Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

107 21 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐINH DUY QUANG Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH in ̣c k ho h CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê MÃ SỐ: 8340410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ - 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn ại Đ ho h in ̣c k Đinh Duy Quang ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn tơi nhận giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân Trước hết, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phan Văn Hòa ln tận tình hướng dẫn, dành nhiều thời gian trí lực giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế toàn thể quý Thầy, cô giáo giúp đỡ q Đ trình học tập nghiên cứu ại Tơi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Huyện ủy, ho UBND huyện, Phòng Tài – Kế hoạch huyện, Chi cục Thống kê , quan ̣c k chuyên môn thuộc UBND huyện Lệ Thủy, xã, thị trấn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho qua trình thu thập số liệu, nắm tình hình h in thực tế đơn vị Cuối cùng, xin trân cám ơn tập thể lớp K17B1 Quản lý kinh tế, tê Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Lãnh đạo quan, đồng nghiệp nơi ́H cơng tác, gia đình bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động ́ viên tơi q trình học tập nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, song khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, giáo, chuyên gia tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để Luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐINH DUY QUANG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế - Ứng dụng Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ại Đ Huyện Lệ thủy cửa ngõ quan trọng phía nam tỉnh Quảng Bình Vị trí địa lý huyện Lệ Thủy thuận lợi trao đổi liên vùng kinh tế xã hội, có tiềm phát triển du lịch thu hút dự án đầu tư, vốn, lao động, tiêu thụ sản phẩm Cùng với tăng trưởng kinh tế năm, tổng thu NS thuộc huyện quản lý ngày tăng Với lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ in ̣c k ho Phương pháp nghiên cứu h - Phương pháp thu thập số liệu tê - Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin ́H ́ uê - Phương pháp phân tích: gồm phương pháp như: thống kê mô tả, dãy liệu thời gian, phương pháp so sánh - Phương pháp chuyên gia Kết nghiên cứu đóng góp khoa khọc luận văn Luận văn hệ thống hóa lý luận thực tiễn Ngân sách quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp huyện, phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiên cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tới năm 2025 iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DT Dự toán KBNN Kho bạc nhà nước LĐ-TBXH Lao động Thương binh xã hội HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước PTTH Phát truyền hình QT Quyết tốn SN Sự nghiệp Đ TC – KH Tài Chính – Kế hoạch ại Thường xuyên UBND Ủy ban nhân dân VHTT-TDTT Văn hóa thơng tin thể dục thể thao h in ̣c k ho TX ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu, sơ đồ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ho Kết cấu luận văn ̣c k CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC in 1.1 `TỔNG QUAN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN h 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò NSNN tê 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung chi NSNN .7 ́H 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò chi thường xuyên NSNN ́ uê 1.2 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 12 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 13 1.2.3 Vai trò quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.2.4 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi thường xuyên NSNN 25 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI NSNN Ở MỘT SỐ HUYỆN .28 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 30 v Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN LỆ THỦY VÀ PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội 34 2.1.3 Tình hình Phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy .35 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI PHỊNG TÀI Đ CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY 39 ại 2.2.1 Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên 39 ho 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên NSNN 41 ̣c k 2.2.3 Cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xun NSNN 49 2.2.4 Công tác giám sát, kiểm tra, tra chi thường xuyên NSNN 55 in 2.2.5 Cơng tác tốn chi thường xuyên NSNN 56 h 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG tê XUYÊN NGÂN SÁCH TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN .58 ́H 2.3.1 Thơng tin đối tượng điều tra, khảo sát .58 2.3.2 Đánh giá công tác chi thường xuyên NSNN kết điều tra đối ́ uê tượng 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KH HUYỆN LỆ THỦY GIAI ĐOẠN 2015-2017 66 2.4.1 Những kết đạt 66 2.4.2 Những hạn chế 67 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY 74 vi Đại học Kinh tế Huế 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN LỆ THỦY 74 3.1.1 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN LỆ THỦY 76 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tác quản lý chi thường xuyên NSNN 76 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý việc lập dự toán, chấp hành chi thường xuyên NSNN 77 3.2.3 Nghiên cứu xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN Đ cho chi quản lý Nhà nước, Đảng , Đoàn thể áp dụng giai đoạn 2016-2020 đến năm ại 2025 78 ho 3.2.4 Giải pháp tăng cường tra, giám sát chi thường xuyên NSNN huyện 80 ̣c k 3.2.5 Tăng cường công tác toán chi thường xuyên NSNN huyện 81 3.2.6 Một số giải pháp hỗ trợ khác 82 in PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 h KẾT LUẬN 89 tê KIẾN NGHỊ 90 ́H 2.1 Đối với Bộ Tài ngành 90 2.2 Đối với Hội Đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh .91 ́ uê 2.3 Đối với Sở Tài tỉnh 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 96 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cơ cấu mẫu điều tra .3 Bảng 2.1: Tình hình cán cơng chức phòng Tài -Kế hoạch huyện Lệ Thủy năm 2016-2017 39 Bảng 2.2: Tình hình lập dự tốn chi thường xun NSNN huyện Lệ Thủy, giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.3: Cơ cấu khoản chi dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 2.4: Tỷ lệ dự toán chi thường xuyên so với tổng dự toán chi NS huyện Đ dự toán chi cân đối giai đoạn 2015-2017 46 Tình hình thực kế hoạch chi thường xuyên NSNN huyện Lệ ại Bảng 2.5: Thủy giai đoạn 2015-2017 50 ho Bảng 2.6: Kết tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chi ngân sách địa bàn ̣c k huyện Lệ Thủy giai đoạn 2015-2017 56 Đặc điểm đối tượng điều tra 59 Bảng 2.8: Đánh giá đối tượng điều tra lập, giao dự toán 61 Bảng 2.9: Đánh giá mức độ rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với thực tế địa phương h in Bảng 2.7: tê cơng tác lập dự tốn 62 Đánh giá quy trình lập dự tốn chi thường xun ngân sách 62 Bảng 2.11: Đánh giá công tác chấp hành dự toán ngân sách .63 Bảng 2.12: Đánh giá cơng tác tốn chi thường xun ngân sách 64 Bảng 2.13: Đánh giá chức công tác tra, kiểm tra 65 Bảng 2.14: Đánh giá chức giám sát Hội đồng nhân dân 65 ́H Bảng 2.10: ́ uê SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy phòng Tài - Kế hoạch huyện Lệ Thủy 36 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý chi thường xuyên phòng Tài Kế hoạch huyện Lệ Thủy 40 viii Đại học Kinh tế Huế PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước (NSNN) khâu tài tập trung giữ vị trí chủ đạo hệ thống tài chính, nguồn lực vật chất để Nhà nước trì hoạt động máy quản lý thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Với quốc gia nào, NSNN giữ vị trí đặc biệt quan trọng Vì vậy, Chính phủ nước ln tạo lập chế có biện pháp để không ngừng tăng cường tiềm lực NSNN sử dụng cách tiết kiệm có hiệu Đ Chi thường xun NSNN có vai trò quan trọng định tồn ại máy Nhà nước, đảm bảo cho Nhà nước thực chức vai trò Chính vậy, việc quản lý cách hiệu chi thường xuyên từ Trung ho ương đến địa phương vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định kinh tế, đảm ̣c k bảo an ninh, an toàn xã hội, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Huyện Lệ thủy cửa ngõ quan trọng phía nam tỉnh Quảng Bình Vị trí in địa lý huyện Lệ Thủy thuận lợi trao đổi liên vùng kinh tế xã hội, có h tiềm phát triển du lịch thu hút dự án đầu tư, vốn, lao động, tiêu tê thụ sản phẩm Cùng với tăng trưởng kinh tế năm, tổng thu NS thuộc huyện ́H quản lý ngày tăng Tuy nhiên, huyện chưa tự cân đối NS địa phương, nhiệm vụ chi lớn nguồn thu cân đối, đặc biệt chi thường ́ uê xuyên chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NS huyện Hơn nữa, công tác quản lý chi thường xun huyện Lệ Thủy có bất cập số điểm, số nội dung phương thức quản lý, gây thất thoát, lãng phí Vì vậy, việc quản lý chi thường xun hàng năm huyện Lệ Thủy cần phải chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu nhằm đảm bảo cân đối nguồn thu chi huyện Lệ Thủy, đảm bảo phát triển lĩnh vực xã hội, phục vụ nhu cầu hoạt động cấp uỷ, quyền địa phương, đồng thời khắc phục tồn hạn chế quản lý chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ quan quản lý sử dụng NSNN huyện Lệ Thủy Với lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn Đại học Kinh tế Huế tương lai Khắc phục tình trạng dự toán NSNN lập hàng năm tốn thời gian, tiền bạc, dễ “đụng chạm” dễ nảy sinh chế “xin cho” + Mọi khoản chi phải có mục đích đặt ràng buộc mức trần nên động thái chi tiêu mức bị kèm giữ, hạn chế tối đa việc chi tiêu thường xuyên NS vượt định mức, lãng phí + Việc lập dự toán tạo gắn kết chặt chẽ khoản chi thường xuyên khoản chi đầu tư phát triển hoạt động tạo đầu ra, khắc phục tình trạng chi tiêu dàn trải, không định hướng, thiếu khoa học NSNN giai đoạn Nâng cao hiệu phân bổ nguồn lực có Đ + Tính minh bạch trách nhiệm giải trình chi thường xuyên NS ại tôn trọng nâng cao ho Khi chuyển từ phương thức quản lý NS theo khoản mục chuyển sang ̣c k phương thức quản lý NS theo kết đầu cần tập trung vào việc xây dựng nội dung khuôn khổ chủ yếu sau đây: h kết quả, đầu đầu vào in + Thay đổi quy trình chiến lược soạn lập NS để thiết lập mối quan hệ tê + Thay đổi quy trình soạn lập NS theo khn khổ chiến lược trung hạn ́H Trong khn khổ cần gắn kết: soạn lập NS với việc thiết lập mục tiêu ưu tiên chiến lược phát triển; soạn lập NS với kiểm tra báo cáo thực hiện; ́ uê đo lường công việc thực kết đầu ra; hệ thống kế tốn việc cung cấp thơng tin quản lý với hệ thống đo lường thực + Thiết lập hệ thống thông tin phương thức quản lý NS theo kết đầu Khuôn khổ thông tin quản lý NS theo kết đầu củng cố mối quan hệ quản lý quan nhà nước sách hành việc yêu cầu quan nhà nước chuẩn bị liệu cần thiết để minh hoạ mối liên hệ đầu mà họ cung cấp ảnh hưởng hay tác động đầu đến mục tiêu mong muốn, nêu bật mối quan hệ đầu nguồn lực cần thiết để tạo đầu 84 Đại học Kinh tế Huế + Thay đổi hệ thống báo cáo Các báo cáo phải chuyển tải nội dung chủ yếu: mục tiêu chiến lược, kết thực hiện, mối quan hệ tác động nhân tố đầu vào đầu + Cải cách hệ thống luật pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực pháp chế hồi tố để tăng cường trách nhiệm người quản lý xử phạt nghiêm minh vi phạm quản lý chi tiêu công Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực tài cơng, hồn thiện phương thức điều hành sách tài sở tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật thủ tục hành lĩnh vực tài thực hiện đại hóa tài công với trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ại Đ thông tin Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực tài ho cơng, dù có bước tiến lớn, để phù hợp với giải đoạn phát triển ̣c k kinh tế - xã hội đến năm 2025, cần thực cải cách hành lĩnh vực tài công với nội dung sau đây: h in ♦ Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách Phân cấp quản lý NSNN cách tốt để gắn hoạt động NSNN tê với hoạt động kinh tế, xã hội, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh ́H tế, xã hội địa phương Việc quy định cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi tạo điều ́ uê kiện cho cấp chủ động việc đảm bảo khả tự cân đối cấp, việc sử dụng nguồn lực để thực nhiệm vụ chi phân cấp, hạn chế phần tư tưởng trông chờ hay phụ thuộc vào NS cấp trên; phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh lực quản lý cấp địa bàn Theo quy định Luật NSNN, dự toán chi NSNN huyện cấp phê duyệt thơng qua hình thức Nghị phê duyệt dự toán chi NSNN hàng năm, phân theo cấp NS, phân khai theo nhiệm vụ chi Đây sở pháp lý bắt buộc đơn vị thụ hưởng NS địa bàn phải chấp hành nghiêm túc 85 Đại học Kinh tế Huế Tuy nhiên, có nhiệm vụ chi mà ba cấp NS phải thực hiện; có nội dung chi dự tốn duyệt xa rời với thực tế, phải điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần, làm vượt thẩm quyền quản lý NS cấp Các trường hợp gây khó khăn, bị động cho UBND quan tài cấp, gây khó khăn cho KBNN kiểm sốt chi trả khoản chi NSNN Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Bình cần phải có chế phân cấp NS cụ thể nhằm tạo chủ động, minh bạch quản lý chi tiêu NS Đồng thời đảm bảo việc cân đối cho huyện khoản chi mà địa phương chưa thể cân đối được, giúp cho địa phương chủ động cân đối NS cấp ♦ Đẩy mạnh cải cách tài cơng đại hóa quản lý chi thường Đ xuyên NSNN ại - Trước hết tiếp tục rà soát lại tất quy định thủ tục hành chính, để ho yêu cầu cơng khai hóa minh bạch hóa nhằm tạo thơng thống đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực tài cơng nói chung, đến ̣c k chi thường xun NSNN nói riêng in - Thực đồng bộ, có hiệu quả, khai thác chức hệ thống thông tin quản lý NS Kho bạc (TABMIS) Phối hợp chặt chẽ h trình vận hành hệ thống TABMIS xử lý tình xảy Trong q trình tê thực cần có phối hợp đơn vị có liên quan phòng Tài – ́H Kế hoạch huyện KBNN huyện, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, bảo tn thủ quy trình hệ thống ́ uê quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc mang tính đặc thù, đảm - Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mền chuyên dụng vào quản lý chi thường xuyên NSNN tất khâu chu trình quản lý chi thường xuyên NSNN Thứ tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thực cơng khai tài chính, ngân sách nhà nước ♦ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng NSNN: + Thực nghiêm chỉnh Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội định UBND huyện 86 Đại học Kinh tế Huế chi tiêu hành chính, tạo mơi trường chi tiêu NS lành mạnh có hiệu Người định chi sai, lãng phí người phải chịu trách nhiệm cho quan quản lý cấp + Xây dựng mục tiêu, tiêu tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể cho giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện, điều giúp cho việc định lượng mức độ tiết kiệm so với định mức, tiêu chuẩn, chế độ mà tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa tình trạng thất thốt, lãng phí + Có sách hỗ trợ, khen thưởng, khuyến khích nhằm tạo động lực thúc đẩy triển khai hiệu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đ + Tiết kiệm hiệu có ý nghĩa đặc biệt việc quản lý chi thường ại xun NS Vì chi thường xun NS có quy mơ rộng phức tạp, lợi ích khoản ho chi mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, nên sử dụng nguồn lực ̣c k NS phần bị hạn chế, dẫn đến thất thốt, lãng phí + Để tránh tình trạng chi tràn lan, “tiền chùa”, cần có biện pháp in quản lý chặt chẽ, sát sao, chi tiết khoản chi thường xuyên NS nâng cao h nhận thức việc thực tiết kiệm hiệu nguồn chi NS tê ♦ Thực cơng khai tài chính, NSNN: ́H Để tăng cường tính cơng khai, minh bạch thu, chi NSNN nói chung, nhiệm vụ chi thường xuyên NS nói riêng thời gian đến, huyện Lệ thủy cần ́ uê trọng số giải pháp, cụ thể sau: + Cùng với số liệu công khai theo biểu mẫu, cần cung cấp cho người dân số liệu để so sánh với năm trước đó, so sánh với kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời cần đưa giải trình cụ thể nhiệm vụ chi tiêu quan trọng để người dân xem xét đánh giá + Tăng cường vai trò HĐND cấp việc giám sát chi tiêu NS, chi thường xuyên NS Nâng cao lực thành viên HĐND lĩnh vực tài - NS để tăng cường khả giám sát HĐND việc chấp hành NS địa phương 87 Đại học Kinh tế Huế + Tìm kiếm đổi cách thức tăng cường tham gia giám sát người dân vào trình quản lý NS cấp quyền địa phương Các quan chức cần có hướng dẫn cho người dân hoạt động giám sát NS có chế tạo điều kiện bảo vệ người dân để họ có tiếng nói việc sử dụng NS địa phương + Xây dựng chế để nâng cao hiệu việc tự kiểm soát nội đơn vị sử dụng NSNN để đảm bảo tính cơng khai, minh bạch chi tiêu NS quan ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 88 Đại học Kinh tế Huế PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN, lực lượng vật chất đảm bảo phát triển, công cụ để quản lý kinh tế - xã hội địa bàn huyện Ngân sách huyện có tính đặc thù riêng thể chỗ nguồn thu trực tiếp khai thác, huy động địa bàn nhiệm vụ chi bố trí để phục vụ mục đích trực tiếp cho cộng đồng dân cư huyện Thực quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nhiệm vụ diễn công khai, chặt chẽ quy định pháp luật Quản lý chi thường xuyên NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng Tài – Kế hoạch huyện Đ Lệ Thủy nói riêng có vai trò quan trọng, bảo đảm cho ngân sách địa phương ại sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - xã hội ho Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng ̣c k khó khăn, vướng mắc đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, in đơn vị thuộc huyện Nhiệm vụ chi thường xuyên có vai trò tác động to lớn đối h với hoạt động địa phương Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, tê nâng cao chất lượng thẩm tra dự toán, toán chi thường xuyên đảm bảo ́H định mức, chế độ sách, góp phần quan trọng thực tiết kiệm chi chi có hiệu cho hoạt động thường xuyên ́ uê Sau thời gian nghiên cứu, từ phương diện lý luận thực tiễn địa phương, tác giả phân tích làm rõ tồn tại, hạn chế đồng thời nguyên nhân thực trạng công tác quản lý điều hành chi thường xun NSNN Phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy thời gian qua Để khắc phục hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện ngày tăng, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2025, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy đưa số kiến nghị quan nhà nước 89 Đại học Kinh tế Huế KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Tài ngành - Hiện nay, Quốc hội ban hành Luật NSNN số 83/2015/QH ngày 25/6/2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2017) Luật NSNN năm 2015 có điểm mới, phạm vi sửa đổi Luật bảo đảm tồn diện, đồng chặt chẽ quản lý NSNN Luật đưa nhóm nguyên tắc cân đối, quản lý NSNN Đồng thời Luật lần quy định bội chi NS địa phương; quy định kế hoạch tài năm kế hoạch tài – NSNN năm theo phương thức chiếu Luật quy định đầy đủ khoản thu NSNN, đảm bảo nguyên tắc thu – chi phải có dự toán thực phân cấp, phân quyền đầy đủ, rõ ràng, Đ phù hợp với tình hình thực tế… ại - Hiện chưa có văn quy định giới hạn thời gian phép điều ho chỉnh, bổ sung dự tốn nên tình trạng dự tốn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần ̣c k năm Việc bổ sung, điều chỉnh thường thực vào tháng 12 hàng năm làm ảnh hưởng đến tính chủ động sử dụng ngân sách đơn vị dự toán Mặt in khác, điều chỉnh, bổ sung ngân sách dồn vào cuối năm nên nhiều trường hợp, h đơn vị không đủ thời gian để tổ chức triển khai thực nhiệm vụ đó, dẫn tới tê số chi chuyển nguồn sang năm sau lớn Do đó, Bộ Tài cần có quy định ́H giới hạn thời gian phép điều chỉnh dự toán, tránh điều chỉnh vào cuối năm thời gian chỉnh lý tốn, gây khó khăn quản lý, điều hành sử ́ uê dụng ngân sách - Theo Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 28/11/2008 Bộ Tài hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm quy định chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau quy định nhiều nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau chung chung, chưa cụ thể Đặc biệt, quy định việc cho phép chuyển nguồn số dư tạm ứng chi thường xuyên dẫn tới việc đơn vị khơng tích cực tổ chức thực nhiệm vụ giao, số chuyển nguồn sang năm sau hàng năm lớn có xu hướng ngày tăng đặc biệt khoản chi cho hoạt động 90 Đại học Kinh tế Huế nghiệp Để tránh tình trạng trên, Bộ Tài cần có quy định cụ thể, chi tiết rõ ràng nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau thời hạn hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ để thúc đẩy đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau - Các ngành, trung ương cần nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể thao… để giảm bớt gánh nặng cho NSNN Giao cho địa phương quyền định thành lập chuyển dần số sở công lập sang loại hình ngồi cơng lập nhằm đa dạng hố loại hình, hình thức hoạt động sản phẩm dịch vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đồng thời huy động tiềm nguồn lực xã hội để đầu Đ tư phát triển lĩnh vực ại 2.2 Đối với Hội Đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ho Một số chế độ sách Luật NSNN mang tính chất hướng dẫn chung, địa phương cần vào tình hình thực tế địa phương để áp dụng Nên ̣c k thực đề nghị quyền tỉnh, sở ban ngành địa bàn tỉnh có hướng in dẫn chi tiết thực hiện, cụ thể: - Xây dựng định mức chi thường xuyên, xây dựng phương án phân cấp NS h thời kỳ ổn định, xây dựng tỷ lệ điều tiết cấp NS, phương án phân bổ tê NS giao dự toán NS cụ thể đến địa phương; ́H - Các sở, ban ngành có phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể ́ uê cho địa phương trình thực nội dung đến NSNN lĩnh vực quản lý; tháo gỡ kịp có vướng mắc q trình điều hành, quản lý NS huyện Có đánh giá cụ thể kết đầu trình thực luật NSNN năm 2015, để đề xuất, kiến nghị với bộ, ngành, trung ương điều sửa đổi, bổ sung điều chưa sát với tình hình thực địa phương Trong năm UBND tỉnh xếp bổ sung có mục tiêu ngồi dự tốn giao đầu năm trước tháng 12 hàng năm để huyện có thời gian triển khai thực nhiệm vụ giao, nhiều năm qua UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện vào tháng cuối năm, hạn chế thời gian cho việc triển khai thực nhiệm vụ giao dẫn đến chuyển nguồn sang năm sau lớn hủy bỏ kinh phí 91 Đại học Kinh tế Huế 2.3 Đối với Sở Tài tỉnh Khi có định giao dự toán bổ sung UBND tỉnh, Sở Tài tổ chức cấp phát kinh phí sớm cho huyện để huyện sớm triển khai thực nhiệm vụ giao Trong năm Sở Tài cân đối nguồn tham mưu UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện sớm để triển khai thực nhiệm vụ giao, tránh tình trạng có kinh phí khơng đủ thời gian thực dẫn đến chuyển nguồn qua năm sau lớn hủy bỏ kinh phí ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 92 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2003 Thơng tư số 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính, 2008 Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2008 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm, Hà Nội Bộ Tài chính, 2011 Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/02/2011 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Hà Nội Đ ại Bộ Tài chính, 2012 Thơng tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm sốt, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội ho Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy (2014,2015,2016,2017), Niên giám thống kê ̣c k 2014,2015,2016,2017 huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chính phủ, 2003 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn in thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội h Chính phủ, 2005, Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 chế độ tự tê chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành đối ́H với quan nhà nước, Hà Nội ́ uê Chính phủ, 2006, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; làm sở để xây dựng Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp lĩnh vực, Hà Nội Chính phủ, 2013, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước , Hà Nội 10 Chính phủ, 2015, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội 93 Đại học Kinh tế Huế 11 Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính, NXB Tài chính, Hà nội 13 Phương Thị Hồng Hà (2006), Giáo trình quản lý ngân sách nhà nước, Nxb Hà Nôi, Hà Nội 14 Học viện Tài chính,2007 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý tài cơng dành cho lãnh đạo tài địa phương, Hà Nội 15 Quốc hội, 2002 Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 Đ năm 2002 ại 16 Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử, 2014 Chuyên đề chuyên sâu vai trò ho hoạt động chi ngân sách kinh tế thị trường ̣c k 17 Nguyễn Văn Tuyến (2008), Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước, NXB CAND in 18 Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử, 2014 Tài liệu biên tập Kinh nghiệm h quản lý chi Ngân sách nhà nước số nước học rút cho Việt Nam tê 19 UBND huyện Lệ Thủy (2014), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016- ́H 2020, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 20 UBND huyện Lệ Thủy (2014,2015,2016,2017), Báo cáo nhiệm vụ phát triển ́ uê kinh tế xã hội năm 2014,2015,2016,2017 huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 21 Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy (2014, 2015, 2016,2017), Dự toán thu chi NSNN năm (2014, 2015, 2016,2017), huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 22 Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy (2014,2015,2016,2017) Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm (2014,2015,2016,2017) huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 23 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2010 Nghị số 146/2010/NQHĐND ngày 29/10/2010 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định 94 Đại học Kinh tế Huế Luật Ngân sách nhà nước, Quảng Bình 24 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật ngân sách nhà nước, Quảng Bình ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 95 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào ơng (bà), xin gửi đến quý ông (bà) lời chúc tốt đẹp Tôi tên: Đinh Duy Quang, công tác Sở Tài tỉnh Quảng Bình Tơi thực nghiên cứu đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” Được biết q Ơng ( Bà) công tác lĩnh vực quản lý kinh tế, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách, mong ông (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Tính Đ xác thơng tin mà ơng bà cung cấp có vai trò quan trọng việc thời gian tới ại đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách ho Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật ̣c k sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin ông (bà) đánh dấu  vào ô tương ứng với đánh giá mức độ in tiêu chí đưa bảng câu hỏi h PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN □ 31-40 □ 41-50 ́H □ 20-30 tê Câu hỏi 1: Tuổi Nam □ ́ uê Câu hỏi 2: Giới tính: □ 51-60 Nữ □ Câu hỏi 3: Đơn vị công tác: □ Cơ quan quản lý nhà nước □ Đối tượng liên quan đến chi ngân sách Câu hỏi 4: Vị trí cơng tác ơng/bà: □ Cán lãnh đạo □ Cán chun mơn Câu hỏi 5: Trình độ chuyên môn ông/bà: □ Trên đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ Trung cấp □ Khác (xin nêu rõ)…… Câu hỏi 6: Thời gian công tác ông/bà: 96 Đại học Kinh tế Huế □ Dưới năm □ Từ 5- 10 năm □ Từ 10- 15 năm □ Từ 15 năm trở lên PHẦN II: THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Câu hỏi Theo ông/bà, đơn vị lập dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện phù hợp chưa: □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Bình thường □ Khơng phù hợp □ Rất không phù hợp Câu hỏi 8: Đánh giá ông/bà thực q trình thảo luận lập dự tốn chi thường xuyên Ngân sách huyện: 8.1 Căn chế độ sách chi hành Nhà nước? □ Có □ Khơng Đ 8.2 Căn kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương? ại □ Có □ Khơng □ Khơng ̣c k □ Có ho 8.3 Căn tình hình thực dự toán năm trước? 8.4 Căn tiêu giao dự tốn cấp trên? □ Khơng in □ Có h 8.5 Căn tác động yếu tố giá cả? □ Khơng tê □ Có ́H Câu hỏi Đánh giá ơng/ bà quy trình lập dự toán chi thường xuyên ngân sách tại: ́ uê □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Bình thường □ Không phù hợp □ Rất không phù hợp Câu hỏi 10: Đánh giá ông/ bà chức giám sát HĐND huyện, HĐND xã, phường công tác chi ngân sách thường xuyên địa bàn huyện năm qua: □ Đạt yêu cầu □ Chưa đạt yêu cầu □ Không rõ ràng Câu hỏi 11 Mức độ đồng ý Ông (Bà) ý kiến sau: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 97 Đại học Kinh tế Huế STT 11.1 Nội dung khảo sát Đánh giá ông/ bà cho việc lập dự toán chi thường xuyên Ngân sách 11.1.1 Mức độ rõ ràng 11.1.2 Mức độ đầy đủ 11.1.3 Phù hợp với thực tế địa phương 11.2 11.3 Cơng tác phân bổ giao dự tốn hàng năm đảm bảo thời gian quy định Ngân sách huyện bố trí hiệu Đ quy định Q trình phân bổ giao dự tốn có hướng dẫn Chất lượng cơng tác tốn chi thường xuyên ngân sách in Quyết toán chi thường ngân sách thực đầy đủ thủ tục theo quy định h 11.7 ̣c k quan tài 11.6 ho 11.5 Chi thường xuyên ngân sách tiêu chuẩn định mức ại 11.4 tê theo quy định ́ uê 11.9 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo thời gian ́H 11.8 Đánh giá ông bà chất lượng công tác tra, kiểm tra công tác chi thường xuyên ngân sách huyện năm qua Xin cảm ơn hợp tác quý ông (bà) 98 ... lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Chương II – Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương III – Định hướng số... hóa lý luận thực tiễn Ngân sách quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp huyện, phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy,. .. NS thuộc huyện quản lý ngày tăng Với lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình làm đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn