Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Lào

100 30 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, phép công bố chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tác giả luận văn Đ LATSAMY VANLABEUAM ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hoàng Triệu Huy - người Đ Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn ại Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn ̣c k ho Tác giả luận văn h in tê ́H LATSAMY VANLABEUAM ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: LATSAMY VANLABEUAM Chuyên ngành: Quản Lý Kinh tế Niên khoá: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Triệu Huy Tên đề tài: : “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Lào”, Tính cấp thiết đề tài Do việc quản lý đầu tư công đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh SêKong giai đoạn Vì việc tìm kiếm Đ giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư cơng điều cần thiết Đây ại lý mà Tôi lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Lào”, làm hướng nghiên ho cứu cho luận văn cao học ̣c k Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng Số lượng đối tượng vấn tác giả lựa chọn cho đề tài in bao gồm 20 cán làm việc văn phòng UBND tỉnh Sở, Ban trực thuộc h UBND tỉnh Sê Kong bao gồm: Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nơng nghiệp tê Phát triển nông thôn, Xây dựng (Quy hoạch Kiến trúc) Căn để tác giả ́H lựa chọn đối tượng vấn tiêu chí phẩm chất đạo đức, thâm niên công tác mức độ liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư công ́ uê Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận việc quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Phân tích số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ ngu ồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh sê kong thời gian tới iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân DN Doanh nghiệp NSNN Ngân sách nhà nước KT-XH kinh tế - xã hội ĐTXDCB Đầu tư xây dựng XDCB Xây dựng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xi PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ho Kết cấu luận văn ̣c k PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ in CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC h 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CƠNG .6 tê 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu trước ́H 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ́ uê 1.2.1 Khát quát chung đầu tư công từ ngân sách nhà nước 1.2.1.1 Khái niệm đầu tư công 1.2.1.2 Các lý thuyết đầu tư công .10 1.2.1.3 Đặc điểm vai trò đầu tư cơng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 12 1.2.2 Nội dung quản lý đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước 16 1.2.2.1 Khái niệm quản lý đầu tư công 16 1.2.2.2 Nội dung quản lý đầu tư công 17 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư cơng .24 1.2.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 24 v Đại học Kinh tế Huế 1.2.3.2 Nhóm nhân tố khách quan 25 1.2.4 Vai trò, nhiệm vụ quyền hạn cấp tỉnh quản lý đầu tư cơng 27 1.2.4.1 Vai trò cấp tỉnh quản lý đầu tư công .27 1.2.4.2 Nhiệm vụ, quyền hạn cấp tỉnh quản lý đầu tư công 27 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA 29 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý đầu tư công số nước giới 29 1.3.1.1 Về kế hoạch đầu tư quy hoạch phát triển 29 1.3.1.2 Về tổ chức quản lý đầu tư thẩm định dự án .30 1.3.1.3 Về điều chỉnh dự án đầu tư 31 Đ 1.3.1.4 Về ủy thác đầu tư 32 ại 1.3.1.5 Về giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tư 33 ho 1.3.2 Những học rút áp dụng cho q trình quản lý đầu tư cơng tỉnh ̣c k SeKong - Lào 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN in NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÊ KONG - LÀO .35 h 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA TỈNH SÊ tê KONG - LÀO 35 ́H 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm văn hóa - xã hội .35 ́ uê 2.1.3 Đặc điểm kinh tế .36 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH DÊ KONG 39 2.2.1 Cơ cấu vốn đầu tư toàn Tỉnh 39 2.2.2 Số lượng dự án đầu tư có dùng ngân sách nhà nước 40 2.2.3 Mức độ đầu tư từ ngân sách nhà nước vào ngành .41 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG KHẢO SÁT ĐIỀU TRA 53 2.3.1 Mô tả chung mẫu điều tra 53 vi Đại học Kinh tế Huế 2.3.2 Chất lượng thiết lập chế sách quy định pháp luật 54 2.3.3 Chất lượng hoạch định đầu tư 55 2.3.4 Chất lượng công tác quy hoạch .55 2.3.5 Chất lượng công tác thẩm định phê duyệt dự án, duyệt tổng dự toán 56 2.3.6 Chất lượng công tác đấu thầu định thầu .56 2.3.7 Chất lượng vốn đầu tư 57 2.3.8 Chất lượng công tác quản lý thực đầu tư 57 2.3.9 Chất lượng công tác kiểm tra giám sát trình thực đầu tư 58 2.3.10 Chất lượng cơng tác nghiệm thu tốn cơng trình 59 2.3.11 Chất lượng cơng tác đánh giá hiệu sử dụng cơng trình đầu tư cơng 59 Đ 2.3.12 Thống kê giá trị trung bình công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ại ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong 60 ho 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ ̣c k NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỢC TẠI TỈNH SÊ KONG 42 2.4.1 Về thể chế sách quy định pháp luật .42 in 2.4.2 Về hoạch định đầu tư 44 h 2.4.3 Về công tác quy hoạch 46 tê 2.4.4 Về công tác thẩm định phê duyệt dự án, duyệt tổng dự toán .47 ́H 2.4.5 Về công tác đấu thầu định thầu 48 2.4.6 Về vốn đầu tư 49 ́ uê 2.4.7 Về công tác chuẩn bị đầu tư .50 2.4.8 Về công tác quản lý thực đầu tư .51 2.4.9 Về công tác kiểm tra giám sát trình thực đầu tư 52 2.4.10 Về công tác nghiệm thu tốn cơng trình 52 2.4.11 Về công tác đánh giá hiệu sử dụng cơng trình .53 2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ 60 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÊ KONG TRONG THỜI GIAN TỚI 63 vii Đại học Kinh tế Huế 3.1 ĐẦU TƯ CÔNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH SÊ KONG .63 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sê Kong đến năm 2030 63 3.1.1.1 Quan điểm phát triển 63 3.1.1.2 Mục tiêu phát triển .64 3.1.2 Đầu tư công chiến lược phát triển kinh tế Sê Kong đến năm 2030 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÊ KONG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 67 Đ 3.2.1 Nâng cao chất lượng khâu thiết lập chế sách quy định ại pháp luật 67 ho 3.3.2 Nâng cao chất lượng khâu hoạch định đầu tư 68 ̣c k 3.2.3 Nâng cao chất lượng khâu quy hoạch 68 3.2.4 Nâng cao chất lượng khâu thẩm định phê duyệt dự án, duyệt tổng in dự toán .71 h 3.3.5 Nâng cao chất lượng khâu đấu thầu định thầu 71 tê 3.2.6 Nâng cao chất lượng khâu quản lý vốn đầu tư 72 ́H 3.2.7 Nâng cao chất lượng khâu chuẩn bị đầu tư 72 3.2.8 Nâng cao chất lượng khâu quản lý thực đầu tư 72 ́ uê 3.2.9 Nâng cao chất lượng khâu kiểm tra giám sát q trình thực đầu tư cơng .73 3.2.10 Nâng cao chất lượng khâu nghiệm thu toán cơng trình .76 3.2.11 Nâng cao chất lượng khâu đánh giá hiệu sử dụng cơng trình 77 3.2.12 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thực quản lý đầu tư công 77 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 I/ KẾT LUẬN 81 II/ KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHỤ LỤC 86 viii Đại học Kinh tế Huế QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIÊN LUẬN VĂN ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu tăng trưởng kinh tế Tỉnh Sê Kong 37 từ năm 2015 - 2017 .37 Bảng 2.2: Quy mô cấu kinh tế tỉnh Sê Kong giai đoạn 2015-2017 38 Bảng 2.3: Số lượng dự án có dùng ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 –2017……………………………………………………………… 40 Cơ cấu vốn đầu tư vào ngành địa bàn tỉnh Sê Kong .41 Bảng 2.5 Kết khảo sát Chất lượng thiết lập chế sách quy Đ Bảng 2.4 ại định pháp luật 54 Kết khảo sát Chất lượng hoạch định đầu tư 55 Bảng 2.7 Kết khảo sát Chất lượng công tác quy hoạch .44 Bảng 2.8 Kết khảo sát Chất lượng công tác thẩm định phê duyệt dự án, ̣c k ho Bảng 2.6 duyệt tổng dự toán .56 in Kết khảo sát Chất lượng công tác đấu thầu định thầu .56 Bảng 2.10 Kết khảo Chất lượng vốn đầu tư 57 Bảng 2.11 Kết khảo sát Chất lượng công tác quản lý thực đầu tư .57 Bảng 2.12 Kết khảo sát Chất lượng công tác kiểm tra giám sát trình thực h Bảng 2.9 ́H tê Bảng 2.13 ́ uê đầu tư 58 Kết khảo sát Chất lượng công tác nghiệm thu tốn cơng trình 59 Bảng 2.14 Kết khảo sát Chất lượng công tác đánh giá hiệu sử dụng cơng trình .59 Bảng 2.15 Thống kê giá trị trung bình cơng tác quản lý đầu tư công 60 x Đại học Kinh tế Huế Hai là, nâng cao chất lượng công tác tra quan tra Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ hoạt động quan tra: tra cấp tỉnh, tra xây dựng, tra tài chính, tra sở Kế hoạch Đầu tư đảm bảo tra tồn diện, tiết kiệm thời gian, khơng chồng chéo, hạn chế lãng phí đảm bảo hiệu Nâng cao chất lượng tra, tránh nể nang, né tránh, thiếu khách quan thực tra dự án đầu tư xây dựng từ NSNN nội ngành thực Có chế tài xử lý nghiêm đoàn tra trực tiếp thực nhiệm vụ tra có hành vi dung túng cho sai phạm Tăng cường lực cho đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra quan tra, từ nâng cao công tác tra UBND tỉnh Sê Kong cần phải kiện toàn Đ lực lượng tra, kiểm tra cơng tác đầu tư xây dựng đủ mạnh, có chun môn ại nghiệp vụ chuyên gia giỏi lĩnh vực đầu tư xây dựng cán phải ho có phẩm chất đạo đức có uy tín trungthực ̣c k Ba là, phát huy vai trò giám sát cộng đồng, sở, ngành cần thực nghiêm túc quy định công khai, minh bạch hoạt động dự án đầu tư xây in dựng sử dụng vốn NSNN Xử lý vi phạm hành chủ đầu h tư nhà thầu không treo biển báo biển báo thiếu thông tin theo quy định tê Luật Xây dựng năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát ́H tầng lớp dân cư Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, ban tra nhân dân xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động tổ chức, công dân tham gia giám ́ uê sát việc triển khai thực dự án đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN Có chế khuyến khích, khen thưởng bảo vệ, đề cao vai trò giám sát cộng đồng, đoàn thể, hiệp hội, quan báo chí hoạt động dự án, nhằm phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống, tham nhũng, thất thốt, lãng phí ngân sách, tiền tài sản nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý vốn đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN Bốn là, tăng cường vai trò giám sát- tư vấn phản biện tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Ngồi việc thực tốt vai trò giám sát HĐND, Mặt trận tổ quốc,.… cần có quy định Pháp luật bắt buộc phải có giám 75 Đại học Kinh tế Huế sát, tư vấn - phản biện giám định xã hội tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng dự án lớn - quan trọng trung ương địa phương giao số dịch vụ công sang cho tổ chức xã hội nghề nghiệp (cấp chứng chỉ, đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn ), số lĩnh vực giao cho tổ chức xã hội nghề nghiệp sáng kiến soạn thảo luật thuộc ngành nghề chuyên môn phù hợp Năm là, thẩm định thẩm định độc lập dự án: Công tác thẩm định dự án quy định văn pháp quy liên quan đến đầu tư công Vấn đề làm để việc thẩm định dự án trở nên thực chất có chất lượng Áp dụng chuẩn mực quốc tế thẩm định dự án tất dự án đầu tư công Đồng thời, sử dụng thống chuẩn mực thẩm định dự án cho dự án đầu tư công, Đ nguồn vốn Áp dụng thẩm định độc lập dự án quan ại trọng, dự án nhóm A, B để xác định tính khả thi, hiệu dự án tốt ho Sự lạc quan thái thiếu khách quan dự án đầu tư công - xác định ̣c k chi phí thấp lợi ích cao - tượng phổ biến Chính vậy, ln cần phải kiểm tra tính chân thực khách quan hoạt động thẩm định dự án, đặc biệt in dự án lớn, lại quan thực tự thẩm định h 3.2.10 Nâng cao chất lượng khâu nghiệm thu tốn cơng trình ́H hiệu khai thác tê - Nâng cao lực quản lý sử dụng, khai thác nhằm đáp ứng khai thác, tăng - Nâng cao lực cán thực nghiệm thu tốn cơng ́ trình trình độ, kiến thức lẫn kỹ năng, nghiệp vụ - Xây dựng hồn thiện quy định bắt buộc cơng tác thanh, toán chậm, nợ đọng kéo dài phải bắt buộc kèm theo kiểm toán nguồn vốn nhà nước đầu tư cơng - Có kế hoạch nhằm đảm bảo công tác tu, bảo dưỡng đạt hiệu quả, định kỳ, bố trí vốn đủ đảm bảo cơng trình khơng xuống cấp, từ tăng chất lượng đầu tư công địa phương - Đảm bảo cấp đủ vốn theo tiến độ tu bảo dưỡng nhằm đảm bảo tuổi thọ cơng trình 76 Đại học Kinh tế Huế - Bổ sung qui định bảo trì, bảo dưỡng, tu dự án đầu tư công, đưa quy định nhằm thực thời gian theo qui định nghiệm thu, toán, toán dự án đầu tư công 3.2.11 Nâng cao chất lượng khâu đánh giá hiệu sử dụng cơng trình Theo báo cáo kết tra, kiểm tra Sở Kế hoạch Đều tư thời gian qua cho thấy hiệu sử dụng cơng trình từ hoạt động đầu tư công tỉnh Sê Kong chưa hiệu Để khắc phục điều cần ý cải thiện nội dung: - Đơn vị quản lý đầu tư công cần yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc việc báo cáo định hình thực dự án hiệu sử dụng cơng trình, xây dựng quy định, chế tài nhằm khắc phục hạn chế việc không Đ nghiệm túc thực báo cáo ại - Hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá thực dự án, công trình, cho ho nội dung phải sâu, sát nội dung đánh giá chất lượng công trình, từ ̣c k đánh giá chất lượng dự án đầu tư công - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát q trình thi cơng cơng in trình, lãnh hoạt động nghiệm thu đánh giá hiệu sử dụng cơng trình sau thời h gian sử dụng tê - Xây dựng chế tài việc kiểm sốt hiệu cơng trình đầu tư, ́H liệt việc xử lý cơng trình có chất lượng ́ uê 3.2.12 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thực quản lý đầu tư công Chất lượng quản lý vốn ngân sách cho đầu tư công tỉnh tất khâu từ quy hoạch, kế hoạch vốn, quản lý nguồn vốn, tổ chức kiểm soát toán vốn đầu tư, đánh giá đầu tư, toán vốn toán dự án hoàn thành định nhân tố quan trọng chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý nhà nước có liên quan đến dự án đầu tư Đặc biệt chuyên gia đầu ngành lĩnh vực xây dựng quy hoạch, quản lý kế hoạch đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản lý chất lượng, kiểm soát toán vốn đầu tư, toán, Tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán thực quản lý đầu tư công tỉnh Sê Kong thiếu số lượng 77 Đại học Kinh tế Huế yếu, đòi hỏi phải sớm có định hướng đào tạo, đào tạo lại, thu hút xếp cho phù hợp với yêu cầu quản lý theo hướng sau: - Tiến hành rà soát, đánh giá lại cách đội ngũ cán làm công tác lĩnh vực nêu trên; sở định hướng xếp, bố trí lại đội ngũ cán cho phù hợp Kiên thay cán lực phẩm chất kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ - Nâng cao lực, trình độ thực bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức, tập trung tăng cường nhân lực sở vật chất cho công tác lập quy hoạch; đào tạo, trọng bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác xây dựng quản lý quy hoạch thiếp thu kinh nghiệm nước ngoài; mở chương trình Đ bồi dưỡng ngắn hạn cho địa phương quản lý quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh ại đào tạo cán quản lý quy hoạch cấp, đặc biệt cán quyền sở ho - Tìm kiếm, phát tuyển chọn từ nguồn cán có nghiệp vụ, phẩm chất để bồi dưỡng, đào tạo lại Đồng thời có chế đãi ngộ thoả đáng, nhằm thu hút ̣c k chuyên gia giỏi, cán giỏi từ nơi phục vụ Sê Kong in - Về lâu dài, phải có chiến lược đào tạo chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi h thông qua công tác tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học nước nước; cử cán trẻ, có lực gửi đào tạo học viện nước tê - Xây dựng sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích nhân tài Có giải pháp ́H thiết thực sách cán bộ, có chế lựa chọn để thu hút phát huy nhân tài ́ uê lĩnh vực - Công tác xếp bố trí cán bộ: Phải xếp bố trí hợp lý cán lĩnh vực đầu tư, xây dựng hợp lý, đủ số lượng chất lượng Chuyên viên tư vấn lĩnh vực đầu tư, kỹ sư cơng trình xây dựng thiếu chính; vậy, năm tới tỉnh Sê Kong cần đào tạo thêm cán tư vấn, thiết kế kỹ thuật, kỹ sư xây dựng để công tác đầu tư phát triển tỉnh thuận lợi - Tập trung xây dựng củng cố tổ chức máy quản lý đầu tư từ cấp trở xuống, nâng cao hiệu công tác quản lý đầu tư công cán phụ trách lĩnh vực Tăng cường công tác kiểm tra tra xử lý mức tổ chức, cá nhân có vi phạm hoạt động quản lý đầu tư 78 Đại học Kinh tế Huế - Các văn liên quan đến lĩnh vực đầu tư nói chung quản lý vốn đầu tư nói riêng thay đổi liên tục để phù hợp với xu mới, cán quản lý đầu tư phải tích cực học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết để phục vụ tốt công tác Đào tạo đào tạo lại cán quản lý dự án đầu tư Có thể nói công tác quản lý dự án đầu tư địa phương khác nói chung Sê Kong nói riêng nhiều bất cập Ngun nhân chủ yếu từ trước tới chưa thực sựcó trường lớp đào tạo cán quản lý dự án sâu chun mơn Cần có chuyên gia giỏi lĩnh vực vốn đầu tư, kỹ sư giao thông, kỹ sư thuỷ lợi, kế hoạch để phối kết hợp tạo tập thể mạnh công tác quản lý đầu tư Đ - Tăng cường công tác kiểm tra tra xử lý mức tổ chức, cá ại nhân có vi phạm hoạt động quản lý đầu tư; kiên thay cán ho lực phẩm chất kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ̣c k - Đổi công tác thu hút tuyển dụng, đãi ngộ nhằm thu hút chuyên gia giỏi, cán giỏi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực in quản lý đầu tư, kỹ sư định giá, cán kỹ thuật, h - Đổi tổ chức máy xác định chức quản lý quan tê chuyên trách phối hợp, đảm bảo phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thống ́H quan nhà nước trình thực chức quản lý, hạn chế thấp chồng chéo, lấn sân lẫn Muốn vậy, phải xây dựng ́ uê quy chế phối hợp sở, ban, ngành, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực XDCB Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thơng Vận tải…Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý đầu tư công từ NSNN; trọng công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý Cần trang bị cho đội ngũ cán quản lý đầy đủ kiến thức lý thuyết thực tiễn quản lý, đặc biệt quản lý vốn đầu tư từ NSNN, vừa có kiến thức xã hội vừa có kiến thức kinh tế, kỹ thuật; đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt; phân bổ hợp lý nguồn cán quản lý phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…Để thực nội dung này, cần phải rà sốt lại đội ngũ cán bộ, cơng chức có, kiên xử 79 Đại học Kinh tế Huế lý cán yếu lực, phẩm chất đạo đức; đồng thời có kế hoạch cụ thể tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại, bố trí xếp hợp lý đội ngũ cán công chức máy quản lý nhà nước Tăng cường đội ngũ cán quản lý làm công tác chuyên môn lĩnh vực thuộc XDCB, chuyên viên UBND tỉnh, ban kinh tế HĐND tỉnh, Ban Quản lý dự án, Phòng Ngân sách - Sở Tài chính, Phòng Thẩm định - Sở Kế hoạch Đầu tư, tỉnh Sê Kong ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 80 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I/ KẾT LUẬN Xuất phát từ nhận thức vai trò tầm quan trọng quản lý đầu tư cơng, đồng thời nhìn nhận thực tế khách quan công tác quản lý đầu tư công tỉnh Sê Kong, mong muốn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư công địa bàn nghiên cứu, tác giả xây dựng nội dung luận văn “Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong” với kết cấu ba chương Đ Chương luận văn tập trung tổng hợp, hệ thống hóa vấn đề ại sở lý luận liên quan đến quản lý, đầu tư công quản lý đầu tư cơng, đặc biệt khai thác nội dung lý thuyết đầu tư công Chương ho tổng quan lại tình hình nghiên cứu liên quan để thấy tính mẻ ̣c k nghiên cứu đề tài Nội dung chương hai tập trung tổng hợp phương pháp, tiêu nghiên cứu in sử dụng luận văn, tập trung hai phương pháp thu thập liệu h (sơ cấp, thứ cấp) xử lý liệu tê ́H Dựa vào nội dung chương hai, chương ba luận văn vào phân tích đánh giá thực trạng quản lý đầu tư công địa bàn Sê Kong Theo đó, 11 nội ́ uê dung liên quan đến chất lượng quản lý đầu tư công tỉnh Sê Kong, bên cạnh kết đạt được, tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Nhìn nhận từ thực tế hạn chế cần khắc phục, tác giả đề xuất 12 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công Sê Kong giai đoạn tới, bao gồm giải pháp sau: Nâng cao chất lượng thiết lập chế sách quy định pháp luật, Nâng cao chất lượng hoạch định đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phê duyệt dự án, duyệt tổng dự tốn; Nâng cao chất lượng cơng tác đấu thầu định thầu,Nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; Nâng cao chất 81 Đại học Kinh tế Huế lượng công tác quản lý thực đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trình thực đầu tư; Nâng cao chất lượng cơng tác nghiệm thu tốn cơng trình; Nâng cao chất lượng cơng tác đánh giá hiệu sử dụng cơng trình; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thực quản lý đầu tư công II/ KIẾN NGHỊ Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu với Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Lào ban hành Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho loại quy hoạch phát triển phạm vi nước, để tạo thống việc quản lý loại quy hoạch tránh chồng chéo, mâu thuẫn quy hoạch Tăng cường tổ chức tập Đ huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán công tác quy hoạch, kế hoạch ại địa phương để việc theo dõi, quản lý việc triển khai thực quy hoạch, ho kế hoạch hiệu ̣c k Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét giảm số lượng chương trình mục tiêu quốc gia, để giảm bớt đầu mối tập trung nguồn lực in thực mục tiêu kinh tế - xã hội; ghép chương trình mục tiêu quốc gia, h nhiệm vụ đầu tư địa bàn huyện nghèo thành chương trình mục tiêu chung để tê giảm bớt đầu mối, tập trung nguồn lực cho việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững ́H huyện nghèo Lồng ghép theo hướng giảm bớt số lượng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương Tạo điều kiện cho địa phương đề xuất mức vốn ́ uê cho cơng trình linh hoạt, chủ động Đề nghị Chính phủ sơm ban hành văn hướng dẫn thực Luật đầu tư cơng nhằm hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật lĩnh vực kế hoạch hoá đầu tư dự án đầu tư khơng có hoạt động xây dựng để thuận lợi cho địa phương trình triển khai thực Cơng tác kế hoạch chưa có văn quy phạm pháp luật điều chỉnh Để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác kế hoạch, tạo thuận lợi cho quan kế hoạch địa phương trình thực nhiệm vụ, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu với Chính phủ xây dựng Luật kế hoạch ban hành Nghị định quy định công tác lập, theo dõi, đánh giá kết thực 82 Đại học Kinh tế Huế kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch đầu tư phát triển Hiện nhiều văn bản, nhiều đồn kiểm tra, tra, kiểm tốn u cầu báo cáo Bộ ngành không thống nội dung, biểu mẫu, tiêu, tiêu chí đánh giá nên có yêu cầu, địa phương nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, không chủ động công việc, không đạt hiệu cao ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 83 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Hoàng Anh (2008), Hiệu quản lý đầu tư cơng thành phố Hồ Chính Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [2] Vũ Tuấn Anh (2010), Tóm tắt tình hình đầu tư cơng mười năm qua, Báo cáo chuyên đề cho Viện Kinh tế Việt Nam [3] Bộ Kế hoạch Đầu tư, (12/05/2015) Luật Đầu tư công dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư Viên Chăm Đ [4] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển ại đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, suất lực ho cạnh tranh ̣c k [5] Bộ Tài (2015), Thơng tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc in nguồn ngân sách nhà nước h [6] Chính phủ (2014), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011về tăng cường quản tê lý đầu tư từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ ́H [7] Chính phủ (2014), Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội ́ uê [8] Lương Xuân Quỳ ( 2006) “Quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, NXB Lý luận trị [9] Sử Đình Thành (2010), Giáo trình đầu tư công”, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thống Kê, Hà Nội [10] Trần Đình Ty (2003) “Quản lý tài cơng”, Nhà xuất lao động [11] Phan Tất Thứ ( 2005) Luận văn tiến sỹ “Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu tư công cộng Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 84 Đại học Kinh tế Huế [12] Uỷ ban Kinh tế Quốc hội (2015), Báo cáo số ý kiến Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu khả cạnh tranh [13] UBND tỉnh Sê Kong (2014), Quyết định số 100 /2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 thực phân cấp thẩm quyền định đầu tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương địa bàn tỉnh [14] UBND tỉnh UBND tỉnh Sê Kong (2014), Quyết định số 35//2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2014 - 2017 Đ [15] UBND tỉnh Sê Kong (2014, 2015, 2016), Báo cáo đầu tư xây dựng ại [16] Sở KH&ĐT UBND tỉnh Sê Kong (2016), Báo cáo Kết thực năm ho 2014; kế hoạch năm 2015 nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, Trái phiếu ̣c k Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia [17] Sở KH&ĐT UBND tỉnh Sê Kong (2016), Báo cáo kết rà soát nợ đọng h in XDCB địa bàn tỉnh ́H tê ́ uê 85 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin kinh chào quý anh/chị Tôi tên Latsamy Vanlabeuam, học lớp cao học Quản lý kinh tế khóa K17A2 Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện tơi thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Lào” Kính mong quý anh/chị dành phút trả lời câu hỏi Phần I/Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Đ Đơn vị công tác:……………………………………… ại Email: ho SĐT: ̣c k Phần II/ Xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ thực nội dung quản lý vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong theo nội in dung mức độ nào? h Trả lời cách đánh dấu x vào ô vuông cột lựa chọn Rất tê TT Nội dung Chất lượng thiết lập chế ́H Kém Bình thường Tốt Rất tốt ́ uê  Chất lượng hoạch định đầu tư      Chất lượng công tác quy hoạch                sách quy định pháp     luật Chất lượng công tác thẩm định phê duyệt dự án, duyệt tổng dự tốn Chất lượng cơng tác đấu thầu định thầu 86 Đại học Kinh tế Huế Chất lượng vốn đầu tư Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư Chất lượng công tác quản lý thực đầu tư                               Chất lượng cơng tác kiểm tra giám sát q trình thực đầu tư Chất lượng công tác nghiệm thu tốn cơng Đ 10 trình ại Chất lượng công tác đánh giá ho 11 hiệu sử dụng cơng trình h in ̣c k Cảm ơn hợp tác anh/chị./ ́H tê ́ uê 87 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT TT Họ tên Chức vụ Đơn vị cơng tác Email SĐT Ơng Sutsana Syhajak Giảm độc sở Tổng hợp 22296688 Ông Boun seng Chun viên Quy hoạch thị 55669330 Phó văn phòng Ban thư ký 55554534 Kiểm tốn doanh 22707222 Keosuvanh Ông Sysuphan Mahavong UBN Ông Bua phan Giảm độc sở Ông Veo ma ny Veo sy ại nghiệp Đ Sayyasongkham Bà Seng ma ny Say song kham 55738207 Phó chủ tích Khiến nại tố cáo 55738433 Thanh tra nhà nước 22299338 Phó chủ tích 22297898 Phòng kiểm tra 54977765 Giảm độc sở Tổng hợp 55638726 Phó giảm độc sở Bưu điện 22616151 Phó giảm độc sở Sở ngoại vụ 55053488 Trường phòng Kế hoạch – Tài 55148433 phon phak dee 10 Ông Som boun Boun Trường phòng phon 11 Ơng Sa kon Phon pa ́ Phòng tra ́H Trường phòng tê Ơng Som sa van Sum Vụ Khai thác mỏ h Chan da vong Trường phòng in Ơng On ma ny van 99944450 sách ̣c k Ơng Hiêng I keọ Kiểm tốn ngân ho Chuyên viên sarn 12 Ông Kham khuoang Say ya sen 13 Bà Khan tha ly Sim thong kham 14 Ông Seng phet Vat sa 88 Đại học Kinh tế H́ nga 15 Ơng Phai sa mon I kẹo 16 Bà Sys a nga 17 18 Phó phòng Kiểm tra rừng 55638141 Giảm độc sở Nội vụ 55738870 Ông Boun than Giảm độc sở Tổng hợp 55551399 Ông Ko la na Ma Chanh phòng Văn phòng 56276666 Trường phòng Quản lý cán 56844447 Chuyên viên văn phòng UBN 56673338 vong 19 Bà Phet sa nga 20 Bà Khan tha ly ket chan ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 89 ... lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Lào - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Lào Đối tư ng... liên quan đến quản lý vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước Tỉnh Sê Kong - Lào - Đối tư ng vấn cán quản lý, công chức liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư công tỉnh Sê Kong Đại học... nước tỉnh Sê Kong - Phân tích thực trạng cơng tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sê Kong - Phân tích số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư cơng từ ngu ồn vốn ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Lào, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn