Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế

149 18 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:49

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH HƯNG ỌC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG ĐẠ IH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH HƯNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG ỌC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ: 8.34.04.10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ PGS.TS PHAN VĂN HÒA TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HUẾ - 2018 LỜI CAM ĐOAN KIN HT ẾH UẾ Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác ngồi tài liệu thơng tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức đoạn trích dẫn nguyên văn lời diễn giải luận văn kèm theo thông tin nguồn tham khảo rõ ràng Các số liệu thông tin luận văn hoàn toàn dựa kết thực tế địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng chưa sử dụng cho việc bảo vệ học vị TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i Đỗ Thanh Hưng KIN HT ẾH UẾ LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS.TS Phan Văn Hòa tận tình hướng dẫn động viên suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành Luận văn thời gian quy định Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; kho bạc huyện trực thuộc hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ tơi IH ỌC suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ Đỗ Thanh Hưng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 KIN HT ẾH UẾ Họ tên: ĐỖ THANH HƯNG Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Ngày 3/6/2008, Luật quản lý tài sản công nhà nước Quốc hội khố XII thơng qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Ngay sau Luật quản lý tài sản công nhà nước ban hành, hầu hết quan KBNN cấp thực việc quản lý tài sản công nhà nước, bước đưa cơng tác hạch tốn kế tốn tài sản cơng vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản lý tài sản cơng nhà nước có nhiều ỌC chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao lực hiệu sử dụng tài sản công Tuy nhiên, sau năm Luật quản lý tài sản công nhà nước đưa vào áp dụng KBNN tỉnh Thửa Thiên Huế thấy q trình thực cơng tác IH quản lý mang nặng tính hành chính, quản lý thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản chuyên dùng… tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý tài sản công nhà ĐẠ nước ban hành lạc hậu, chế độ quản lý không phù hợp với chế khốn mới;… Do cần thiết phải có giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công Kho bạc nhà nước thời gian tới NG Phương pháp nghiên cứu Để đánh giá thực trạng công tác quản lý tài sản công Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm ƯỜ định T-test phương pháp so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết thực tiễn công tác quản TR lý tài sản công Kho bạc nhà nước Thêm vào đó, làm rõ thực trạng công tác quản lý tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế Từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể, có ý nghĩa để hồn thiện công tác quản lý tài sản công Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KIN HT ẾH UẾ  CBCC : Cán công chức KBNN : Kho bạc nhà nước MLNSNN : Mục lục Ngân sách nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương NNL : Nguồn nhân lực TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn .6 ỌC PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .7 IH 1.1 Lý luận tài sản cơng quan hành nhà nước 1.1.1 Một số khái niệm .7 ĐẠ 1.1.2 Đặc điểm tài sản công quan Kho bạc nhà nước 10 1.1.3 Phân loại tài sản công quan Kho bạc nhà nước 11 1.2 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NG NƯỚC .13 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý tài sản cơng quan hành ƯỜ 13 1.2.2 Nội dung quản lý tài sản cơng quan hành nhà nước 14 1.3 Kinh nghiệm quản lý tài sản công số KBNN Việt Nam học TR rút cho KBNN Thừa Thừa Thiên Huế 30 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý tài sản công số KBNN Việt Nam 30 1.3.2 học rút cho việc quản lý tài sản công Việt Nam ngành Kho bạc nhà nước 33 v CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN KIN HT ẾH UẾ CÔNG TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KBNN THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1.1 Lịch sử hình thành 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ 39 2.2.1 Phân cấp công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 39 2.2.2 Lập dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản cơng KBNN TT Huế .44 2.2.3 Chấp hành dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN TT Huế .46 2.2.4 Quyết tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN TT Huế 54 2.2.5 Công tác quản lý sử dụng tài sản công KBNN TT Huế 57 ỌC 2.2.6 Kiểm tra, giám sát công tác quản lý sử dụng tài sản công BNN TT Huế 62 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý tài sản công KBNN Thừa Thiên Huế 65 IH 2.3.1 Thông tin chung đối tượng tham gia vấn 65 2.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý tài sản công KBNN ĐẠ tỉnh Thừa Thiên Huế 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA KBNN THỪA THIÊN HUẾ .72 NG 2.4.1 Những kết đạt công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 72 2.4.2 Một số hạn chế công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 74 ƯỜ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TR CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Mục tiêu, định hướng quản lý tài sản công kho bạc nhà nước đến năm 2025 77 vi 3.2 Quan điểm đổi công tác quản lý tài sản công Kho bạc nhà nước Thừa KIN HT ẾH UẾ Thiên Huế đến năm 2025 77 3.2.1 Đầu tư, mua sắm tài sản công gắn liền với phát triển bền vững KBNN Thừa Thiên Huế 77 3.2.2 Tăng cường sở hạ tầng nhằm ứng dụng khoa học, công nghệ ngày cao vào công tác quản lý quỹ NSNN 77 3.2.3 Thực phân cấp quản lý tài sản công phù hợp với đặc thù 3.2.4 Đổi hình thức đầu tư, mua sắm tài sản công 78 3.2.5 Phát huy nhân tố người, tăng cường tài sản cố định vơ hình, làm chủ cơng nghệ hoạt động quản lý quỹ NSNN .79 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công KBNN Thừa Thiên Huế 81 3.3.1 Phân cấp quản lý tài sản công 82 3.3.2 Cơng tác lập dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản công 85 ỌC 3.3.3 Công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công .87 3.3.4 Cơng tác tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công 89 IH 3.3.5 Công tác quản lý lý tài sản công 91 3.3.6 Công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản công 94 3.3.7 Các nhóm giải pháp khác 95 ĐẠ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị .99 NG 2.1 Đối với cấp trung ương 99 2.2 Đối với KBNN tỉnh 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 ƯỜ PHỤ LỤC 105 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 2.1 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Các mức phân cấp quản lý đầu tư mua sắm tài sản hệ thống KBNN giai đoạn 2015 -2017 40 Bảng 2.2 Tình hình lập phê duyệt dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản KBNN Thừa Thiên Huế 45 Bảng 2.3 : Tình hình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế trạng năm 2017 47 Bảng 2.4 Tình hình đầu tư XDCB KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 -2017 48 Bảng 2.5: Tình hình mua sắm trang thiết bị tài sản thiết bị làm việc KBNN Thừa Thiên Huế trạng năm 2017 50 Bảng 2.6 Tình hình mua sắm tài sản KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn ỌC 215 - 2017 51 Bảng 2.7 Tình hình tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản 55 Bảng 2.8 Tình hình sử dụng tài sản cơng KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế tính Bảng 2.9: IH đến năm 2017 57 Tình hình tra, kiểm tra tài sản cơng KBNN Thừa Thiên ĐẠ Huế giai đoạn 2015 – 2017 .63 Bảng 2.10 : Thông tin chung đối tượng khảo sát 65 Bảng 2.11 Kết đánh giá cơng tác lập dự tốn mua sắm tài sản công Bảng 2.12 NG KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 66 Kết đánh giá cơng tác chấp hành dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .67 Kết đánh giá cơng tác tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài ƯỜ Bảng 2.13 sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .68 TR Bảng 2.14 Bảng 2.15 Kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .70 Kết đánh giá phương pháp quản lý tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 72 viii Sổ kế toán ghi 803 theo quy định Chứng từ toán đảm bao theo chế độ (Kế hoạch mua sắm tài sản cấp có 862 thẩm quyền phê duyệt chi tiết theo loại tài sản mua sắm; Hồ sơ đấu thầu ) kiểm tra, kiểm toán nội ngành thực giám sát từ xa KBNN huyện ĐẠ hoạt động 863 IH xây dựng kế hoạch ỌC Đơn vị thường xuyên KIN HT ẾH UẾ chép đầy đủ, Xác định tiêu chí NG giám sát phân cơng, phân cấp cụ thể công tác giám 812 ƯỜ sát quản lý, sử dụng TR tài sản nhà nước 124 Hoạt động tra, KIN HT ẾH UẾ kiểm tra, giám sát KBNN Thừa Thiên Huế quản lý, sử 887 dụng tài sản có nội dung cụ thể với quy định Làm rõ việc chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật, việc thực định cấp có 857 mua sắm tài sản nhà nước kiểm tra, giám sát ĐẠ gắn chặt với IH XDCB sửa chữa, ỌC thầm quyền đầu tư trách nhiệm cụ thể 873 lãnh đạo cấp NG Hệ thống tiêu chí giám sát cụ thể 910 KBNN Thừa Thiên ƯỜ Huế có quy chế quản lý tài sản xây 777 dựng tương đối chặt TR chẽ bao quát hết chu kỳ tài sản 125 Có biện pháp KIN HT ẾH UẾ kinh tế để kích thích, thúc đẩy tổ chức, 750 cá nhân sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu Thực việc tính hao mòn trích 691 khấu hao tài sản hàng năm Việc quản lý tài sản thống với 752 KBNN huyện, thị xã ỌC Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization IH a Rotation converged in iterations ĐẠ PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations QLTSC QLTS LDT CHDT PPQL 710 667 688 731 740 QT 710 1.000 418 428 669 629 KTGS 667 418 1.000 453 608 674 LDT 688 428 453 1.000 478 500 CHDT 731 669 608 478 1.000 757 PPQL 740 629 674 500 757 1.000 NG ƯỜ TR Correlation KTGS 1.000 C Pearson QT 126 QLTS Sig (1-tailed) QT 000 KTGS 000 LDT 000 CHDT 000 PPQL 000 QLTS 155 C 155 KTGS 155 LDT 155 CHDT 155 000 155 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 l R Adjusted R Std Error of ĐẠ R Square Square the Estimate 740a 547 544 542 826b 682 678 456 865c 748 743 407 882d 779 773 383 886e 785 778 379 ƯỜ NG 000 000 Model Summary Mode 000 000 IH PPQL 000 ỌC N QT 000 KIN HT ẾH UẾ C TR a Predictors: (Constant), PPQL b Predictors: (Constant), PPQL, LDT c Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT 127 d Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT, KTGS CHDT KIN HT ẾH UẾ e Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT, KTGS, ANOVAa Model Sum of df Squares Regressio 45.012 153 Total 99.355 154 67.751 n ỌC Residual 31.604 152 Total 99.355 154 IH Regressio 151 99.355 154 77.355 Residual 22.000 150 Total 99.355 154 78.007 21.348 149 99.355 154 n Residual Total n NG Regressio ƯỜ Regressio n Residual TR Total 74.317 25.038 ĐẠ Residual Regressio F Sig Square 54.342 n Mean a Dependent Variable: QLTSC 128 54.342 184.713 000b 294 33.875 162.925 000c 208 24.772 149.396 000d 166 19.339 131.858 000e 147 15.601 108.894 143 000f b Predictors: (Constant), PPQL KIN HT ẾH UẾ c Predictors: (Constant), PPQL, LDT d Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT e Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT, KTGS f Predictors: (Constant), PPQL, LDT, QT, KTGS, CHDT Coefficientsa Model Unstandardize Standardi d Coefficients t Sig zed Collinearity Statistics Coefficien ts Std Beta ỌC B Toleran Error t) PPQL 13.591 000 1.271 206 167 423 042 527 9.978 434 054 424 -.144 160 PPQL 274 045 LDT 382 QT ƯỜ t) TR (Constan t) 1.000 1.000 000 750 1.334 8.030 000 750 1.334 -.898 371 342 6.144 000 539 1.854 049 374 7.804 000 728 1.373 321 051 335 6.293 000 588 1.702 -.378 159 -2.379 019 NG PPQL (Constan 000 213 t) 740 7.063 044 LDT 153 ce 594 (Constan 1.078 ĐẠ IH (Constan VIF 129 .155 050 193 3.121 002 387 2.582 LDT 342 047 335 7.309 000 703 1.422 QT 330 048 KTGS 228 050 -.371 157 PPQL 108 054 LDT 334 046 QT 289 051 KTGS 206 051 CHDT 115 054 (Constan t) 345 6.876 000 587 1.705 241 4.552 000 527 1.899 -2.357 020 135 2.021 045 324 3.090 327 7.190 000 698 1.432 302 5.647 000 504 1.985 218 4.069 000 504 1.982 138 2.133 035 344 2.906 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC a Dependent Variable: QLTSC KIN HT ẾH UẾ PPQL 130 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH One-Sample Test Test Value = T df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Differen ce Việc lập dự toán đầu tư, mua sắm tài sản Thiên Huế đảm bảo 9.164 154 Upper 000 613 48 75 154 000 677 54 81 912 154 363 065 -.08 20 2.613 154 010 161 04 28 ỌC theo sách, chế độ, định mức thu chi nhà nước Dự toán lập chi tiết theo nội 9.808 ĐẠ dung chủng loại tài Lower IH KBNN tỉnh Thừa the Difference sản, có thuyết minh rõ ràng NG Việc lập dự toán đầu tư, mua sắm tài sản ƯỜ sát với thực tế Việc lập dự toán mua sắm tài sản TR mang tính tập trung 131 Thường xuyên tổ xếp lại tài sản 446 154 trước tiến hành lập dự toán KIN HT ẾH UẾ chức, rà soát, bố trí 656 032 -.11 18 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Các khoản đầu tư mua sắm tài sản nhà 367 theo tiến Upper 154 714 032 -.14 21 154 000 387 23 54 ĐẠ độ IH nước thực ỌC Lower Các khoản đầu tư mua sắm tài sản nhà NG nước sử dụng dự tốn, 4.937 mục đích TR ƯỜ đối tượng 132 Gắn kết chặt chẽ với dự toán mua sắm tài 3.061 154 003 258 09 42 5.002 154 000 419 25 58 4.155 154 000 323 17 48 sản KBNN Trung ương giao Lãnh đạo KBNN tỉnh thực phân bổ tài sản cho Văn phòng KBNN tỉnh KBNN huyện, thị với nhu cầu địa phương TR ƯỜ NG ĐẠ IH trung ỌC Hình thức mua sắm tài sản nhà nước tập KIN HT ẾH UẾ công tác chấp hành 133 KIN HT ẾH UẾ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Công tác theo dõi, hạch toán sổ kế toán, thực việc lập thẻ tài sản cố định đăng ký 1.469 thực nhanh chóng Nắm bắt tốt số ĐẠ lượng tài sản, thực tế tình hình quản lý 097 -.03 23 IH dụng tài sản 144 ỌC quyền quản lý sử 154 Upper 5.971 154 000 419 28 56 465 154 643 032 -.10 17 sử dụng tài sản NG đơn vị Có phối hợp chặt chẽ phòng Tài ƯỜ vụ phòng Hành TR - Quản trị 134 Ứng dụng tốt công công tác quản lý tài sản để cải cách thủ 912 154 363 065 -.08 20 1.294 154 198 097 -.05 24 5.312 154 000 387 24 53 154 000 290 15 43 tục hành ngành Tính tốn xác tiêu kinh tế, kỹ thuật với hiệu khai thác, sử dụng tài sản cố định đơn vị Chứng từ toán đảm bao theo chế sắm tài sản ĐẠ độ (Kế hoạch mua cấp có thẩm quyền 4.062 NG phê duyệt chi tiết IH theo quy định ỌC Sổ kế toán ghi chép đầy đủ, KIN HT ẾH UẾ nghệ thông tin vào theo loại tài sản mua sắm; Hồ sơ TR ƯỜ đấu thầu ) 135 KIN HT ẾH UẾ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội ngành 3.645 154 000 258 12 40 154 002 226 08 37 154 001 258 11 40 thực giám sát từ xa hoạt động ỌC KBNN huyện Xác định tiêu chí IH giám sát phân công, phân cấp cụ 3.095 ĐẠ thể công tác Upper giám sát quản lý, sử dụng tài sản nhà NG nước Hoạt động tra, kiểm tra, giám sát ƯỜ KBNN Thừa Thiên Huế quản 3.501 lý, sử dụng tài sản TR có nội dung cụ thể với quy định 136 Làm rõ việc chấp KIN HT ẾH UẾ hành, tuân thủ quy định pháp luật, việc thực định cấp 4.240 154 000 290 16 43 953 154 342 065 -.07 20 000 323 16 48 có thầm quyền đầu tư XDCB sửa chữa, mua sắm tài sản nhà nước kiểm tra, giám sát gắn chặt với trách nhiệm cụ thể cấp Hệ thống tiêu chí 4.018 154 TR ƯỜ NG ĐẠ IH giám sát cụ thể ỌC lãnh đạo 137 KIN HT ẾH UẾ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower KBNN Thừa Thiên Huế có quy chế quản lý tài sản xây dựng tương đối 4.545 000 355 20 51 154 000 387 23 55 3.238 154 001 290 11 47 4.262 154 000 355 19 52 chặt chẽ bao tài sản Có biện pháp IH kinh tế để kích thích, thúc đẩy tổ 4.776 kiệm, hiệu ĐẠ chức, cá nhân sử dụng tài sản tiết ỌC quát hết chu kỳ 154 Upper NG Thực việc tính hao mòn trích khấu hao tài sản ƯỜ hàng năm Việc quản lý tài sản thống với TR KBNN huyện, thị xã 138 ... gây lãng phí tài sản cơng Nhà nước Để khắc phục hạn chế, yếu công tác quản lý tài sản công KBNN, đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm... TT Huế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TR CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Mục tiêu, định hướng quản lý tài sản công kho bạc nhà nước. .. kết đạt công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 72 2.4.2 Một số hạn chế công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 74 ƯỜ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài sản công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn