Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình

113 34 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:43

BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ H TẾ H U Ế TỈÌ THË THU THY K IN HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN L NHÁN LỈÛC TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C TẢI CỦC THÄÚNG Kà TÈNH QUNG BÇNH LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ - 2018 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ Ế TỈÌ THË THU THY IH Ọ C K IN H TẾ H U HOAÌN THIÃÛN CÄNG TẠC QUN L NHÁN LỈÛC TẢI CỦC THÄÚNG Kà TÈNH QUNG BÇNH Ạ CHUN NGNH: QUN L KINH TÃÚ TR Ư Ờ N G Đ M SÄÚ: 8.34.04.10 LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HOÜC: PGS TS NGUYÃÙN VÀN PHAÏT HUÃÚ - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ trình thực luận văn ghi nhận cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tác giả luận văn i Từ Thị Thu Thủy LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin kính gửi lời cảm ơn trân trọng chân thành đến thầy giáo PGS TS Nguyễn Văn Phát, người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Bộ môn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; xin chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ giáo quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường U Ế Chân thành cảm ơn lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Phòng, lãnh đạo H Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố công chức Cục Thống kê Quảng Bình TẾ hỗ trợ cung cấp thơng tin tạo điều kiện giúp đỡ thực hoàn thành tốt IN H luận văn K Để thực luận văn, thân tơi cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu Ọ C với tinh thần, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, khơng tránh khỏi hạn IH chế thiếu sót Kính mong q Thầy, Cơ giáo đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý Ạ kiến để luận văn ngày hồn thiện G Đ Cuối cùng, tơi xin bày tỏ tình cảm yêu mến đến gia đình, N người thân bạn bè động viên, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q TR Ư Ờ trình học tập hồn thành luận văn Tác giả luận văn Từ Thị Thu Thủy ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Họ tên học viên: TỪ THỊ THU THỦY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Nhân lực nguồn lực quan trọng quan, tổ chức, đơn vị Vì vậy, quản lý, sử dụng tốt nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn việc nâng cao hiệu suất công tác, hiệu làm việc Tại Cục Thống kê Quảng Bình năm qua cơng tác quản lý nhân lực quan tâm mức ngày hoàn thiện Tuy trước yêu cầu cấp bách việc nâng cao suất lao động, hiệu công tác, phát triển tổ chức, hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cơng tác quản lý nhân lực cần thiết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đề tài sử dụng phương pháp như: Phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hố Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để thống kê tần suất, xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn số kỷ thuật kiểm định thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, kết rút học kinh nghiệm liên quan đến công tác quản lý nhân lực TR Ư Ờ Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình đạt kết tốt, là: Hồn thành việc triển khai, áp dụng đề án vị trí việc làm; xây dựng định hướng quản lý nhà nước ổn định lâu dài; công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá công chức, xây dựng môi trường đảm bảo điều kiện làm việc có nhiều chuyển biến tích cực, tiến tồn thể công chức đánh giá tốt Tuy so với yêu cầu, công tác quản lý nhân lực Cục số hạn chế cơng tác quản lý theo chất lượng hiệu công việc Để hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình cần thực tốt giải pháp đề xuất Các giải pháp cần thực đồng để nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT NGUYÊN NGHĨA KÝ HIỆU CN Chuyên ngành CNH Công nghiệp hóa ĐH Đại học HĐH Hiện đại hóa TC-HC Tổ chức - Hành TT-PC-TĐ Thanh tra - Pháp chế - Thi đua UBND Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 U Ế Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ Phương pháp nghiên cứu IN H Kết cấu đề tài K CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ Ọ C CHỨC CÔNG IH 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ạ 1.1.1 Những nghiên cứu nhân lực quản lý nhân lực .5 Đ 1.1.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu N G 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ TR Ư Ờ CHỨC CÔNG .9 1.2.1 Khái quát nhân lực .9 1.2.2 Những vấn đề chung quản lý nhân lực tổ chức công 11 1.2.3 Nội dung quản lý nhân lực tổ chức công .15 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhân lực tổ chức cơng 23 1.2.5 Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý nguồn nhân lực tổ chức công 25 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC CÔNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH .27 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhân lực tổ chức công số địa phương 27 v 1.3.2 Một số học kinh nghiệm cho Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÂN LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 30 2.1.1 Khái quát Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 30 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 31 2.1.3 Tình hình biên chế Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 34 U Ế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ H TỈNH QUẢNG BÌNH .35 TẾ 2.2.1 Quy mô, cấu, chất lượng nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình 35 IN H 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng K Bình 42 Ọ C 2.2.3 Phân tích ý kiến đánh giá đối tượng điều tra quản lý nhân lực IH Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 59 Ạ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN Đ LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 76 N G 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TR Ư Ờ CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 76 3.1.1 Bối cảnh chung 76 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 77 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 78 3.2.1 Sắp xếp cơng chức theo vị trí việc làm để xác định rõ nhu cầu nhân lực .80 3.2.2 Tuyển dụng nhân lực gắn với vị trí việc làm 78 3.2.3 Sử dụng nhân lực hiệu 80 3.2.4 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu vị trí việc làm 83 vi 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá nhân lực 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN .89 KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét Luận văn Thạc sĩ Phản biện U Ế Nhận xét Luận văn Thạc sĩ Phản biện H Biên Hội đồng TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H Giấy xác nhận hoàn thiện Luận văn TẾ Bản giải trình nội dung chỉnh sửa Luận văn vii DANH MỤC BẢNG Số lượng công chức Cục Thống kê Quảng Bình năm 2016 34 Bảng 2.2: Nhân lực Cục Thống kê có qua năm .35 Bảng 2.3: Nhân lực Cục Thống kê chia theo nhóm tuổi 36 Bảng 2.4: Phân loại công chức theo thâm niên công tác .37 Bảng 2.5: Nhân lực Cục Thống kê chia theo giới tính 37 Bảng 2.6: Nhân lực chia theo trình độ chun mơn 38 Bảng 2.7: Nhân lực chia theo trình độ quản lý nhà nước 39 Bảng 2.8: Nhân lực Cục Thống kê chia theo trình độ tin học 40 Bảng 2.9: Nhân lực Cục Thống kê theo trình độ tiếng Anh 41 Bảng 2.10: Nhu cầu nhân lực Cục Thống kê theo Đề án vị trí việc làm năm 2016 43 Bảng 2.11: Nhân lực tuyển dụng qua năm 46 Bảng 2.12: Nhân lực Phòng, Chi cục theo tỷ lệ chuyên ngành 47 Bảng 2.13: Nhân lực Cục Thống kê nâng lương trước hạn 49 Bảng 2.14: Tổng hợp kết nguồn quy hoạch chức danh giai đoạn 2011 - IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Bảng 2.1: Đ Tổng hợp kết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh giai đoạn 2012 G Bảng 2.15: Ạ 2016 (rà soát năm 2016) 51 N - 2016 .52 Kết đào tạo, bồi dưỡng công chức 2012 - 2016 54 Bảng 2.17: Kết phân loại đánh giá công chức 2012 - 2016 56 Bảng 2.18: Nhân lực Cục Thống kê hưởng phụ cấp ưu đãi nghề Thống kê TR Ư Ờ Bảng 2.16: 58 Bảng 2.19: Tổng hợp kết thi đua khen thưởng 2012 - 2016 .58 Bảng 2.20: Tổng hợp mẫu thu đạt kết 61 Bảng 2.21: Giá trị trung bình biến quan sát 62 Bảng 2.22: Kết kiểm định đánh giá việc sử dụng nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 65 viii riêng, bổ sung hỗ trợ cho Nếu bố trí cơng chức thực tốt việc đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm hiệu quả, Bố trí ”đúng người, việc” đào tạo hướng, vừa tiết kiệm chi phí thời gian tổ chức cá nhân người học Việc đánh giá cơng chức phải theo vị trí việc làm để xác định tiêu chí nội dung đánh giá vv Trong thực tiễn để công tác quản lý nhân lực phát huy tốt, tạo chuyển biến toàn toàn ngành, tồn quan đơn vị cần có quan tâm đạo cấp TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế ủy, lãnh đạo quan, giải pháp vào thực tế phát huy tác dụng 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quản lý nhân lực tổ chức hoạt động để khai thác khả người lao động nhằm phát huy khả họ để đạt mục tiêu chung tổ chức Để thực tốt điều đòi hỏi cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình phải phát huy tốt ngày hoàn thiện Trong giai đoạn 2012 - 2016, công tác quản lý nhân lực Cục Thống kê Ế tỉnh Quảng Bình triển khai áp dụng Đề án vị trí việc làm, bước quan U trọng để nâng cao cơng tác quản lý công chức phù hợp với kinh tế thị TẾ H trường Bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tồn số hạn chế xác định nhu cầu hoạch định nhân lực IN H chưa tốt, nhân lực thiếu hụt tỷ lệ lớn nhân lực không chuyên ngành, K sách thu hút nhân tài đãi ngộ nhân tài chưa ngành quan tâm, sử dụng Ọ C đánh giá nhân lực chưa khoa học Nguyên nhân hạn chế chưa xây dựng IH kế hoạch nhân lực, thiếu tính chủ động tuyển dụng, kính phí đào tạo hạn hẹp, Ạ tiêu chí đánh giá nhân lực chưa cụ thể không thường xuyên G Đ Để tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh N Quảng Bình, cần thực phối hợp đồng giải pháp như: Sắp xếp TR Ư Ờ cơng chức theo vị trí việc làm để xác định rõ nhu cầu nhân lực; Tuyển dụng nhân lực gắn với vị trí việc làm; Sử dụng nhân lực hiệu quả; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức theo u cầu vị trí việc làm; Hồn thiện cơng tác đánh giá nhân lực Tuy nhiên, quản lý nhân lực tổ chức cơng nói chung quản lý tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình vấn đề rộng phức tạp, giới hạn thời gian dung lượng luận văn thạc sỹ, số khía cạnh quản lý nhân lực với tinh giản biên chế, chế tự chủ khoán biên chế khoán quỹ lương, thu hút nhân lực chất lượng cao cần tiếp tục nghiên cứu sâu cơng trình sau 89 KIẾN NGHỊ * Đối với Tổng cục Thống kê - Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức công chức vai trò, vị trí tầm quan trọng công tác quản lý nhân lực; xác định công tác quản lý nhân lực nhiệm vụ quan trọng thường xuyên quan, quyền, người đứng đầu quan, đơn vị, từ sức thực tốt chủ trương, sách Đảng công tác cán - Tập trung xây dựng đội ngũ công chức, công chức lãnh đạo, quản lý có “tâm trong, trí sáng”, đủ sức gánh vác, hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ CNH- U Ế HĐH đất nước; gắn nhiệm vụ xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị H Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng TẾ nay”, kiên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng IN H trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên, bãi nhiệm người K khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống, nhân C dân khơng tín nhiệm, trước hết cán lãnh đạo, quản lý cấp để không ngừng IH Ọ nâng cao chất lượng quản lý công chức phẩm chất đạo đức, lực, trình độ, Ạ chuyên mơn, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm tận tụy G Đ công việc N - Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cán phải có tầm xa gắn TR Ư Ờ với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, luân chuyển cán hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi để cán rèn luyện, thử thách qua thực tiễn để trưởng thành - Thực tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời ngăn ngừa xử lý cán vi phạm Chú trọng đổi công tác tuyển dụng, thi tuyển công chức; tuyển chọn thu hút nhân tài - Vụ Tổ chức cán cần rà soát, cân đối bố trí biên chế phù hợp với thực tế Cục Thống kê - Hàng năm tổ chức thi tuyển công chức để đảm bảo Cục Thống kê đủ số lượng công chức làm việc vị trí 90 - Tăng cường cơng tác kiểm tra chất lượng công chức từ trung ương đến địa phương, coi việc xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng cơng chức nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động đạo điều hành quan hàng năm xuyên suốt - Đảm bảo có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan Trung ương địa phương để tạo thúc đẩy hỗ trợ lẫn trình triển khai thực đề án, kế hoạch, chương trình - Cân đối, bố trí đầy đủ nguồn tài nguồn lực cần thiết khác, huy động hỗ trợ tổ chức nước quốc tế để triển khai đề án, kế hoạch, U Ế chương trình H - Quy định cụ thể chế chế độ chi tiêu tài cho giai đoạn hoạt TẾ động đề án, kế hoạch, chương trình theo hướng đào tạo cụ thể với kết đầu IN H K * Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình C Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình đơn vị Trung ương đóng địa bàn, nên IH Ọ tồn hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, biên chế tài chịu Ạ quản lý Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê xin kiến nghị Ủy ban nhân dân Đ tỉnh Quảng Bình số đề xuất sau: N G - Cần phối kết hợp chặt chẽ tạo điều kiện xếp, bố trí cho TR Ư Ờ cơng chức Cục Thống kê tham gia học lớp địa bàn như: Cao cấp trị, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng kỹ quản lý lãnh đạo lớp bồi dưỡng khác - Có sách hỗ trợ học phí đơn vị Trung ương đóng địa bàn, kinh phí Tổng cục Thống kê cấp cho cơng tác đào tạo ít, bố trí 01 cơng chức tham gia học lớp cao cấp trị tỉnh 01 công chức tham gia học lớp quản lý nhà nước không đủ - Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ trang thiết bị, máy móc làm việc phục vụ chuyên môn như: Hỗ trợ máy vi tính, máy scan hệ thống mạng lan, đường 91 truyền để phục vụ kịp thời báo cáo phục vụ cho địa phương Hàng tháng, quý, năm Cục Thống kê cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho Tổng cục Thống kê mà phục vụ đắc lực cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều đơn vị khác địa phương Tóm lại: Để hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình trước hết cơng chức phải sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơng ngừng phấn đấu vươn lên, ln có chí tiến thủ, cầu thị, nêu cao tinh thần cách mạng tiến cơng, chủ động, tích cực, sáng tạo thực tiễn công tác, U Ế phấn đấu đạt chất lượng, hiệu công việc cách tốt nhất; nêu cao tinh thần H khắc phục khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường TẾ xuyên bám sát thực tiễn sống, quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân để IN H hoàn thành tốt nhiệm vụ giao K Với tâm tồn ngành Thống kê Quảng Bình, với nỗ lực C phấn đấu vươn lên thân công chức, công chức trẻ, tin tưởng IH Ọ tương lai không xa Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình hồn thiện TR Ư Ờ N G Đ Ạ công tác quản lý nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030./ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cuốn sách “Những vấn đề hành nhà nước chế độ cơng vụ, cơng chức” Viện Khoa học tổ chức Nhà nước Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2014 Đề án vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức Nguyễn Xuân Dung, 2012 Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ Ế Nguyễn Trí Duy, 2012 Nghiên cứu nội dung giải pháp phát triển nguồn H U nhân lực Hệ thống thống kê tập trung đến năm 2020 Đề tài nghiên cứu khoa học TẾ cấp Tổng cục, Tổng cục Thống kê H Tạ Ngọc Hải, 2013 Phương pháp xác định vị trí việc làm quan hành IN nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ K Phạm Thu Hằng, 2013 Kinh nghiệm quản lý cơng chức theo Vị trí việc làm IH Ọ C nước giới vận dụng vào Việt nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ Đ Ạ Luận văn thạc sĩ Quản lý nhân lực Tổng cục Thống kê Tăng Thị Thanh G Hòa (trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015): TR Ư Ờ N Thạch Thọ Mộc, 2014 Tiếp tục đổi công tác tuyển dụng đánh giá đội ngũ cơng chức nước ta Tạp chí Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ Đỗ Viết Minh, 2013 Cơ sở khoa học hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ ngạch công chức hành Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ 10 Giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công” tác giả Trần Thị Thu chủ biên 11 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định số 1803/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội 12 Tổng cục Thống kê, 2013 Quyết định số 299/QĐ-TCTK Tổng cục trưởng 93 Tổng cục Thống kê việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội 13 Tổng cục Thống kê, 2015 Quyết định số 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015 Tổng cục Thống kê việc ban hành quy chế Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, giữ chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê Hà Nội 14 Nguyễn Duy Tuân, 2014 Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khu vực công Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Bài viết tác giả Ngô Minh Tuấn, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung U Ế ương “Đổi quản lý nhà nước nhân lực Việt Nam: Thực trạng giải H pháp”, (2015) TẾ 16 Ngơ Sỹ Trung, 2014 Chính sách nhân lực chất lượng cao quan IN H hành Nhà nước cấp tỉnh thành phố Đà Nẵng Luận án tiến sỹ Quản lý TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 94 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C H IN K PHỤ LỤC 95 TẾ U H Ế PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA THÔNG TIN (Dùng cho lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Chi cục công chức công tác từ năm trở lên Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình) Chúng tơi tìm hiểu định hướng hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình Ý kiến anh, chị đóng góp q báu cho cơng trình nghiên cứu chúng tơi Vì vậy, xin anh, chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân ý kiến đánh giá cho U Ế nội dung sau: TẾ H Giới tính: Nam IN H Trình độ chuyên môn: Nữ Trung cấp K Trên Đại học Thống kê viên Ạ Lãnh đạo Cục IH Chức danh, chức vụ: Ọ C Đại học Lãnh đạo Phòng Đ Thống kê viên trung cấp N G Lãnh đạo Chi cục TR Ư Ờ Thời gian làm việc quan Dưới 10 năm Từ 20 - 25 năm Từ 10 - 15 năm Trên 25 năm Từ 15 - 20 năm Xin anh, chị cho biết mức độ đồng ý ý kiến cách khoanh tròn vào số mà anh, chị cho tương ứng với mức độ sau: = Hồn tồn khơng đồng ý = Không đồng ý = Khá đồng ý 96 = Đồng ý = Hoàn toàn đồng ý I Đánh giá việc sử dụng nhân lực Mức độ đồng ý Công việc phân công cho công chức chuyên ngành học, phù hợp trình độ, lực, sở trường Cơng chức Cục Thống kê ln tích cực cơng tác tham mưu hồn thành nhiệm vụ Cơng chức Cục Thống kê hiểu rõ chức nhiệm vụ 5 5 Ế Phòng/Chi cục nhiệm vụ phân công U Công chức Cục Thống kê cập nhật kiến thức kịp thời TẾ H nhằm đáp ứng yêu cầu công việc giao Khả chuyên môn Công chức Cục Thống kê đáp IN H ứng yêu cầu công việc II Đánh giá công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, K Mức độ đồng ý Ọ C quản lý công chức IH Việc thực quy định tuyển dụng công chức Cục 5 5 Ạ Thống kê khuyến khích người tài đến làm việc G Đ Cục Thống kê quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, N nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho công chức TR Ư Ờ Cục Thống kê thực quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cơng chức, lãnh đạo theo quy trình, tiêu chuẩn quy định Cục Thống kê bố trí số lượng cấu cán Phòng/Chi cục hợp lý III Đánh giá điều kiện làm việc, sở vật chất, chế Mức độ đồng ý độ đãi ngộ Cục Thống kê trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết mang lại hiệu cao công việc 97 Công chức Cục Thống kê hài lòng với mức thu nhập, khoản phúc lợi 5 Cục Thống kê giải kịp thời đầy đủ chế độ khen thưởng, chế độ nghỉ phép, thai sản Cục Thống kê thỏa đáng, quy định IV Đánh giá công tác xây dựng văn hóa tổ chức Mức độ đồng ý Cơng chức Cục Thống kê thực “Văn hóa, văn minh công sở” 5 5 Ế Mối quan hệ lãnh đạo công chức Cục Thống H U kê thân thiện cởi mở H sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm công tác với TẾ Công chức Cục Thống kê ln có tinh thần phối hợp tốt, K kiến đạo lãnh đạo Cục Thống kê IN Cơng chức Cục Thống kê trung thực, tích cực phản hồi ý C V Đánh giá nhận thức khả thích nghi với Ọ Mức độ đồng ý IH thay đổi công việc áp dụng theo vị trí việc làm Ạ Để đáp ứng u cầu cơng việc áp dụng theo vị trí việc 5 G Đ làm thích nghi với thay đổi cơng việc, cơng chức TR Ư Ờ N Cục Thống kê cần nâng cao trình độ học vấn Cơng chức Cục Thống kê sẵn sàng thích nghi với thay đổi có liên quan đến cơng việc làm Sức khỏe công chức đảm bảo cho nhiệm vụ Theo anh chị, để hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình cần trọng vấn đề sau (có thể chọn nhiều ô): Cần đổi công tác tuyển dụng công chức theo hướng phải thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Cần có bảng mô tả công việc chi tiết, cụ thể cho vị trí cơng việc 98 Cần xếp lại cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Phòng/Chi cục cá nhân nhằm hồn thiện công việc Cần đổi công tác đánh giá cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng để đảm bảo đánh giá đúng, công tạo động lực thúc đẩy hăng hái, nhiệt tình làm việc công chức Cần quan tâm chế độ đãi ngộ công chức Công chức cần chấp hành tốt nội quy, kỷ luật quan Khác, xin nêu rõ ………… TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế 99 PHU LỤC Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 54 2,00 5,00 4,0741 ,72299 NL2 54 3,00 5,00 4,2593 ,70538 NL3 54 3,00 5,00 4,0926 ,62249 NL4 54 2,00 5,00 4,2407 ,69866 NL5 54 2,00 5,00 4,1852 ,77883 TD1 54 2,00 5,00 3,9630 ,64319 TD2 54 2,00 5,00 4,0185 ,68655 TD3 54 3,00 5,00 4,0556 ,52903 TD4 54 2,00 5,00 3,8519 ,71129 DK1 54 2,00 5,00 3,7593 ,72516 DK2 54 2,00 5,00 4,0000 ,67293 DK3 54 2,00 5,00 3,9444 ,65637 VH1 54 2,00 5,00 4,0370 ,61316 54 3,00 5,00 4,0185 ,62919 54 2,00 5,00 4,0000 ,64428 54 3,00 5,00 4,2407 ,61230 54 2,00 5,00 4,0000 ,58277 54 3,00 5,00 4,3889 ,62696 TN3 54 2,00 5,00 4,1111 ,74395 Valid N (listwise) 54 TN1 TN2 100 U H H IN K C Ọ IH Ạ G N VH4 TR Ư Ờ VH3 Đ VH2 Ế NL1 TẾ N PHU LỤC One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 41,409 54 ,000 4,07407 3,8767 4,2714 NL2 44,372 54 ,000 4,25926 4,0667 4,4518 NL3 48,313 54 ,000 4,09259 NL4 44,604 54 ,000 NL5 39,489 54 ,000 4,18519 4,2625 4,24074 4,0500 4,4314 3,9726 4,3978 Ọ C K IN H H U 3,9227 TẾ Ế NL1 IH One-Sample Test Ạ N TR Ư Ờ TD1 Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Đ df G t Test Value = Lower Upper 45,277 54 ,000 3,96296 3,7874 4,1385 43,012 54 ,000 4,01852 3,8311 4,2059 TD3 56,333 54 ,000 4,05556 3,9112 4,2000 TD4 39,794 54 ,000 3,85185 3,6577 4,0460 TD2 101 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 38,095 54 ,000 3,75926 3,5613 3,9572 DK2 43,681 54 ,000 4,00000 3,8163 4,1837 DK3 44,161 54 ,000 3,94444 3,7653 4,1236 U TẾ H One-Sample Test Ế DK1 Test Value = Mean tailed) Difference IN H Sig (2- K df VH2 46,933 54 VH3 45,623 54 VH4 50,895 G TR Ư Ờ N 54 t 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ,000 4,03704 3,8697 4,2044 ,000 4,01852 3,8468 4,1903 ,000 4,00000 3,8241 4,1759 ,000 4,24074 4,0736 4,4079 IH 54 Ạ 48,382 Đ VH1 Ọ C t One-Sample Test Test Value = df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper TN1 50,438 54 ,000 4,00000 3,8409 4,1591 TN2 51,441 54 ,000 4,38889 4,2178 4,5600 TN3 40,608 54 ,000 4,11111 3,9081 4,3142 102 ... học quản lý nhân lực tổ chức công Chương Thực trạng công tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. .. Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 34 U Ế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ H TỈNH QUẢNG BÌNH .35 TẾ 2.2.1 Quy mô, cấu, chất lượng nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN Đ LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH 76 N G 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TR Ư Ờ CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn