Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị

116 27 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ho XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ̣c k CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) h in TỈNH QUẢNG TRỊ tê Mã số ́H Chuyên ngành: Quản lý kinh tế : 8340410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị” học viên Nguyễn Đăng Trình thực hướng dẫn khoa học thầy giáo TS Hồng Quang Thành Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác Các số liệu thông tin luận văn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn Đ cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ại Quảng Trị, tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn h in ̣c k ho Nguyễn Đăng Trình ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn tốt nghiệp cao học, học viên giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại Học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy giáo TS Hoàng Quang Thành người tận tình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho tác giả Tác giả xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo đội ngủ cán Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị giúp đỡ tác giả trình làm luận văn Đến nay, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị” Đ Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Hoàng Quang Thành ại hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết trình làm luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc Trường Đại ho học Kinh tế Huế Phân viện Đại học Huế Quảng Trị ̣c k Do trình độ, kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp in quý độc giả h Xin trân trọng cảm ơn! ́H tê Tác giả luận văn ́ uê Nguyễn Đăng Trình ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN NƠNG NGHIỆP CĨ TƯỚI (WB7) TỈNH QUẢNG TRỊ 1.Tính cấp thiết đề tài Đ ại Tỉnh Quảng Trị tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế xã hội vào loại trung bình nước, vốn đầu tư chủ yếu điều tiết từ Trung ương vốn vay ODA Một lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh quan tâm nhiều đến công tác đầu tư xây dựng sở hạ tầng nơng nghiệp phòng, chống thiên tai để phát triển theo hướng công nghệ cao ̣c k ho h in Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vấn đề mang tính cấp thiết, đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu đầu tư dự án Xuất phát từ vấn đề trên, nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu cao, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ́H tê Phương pháp nghiên cứu ́ uê Để đạt kết nghiên cứu theo yêu cầu luận văn, trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp, thống kê mơ tả, phân tích nhân tố Số liệu xử lý phần mềm Excel Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Đề tài tập hệ thống hóa góp phần làm rõ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, phân tích đánh giá thực trạng, kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân công tác QLDA đầu tư xây dựng Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị Từ đó, đề xuất bảy nhóm giải pháp nhằm hồn thiện công tác đơn vị năm tới iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ ngữ viết tắt Giải thích/ diễn giải - QLDA - Quản lý dự án - ISO - Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hóa - TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam - QH13 - Quốc Hội khóa 13 - UBND - Ủy ban nhân dân - HĐND - Hội đồng nhân dân - GPMB - Giải phóng mặt - CĐT - ĐTXD - Quản lý nhà nước - Đầu tư xây dựng ̣c k - PPP - Chủ đầu tư ho - QLNN - Tổng mức đầu tư ại Đ - TMĐT - (Public - Private Partner) Nhà nước Nhà đầu tư in phối hợp thực Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công sở Hợp đồng dự án h - Hỗ trợ phát triển thức - EPC - Thiết kế - Cung ứng vật tư thiết bị - Xây lắp - TVGS Tư vấn giám sát - WB Ngân hàng giới - IMC Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi - WUO - Tổ chức dùng nước - WUA - Liên hiệp tổ chức dùng nước - CSA - Mơ hình nơng nghiệp thơng minh thích ứng với khí hậu - SCADA - Hệ thống điều khiển, giám sát thu thập liệu - PIM - Quản lý tưới có tham gia người dân - TCXDVN - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam ́ uê iv ́H tê - ODA Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜi cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN MỞ ĐẦU Đ Tính cấp thiết đề tài ại Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ho Phương pháp nghiện cứu .3 ̣c k Bố cục luận văn .5 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU h TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .6 tê 1.1 Dự án đầu tư xây dựng công trình ́H 1.1.1 Khái niệm Dự án đầu tư xây dựng cơng trình ́ uê 1.1.2 Phân loại Dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư 1.2.2 Chủ thể hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 10 1.2.3 Nội dung thực quản lý dự án đầu tư xây dựng 18 1.2.4 Tiến trình quản lý dự án đầu tư xây dựng .23 1.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác QLDA đầu tư xây dựng 29 1.3.1 Chất lượng cơng trình xây dựng .29 1.3.2 Tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình .30 1.3.3 Khối lượng thi công xây dựng 30 v Đại học Kinh tế Huế 1.3.4.Chi phí đầu tư xây dựng 31 1.3.5 An toàn lao động xây dựng .31 1.3.6 Môi trường xây dựng 33 1.4 Một số vấn đề thực tiễn QLDA đầu tư xây dựng cơng trình Việt Nam 33 1.4.1 Một số bất cập công tác QLDA đầu tư xây dựng Việt Nam 33 1.4.2 Một số kinh nghiệm thực tiễn ban QLDA địa bàn tỉnh Quảng Trị 35 1.4.3 Bài học Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 37 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY Đ DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN NƠNG ại NGHIỆP CĨ TƯỚI (WB7) TỈNH QUẢNG TRỊ .39 ho 2.1 Giới thiệu chung Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh ̣c k Quảng Trị 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ban QLDA 39 in 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban QLDA 40 h 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Ban QLDA 42 tê 2.1.4 Tình hình nhân Ban QLDA 49 ́H 2.1.5 Giới thiệu dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 51 2.2 Thực trạng công tác QLDA đầu tư xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án ́ Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 55 2.2.1 Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng .55 2.2.2 Quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình 60 2.2.4 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng .65 2.2.5 Quản lý đấu thầu, hợp đồng xây dựng 67 2.2.6 Quản lý an toàn lao động 71 2.2.7 Quản lý môi trường xây dựng 72 2.3 Đánh giá chung công tác QLDA đầu tư xây dựng Ban QLDA cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 73 vi Đại học Kinh tế Huế 2.3.1 Kết đạt .73 2.2.2 Những tồn tại, hạn chế 76 2.2.3 Nguyên nhân 79 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN NƠNG NGHIỆP CĨ TƯỚI (WB7) TỈNH QUẢNG TRỊ 84 3.1 Nhiệm vụ Ban QLDA cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị công tác QLDA 84 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình Ban Đ quản lý dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị .85 ại 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng 85 ho 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình 87 ̣c k 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng 89 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đấu thầu 89 in 3.2.5 Một số giải pháp khác .90 h PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 tê Kết luận 94 ́H Kiến nghị .96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 ́ uê PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng Cơ cấu mẫu điều tra khảo sát Bảng 1.1 Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơng trình .7 Bảng 2.2 Tình hình nhân Ban QLDA qua năm 2014-2016 .50 Bảng 2.3 Các hợp phần kinh phí dự án .52 Bảng 2.4 Bảng kết thẩm định Tổng mức đầu tư 56 Bảng 2.5 Kết đánh giá đối tượng điều tra chất lượng cơng trình xây dựng 59 Tình hình thực tiến độ thi cơng dự án 61 Bảng 2.7 Kết đánh giá đối tượng điều tra Quản lý tiến độ thi công xây ại Đ Bảng 2.6 dựng .63 ho Tình hình khối lượng thi cơng 64 Bảng 2.9 Kết đánh giá đối tượng điều tra khối lượng thi công xây ̣c k Bảng 2.8 dựng 65 in Bảng tổng hợp giá trị đầu tư, toán cơng trình .66 Bảng 2.11 Kết đánh giá đối tượng điều tra Quản lý chi phí đầu tư h Bảng 2.10 tê xây dựng 67 ́H Kết lựa chọn nhà thầu 69 Bảng 2.13 Kết đánh giá đối tượng điều tra quản lý đấu thầu, ́ uê Bảng 2.12 hợp đồng 70 Bảng 2.14 Kết đánh giá đối tượng điều tra quản lý an toàn lao động 72 Bảng 2.15 Kết đánh giá đối tượng điều tra quản lý môi trường xây dựng 73 viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ chủ thể tham gia quản lý dự án 10 Hình 1.2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án 15 Hình 1.3 Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án .16 Hình 1.4 Chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý dự án .17 Hình 1.5 Quy trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 25 Hình 1.6 Quy trình giai đoạn thực dự án .28 Hình 1.7 Quy trình giai đoạn kết thúc dự án .29 Đ Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án 42 ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế - Sử dụng khung logic dự án: Khung logic dự án việc quản lý mục tiêu dự án đề hữu hiệu công cụ quản lý mặt phân giới bên tham gia dự án ( mặt phân giới động khâu GPMB khâu thực xây dựng, bên liên quan chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu quyền địa phương nơi thi cơng dự án; mặt phân giới tĩnh nhà thầu với tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát), bật lên tuân thủ theo quy định pháp lý đấu thầu hợp đồng tư vấn; sử dụng phần mềm QLDA MS Project: Xây dựng WBS, quản lý thời gian dự án chi phí dự án, QLDA theo PML Áp dụng khoa học kỹ thuật vào dự án Khoa học công nghệ ngày phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm Đ đời nhằm phục vụ đắc lực cho hoạt động phức tạp kinh tế Những dự ại án Ban hầu hết dự án vừa nhỏ, bao gồm nhiều hạng mục, nhiều gói ho thầu Trong đó, gói thầu lại có quy mơ khác nhau, có đòi hỏi chất ̣c k lượng, tiến độ khác Công tác quản lý dự án đòi hỏi phải ln sát sao, giám sát chặt chẽ Do đó, cần phải ứng dụng cơng nghệ đại vào công tác quản lý dự án in Hiện có phần mềm sau ứng dụng công tác quản lý dự án: h Microsoft Excel, Microsoft Project, phần mềm kế tốn máy tê Hồn thiện cơng tác giải phóng mặt ́H Giải phóng mặt cơng tác có ý nghĩa vơ quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến độ chung toàn dự án Một nhà thầu chọn ́ uê phương án thi công duyệt, vấn đề bàn giao mặt cho nhà thầu tiến hành thi công - Công tác đền bù GPMB công tác quan trọng thực dự án, có mặt phép triển khai dự án, tránh tình trạng đền bù đến đầu thi cơng đến đó, xảy cố, số vướng mắc công tác gây trì trệ tiến độ dự án Trước tiến hành đền bù phải tiến hành tham vấn cộng đồng tổ chức, cá nhân vùng bị ảnh hưởng Thực quy chế dân chủ, công khai trụ sở quan quyền sở tại, có 2/3 số ý kiến đồng ý người bị ảnh 92 Đại học Kinh tế Huế hưởng phải triển khai đồng loạt, đồng thời có biện pháp vận động, thuyết phục cưỡng chế số lại họ không đồng ý thực - Ban QLDA phải phối hợp chặt chẽ với quan chức liên quan đến cơng tác đền bù, giải phóng mặt đặc biệt quyền cấp xã công tác vận động nhân dân Kiên không thực dự án mà phương án GPMB không đồng thuận nhân dân dự án mà phương án GPMB không khả thi - Phương án thực đền bù phải xác định xây dựng thống nhất, phù hợp với thực tế thời điểm riêng rẻ dự án, để từ áp dụng cho phù hợp với dự án, hộ gia đình phạm vi bị ảnh hưởng, tránh tình trạng khơng Đ minh bạch dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án, ại làm tăng vốn đầu tư cho dự án h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 93 Đại học Kinh tế Huế PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư xây dựng có hạn, nguồn vốn vay ODA để đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án yêu cầu thiết giai đoạn Qua thực trạng số liệu điều tra, khảo sát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm từ công tác lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; cơng tác giải phóng mặt bằng; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý chất lượng tiến độ Đ gói thầu; cơng tác tốn số cơng tác khác giai đoạn 2014- ại 2016 cần phải hoàn thiện ho - Đối với công tác tác lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đạt nhiều kết quả, nhiều cơng trình dự án lập đạt tiến độ đề ra, áp dụng ̣c k định mức tiêu chuẩn quy định Nhà nước Tuy nhiên, theo kết đánh giá việc in lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Ban QLDA giai đoạn đạt xấp xỉ mức khá, tức cần phải có giải pháp hồn thiện tốt h - Đối với công tác giải phóng mặt bằng, giai đoạn số lượng cơng tê trình, dự án đánh giá tốt, bên cạnh tồn số cơng trình phải ́H cắt giảm quy mơ diện tích giải phóng mặt chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến ́ uê hiệu sử dụng cơng trình sau Ban QLDA sở tồn để có hướng khắc phục tốt - Đối với công tác lựa chọn Nhà thầu, việc lựa cho cơng trình Ban QLDA thực đảm bảo đầy đủ thủ tục quy định hành Luật Đấu thầu văn hướng dẫn hành, nhiên tỷ lệ giảm thầu nhỏ chưa tiết kiệm qua đấu thầu cho Ngân sách Nhà nước, Ban QLDA cần phải áp dụng đấu thầu qua mạng nhiều để đảm bảo cạnh tranh nhà thầu, tránh trường hợp nhà thầu thông thầu với - Đối với công tác quản lý tiến độ chất lượng gói thầu, sở thực trạng phiếu đánh giá đối tượng khảo sát cho thấy, chất lượng gói thầu 94 Đại học Kinh tế Huế đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, cơng tác quản lý tiến độ nhiều bất cập, q nhiều cơng trình dự án phải gia hạn tiến độ, lý cơng trình quy mơ lớn phải bố trí vốn nhiều năm, địa hình thực dự án trải dai tồn tỉnh, hiểm trở, khí hậu thất thường Do cần có giải pháp tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế nguồn lực đầu tư - Đối với cơng tác tốn, theo số liệu phân tích ngồi cơng tác giải ngân tốn Ban QLDA làm tốt, lại cơng tác tốn cơng trình thực q chậm, tiêu bị đánh giá thấp tiêu khảo sát, nhiều nguyên nhân khách quan như: Thay đổi Thủ trưởng đơn vị, sáp nhập đơn vị, tham mưu nhiều báo cáo cho cấp trên, kế toán Đ nghỉ sinh theo chế độ lên số nguyên nhân khách quan thiếu ại số hồ sơ nên khơng tốn được, cơng trình nghiệm thu bàn giao ho thủ tục chậm, công việc bị ứ đọng dẫn đến nhân viên kế toán bị tải Từ thực tế ̣c k đó, đề nghị Ban QLDA phải tập trung nhân lực hồn thiện dứt điểm cơng tác tốn cơng trình theo quy định Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày h vốn Nhà nước in 18/01/2016 Bộ tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn tê - Đối với cơng tác Quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường, sở ́H thực trạng số liệu phân tích lĩnh vực Ban QLDA thực chưa tốt Về lĩnh vực vệ sinh môi trường cơng trình cần phải quan tâm thực ́ uê nâng cao hơpn nữa, thường xuyên kiểm tra, tránh trường hợp cơng trình vùng sâu vùng xa bị bỏ ngỏ Mặc dù thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyển biến mạnh mẽ Các dự án đầu tư địa bàn năm 2017 tăng số lượng; nhiều cơng trình đầu tư xây dựng với quy mô, giá trị lớn; yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật ngày cao Hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu tư đầu tư xây dựng ngày hoàn thiện Các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân bước nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia hoạt động đầu tư, xây dựng Tuy vậy, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban 95 Đại học Kinh tế Huế QLĐA bộc lộ nhiều tồn tại, từ khâu lập dự án, khảo sát thiết tổ chức thi cơng, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng Qua nghiên cứu, tác giả thấy quản lý dự án đầu tư hạt nhân có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội; nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế với lượng vốn đầu tư có hạn; để đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu thiết Kiến nghị - Đối với Chính phủ Cần hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật xây dựng phù hợp với Đ tiến trình phát triển đất nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng ại chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng đồng thời cần làm rõ trách nhiệm ho chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng (người định đầu tư, CĐT, nhà thầu ̣c k khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công, ) công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng an toàn xây dựng in Quy định chi tiết điều kiện lực CĐT, nâng cao chất lượng Ban h QLDA, góp phần giảm thất thốt, tiết kiệm, chống lẵng phí đầu tư xây dựng tê Khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, bị chồng chéo hệ thống pháp luật, ́H giảm bớt tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, quan liêu, hách dịch, bên cạnh Chính phủ cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, chức điều hòa, phối hợp ́ uê quan quản lý Nhà nước theo hướng đơn giãn thủ tục hành Tách bạch hoạt động quản lý nhà nước hoạt động đầu tư Phân bổ nguồn vốn đầu tư từ đầu năm để cơng trình khởi cơng sớm, tránh tình trạng cơng trình khởi cơng mn, rời vào tháng mưa, lũ, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cơng trình - Đối với UBND tỉnh Quảng Trị Có kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào QLDA xây dựng công trình, đặc biệt cơng tác đấu thầu qua mạng 96 Đại học Kinh tế Huế Đơn giản hóa thủ tục hành đầu tư xây dựng như: Lập, thẩm định, phê duyệt Thực tốt luật đầu tư công theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, bước phân cấp quản lý cho địa phương để hạn chế dần tiến tới loại bỏ hoàn toàn chế “xin- cho”; - Đối với Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị Thường xun kiên tồn Ban QLDA, có biện pháp xử lý nghiêm minh vi phạm quy định để răn đe nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp liên quan đến công tác QLDA Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật quản Đ lý chất lượng cơng trình xây dựng chủ đầu tư; tổ chức, cá nhân tham gia ại hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý theo phân cấp ho Thực công khai, minh bạch việc cấp phát vốn lựa chọn nhà thầu, ̣c k khuyến khích lựa chọn nhà thầu qua mạng Thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật in lĩnh vực đầu tư xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức thực h nghiêm túc quy định pháp luật; tê - Đối với Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị ́H Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban QLDA Cử cán tham gia lớp đào tạo QLDA để nâng cao lực cập ́ uê nhật kịp thời sách, pháp luật Nhà nước Kịp thời chấn chỉnh kiên xử lý hành vi vi phạm quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng tổ chức, cá nhân theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 97 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Tuấn Hải (2013), Bài giảng phân tích mơ hình quản lý Trương Chí Hiếu (2017), Giáo trình Quản lý dự án Từ Quang Phương (2005), Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, Nxb Lao động-Xã hội Bùi Ngọc Toàn (2008), Các nguyên lý quản lý dự án, Nxb Giao thông vận tải Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 Đ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng số ại 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu ho số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 ̣c k Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn thi hành số điều in Luật Đầu tư công h Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số tê 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình ́H 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số ́ uê 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình tư xây dựng 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 QLDA đầu tư xây dựng cơng trình 12 Ban QLDA cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, Báo cáo đánh giá công tác đầu tư năm 2014, 2015, 2016 13 Ban QLDA cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, Báo cáo Tài năm 2014, 2015, 2016 98 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Kính gửi q anh (chị) ! Tơi tên là: Nguyễn Đăng Trình Đơn vị cơng tác: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị ại Đ Sau thời gian học lớp cao học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, khóa 2016 – 2018 Trường Đại học Kinh tế Huế, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án Cải thiện nơng ngiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị ” Để có sở liệu phục vụ cho việc làm luận văn tốt nghiệp, đề nghị anh, chị vui lòng cho biết ý kiến anh, chị vấn đề đây: I Thơng tin cá nhân ho Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô mà Quý anh (Chị) chọn: ̣c k Trình độ học vấn: Trung cấp, cao đẳng in Khác h Sau đại học Đại học ́H tê Vị trí cơng tác: Trưởng Ban QLDA Phó Ban QLDA ́ Trưởng phòng Phó trưởng phòng Nhân viên Thâm niên công tác: < năm Từ – 10 năm > > 10 năm II Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (Trong bảng câu hỏi đây): 99 Đại học Kinh tế Huế Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô “Kết đánh giá” mà Quý anh (Chị) chọn: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (điểm) STT CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Tốt Khá Trung bình Kém Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chất lượng khảo sát, thiết kế 2 Chất lượng thi công xây dựng II Quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình Tiến độ thực thi công xây dựng 3 4 ại III Đ I Quản lý khối lượng thi công xây dựng Nhà thầu tư vấn giám sát ho Nhà thầu thi công xây dựng Quản lý chất lượng chi phí đầu tư xây dựng in IV ̣c k Quản lý chi phí V Quản lý đấu thầu, hợp đồng xây dựng Công tác đấu thầu Công tác quản lý hợp đồng h ́H tê ́ uê VI Quản lý an toàn lao động vệ sinh môi trường 12 Công tác quản lý an toàn lao động 13 Cơng tác vệ sinh mơi trường cơng trình Ý kiến bổ sung quý anh (chị) 100 Đại học Kinh tế Huế PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ THẦU THỰC HIỆN Kính gửi quý anh (chị) ! Tơi tên là: Nguyễn Đăng Trình Đơn vị công tác: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị Sau thời gian học lớp cao học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, khóa 2016 – 2018 Trường Đại học Kinh tế Huế, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án Cải thiện nơng ngiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị ” Để có sở liệu phục vụ cho việc làm luận văn tốt nghiệp, đề nghị anh, chị vui lòng cho biết ý kiến anh, chị vấn đề đây: Đ I Thơng tin cá nhân ại Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô mà Quý anh (Chị) chọn: ho Trình độ học vấn: Đại học Sau đại học Khác ́H tê Giám đốc h Vị trí công tác: in ̣c k Trung cấp, cao đẳng Trưởng phòng Phó Giám đốc Phó trưởng phòng ́ Nhân viên Thâm niên công tác: < năm Từ – 10 năm > > 10 năm II Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (Trong bảng câu hỏi đây): Xin vui lòng đánh dấu “X” vào “Chất lượng công tác quản lý” mà Quý anh (Chị) chọn: 101 Đại học Kinh tế Huế KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (điểm) STT CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Tốt Khá Trung bình Kém I Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chất lượng khảo sát, thiết kế 2 Chất lượng thi công xây dựng II Quản lý tiến độ thi công xây dựng cơng trình Tiến độ thực thi công xây dựng Quản lý khối lượng thi công xây dựng Đ III Nhà thầu tư vấn giám sát Nhà thầu thi công xây dựng IV Quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường Cơng tác quản lý an tồn lao động Công tác vệ sinh môi trường cơng trình ại h in ̣c k ho Ý kiến bổ sung quý anh (chị) ́H tê ́ uê 102 Đại học Kinh tế Huế PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN QUẢN LÝ Kính gửi q anh (chị) ! Tơi tên là: Nguyễn Đăng Trình Đơn vị cơng tác: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị Hiện học lớp cao học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, khóa 2016 – 2018 Trường Đại học Kinh tế Huế thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án Cải thiện nơng ngiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị ” Để có thơng tin phục vụ cho việc thực đề tài, kính mong q anh, chị vui lòng cho biết ý kiến anh, chị vấn đề đây: Đ I Thông tin cá nhân ại Xin vui lòng đánh dấu “X” vào mà Q anh (Chị) chọn: ho Trình độ học vấn: Đại học Sau đại học Khác ́H tê Giám đốc h Vị trí cơng tác: in ̣c k Trung cấp, cao đẳng Trưởng phòng Phó Giám đốc Phó trưởng phòng ́ uê Nhân viên Thâm niên công tác: < năm Từ – 10 năm > > 10 năm II Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLDA Cải thiện nơng nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (Trong bảng câu hỏi đây): Xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô “Chất lượng công tác quản lý” mà Quý anh (Chị) chọn: 103 Đại học Kinh tế Huế KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (điểm) STT CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ I Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chất lượng thi cơng xây dựng Tốt Khá Trung bình Kém ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 104 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC II: PHÂN LOẠI DỰ ÁN TT LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH I DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA TỔNG MỨC Đ.TƯ Theo tổng mức đầu tư: Dự án sử dụng vốn đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) Nhà máy điện hạt nhân; Không phân biệt tổng mức đầu tư ại Đ b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ mơi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; ho c) Sử dụng đất có u cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; ̣c k d) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên miền núi, từ 50.000 người trở lên vùng khác; in đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng chế, sách đặc biệt cần Quốc hội định II NHÓM A h Dự án địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt tê II.1 ́H Dự án địa bàn đặc biệt quan trọng quốc gia quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật quốc phòng, an ninh ́ uê Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia Không phân biệt tổng mức đầu tư Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ Công nghiệp điện Khai thác dầu khí II.2 Từ 2.300 tỷ đồng trở lên Hóa chất, phân bón, xi măng Chế tạo máy, luyện kim Khai thác, chế biến khoáng sản Xây dựng khu nhà 105 Đại học Kinh tế Huế TT LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH TỔNG MỨC Đ.TƯ Dự án giao thông trừ dự án quy định điểm Mục II.2 Thủy lợi Cấp thoát nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật Kỹ thuật điện II.3 Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử Từ 1.500 tỷ đồng trở lên Hóa dược Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định điểm Mục II.2 Cơng trình khí, trừ dự án quy định điểm Mục II.2 Bưu chính, viễn thơng Sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản Đ Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Từ 1.000 tỷ đồng trở lên ại II.4 Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị ho Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định Mục I.1, I.2 I.3 Y tế, văn hóa, giáo dục; ̣c k Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Từ 800 tỷ đồng trở lên in II.5 h Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà quy định Mục II.2 NHÓM B III.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.2 III.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.4 III Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.5 IV Từ 120 đến 2.300 tỷ đồng Từ 80 đến 1.500 tỷ đồng ́ uê III.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.3 ́H tê III Từ 60 đến 1.000 tỷ đồng Từ 45 đến 800 tỷ đồng NHÓM C IV.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.2 Dưới 120 tỷ đồng IV.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.3 Dưới 80 tỷ đồng IV.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.4 Dưới 60 tỷ đồng IV.4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II.5 Dưới 45 tỷ đồng 106 ... nghiệp có tư i (WB7) tỉnh Quảng Trị công tác QLDA 84 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình Ban Đ quản lý dự án Cải thiện nơng nghiệp có tư i (WB7) tỉnh Quảng. .. đầu tư giao ại * Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án ho Chủ đầu tư định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án ̣c k để quản lý thực dự án quy mơ nhóm A có cơng trình xây dựng. .. NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN NƠNG NGHIỆP CĨ TƯỚI (WB7) TỈNH QUẢNG TRỊ 84 3.1 Nhiệm vụ Ban QLDA cải thiện nơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn