Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

113 15 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TRÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ ỌC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH ĐẠ IH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TRÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, ỌC TỈNH QUẢNG BÌNH IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ : 8340410 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HUẾ 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn PGS.TS.NGUYỄN TÀI PHÚC Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học cơng bố Quảng Bình, ngày 05 tháng 08 năm 2018 IH ỌC Học viên TR ƯỜ NG ĐẠ Lê Thanh Trà i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Qua tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt hơn, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC, người tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin cám ơn Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện ỌC Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân IH bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành luận văn cách tốt NG ĐẠ Học viên TR ƯỜ Lê Thanh Trà ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Lê Thanh Trà Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” Mục đích đối tượng nghiên cứu  Mục địch nghiên cứu: Trên sở hệ thống lý luận quản lý NSNN ngân sách cấp xã, đề tài sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu, chi ngân sách xã KBNN Quảng Trạch thời gian qua, nêu lên hạn chế nguyên nhân để từ xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách xã địa bàn huyện ỌC  Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác quản IH lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch ĐẠ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng, cụ thể sau: Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả phương pháp thống kê suy luận NG Các kết nghiên cứu kết luận Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản ngân sách xã Phân tích thực trạng cơng tác quản lý ngân sách Kho bạc Nhà nước ƯỜ Quảng Trạch giai đoạn 2015-2017 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã Kho bạc Nhà TR nước Quảng Trạch thời gian tới iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Kho bạc Nhà nước NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách Nhà nước NSX : Ngân sách xã NĐ : Nghị định CP : Chính phủ TT : Thơng tư KSC : Kiểm sốt chi CNTT : Cơng nghệ thơng tin NHTM : Ngân hang thương mại SDNS : Sử dụng ngân sách HĐND : Hội đồng nhân dân HĐBT : Hội đồng trưởng UBND : Ủy ban nhân dân ỌC IH NSTW : Ngân sách trung ương : Tài nhà nước : Kế toán nhà nước TR ƯỜ NG KTNN : Quốc hội ĐẠ QH TCNN KIN HT ẾH UẾ KBNN iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài ỌC 3.1 Đối tượng nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu IH 5.Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẠ XÃ .5 1.1 Lý luận chung Ngân sách xã 1.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân sách xã NG 1.1.2 Nội dung thu, chi Ngân sách xã 10 1.1.3 Vai trò NSX phát triển kinh tế - xã hội 15 1.2 Cơ sở lý luận công tác quản lý Ngân sách xã 19 ƯỜ 1.2.1 Nội dung quản lý Ngân sách xã 19 1.2.2 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý Ngân sách xã .27 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý NSX 29 TR 1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu NSX 29 1.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSX .30 1.4 Kinh nghiệm quản lý NSX địa phương học rút áp dụng 32 v 1.4.1.Kinh nghiệm công tác quản lý NS xã số địa phương 32 KIN HT ẾH UẾ 1.4.2 Một số học kinh nghiệm công tác quản lý NS cho KBNN Quảng Trạch 35 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN QUẢNG TRẠCH 36 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch 36 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Quảng Trạch 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch .37 2.1.3 Đánh giá chung .42 2.2 Tổng quan KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .43 2.2.1Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 43 2.2.2.KBNN Quảng Trạch có nhiệm vụ sau: 44 ỌC 2.2.3 Tổ chức máy KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 45 2.3 Thực trạng công tác quản lý Ngân sách xã địa bàn huyện Quảng Trạch IH thời gian qua 49 2.3.1 Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách xã huyện Quảng Trạch 49 ĐẠ 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách xã huyện Quảng Trạch 56 2.4 Đánh giá công tác quản lý ngân sách xã thông qua ý kiến điều tra 63 2.4.1 Tình hình chung đối tượng điều tra 63 NG 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác giao dự tốn chức giám sát quyền cấp xã công tác thu chi ngân sách xã 64 2.4.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý thu ngân sách xã địa ƯỜ bàn huyện 65 2.4.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chi ngân sách xã địa bàn huyện 67 TR 2.4.5 Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác lập dự tốn thu chi ngân xã địa bàn huyện 68 vi 2.4.6 Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác tốn tra kiểm tra KIN HT ẾH UẾ công tác thu chi ngân sách xã địa bàn huyện Quảng Trạch .70 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý Ngân sách xã địa bàn huyện Quảng Trạch thời gian qua 71 2.5.1 Những mặt đạt công tác quản lý Ngân sách xã địa bàn huyện Quảng Trạch thời gian qua 71 2.5.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 73 CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN QUẢNG TRẠCH,TỈNH QUẢNG BÌNH 77 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch , tỉnh Quảng Bình 77 3.1.1 Định hướng phát triển ngành Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 77 ỌC 3.1.2 Định hướng KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .78 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 79 IH 3.2.1 Các giải pháp quản lý thu ngân sách xã 79 3.2.2 Các giải pháp quản lý chi ngân sách xã 86 ĐẠ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 1.Kết Luận: 93 2.Kiến nghị 94 NG 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài .94 2.2 Kiến nghị với Kho Bạc Nhà nước .95 2.3 Kiến nghị với quan thu 95 ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TR BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình dân số lao động huyện Quảng Trạch Thời kỳ 2014-201638 Bảng 2.2: Một số tiêu tình hình phát triển sở hạ tầng huyện Quảng Trạch năm 2016 .41 Bảng 2.4: Tổng hợp so sánh số dự toán thu thực thu NSX địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2015 - 2017 51 Bảng 2.5: Thu NSX bổ sung từ NS cấp huyện Quảng Trạch năm 2015-2017 55 Bảng 2.6: Tổng hợp chi NSX huyện Quảng Trạch theo nội dung chi năm 20152017 .57 Bảng 2.7: Nội dung chi thường xuyên NSX huyện Quảng Trạch năm 2015-2017 .59 Tình hình đối tượng điều tra 63 Bảng 2.9: Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác giao dự tốn chức ỌC Bảng 2.8: giám sát quyền cấp xã công tác thu chi NS xã 64 Đánh giá đối tượng điều tra thực quản lý thu NSX địa IH Bảng 2.10: bàn huyện Quảng Trạch .66 Bảng 2.11: Đánh giá đối tượng điều tra thực quản lý chi NSX địa Bảng 2.12: ĐẠ bàn huyện Quảng Trạch .67 Đánh giá đối tượng điều tra thực lập dự toán thu chi NSX TR ƯỜ NG địa bàn huyện Quảng Trach 69 viii phòng khắc phục thảm họa; tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, bảo đảm KIN HT ẾH UẾ phát triển nhanh vững chắc; đó, đặc biệt quan tâm đến số yếu tố đầu tư như: Cơ cấu chất lượng thiết bị, công nghệ thông tin; dự phòng trang thiết bị; ứng dụng cơng nghệ thông tin đại, đồng chuyên nghiệp vào hoạt động nghiệp vụ KBNN Để thực ứng dụng khoa học công nghệ thông tin ngành vào cơng tác quản lý, kiểm sốt, tốn, KBNN Quảng Trạch cần có kế hoạch đào tạo thường xuyên cử cán đào đạo lớp tin học chuyên sâu ngành tổ chức, cập nhật kiến thức cho cán tin học sở cán làm công tác KSC đơn vị để thực tốt quản lý kiểm soát chi thường xuyên NSNN ngày tốt 3.2.2.3 Phối hợp tốt với quan liên quan kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ỌC Để thực tốt cơng tác KSC NSNN qua KBNN Quảng Trạch, cần thiết phải có phối hợp, hỗ trợ cấp, ngành quan đơn vị có liên quan địa bàn IH Thực cơng khai quy trình KSC NSNN nơi giao dịch Niêm yết rõ ràng cụ thể loại hồ sơ, chứng từ, thủ tục khoản chi NSNN theo chế độ ĐẠ quy định (bổ sung kịp thời có thay đổi), hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ để đơn vị SDNS chấp hành chế độ, sách Nhà nước yêu cầu công tác KSC NSNN qua KBNN; bên cạnh việc kiểm sốt, cần tăng cường trao đổi thơng NG tin hai chiều với đơn vị SDNS Thực văn hành tất trường hợp từ chối khoản chi sai chế độ, sách Nhà nước ƯỜ Hướng dẫn đơn vị hoàn thiện lại hồ sơ, chứng từ trường hợp thiếu hồ sơ, chứng từ, sai mẫu quy định Thường xuyên phối hợp tốt với quan Tài huyện q trình TR quản lý, điều hành NSNN KSC NSNN Đặc biệt khâu phân bổ dự toán, nhập dự toán, điều chỉnh dự toán, quản lý, điều hành nguồn vốn, xử lý nghiệp vụ tài chính, phối hợp thực khóa sổ tốn NSNN… 88 Đối với cấp lãnh đạo quyền địa phương, KBNN Quảng Trạch cần KIN HT ẾH UẾ phải tranh thủ đồng tình, ủng hộ giúp đỡ lãnh đạo địa phương q trình thực nhiệm vụ trị nói chung nhiệm vụ KSC NSNN nói riêng KBNN Quảng Trạch thực tốt chế độ báo cáo tài chính, ngân sách cho cấp lãnh đạo quyền theo chế độ quy định Trong trình thực nhiệm vụ KSC NSNN, KBNN Quảng Trạch phải thường xuyên thực công tác tham mưu cho cấp lãnh đạo quyền địa phương để kịp thời có biện pháp đạo, điều hành ngân sách địa phương hiệu Đặc biệt vấn đề cấp phát dự tốn ngân sách, tình hình tồn quỹ ngân sách cấp, tình hình tiến độ thực dự tốn, tình hình kết KSC NSNN địa bàn huyện, việc chấp hành đơn vị sử dụng NSNN trình thực KSC qua KBNN Quảng Trạch Nếu làm tốt công tác phối hợp với quyền địa phương quan ban, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách huyện góp phần thuận lợi ỌC triển khai thực nhiệm vụ KBNN Quảng Trạch nói chung nhiệm vụ KSC NSNN nói riêng IH 3.2.2.4 Thực tốt nguyên tắc toán trực tiếp khoản chi ngân sách nhà nước từ Kho bạc Nhà nước ĐẠ Mục đích cuối kiểm sốt chi NSNN nhằm đảm bảo khoản chi xuất khỏi quỹ NSNN mục đích, chế độ, có hiệu quả, tiết kiệm; thực tốt nguyên tắc toán trực tiếp khoản chi NSNN từ NG KBNN có vai trò quan trọng thực mục đích Nội dung giải pháp yêu cầu: - Đối với khoản chi lương, chi trợ cấp xã hội, KBNN bước chi trả, ƯỜ toán trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng; KBNN Quảng Trạch phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, quyền huyện đạo cấp, ngành thực nghiêm túc Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ TR việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN, đặc biệt Ngân hàng thương mại huyện Quảng Trạch cần mở nhiều điểm rút tiền tự động qua thẻ ATM, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng rút tiền chi tiêu 89 - Thực nghiêm túc Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 KIN HT ẾH UẾ năm 2011 Bộ tài việc quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN; khoản chi mua sắm, sữa chữa, xây dựng thực triệt để việc toán trực tiếp chuyển khoản vào tài khoản người cung cấp hàng hoá, dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; cần có quy định định mức tiền mặt đơn vị SDNS Thực tốt giải pháp giảm mạnh lượng tiền mặt lưu thông, tiết kiệm loại chi phí vận chuyển, kiểm đếm, hạn chế tiêu cực Muốn cần thực hiện: - Các cấp có thẩm quyền cần qui định cụ thể, bắt buộc đơn vị sử dụng NSNN mua hàng hoá phải toán chuyển khoản cho người cung cấp hàng hố, dịch vụ Hệ thống Ngân hàng, KBNN phải có qui định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mở tài khoản; ỌC - KBNN phải tăng cường cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng tốn đảm bảo dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng an tồn IH 3.2.2.5 Tăng cường tự kiểm tra công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ĐẠ Cơng tác tự kiểm tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, kịp thời ngăn chặn biểu tiêu cực xảy ra; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ công tác KSC NG NSNN địa bàn huyện Quảng Trạch Định kỳ hàng quý, KBNN Quảng Trạch tự kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực chế, sách ban hành (theo danh mục văn bản, chế độ, ƯỜ sách liên quan đến kho bạc) phần hành nghiệp vụ cụ thể đơn vị tổng hợp kết báo cáo KBNN cấp trực tiếp Định kỳ sáu tháng, KBNN cấp thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra việc TR triển khai, tổ chức thực chế, sách ban hành; việc tự kiểm tra triển khai, tổ chức thực chế, sách ban hành, đơn vị KBNN trực thuộc 90 Nội dung kiểm tra tự kiểm tra thường xuyên hàng quý, định kỳ sáu tháng KIN HT ẾH UẾ đơn vị KBNN tập trung vào văn bản, chế độ, sách ban hành Qua trình kiểm tra tự kiểm tra đánh giá đơn vị làm tốt chuyên môn, thường xuyên cập nhật thông tin văn chế độ mới, tổ chức triển khai ứng dụng kịp thời vào cơng tác kiểm sốt chi ngân sách xã đơn vị mình; tập trung khó khăn vướng mắc thực phần hành nghiệp vụ cụ thể; Nâng cao trách nhiệm đơn vị địa phương triển khai thực chế sách ban hành liên quan đến kiểm soát chi ngân sách xã qua KBNN Đối với KBNN Quảng Trạch, nội dung chưa nắm thông tin số văn chế độ mới, qua kiểm tra tự kiểm tra giúp đơn vị tiếp cận thông tin, tổ chức thực đầy đủ chế, sách ban hành, khơng ỌC ngừng nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách xã qua KBNN Thông qua kiểm tra tự kiểm tra việc triển khai thực văn bản, chế độ ban hành, KBNN cấp xác định khó khăn vướng mắc cần tháo IH gỡ, chế, sách cần phải đẩy mạnh việc triển khai thực Qua công tác tự kiểm tra thấy chất lượng cơng tác kiểm sốt chi ĐẠ ngân sách xã đơn vị việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình nghiệp vụ, chế độ thực KSC, từ phát sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cán làm công tác KSC Do đó, cơng tác tự kiểm NG tra cần phải thực nghiêm túc, thường xuyên cán bộ, phận đơn vị, bên cạnh phải có chế thưởng phạt nghiêm minh; thực ƯỜ khen thưởng kịp thời, hợp lý có tác dụng động viên cán phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, kích thích phong trào thi đua đơn vị Trên sở kết công tác tự kiểm tra đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, TR bổ sung chế độ sách, quy trình nghiệp vụ để hồn thiện chế sách, pháp luật có liên quan làm pháp lý để thực chức nhiệm vụ KSC ngân sách xã qua KBNN ngày tốt 91 3.2.2.6 Nâng cao hiệu thực xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KIN HT ẾH UẾ Kho bạc KSC hoạt động nghiệp vụ quan trọng hệ thống Kho bạc Nhà nước, hoạt động khó khăn nhạy cảm Việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN có tác dụng thúc đẩy tinh thần trách nhiệm chủ tài khoản kế toán đơn vị việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu đảm bảo mục đích, đối tượng, chế độ định mức nhà nước ban hành, đặc biệt khơng để tình trạng lợi dụng, xâm tiêu kinh phí tạm ứng kéo dài nhiều năm khơng có biện pháp khắc phục Bên cạnh đó, cán KBNN việc áp dụng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN góp phần nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ trách nhiệm nghề nghiệp thực thi công vụ đồng thời khẳng định vị trí vai trò ngày to lớn KBNN hoạt động tài ỌC ngân sách quốc gia Do đó, cần có biện pháp để nâng cao hiệu thực xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN sau: IH - Cần quy định chế độ giám sát cơng tác xử phạt vi phạm hành đơn vị nhằm phát chấn chỉnh kịp thời sai sót thực xử phạt, tổng ĐẠ hợp vấn đề có liên quan đến chế độ để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn - Thiết lập mẫu biên vi phạm hành trường hợp vi phạm để trình sử dụng cán công chức lập nhanh gọn, không nhiều NG thời gian mà đảm bảo yếu tố bản, khơng có sai sót q trình thực - Chỉ đạo cơng tác triển khai, tuyên truyền đến cán công chức, ƯỜ đơn vị dự toán, chủ đầu tư quy định xử phạt vi phạm hành theo TR Nghị định 192/2013/NĐ-CP 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KIN HT ẾH UẾ 1.Kết Luận: Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước vấn đề cần thiết quan trọng góp phần tập trung nhanh nguồn thu, sử dụng hiệu quả, mục đích ngân sách nhà nước Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia nói chung ngân sách xã nói riêng, đáp ứng nhu cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với kinh tế giới Với kết cấu chương đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã KBNN huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình” luận văn rút số kết luận sau: Thứ nhất, từ lý luận quản lý ngân sách xã, xác định vai trò, chức quản lý ngân sách cấp xã để làm sở cho công tác thu nhập thông tin để ỌC điều chỉnh công tác quản lý ngân sách Nội dung quản lý ngân sách cấp xã gồm khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, toán, kiểm tra, giám sát ngân sách cấp xã IH Thứ hai, sở phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách xã KBNN Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 Kết phân tích ĐẠ cho thấy việc tổ chức thực ngân sách xã địa bàn huyện tương đối tốt Cơng tác tổ chức kế tốn ngân sách xã thực theo chế độ kế toán hành Việc toán ngân sách cấp xã thực theo quy định NG Luật NSNN Công tác kiểm tra, giám sát ngày tăng cường góp phần chống thất thốt, lảng phí sử dụng ngân sách Tuy nhiên bên cạnh lộ hạn chế q trình lập dự tốn.Việc lập dự tốn ngân sách ƯỜ chậm, trình độ đội ngũ cán kế toán ngân sách xã chưa thể đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý ngân sách Việc xử lý kết luận tra, kiểm tra chưa nghiêm, số xã dây dưa chậm thực TR Thứ ba, sở quan điểm, mục tiêu định hướng nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã Luận văn đề nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Quảng Trạch thời gian tới sau: 93 Nhóm giải pháp quản lý thu ngân sách xã, gồm giải pháp hoàn thiện KIN HT ẾH UẾ sở pháp lý quản lý thu ngân sách; nâng cao hiệu công tác quản lý thu ngân sách qua kho bạc; tăng cường ứng dụng công nghệ thôn tin hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin; nâng cao khả dự báo, giám sát khoản thu NSNN Nhóm giải pháp quản lý chi ngân sách xã, gồm giải pháp nâng cao trình độ, lực cán cơng chức kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tốt với quan liên quan KSC NSNN; thực tốt nguyên tắc toán trực tiếp khoản chi từ KBNN; tăng cường cơng tác tự kiểm tra cơng tác kiểm sốt ngân sách qua KBNN nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN Cơng tác quản lý ngân sách xã qua KBNN vấn đề phức tạp, liên quan ỌC đến nhiều ngành, nhiều cấp đơn vị sử dụng ngân sách, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện Các giải pháp có tính hệ thống xun suốt cần phải có sửa đổi bổ sung từ chế sách phù hợp từ Luật đến văn IH hướng dẫn 2.Kiến nghị ĐẠ 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Kiến nghị Bộ Tài xây dựng hồn chỉnh văn quy phạm pháp luật thu NSNN trong đó, cần khắc phục thay bất cập NG văn pháp lý trước lĩnh vực thu quản lý thu NSNN; ban hành Thông tư thống quản lý thu NSNN qua Kho bạc, cập nhật nội ƯỜ dung liên quan đến nội dung thu NSNN gồm: quy trình thu NSNN theo phương thức thu, mẫu giấy nộp tiền vào NSNN, phân định trách nhiệm Kho bạc quan thu trình tập trung khoản thu NSNN TR Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát công tác thu quản lý thu nhằm giải vướng mắc; chấn chỉnh, xử lý vi phạm công tác quản lý thu NSNN quan liên quan 94 2.2 Kiến nghị với Kho Bạc Nhà nước KIN HT ẾH UẾ Phối hợp với quan thu (Tổng Cục Thuế - Tổng Cục Hải Quan) nghiên cứu, đổi phương thức quy trình thu NSNN qua Kho bạc đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ, luật lệ, trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến thu NSNN quan cấp Phối hợp với quan liên quan (Cục Tin học thống kê Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan khẩn trương xây dựng Trung tâm quản lý liệu tập trung đáp ứng yêu cầu lập báo cáo TCNN năm tới; đồng thời xây dựng ban hành văn quy định cụ thể trách nhiệm đơn vị khai thác sử dụng thông tin từ Trung tâm thơng tin liệu Có sách đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công nghê thơng tin cho nhóm cơng chức cấp tỉnh, thành phố để đáp ứng yêu cầu công tác ỌC quản lý đáp ứng chiến lược phát triển KBNN tương lai Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ dự báo, phân tích số liệu báo cáo ngành, sở cho việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước cấp có IH thẩm quyền 2.3 Kiến nghị với quan thu ĐẠ Cập nhật đầy đủ, xác kịp thời thơng tin NNT thông tin số phải thu NNT vào hệ thống tác nghiệp quan Thuế, Hải quan theo quy trình nội ngành NG Cơ quan thu cần phối hợp với KBNN Quảng Trạch NHTM việc đối chiếu số liệu, đảm bảo khớp số thu NSNN, xử lý vấn đề sai sót liên ƯỜ quan đến khoản thu, nộp NSNN Mọi khoản thu NSNN phải tập trung vào KBNN phải cập nhật đầy đủ thông tin.; thường xuyên bổ sung cập nhật kịp thời thông tin TR đối tượng nộp thuế theo u cầu hình thành Trung tâm liệu thơng tin qua với liệu chi tiết mã hoá, giúp cho ngành, quan nghiên cứu, phân tích khai thác, sử dụng theo yêu cầu, mục đích cụ thể 95 Việc trao đổi thông tin KBNN với quan thu, quan tài KIN HT ẾH UẾ cấp quyền địa phương phải kịp thời, cần có quy chế khai thác thơng tin ngành nhằm tận dụng thông tin giữ thông tin bảo mật ngành Tăng cường công tác quản lý theo sắc thuế, tin học hóa mã số thuế cho đơn vị nộp, hướng dẫn cho người nộp thuế thực nộp trực tiếp vào NSNN qua NHTM nhận uỷ nhiệm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ nộp thuế điện tử đến người dân, doanh nghiệp giúp đối tượng nộp thuế biết, hiểu lợi ích vượt trội hình thức nộp thuế điện tử so với hình thưc nộp thuế cũ Hoàn thuế cho doanh nghiệp đồng thời phối hợp thu nợ thuế giảm bớt phiền hà đỡ thời gian chờ đợi, lại doanh nghiệp thực nội quan Bộ Tài chính, đồng thời đảm bảo việc thu ngân sách, tránh tượng quan thu thuế, quan khác hoàn thuế hạn chế gian ỌC lận, sai phạm doanh nghiệp thu nộp NSNN Chẳng hạn việc hoàn thuế nội địa kết hợp thu nợ thuế xuất nhập ; hoàn trả thuế xuất nhập kết IH hợp thu nợ thuế nội địa Cơ quan thu cần phối hợp với KBNN Quảng Trạch đánh giá lực đáp ứng ĐẠ NHTM cổ phần, đáp ứng đủ điều kiện quy định tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển công tác ủy quyền thu NSNN với NHTM cổ phần để tăng cường cải cách công tác thu nộp quản lý thu NSNN tạo điều kiện cho TR ƯỜ NG cá nhân, tổ chức, đơn vị việc thực nghĩa vụ với NSNN 96 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật NSNN Bộ Tài (2016), Thơng tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2012 Bộ tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính, Thơng tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý NSX hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bùi Thế Phương (2016), CNTT “nền móng” Kho bạc điện tử, Tạp chí ỌC Tài điện tử tháng 5/2016; Chính phủ, Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật NSNN Quốc hội (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 IH năm 2002 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 ĐẠ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 việc phê duyệt Chiến lược NG phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020; PGS.TS Trần Thị Lan Hương – Đại học Bách khoa Hà Nội (2015), kinh nghiệm ƯỜ quản lý ngân sách số nước, Tạp chí Tài số 11 kỳ 1-2015 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-nghiemquan-ly-ngan-sach-cua-mot-so-nuoc-73415.html Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số năm 2013, TR 10 2014, 2015,2016, 2017 11 Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, Báo cáo thu chi NSNN năm 2015, 2015, 2016 97 12 TS Đặng Văn Du TS Bùi Thế Hanh (đồng chủ biên) (2010), giáo trình quản 13 KIN HT ẾH UẾ lý chi NSNN, NXB Tài ThS Nguyễn Minh Tân (2015) , “Những điểm Luật NSNN năm 2015”, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/nhung-diemmoi-trong-luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-68484.html Website: http://mof.gov.vn(Bộ Tài chính) 15 Website Kho bạc Nhà nước: www.kbtw.kbnn.gov.vn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 14 98 PHỤ LỤC Kính chàoAnh/Chị! KIN HT ẾH UẾ PHIẾU ĐIỀU TRA Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu công tác quản lý thu,chi NS xã Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, khuôn khổ đề tài nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng công tác Rất mong Anh/Chị dành thời gian để trao đổi với số nội dung có liên quan Ý kiến trao đổi Anh/Chị sử dụng vào việc hồn thành đề tài nghiên cứu mà khơng dùng vào mục đích khác PHẦN I THƠNG TIN CHUNG:  Đơn vị công tác: …………………….…………  Câu hỏi 1: Xin vui lòng cho biết giới tính Anh/Chị: Nam Nữ ỌC  Câu hỏi 2: Anh/Chị thuộc nhóm tuổi nào(tuổi): Dưới 20 tuổi Từ 21-40 tuổi Trên 60 tuổi IH Từ 41- 60 tuổi  Câu hỏi 3: Đơn vị công tác A/C? Đối tượng liên quan đến thu chi NS ĐẠ CQ quản lý nhà nước  Câu hỏi 4: Vị trí cơng tác A/C? Cán lãnh đạo(chungia) NG Vị trí khác CB chun mơn  Câu hỏi 5:Trình độ chun mơn A/C? Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Khác (nêu rõ) ƯỜ  Câu hỏi 6: Thời gian công tác A/C? Dưới năm Từ 5- dưới10 năm TR Từ 15 năm trở lên 99 Từ 10 – 15 năm PHẦN II: THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ THU CHI NS XÃ KIN HT ẾH UẾ Câu hỏi 1: Theo Anh (Chị) cơng tác gia dự tốn thu chi NS cấp xã địa bàn huyện Quảng Trạch có hợp lý ? ☐ Hợp lý ☐ Không hợp lý Câu hỏi 2: Đánh giá Anh (Chị) chức giám sát quyền xã cơng tác thi chi NS xã ☐ Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém Câu hỏi 3: Anh (Chị) cho biết ý kiến đánh giá thực cơng tác quản lý thu NS xã địa bàn huyện Quảng Trạch Phù hợp Chưa phù hợp ỌC Mức độ đánh giá IH Nội dung đánh giá Công tác quản lý đối tượng nộp ĐẠ Quy trình xây dựng dự tốn thu NS xã Cơng tác tra, kiểm tra Công tác áp dụng Thành Tựu CNTT quản lý NG thu Công tác thu thuế, chống thất thu nợ đọng thuế Cơng tác Kế hoạch hóa nguồn thu ƯỜ Thực trạng cơng tác giao dự tốn thu NS xã Đội ngũ cán thu củng cố,tăng cường; chất lượng đội ngũ cán thuế có trình độ lực,phẩm TR chất đạo đức 100 Cấp Cấp xã huyện 1 2 Câu hỏi 4: Anh (chị) cho biết đánh giá thực quản lý Phù hợp KIN HT ẾH UẾ chi NS cấp xã địa bàn huyện Quảng Trạch Chưa phù hợp Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Quy trình xây dựng dự tốn chi NS xã Mức độ tuân thủ quy định nhà nước quản lý NS xã Chu trình NS thực sở bám sát định mức phân bổ NS định mức sử dụng NSNN ban hành định mức chi thường xuyên ỌC Công tác xây dựng kế hoạch xây dựng bản, xây dựng Quá trình xét duyệt dự toán, phân bổ NS đầu tư XDCB ĐẠ Bộ máy quản lý chi IH Công tác tư vấn lập dự án, lập thiết kế dự toán chi Cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư TR ƯỜ NG Cơng tác tốn chi NS xã 101 Cấp Cấp xã huyện 1 2 Câu hỏi 5: Anh (chị) cho biết đánh giá lập dự toán thu, chi KIN HT ẾH UẾ NS xã huyện Đồng ý không đồng ý Mức độ đánh giá Cấp Cấp xã huyện 2 Nội dung đánh giá Quy trình dự tốn NS logic chặt chẻ Chu trình lập dự tốn xã định rổ rảng thời gian, cung cấp hệ thống Luật quy định cho quy trình lập dự tốn NS Lập dự tốn có xem xét đến tình hình nguồn NS thực tế Được cung cấp thông tin đầy đủ trước lập dự toán IH ỌC Các đơn vị dự toán NS tiến độ Có quy trình xác định rỏ ràng cho việc xem xét đề xuất sách Câu hỏi 6: Anh (Chị) cho biết đánh giá việc thực Đồng ý ĐẠ tra, kiểm tra thu chi NS xã huyện Quảng Trạch không đồng ý Mức độ đánh giá Cấp Cấp xã huyện 2 NG Nội dung đánh giá ƯỜ Công tác tra, kiểm tra thu chi NS thực thường xuyên Người có nhiệm vụ tra chịu trách nhiệm kết tra TR Các kết đánh giá có sử dụng cho việc định không ? 102 ... trạng công tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng. .. Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 77 ỌC 3.1.2 Định hướng KBNN Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .78 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. .. SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN QUẢNG TRẠCH,TỈNH QUẢNG BÌNH 77 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch , tỉnh Quảng Bình 77
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn