Nhà xuất đại học Kinh tế Quốc dân ̣c k 20 GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh in II Website h 21 Trần Thọ Đạt (2010), Một số đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế ́H 22 http://www.vdb.gov.vn tê Việt Nam thời gian qua, www.tinkinhte.com/phantichdubao ́ uê 101 Đại học Kinh tế Huế Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào q anh/ chị! Hiện nay, tơi thực nghiên cứu đề tài luận văn: "Hoàn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình" Tơi mong muốn anh chị bớt chút thời gian để trả lời phiếu điều tra Tồn thơng tin phiếu điều tra giữ bí mật, phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối khơng sử dụng vào mục đích khác I Thơng tin chung Đ Câu 1: Độ tuổi anh (chị) □ 30-45 tuổi ại □ Dưới 30 tuổi □ Trên 45 tuổi Câu 2: Giới tính ho □Nam □Nữ □ Lãnh đạo ̣c k Câu hỏi 3: Vị trí cơng tác anh (chị) □ Lãnh đạo phòng □ Cán chun mơn in Câu hỏi 4: Trình độ chun mơn anh (chị) □ Sau đại học h □ Đại học □ Khác tê Câu hỏi 5: Thời gian công tác anh (chị) □ Từ - 10 năm □ Từ 10- 15 năm □ Từ 15 năm trở lên ́H □ Dưới năm ́ uê II Đánh giá cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Câu hỏi 6: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý nhận định sau công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình cách đánh dấu (x) vào ô mà anh (chị) cho phù hợp theo mức độ từ đến theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý; Đồng ý; Khơng đồng ý; Hồn tồn đồng ý 102 Bình thường; Đại học Kinh tế Huế Mức độ đồng ý Các nhận định I Công tác quản lý nguồn vốn Quyền lợi trách nhiệm công tác quản lý nguồn vốn gắn đến cán Chi nhánh tiếp cận tốt với đơn vị có nguồn vốn nhàn rỗi địa bàn địa bàn khác 3.Chi nhánh chủ động nguồn vốn để thực cho vay II Công tác khách hàng Đ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình ại chủ động việc lựa chọn khách hàng Kỷ nắm bắt thu thập thông tin khách ho hàng tốt, chuyên nghiệp ̣c k Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình thiết lập mối quan hệ mang tính lâu dài với khách in hàng h Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình ́H III Cơng tác cho vay tê thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng Dự án vay vốn TD ĐT Nhà nước thẩm ́ uê định đầy đủ, quy trình tiêu phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay… Thủ tục, hồ sơ giải ngân quy định rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 10 Vốn vay giải ngân kịp thời, tiến độ 11 Vốn tín dụng đầu tư Nhà nước giải ngân cho dự án đối tượng thụ hưởng 12 Mục đích sử dụng vốn vay dự án Chi nhánh giám sát chặt chẽ 103 Đại học Kinh tế Huế 13 Cán quản lý vốn tín dụng đầu tư nhà nước có tin thần trách nhiệm cao cơng việc IV Cơng tác thu hồi nợ vay 14.Có biện pháp, phương án thu nợ kịp thời, có hiệu thời kỳ 15 Thường xuyên tiến hành sở đôn đốc thu nợ 16 Kỹ kiểm sốt doanh thu, phân tích tài dự án Chi nhánh tốt 17 Các phòng ban nghiệp vụ Chi nhánh phối hợp tốt để thường xun rà sốt tình trạng khoản Đ nợ dự án vay vốn ại 18 Chi nhánh phối hợp tốt với ngân hàng thương mại địa bàn công tác thu hồi nợ vay ho V Công tác kiểm tra giám sát sau giải ngân in ̣c k 19 Thường xuyên thực việc kiểm tra trước, 20 Công tác kiểm tra, giám sát nội thực h kịp thời với tồn diện mặt nghiệp vụ ́H phòng nghiệp vụ tê 21 Chi nhánh triển khai tốt việc kiểm tra chéo VI Công tác xử lý rủi ro ́ 22 Cơng tác phân loại nợ vay xác kịp thời, quy định 23 Công tác định giá lại tài sản đảm bảo tiền vay thực theo định kỳ trường hợp cần thiết 24 Các quy định Nhà nước xử lý nợ xấu VDB Chi nhánh triển khai kịp thời 104 Đại học Kinh tế Huế Câu 7: Theo anh/chị, cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình hợp lý chưa? □ Rất không hợp lý □ Không hợp lý □ Bình thường □ Hợp lý □ Rất hợp lý Câu 8: Anh chị có ý kiến, đề xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đ ……………… ại Xin chân thành cám ơn ý kiến anh/chị! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 105 Đại học Kinh tế Huế Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào q anh/ chị! Hiện nay, tơi thực nghiên cứu đề tài luận văn: "Hồn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình" Tơi mong muốn anh chị bớt chút thời gian để trả lời phiếu điều tra Tồn thơng tin phiếu điều tra giữ bí mật, phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối khơng sử dụng vào mục đích khác I Thơng tin chung Câu 1: Độ tuổi anh (chị) Đ □ Dưới 30 tuổi □ 30-45 tuổi □ Trên 45 tuổi ại Câu 2: Giới tính ho □ Nam □ Nữ □ Ban Lãnh đạo ̣c k Câu hỏi 3: Vị trí cơng tác anh (chị) □ khác □ Sau đại học h □ Đại học in Câu hỏi 4: Trình độ chun mơn anh (chị) □ Khác tê Câu hỏi 5: Thời gian công tác anh (chị) □ Từ - 10 năm □ Từ 10- 15 năm □ Từ 15 năm trở lên ́H □ Dưới năm ́ II Đánh giá cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Câu hỏi 6: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý nhận định sau cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình cách đánh dấu (x) vào mà anh (chị) cho phù hợp theo mức độ từ đến theo quy ước sau: Hoàn tồn khơng đồng ý; Khơng đồng ý; Đồng ý; Hồn tồn đồng ý 106 Bình thường; Đại học Kinh tế Huế Các nhận định Mức độ đồng ý I Công tác khách hàng Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên cập nhật sách TDDT Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình thiết lập mối quan hệ mang tính lâu dài với khách hàng 3.Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình Đ ln tạo niềm tin cho khách hàng ại II Công tác cho vay ho Thủ tục, hồ sơ vay vốn quy định hướng dẫn rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực ̣c k Dự án vay vốn TD ĐT Nhà nước Chi in nhánh thẩm định đầy đủ, quy trình, đảm bảo h nhanh chóng, khơng gây phiền hà cho doanh nghiệp Vốn vay Chi nhánh giải ngân kịp thời, đảm ́H tê bảo tiến độ dự án Vốn tín dụng đầu tư Nhà nước giải ngân cho dự ́ uê án ln đối tượng thụ hưởng Mục đích sử dụng vốn vay dự án Chi nhánh giám sát chặt chẽ Cán quản lý vốn tín dụng đầu tư nhà nước có tin thần trách nhiệm cao công việc III Công tác thu hồi nợ vay 10 Chi nhánh thường xuyên bám sát dự án để thực đôn đốc trả nợ 11 Cán Chi nhánh có kỹ kiểm sốt doanh thu, 107 Đại học Kinh tế Huế phân tích tài dự án tốt 12 Chi nhánh phối hợp kịp thời với chủ đầu tư việc tháo gỡ khó khăn cho dự án 13 Trình tự thu hồi nợ vay Chi nhánh vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình SXKD đơn vị IV Công tác kiểm tra giám sát 14 Chi nhánh thường xuyên kiểm tra trước, sau giải ngân dự án 15 Công tác kiểm tra, giám sát Chi nhánh hỗ trợ ại dụng Đ kịp thời cho dự án thực hợp đồng tín 16 Cơng tác kiểm tra Chi nhánh thực khách V Công tác xử lý rủi ro ̣c k ho quan 17 Chi nhánh phối hợp tích cực với chủ đầu tư in việc áp dụng biện pháp xử lý rủi ro dự án h 18 Công tác định giá lại tài sản đảm bảo tiền vay tê Chi nhánh thực theo định kỳ trường ́H hợp cần thiết ́ uê 19 Các quy định Nhà nước xử lý nợ xấu VDB Chi nhánh triển khai kịp thời Câu 7: Theo anh/chị, công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình hợp lý chưa? □ Rất không hợp lý □ Không hợp lý □ Hợp lý □ Rất hợp lý □ Bình thường Câu 8: Anh chị có ý kiến, đề xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Quảng Bình cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước? ……………………………………………………………………………………………… … Xin chân thành cám ơn ý kiến anh/chị! 108 ... trạng công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng phát triển. .. trạng công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 50 2.4 Hiệu công tác quản lý vốn TDĐT Nhà nước VDB- Chi nhánh Quảng Bình ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC .5 1.1 Lý luận vốn tín dụng đầu tư Nhà nước .5 1.1.1 Tín dụng đầu tư Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn