Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

131 32 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế MAI QUỐC TỒN IN H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế MAI QUỐC TOÀN TẾ H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG C K IN H TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA IH Ọ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ G Đ Ạ MÃ SỐ: 8340410 TR Ư Ờ N LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Văn Sơn Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc H Huế, ngày tháng năm 2018 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Tác giả luận văn i Mai Quốc Toàn LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa” Trong suốt q trình thực hiện, tơi nhận hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ Q thầy giáo đồng nghiệp Tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ cho q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Quý thầy, cô giáo cán công U Ế chức Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt H trình học tập nghiên cứu TẾ Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Phó Giáo sư, IN H Tiến sĩ Trịnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế K tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn C Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, đặc IH Ọ biệt anh chị em phận Kế toán, Kinh doanh, Kế hoạch sản xuất nhiệt tình Ạ tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn Đ Cuối cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn bè lớp, đồng nghiệp N G người tạo điều kiện, cổ vũ động viên suốt thời gian TR Ư Ờ thực luận văn Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Mai Quốc Tồn ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: MAI QUỐC TỒN Chun ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HĨA Tính cấp thiết đề tài Chính sách tiền lương đắn phù hợp phát huy tính sáng tạo, lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó người lao động Ế doanh nghiệp Tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa bên cạnh kết đạt H U công tác quản lý SXKD, công tác quản trị tiền lương, thưởng bộc TẾ lộ nhiều khiếm khuyết hạn chế định cần sớm nhận diện hoàn thiện H Những tồn tại, hạn chế chủ yếu nội dung cứ, nguyên tắc xây dựng, tổ chức IN thực chưa đầy đủ, việc trả lương chưa phản ánh giá trị sức lao K động Các tiêu chí đánh giá phận lao động gián tiếp thiếu mang Ọ C tính định tính Vì nghiên cứu đề tài:“Hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương IH Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Quảng Trị” cấp thiết Đ Ạ Phương pháp nghiên cứu G Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; TR Ư Ờ N tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp thống kê mô tả, so sánh, hạch toán kinh tế, Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha; Phân tích nhân tố; Phân tích hồi quy kiểm định thống để đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa cở sở lý luận thực tiễn công tác quản lý tiền lương doanh nghiệp Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa giai đoạn 2014-2016 Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thời gian tới iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ xii Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU H U Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu H 2.1 Mục tiêu chung IN 2.2 Mục tiêu cụ thể C K Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ọ 3.1 Đối tượng nghiên cứu IH 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Ạ Phương pháp nghiên cứu G 4.1 Phương pháp thu thập số liệu TR Ư Ờ N 4.1.1 Đối với số liệu thứ cấp 4.1.2 Đối với số liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 4.3 Phương pháp phân tích 4.3.1 Đối với số liệu thứ cấp 4.3.2 Đối với số liệu sơ cấp Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1.1 Khái niệm chất iv 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Bản chất tiền lương 1.1.2 Chức tiền lương 1.1.2.1 Chức thước đo giá trị 1.1.2.2 Duy trì phát triển sức lao động 1.1.2.3 Kích thích lao động phát triển nguồn nhân lực 10 1.1.2.4 Thúc đẩy phân công lao động xã hội phát triển 10 1.1.2.5 Chức xã hội tiền lương 10 1.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 11 Ế 1.2.1 Khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản lý tiền lương 11 H U 1.2.1.1 Khái niệm 11 TẾ 1.2.1.2 Yêu cầu quản lý tiền lương 12 H 1.2.1.3 Nguyên tắc quản lý tiền lương 12 IN 1.2.2 Nội dung công tác quản lý tiền lương 14 C K 1.2.2.1 Hoạch định công tác tiền lương xây dựng kế hoạch quỹ lương 14 Ọ 1.2.2.2 Tổ chức thực quản lý 22 IH 1.2.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát tiền lương 28 Đ Ạ 1.2.3 Ý nghĩa mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý tiền lương 28 G 1.2.3.1 Ý nghĩa công tác quản lý tiền lương 28 TR Ư Ờ N 1.2.3.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương 29 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 31 1.2.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 31 1.2.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan (nội DN) 31 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA 32 1.3.1 Kinh nghiệm Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế 32 1.3.2 Kinh nghiệm Nhà máy phân lân hữu Vi sinh Sông Hương 33 1.3.3 Kinh nghiệm Nhà máy Tinh bột sắn Sông Dinh 34 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Nhà máy tin bột sắn Hương Hóa 34 TĨM TẮT CHƯƠNG .35 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HĨA 36 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ 37 2.1.2.1 Chức 37 2.1.2.2 Nhiệm vụ 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.4 Quy trình sản xuất tinh bột sắn 39 Ế 2.1.5 Tình hình nguồn lực kết kinh doanh Nhà máy 42 H U 2.1.5.1 Tình hình lao động 42 TẾ 2.1.5.2 Tình hình trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật nhà máy 43 H 2.1.5.3 Quy mô cấu nguồn vốn nhà máy 45 IN 2.1.5.4 Kết hoạt động kinh doanh Nhà máy 46 C K 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI Ọ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ 48 IH 2.2.1 Đánh giá công tác hoạch định tiền lương quỹ lương 48 Đ Ạ 2.2.1.1 Những xây dựng quy chế trả lương 48 G 2.2.1.2 Đánh giá nguyên tắc trả lương Nhà máy 49 TR Ư Ờ N 2.2.1.3 Đánh giá công tác lập kế hoạch quỹ tiền lương 51 2.2.1.4 Công tác xây dựng kế hoạch tiền lương theo tính chất lao động 54 2.2.2 Đánh giá công tác quản lý thực chi trả tiền lương 56 2.2.2.1 Tình hình thực chi trả lương theo thời gian 56 2.2.2.2 Tình hình thực chi trả lương theo thời gian công nhân sản xuất 59 2.2.2.3 Tình hình thực chi trả lương theo sản phẩm 62 2.2.2.4 Đánh giá công tác quản lý tiền lương 62 2.2.3 Đánh giá công tác tổ chức quản lý quỹ tiền thưởng 64 2.2.3.1 Nguồn hình thành quỹ tiền thưởng 64 2.2.3.2 Nguyên tắc tiêu chí phân phối quỹ tiền thưởng 64 2.2.3.3 Tình hình thực chi trả tiền thưởng 67 vi 2.2.4 Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền lương 67 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA 68 2.3.1 Mẫu điều tra, khảo sát 68 2.3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 70 2.3.3 Kết khảo sát 71 2.3.3.1 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 71 2.3.3.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa 73 Ế 2.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 77 H U 2.3.3.4 Phân tích hồi quy 81 TẾ 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ H MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA 86 IN 2.4.1 Kết đạt 86 C K 2.4.2 Tồn tại, hạn chế 87 Ọ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 88 IH TÓM TẮT CHƯƠNG .89 Đ Ạ CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC G QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA .90 TR Ư Ờ N 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 90 3.1.1 Định hướng phát triển chung 90 3.1.2 Định hướng công tác quản lý tiền lương 91 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA 91 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch định tiền lương 91 3.2.1.1 Định giá công việc 91 3.2.1.2 Xác định chiến lược tiền lương khảo sát lương thị trường 92 3.2.1.3 Ấn định mức lương 92 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực công tác tiền lương 92 3.2.2.1 Xác định hình thức trả lương 92 3.2.2.2 Công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 94 vii 3.2.2.3 Đo lường kết cá nhân 94 3.2.2.4 Tính lương cho cá nhân 95 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện công tác lãnh đạo quản lý tiền lương 96 3.2.3.1 Chính sách lương thu hút giữ nhân viên giỏi 96 3.2.3.2 Nâng cao vai trò tổ chức cơng đồn 96 3.2.3.3 Nâng cao nhận thức người lao động công tác tiền lương 97 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thực tiền lương 97 3.2.4.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tiền lương kỳ 97 3.2.4.2 Thu thập đo lường mức độ 97 Ế 3.2.4.3 Phân tích điều chỉnh 97 H U TÓM TẮT CHƯƠNG .98 TẾ PHÂN III: KẾT LUẬN 99 H TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 IN PHỤ LỤC 103 Ọ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG C K QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN IH BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ Ạ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN G BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Bảng CH số:………… Xin chào Anh/chị! Tơi tên Mai Quốc Tồn học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, tơi thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa” Mọi ý kiến trả lời anh/chị góp phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Những câu hỏi có mục đích tham khảo ý kiến anh/chị liên quan đến đề tài Ế mà khơng có mục đích khác Kính mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời H U câu hỏi sau TẾ Xin chân thành cảm ơn H IN PHẦN I THÔNG TIN CÁ NHÂN C K Anh/chị vui lòng cho biết đơi điều thân Ọ Giới tính: IH  Nam Đ Ạ Độ tuổi:  Nữ  Từ 31 đến 40 tuổi  Từ 41 đến 50 tuổi  Trên 50 tuổi TR Ư Ờ N G  Từ 18 đến 30 tuổi Chuyên môn  Công nhân, kỹ thuật  Trung cấp  Cao đẳng/Đại học Thu nhập  Dưới triệu  Từ đến triệu  Từ đến 10 triệu  Trên 10 triệu Thâm niên  Từ đến năm  Từ đến 10 năm  Trên 10 năm Chức danh  Lao động quản lý  Công nhân sản xuất  Nhân viên văn phòng 103 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Dưới phát biểu liên quan đến công tác quản lý tiền lương, thưởng Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa Xin Anh/Chị trả lời cách khoanh tròn (hoặc đánh ) số phát biểu Những số thể mức độ Anh/Chị đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Hồn tồn Khơng khơng hài lòng hài hòng Bình thường Hài hòng Hồn tồn hài hòng U Ế A Các câu hỏi liên quan đến công tác quản lý tiền lương, thưởng Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa TẾ Hệ thống phân tích cơng việc Mức độ ổn định với công việc làm Mức độ hài lòng với cơng việc làm Mức độ phù hợp công việc ngành nghề đào tạo C K IN H I 5 5 Ọ II Thu nhập người lao động Mức đánh giá H Quan điểm STT Mức lương Chế độ nâng lương Tiền lương tăng dần qua năm Tiền thưởng Tiền thưởng tăng dần qua năm Cách thức điều hành chế độ lương bổng Nhà máy 5 11 Việc xác định đơn giá tiền lương xác 12 Việc xác định đơn giá tiền lương khoa học Việc xác định đơn giá tiền lương động viên, khuyến khích người lao động TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH 10 Cách thức Nhà máy xác định tiền thưởng III Định mức lao động 13 IV Hệ thống đánh giá công việc 14 Điều kiện làm việc 15 Công tác kiểm tra, nghiệm thu 16 Công tác thi đua, khen thưởng 104 B Các câu hỏi liên quan đến hiệu công tác quản lý tiền lương, thưởng Công tác quản lý tiền lương, thưởng xác, cơng Công tác quản lý tiền lương, thưởng khoa học Công tác quản lý tiền lương, thưởng đạt hiệu Hài lòng với phương thức trả lương, thưởng Đánh giá theo thứ tự mức độ quan tâm Anh/Chị theo 05 nội dung sau? (ưu tiên từ đến 5) Thu nhập cao, ổn định (Trả lương tốt công bằng, thực ăn ca, bảo đảm khoản phúc lợi khác tiền thưởng theo danh hiệu thi đua, Ế thưởng chuyến tham quan, du lịch, thưởng sáng kiến ) H U Môi trường làm việc thoải mái (Bảo đảm điều kiện làm việc thuận lợi, bảo TẾ đảm công việc trì ổn định đối xử cơng bằng) H Văn hóa định hướng người (Được tạo điều kiện làm việc theo nhóm, IN tạo hội để mở rộng giao lưu phận, tham gia hoạt động C K vui chơi, giải trí kỷ niệm kỳ nghỉ khác; khuyến IH Ọ khích tham gia đóng góp ý kiến phục vụ phát triển Nhà máy) Tôn trọng giá trị người (Tôn trọng nhân cách, phẩm chất, có N G tích cá nhân) Đ Ạ chế sách khen ngợi, tôn vinh thành công biểu dương thành TR Ư Ờ Có hội thăng tiến, phát triển (Được đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp) -Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Anh/Chị! 105 Phụ lục Kết xử lý số liệu Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 105 66,5 66,5 66,5 53 33,5 33,5 100,0 158 100,0 100,0 Nu Total Do tuoi Percent Valid Percent Cumulative Ế Frequency 31-40 65 41,1 41,1 41-50 46 29,1 29,1 >50 21 13,3 13,3 Total 158 100,0 16,5 H 16,5 57,6 TẾ 16,5 86,7 H 26 IN 100,0 100,0 Ọ C K Valid 18-30 U Percent IH Chuyen mon Percent Valid Percent Cumulative 59,5 59,5 59,5 33 20,9 20,9 80,4 31 19,6 19,6 100,0 158 100,0 100,0 G Trung cap TR Ư Ờ Valid Cao dang/Dai hoc Total Percent 94 N Cong nhan ky thuat Đ Ạ Frequency Thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 10 39 24,7 24,7 100,0 Total 158 100,0 100,0 106 Tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2-5 27 17,1 17,1 17,1 6-10 106 67,1 67,1 84,2 >10 25 15,8 15,8 100,0 Total 158 100,0 100,0 Valid Chuc danh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10,8 CNSX 110 69,6 69,6 NVVP 31 19,6 19,6 Total 158 100,0 100,0 10,8 Ế 10,8 U 17 80,4 H LDQL H IN K C Ọ IH Ạ Đ G N TR Ư Ờ 107 100,0 TẾ Valid Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,882 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 6,5759 1,596 ,772 ,833 PTCV02 6,6519 1,553 ,747 ,856 PTCV03 6,5696 1,584 ,797 Ế PTCV01 C K IN H TẾ H U ,811 N of Items IH Cronbach's Ọ Reliability Statistics Đ TR Ư Ờ N G ,876 Ạ Alpha Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TNLD01 20,0823 11,910 ,631 ,861 TNLD02 20,2975 11,306 ,729 ,848 TNLD03 20,1646 11,514 ,690 ,853 TNLD04 20,4241 11,978 ,618 ,863 TNLD05 20,7595 11,891 ,619 ,863 TNLD06 20,3608 11,251 ,742 ,846 TNLD07 19,6329 12,909 ,570 ,869 108 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 8,4747 1,499 ,750 ,887 DMLD02 8,4557 1,434 ,848 ,799 DMLD03 8,4114 1,581 ,781 Ế DMLD01 K IN H TẾ H U ,859 N of Items Ọ Cronbach's C Reliability Statistics G Đ Ạ ,862 IH Alpha TR Ư Ờ N Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted DGCV01 7,4241 1,138 ,768 ,781 DGCV02 7,7405 1,085 ,712 ,834 DGCV03 8,1899 1,123 ,739 ,806 109 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,883 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 12,6392 2,092 ,685 ,872 HQTL02 12,6519 1,910 ,804 ,827 HQTL03 12,6456 1,925 ,783 HQTL04 12,6456 2,039 ,711 Ế HQTL01 U ,835 H TẾ H IN K C Ọ IH Ạ Đ G N TR Ư Ờ 110 ,863 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, ,795 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1360,842 df 120 Sig, ,000 Communalities 1,000 ,564 TNLD02 1,000 ,678 TNLD03 1,000 ,626 TNLD04 1,000 ,561 TNLD05 1,000 ,525 TNLD06 1,000 ,699 TNLD07 1,000 ,484 DMLD01 1,000 ,773 DMLD02 1,000 ,879 DMLD03 1,000 ,820 DGCV01 1,000 DGCV02 1,000 DGCV03 U TNLD01 H ,832 TẾ 1,000 H PTCV03 IN ,783 K 1,000 C PTCV02 Ọ ,815 IH 1,000 Đ Ạ PTCV01 Ế Extraction TR Ư Ờ Initial G ,812 N ,753 1,000 ,813 Extraction Method: Principal Component Analysis, 111 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 31,235 15,781 14,458 9,876 31,235 47,016 61,474 71,350 ,749 4,682 76,032 ,592 3,701 79,733 ,503 3,144 82,876 ,482 3,014 85,890 ,429 2,679 88,569 10 ,371 2,316 90,886 11 ,336 2,100 92,986 12 ,298 1,863 94,849 13 ,257 1,608 96,457 14 ,230 1,435 97,891 15 ,219 1,371 99,263 16 ,118 ,737 100,000 4,998 2,525 2,313 1,580 31,235 15,781 14,458 9,876 Cumulative % 31,235 47,016 61,474 71,350 Ế 4,998 2,525 2,313 1,580 % of Variance K IN H Total U % of Variance H Total TẾ Component C otal Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Ạ Đ G % of Variance Cumulative % 25,140 15,907 15,402 14,901 N 4,022 2,545 2,464 2,384 TR Ư Ờ IH Total Ọ Component 10 11 12 13 14 15 16 Extraction Method: Principal Component Analysis, 112 25,140 41,047 56,449 71,350 Rotated Component Matrixa Component TNLD03 ,785 TNLD04 ,733 TNLD01 ,730 TNLD05 ,712 TNLD07 ,631 DMLD02 ,928 DMLD03 ,897 DMLD01 ,871 U ,811 H TNLD02 ,895 PTCV01 ,891 PTCV02 ,853 K PTCV03 TẾ ,815 H TNLD06 Ế IN ,884 C DGCV03 Ọ DGCV01 ,841 Ạ IH DGCV02 ,854 N G Đ a, Rotation converged in iterations, Component TR Ư Ờ Component Transformation Matrix ,780 ,286 ,380 ,408 -,618 ,252 ,586 ,459 -,075 ,924 -,301 -,224 ,067 ,033 ,650 -,757 113 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, ,793 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 361,172 df Sig, ,000 Communalities Initial Extraction 1,000 ,667 HQTL02 1,000 ,808 HQTL03 1,000 ,787 HQTL04 1,000 ,699 H U Ế HQTL01 TẾ Extraction Method: Principal IN H Component Analysis, % of Variance Cumulative % IH Total C Initial Eigenvalues Ọ Component K Total Variance Explained 2,962 74,044 74,044 ,484 12,109 86,153 ,372 ,182 9,302 95,455 4,545 100,000 TR Ư Ờ N G Đ Ạ Extraction Method: Principal Component Analysis, Component Matrixa Component HQTL02 ,899 HQTL03 ,887 HQTL04 ,836 HQTL01 ,817 114 Extraction Sums of Squared Loadings Total 2,962 % of Variance 74,044 Cumulative % 74,044 Correlations PTCV Pearson Correlation ,128 ,000 ,000 158 158 158 158 * ** ,674** ,029 ,001 ,000 ,174 ,271 Sig, (2-tailed) ,006 N 158 158 158 158 158 Pearson Correlation ,122 ,174* ,154 ,302** Sig, (2-tailed) ,128 ,029 ,054 ,000 N 158 158 158 158 158 ** ** ,154 Ế ,216 Sig, (2-tailed) ,000 ,001 ,054 N 158 158 158 ** ** ,454 ** ,674 Sig, (2-tailed) ,000 ,000 N 158 158 ,302 K C IH Ọ **, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), TR Ư Ờ N G Đ Ạ *, Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), 115 ,405** U ,271 ,000 158 158 ** H ,345 Pearson Correlation HQTL ,006 ** Pearson Correlation DGCV ,454** TẾ DMLD ,345** H TNLD HQTL ,122 158 Pearson Correlation DGCV ,216** Sig, (2-tailed) N DMLD IN PTCV TNLD ,405 ,000 ,000 158 158 158 Descriptive Statistics Mean Std, Deviation N HQTL 4,2152 ,46147 158 PTCV 3,2996 ,61035 158 TNLD 3,3743 ,56723 158 DMLD 4,2236 ,59776 158 DGCV 3,8924 ,51070 158 Correlations ,454 1,000 ,216 TNLD ,674 ,216 DMLD ,302 ,122 DGCV ,405 ,345 HQTL , PTCV ,000 TNLD ,000 Ế ,302 ,405 ,122 ,345 1,000 ,174 ,271 ,174 1,000 ,154 ,271 ,154 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,003 ,064 ,000 ,003 , ,014 ,000 ,000 ,064 ,014 , ,027 ,000 ,000 ,000 ,027 , 158 158 158 158 158 PTCV 158 158 158 158 158 TNLD 158 158 158 158 158 DMLD 158 158 158 158 158 DGCV 158 158 158 158 158 TR Ư Ờ Đ G HQTL Ạ DGCV H IN K C 116 U PTCV DGCV H ,674 TẾ ,454 DMLD N DMLD 1,000 Ọ Sig, (1-tailed) TNLD HQTL IH Pearson Correlation PTCV N HQTL Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method DGCV, DMLD, , Enter TNLD, PTCVb a, Dependent Variable: HQTL b, All requested variables entered, Model Summaryb R Square ,772a Std, Error of the Square Estimate ,596 ,585 Durbin-Watson ,29714 1,974 H Adjusted R Ế R U Model TẾ a, Predictors: (Constant), DGCV, DMLD, TNLD, PTCV K IN H b, Dependent Variable: HQTL Ọ df Mean Square F 19,925 4,981 Residual 13,509 153 ,088 157 Ạ Regression Đ Sum of Squares IH Model C ANOVAa 33,434 ,000b 56,418 N G Total Sig, TR Ư Ờ a, Dependent Variable: HQTL b, Predictors: (Constant), DGCV, DMLD, TNLD, PTCV Model Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized t Sig, Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std, Error 1,045 ,248 PTCV ,202 ,042 TNLD ,449 DMLD DGCV Beta Tolerance VIF 4,208 ,000 ,268 4,834 ,000 ,862 1,160 ,044 ,552 10,154 ,000 ,894 1,119 ,117 ,041 ,152 2,883 ,005 ,955 1,048 ,127 ,051 ,140 2,492 ,014 ,834 1,199 a, Dependent Variable: HQTL 117 ... trạng cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa giai đoạn 2014-2016 Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thời gian... sở lý luận thực tiễn công tác quản lý tiền lương doanh nghiệp Chương Thực trạng công tác quản lý tiền lương Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa Chương Định hướng giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản. .. Định hướng công tác quản lý tiền lương 91 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA 91 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn