Hoàn thiện công tác quản lý các công trình thủy lợi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

132 30 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ XN HỊE Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CƠNG TRÌNH ho THỦY LỢI TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC ̣c k CƠNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG TRỊ h in tê CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H MÃ SỐ: 8340410 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Luận văn ại Đ Hồ Xuân Hòe h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn Lãnh đạo, quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế Lãnh đạo, quý Thầy, Cô giáo Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành chương trình học Tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Bùi Dũng Thể tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, sửa chữa suốt trình tơi hồn thành luận văn Trong thời gian tơi học hỏi nhiều kiến thức tích lũy nhiều kinh nghiệm q giá Tơi xin chân thành cám ơn Sở Nông nghiệp &PTNT Quảng Trị, Chi cục thủy Lợi, Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi địa phương tơi đến, cảm ơn gia đình, đồng nghiệp giúp tơi điều tra thu thập liệu cung cấp Đ thông tin, số liệu cho đề tài ại Tôi xin cảm ơn quan, ban ngành địa bàn tỉnh Quảng Trị cung cấp ho cho số liệu liên quan đến luận văn Quảng Trị, ngày 26 tháng 03 năm 2018 ̣c k Tác giả luận văn h in ́H tê Hồ Xuân Hòe ́ uê ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Hồ Xuân Hòe Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Niên khóa : 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học : PGS TS Bùi Dũng Thể Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản lý cơng trình thủy lợi Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị Tính cấp thiết đề tài: Địa bàn tỉnh Quảng Trị có 500 cơng trình thủy lợi lớn nhỏ, bao gồm: 131 hồ chứa, 204 đập dâng, 144 trạm bơm tưới, tiêu 25 cơng trình khác Trong Cơng ty TNHH MTV Quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị quản lý 16 hồ chứa, 02 đập dâng, 20 trạm bơm, 07 cơng trình ngăn Đ mặn 700km kênh, phục vụ tưới cho 15.000ha đất canh tác ại Trong năm qua, hệ thống cơng trình thủy lợi góp phần to lớn việc nâng cao suất trồng, phục vụ dân sinh ngành kinh tế khác Tuy ho nhiên công tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi tỉnh Quảng Trị tồn ̣c k bất cập, hạn chế, chưa đạt hiệu cao, chưa đáp ứng nhu cầu đặt Chính vậy, nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao lực quản lý khai thác in hệ thống cơng trình có địa bàn tỉnh Công ty Quản lý khai thác cơng h trình thủy lợi Quảng Trị nhiệm vụ quan trọng cần thiết tê Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng quản lý khai thác cơng trình thủy ́H lợi Cơng ty Quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, ́ uê đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Công ty thời gian đến Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, hạch tốn, chun gia chun khảo Kết nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thủy lợi, cơng trình thủy lợi, phân tích thực trạng quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Cơng ty Quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Cơng ty thời gian đến iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ : Biến đổi khí hậu BNN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BQL : Ban quản lý CNH-HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CT : Cơng trình CTTL : Cơng trình thủy lợi DA : Dự án HTDN : Hợp tác dùng nước HTX : Hợp tác xã ại Đ BĐKH 10.HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp ho 11.IMC: Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác cơng trình thủy lợi 13 KT CTTL : Khai thác cơng trình thủy lợi : Nuôi trồng thủy sản in 14 NTTS : Kiên cố hóa ̣c k 12 KCH : Nơng nghiệp phát triển nơng thơn 16 PCLB : Phòng chống lụt bão 17 QLDVTL : Quản lý dịch vụ thủy lợi 18 QL CTTL : Quản lý cơng trình thủy lợi 19 QLKT : Quản lý khai thác 20 SX : Sản xuất 21 SXNN : Sản xuất nông nghiệp 22 SNN&PTNT : Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 23 TB : Trạm bơm 24 TL : Thủy lợi 25 TLP : Thủy lợi phí 26 TCHTDN : Tổ chức hợp tác dùng nước 27 TLP : Thủy lợi phí 28 UBND : Ủy ban nhân dân h 15 NN&PTNT ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt .i Mục lục ii Danh mục bảng biểu v Danh mục sơ đồ vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu .3 ại Kết cấu luận văn ho PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ ̣c k CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 1.1 Cơ sở lý luận cơng trình thủy lợi in 1.1.1 Khái niệm thủy lợi, công trình thủy lợi h 1.1.2 Vai trò, vị trí CT TL SXNN đời sống xã hội tê 1.1.3 Đặc điểm CTTL ́H 1.2 Cơ sở lý luận quản lý CTTL 10 ́ uê 1.2.1 Một số khái niệm 10 1.2.2 Các bước quản lý CTTL 11 1.2.3 Nội dung công tác quản lý CTTL 11 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá quản lý CTTL 12 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QL CTTL 14 1.3 Tổng quan công tác QLKT CTTL nước ta 16 1.3.1 Những văn pháp quy QLKT hệ thống CTTL 16 1.3.2 Hiện trạng hệ thống CTTL nước ta [5] 18 1.3.3 Thực trạng công tác QLKT CTTL nước ta 19 1.4 Kinh nghiệm QLKT CTTL số địa phương nước 24 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Thái Bình 24 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Thái Nguyên 25 ii Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CTTL CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI (IMC) QUẢNG TRỊ 27 2.1 Tổng quan IMC Quảng Trị 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty .27 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh công ty 28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty .28 2.1.5 Tình hình lao động Cơng ty IMC 30 2.2 Hiện trạng CTTL IMC quản lý 30 2.3 Thực trạng công tác quản lý, khai thác CTTL IMC Quảng Trị 36 2.3.1 Tổ chức máy quản lý, khai thác CTTL 36 Đ 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý CTTL .39 ại 2.3.3 Thực trạng công tác quản lý nước .51 ho 2.3.4 Thực trạng công tác quản lý kinh tế IMC Quảng Trị 56 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác QLKT CTTL .59 ̣c k 2.4.1 Đặc điểm chung đối tượng điều tra .59 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra 60 in 2.4.3 So sánh ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý cơng h trình thủy lợi 63 tê 2.5 Đánh giá chung công tác QLKT CTTL 68 ́H 2.5.1 Những kết đạt 68 ́ uê 2.5.2 Những tồn .70 2.5.3 Nguyên nhân 72 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CTTL TẠI IMC QUẢNG TRỊ 75 3.1 Định hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý CTTL 75 3.1.1 Định hướng công tác QLKT CTTL IMC Quảng Trị .75 3.1.2 Mục tiêu .77 3.2 Hệ thống giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý CTTL IMC Quảng Trị .77 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cấu, tổ chức máy QLKT CTTL Công ty 77 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập, giám sát đánh giá kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 79 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện thể chế, sách .81 iii Đại học Kinh tế Huế 3.2.4 Giải pháp quản lý CT 82 3.2.5 Giải pháp quản lý nước 87 3.2.6 Giải pháp quản lý kinh tế 90 3.2.7 Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm 91 3.2.8 Giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông 92 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Kiến nghị 94 2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước .94 2.2 Đối với tổ chức thủy nông sở 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Đ PHIẾU ĐIỀU TRA 98 ại PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU 101 ho Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Biên Hội đồng chấm luận văn Nhận xét phản biện Bản giải trình chỉnh sửa luận văn h Bản xác nhận hoàn thiện luận văn in ̣c k Nhận xét phản biện ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lao động Cơng ty ICM Quảng Trị năm 2016-2017 30 Bảng 2.2 Hiện trạng CT hồ, đập địa bàn tỉnh năm 2017 33 Bảng 2.3 Hiện trạng hệ thống kênh mương địa bàn tỉnh năm 2017 .35 Bảng 2.4 Tiêu chí phân cấp quản lý CT TL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2020 40 Bảng 2.5 Kế hoạch bàn giao phân cấp QLKT CTTL địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2017 .41 Bảng 2.6 Danh mục CTTL địa phương bàn giao cho IMC đến năm 2017 .41 Bảng 2.7 Tình hình phân cấp hệ thống kênh mương địa bàn tỉnh đến năm 2017.42 Bảng 2.8 Tình hình lập quy trình vận hành điều tiết cố an tồn cơng trình hồ, đập Cơng ty quản lý từ 2015 đến 2017 44 Bảng 2.9 Tình hình khai thác cơng trình hồ chứa, đập dâng địa bàn tỉnh Đ Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017 46 ại Bảng 2.10 Tình hình khai thác trạm bơm địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 .47 ho Bảng 2.11 Hệ thống CT hồ đập đầu tư nâng cấp, sửa chữa địa bàn tỉnh Công ty quản lý giai đoạn 2014-2016 48 ̣c k Bảng 2.12 Tình hình kiên cố hóa kênh mương địa bàn Công ty thực đến năm 2017 .49 in Bảng 2.13 Hệ thống CT kênh mương đầu tư nâng cấp, sửa chữa giai đoạn h 2015-2017 từ nguồn vốn khác .50 tê Bảng 2.14 Tình hình thực kế hoạch tưới tiêu IMC Quảng Trị qua năm ́H 2015-2017 54 ́ uê Bảng 2.15 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh IMC Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 58 Bảng 2.16 Kế hoạch kết thực nhiệm vụ cơng ích giai đoạn 2015-2017 59 Bảng 2.17 Đặc điểm đối tượng điều tra .60 Bảng 2.18 Đánh giá đối tượng điều tra công tác QLKT CTTL IMC Quảng Trị .61 Bảng 2.19: So sánh giá trị trung bình đánh giá CB lãnh đạo, quản lý IMC Quảng Trị, CB lãnh đạo, quản lý Xí nghiệp phòng với CB lãnh đạo Cụm quản lý / Tổ quản lý công tác quản lý CTTL IMC Quảng Trị 64 Bảng 2.20: So sánh giá trị trung bình đánh giá CB lãnh đạo, quản lý IMC Quảng Trị, CB lãnh đạo, quản lý Xí nghiệp phòng với CB HTX dùng nước công tác quản lý CTTL IMC Quảng Trị 66 v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý IMC Quảng Trị .29 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý TL địa bàn tỉnh Quảng Trị 36 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ Quy trình lập kế hoạch .80 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế Case Processing Summary Cases Valid Missing N Percent N Percent 60 1,0 ,0 q_1 * q_5 Total N 60 Percent 1,0 q_1 * q_5 Crosstabulation Count q_5 q_1 1 10 19 21 27 Total 0 4 10 15 35 60 ại Đ Total 3 ho T-Test ̣c k [DataSet1] D:\so lieu lv hoe.sav in Group Statistics N q_16 q_17 q_18 q_19 q_20 q_21 Std Deviation ,000 ,458 ,000 ,352 ,316 ,352 ,000 ,000 ,000 ,000 ,483 1,082 ,000 ,724 ,000 ,617 ,000 ,632 ́ uê q_15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 ́H q_14 2 2 2 2 Mean 4,00 3,07 4,00 3,87 4,10 3,87 4,00 4,00 4,00 4,00 3,70 3,20 4,00 3,67 4,00 3,67 4,00 3,60 tê q_13 h q_1 108 Std Error Mean ,000 ,118 ,000 ,091 ,100 ,091 ,000 ,000 ,000 ,000 ,153 ,279 ,000 ,187 ,000 ,159 ,000 ,163 Đại học Kinh tế Huế q_22 q_23 q_24 q_25 q_26 q_27 q_28 q_29 ́H ,316 ,617 ,422 ,632 ,422 ,743 ,316 ,640 ,316 ,676 ,316 ,640 ,422 ,743 ,316 ,676 ,316 ,743 ,483 ,640 ,422 ,799 ,422 ,799 ,422 ,535 ,516 ,352 ,516 ,488 ,483 ,594 ́ uê q_37 3,90 3,67 3,80 3,60 3,80 3,53 3,90 3,13 3,90 3,20 3,90 3,13 3,80 3,47 3,90 3,20 3,90 3,13 3,70 3,13 3,80 3,73 3,20 3,73 3,20 3,00 3,40 3,13 3,40 3,33 3,30 3,73 tê q_36 h q_35 in q_34 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 ̣c k q_33 ho q_32 ại q_31 Đ q_30 2 2 2 2 2 2 2 2 ,100 ,159 ,133 ,163 ,133 ,192 ,100 ,165 ,100 ,175 ,100 ,165 ,133 ,192 ,100 ,175 ,100 ,192 ,153 ,165 ,133 ,206 ,133 ,206 ,133 ,138 ,163 ,091 ,163 ,126 ,153 ,153 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t df Sig (2taile d) 109 Mean Differen ce Std Error Differen ce 95% Confidence Interval of the Difference Low Upp er er Đại học Kinh tế Huế q_1 4,265 7,907 ,05 6,40 ,01 ,146 ,632 1,23 7,89 14,00 ,000 ,933 ,118 ,680 1,18 1,19 23 ,246 ,133 ,112 -,099 ,365 1,46 14,00 ,164 ,133 ,091 -,062 ,328 ,239 ,63 ,105 ,233 ,138 -,052 ,519 ,233 ,135 -,048 ,514 ,366 -,257 1,25 1,68 23 in 1,72 20,85 ,099 h tê 2,792 19,80 ,10 ,00 1,36 23 ,185 ,500 1,57 20,73 ,132 ,500 ,318 -,163 1,16 1,44 ,162 ,333 ,231 -,144 ,810 ́ uê q_1 ,933 ̣c k q_1 ,000 ho q_1 23 ại Đ Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d ́H q_1 23 110 Đại học Kinh tế Huế ,187 -,067 ,734 1,69 23 ,103 ,333 ,197 -,073 ,740 2,09 14,00 ,055 ,333 ,159 -,008 ,675 1,98 23 ,059 ,400 ,201 -,017 ,817 2,44 14,00 ,028 ,400 ,163 ,050 ,750 ,233 ,213 -,206 ,673 ,188 -,157 ,624 5,665 1,09 23 ,284 h ,02 in ̣c k tê 3,289 5,038 ,08 ,03 1,24 21,91 ,228 ,876 23 ,390 ,200 ,228 -,273 ,673 ,949 22,99 ,353 ,200 ,211 -,236 ,636 1,02 ,316 ,267 ,260 -,271 ,805 23 ,233 ́ uê q_2 ,00 ,333 ho q_2 ,00 ,096 ại q_2 29,44 Đ q_2 18,86 1,78 14,00 ́H q_2 Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc 111 Đại học Kinh tế Huế 3,540 1,14 22,59 ,266 ,267 ,234 -,217 ,751 3,49 23 ,002 ,767 ,219 ,313 1,22 3,97 21,62 ,001 ,767 ,193 ,366 1,16 3,04 23 ,006 ,700 ,230 ,224 1,17 ̣c k q_2 ,002 ,700 ,201 ,282 1,11 ,767 ,219 ,313 1,22 ,07 q_2 ,01 3,47 21,15 h in 3,540 23 ,002 3,97 21,62 ,001 1,28 23 1,42 22,59 ́ uê ,01 3,49 ́H 6,526 ,07 tê q_2 6,359 ho q_2 ại Đ es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume ,767 ,193 ,366 1,16 ,213 ,333 ,260 -,205 ,871 ,167 ,333 ,234 -,151 ,817 112 Đại học Kinh tế Huế d q_2 q_3 6,359 2,559 ,01 3,04 ,12 23 ,006 ,700 ,230 ,224 1,17 3,47 21,15 ,002 ,700 ,201 ,282 1,11 3,06 23 ,005 ,767 ,250 ,249 1,28 3,54 20,30 ,002 ,767 ,216 ,316 1,21 ,026 ,567 ,238 ,074 1,06 ,567 ,225 ,101 1,03 ,067 ,276 -,505 ,638 ,246 -,442 ,576 ,276 ,038 ,77 2,37 23 h in 1,654 ,21 ,21 ,241 ́ uê 1,654 ,019 ́H 2,51 22,54 tê q_3 ,086 ̣c k q_3 ho q_3 ại Đ Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume 23 ,811 ,271 22,13 ,789 ,067 1,93 ,066 -,533 23 113 1,10 Đại học Kinh tế Huế d -,533 ,993 23 ,331 ,200 ,201 -,217 ,617 1,04 22,22 ,309 ,200 ,192 -,198 ,598 1,54 23 ,137 ,267 ,173 -,091 ,625 ,175 ,267 ,187 -,133 ,666 ,067 ,204 -,355 ,488 ,74 ,00 ,246 - -,024 1,04 ho 1,42 14,53 h in ,374 23 ,747 ,323 18,65 ,750 ́ uê ,53 ,327 ́H ,389 ,54 tê q_3 8,314 ,041 ại q_3 Đ q_3 ,112 - 22,13 2,17 ̣c k q_3 Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume ,067 ,206 -,366 ,499 1,91 23 ,067 -,433 ,226 -,900 ,034 - 21,94 2,00 ,058 -,433 ,216 -,882 ,016 114 Đại học Kinh tế Huế d T-Test [DataSet1] D:\so lieu lv hoe.sav Group Statistics q_1 N q_13 q_14 q_24 q_25 q_26 q_27 q_28 q_29 ́ uê q_23 ́H q_22 tê q_21 h q_20 in q_19 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 ̣c k q_18 ho q_17 ại q_16 Đ q_15 3 3 3 3 3 3 3 3 Mean 4,00 3,46 4,00 3,60 4,10 3,60 4,00 3,31 4,00 3,26 3,70 3,03 4,00 3,09 4,00 3,69 4,00 3,60 3,90 3,40 3,80 3,11 3,80 3,11 3,90 3,34 3,90 3,09 3,90 2,91 3,80 2,89 3,90 3,09 Std Deviation ,000 ,780 ,000 ,812 ,316 ,553 ,000 ,963 ,000 ,950 ,483 ,857 ,000 ,919 ,000 ,676 ,000 ,695 ,316 ,651 ,422 ,796 ,422 ,867 ,316 ,938 ,316 ,887 ,316 ,658 ,422 ,718 ,316 ,781 115 Std Error Mean ,000 ,132 ,000 ,137 ,100 ,093 ,000 ,163 ,000 ,161 ,153 ,145 ,000 ,155 ,000 ,114 ,000 ,117 ,100 ,110 ,133 ,135 ,133 ,147 ,100 ,158 ,100 ,150 ,100 ,111 ,133 ,121 ,100 ,132 Đại học Kinh tế Huế q_30 3 3 3 3 q_31 q_32 q_33 q_34 q_35 q_36 q_37 ại Đ 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 ,316 ,840 ,483 ,725 ,422 ,951 ,422 1,014 ,422 ,873 ,516 ,873 ,516 ,954 ,483 ,985 t-test for Equality of Means in ̣c k Sig Std (2Mean Error taile Differen Differen d) ce ce ,035 ,543 ,249 h df 43 ́ uê 4,11 34,00 20,92 ,00 1,54 ́H q_1 Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Sig F t 31,20 ,00 2,18 tê q_1 ,100 ,142 ,153 ,123 ,133 ,161 ,133 ,171 ,133 ,147 ,163 ,147 ,163 ,161 ,153 ,166 Independent Samples Test ho Levene's Test for Equality of Variances 3,90 3,00 3,70 2,94 3,80 3,09 3,20 3,17 3,20 3,06 3,40 3,06 3,40 3,17 3,30 3,17 43 95% Confidence Interval of the Difference Low Upp er er ,041 1,04 ,000 ,543 ,132 ,275 ,811 ,130 ,400 ,259 -,122 ,922 116 Đại học Kinh tế Huế ,121 ,679 43 ,009 ,500 ,184 ,129 ,871 3,65 26,29 ,001 ,500 ,137 ,219 ,781 43 ,031 ,686 ,307 ,066 1,30 4,21 34,00 ,000 ,686 ,163 ,355 1,01 ,743 ,303 ,132 1,35 ,161 ,417 1,06 ,00 2,72 0 ,00 2,23 ,00 2,45 43 ,018 h 19,04 in ̣c k tê 4,62 34,00 1,037 19,31 ,31 2,36 ,000 ,743 ́ uê q_1 ,137 ho q_1 ,400 ại q_1 20,44 Đ q_1 2,91 34,00 16,40 ,006 ́H q_1 Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc 43 ,023 ,671 ,285 ,098 1,24 3,18 26,74 ,004 ,671 ,211 ,239 1,10 ,003 ,914 ,293 ,323 1,50 ,00 3,11 43 117 Đại học Kinh tế Huế 5,88 34,00 24,90 ,000 ,914 ,155 ,598 1,23 43 ,152 ,314 ,216 -,120 ,749 2,75 34,00 0 ,009 ,314 ,114 ,082 ,547 43 ,078 ,400 ,221 -,047 ,847 ̣c k q_2 ,002 ,400 ,117 ,161 ,639 ,500 ,214 ,069 ,931 ,00 1,45 q_2 ,00 1,80 3,40 34,00 h in ,00 2,33 43 ,09 2,60 ,002 ́ uê 3,36 31,68 2,999 ,024 ́H 17,59 tê q_2 29,24 ho q_2 ại Đ es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume ,500 ,149 ,197 ,803 43 ,013 ,686 ,263 ,155 1,21 3,62 28,76 ,001 ,686 ,189 ,298 1,07 118 Đại học Kinh tế Huế d q_2 q_2 3,722 12,23 ,06 2,40 43 ,020 ,686 ,285 ,111 1,26 3,46 31,64 ,002 ,686 ,198 ,282 1,08 43 ,073 ,557 ,303 -,055 1,16 2,97 41,56 ,005 ,557 ,187 ,179 ,935 ,007 ,814 ,287 ,234 1,39 ,814 ,180 ,450 1,17 ,00 1,83 ,00 2,83 43 h in 1,392 ,14 4,55 43 ,000 6,58 32,08 ,24 3,82 43 ́ uê 2,177 ,000 ́H 4,51 40,61 tê q_2 7,458 ̣c k q_2 ho q_2 ại Đ Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume ,986 ,216 ,550 1,42 ,000 ,986 ,150 ,681 1,29 ,000 ,914 ,239 ,432 1,39 119 Đại học Kinh tế Huế d ,180 ,543 1,28 43 ,003 ,814 ,254 ,301 1,32 4,91 37,53 ,000 ,814 ,166 ,479 1,15 43 ,002 ,900 ,273 ,350 1,45 ,000 ,900 ,174 ,549 1,25 ,757 ,244 ,264 1,25 ,02 3,20 ,05 3,29 ho 5,18 39,44 h in ,157 43 ,00 2,29 ,001 ́ uê 3,86 21,92 7,686 ,003 ́H ,69 3,09 tê q_3 3,898 ,914 ại q_3 Đ q_3 5,07 25,47 5,339 ,000 ̣c k q_2 Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d ,757 ,196 ,351 1,16 43 ,027 ,714 ,311 ,087 1,34 3,42 34,74 ,002 ,714 ,209 ,290 1,13 120 Đại học Kinh tế Huế q_3 11,38 5,209 ,00 ,086 ,331 -,638 ,695 ,132 36,75 ,896 ,029 ,217 -,412 ,469 43 ,621 ,143 ,287 -,435 ,721 ,719 31,86 ,478 ,143 ,199 -,262 ,548 1,844 ,245 ,343 ,291 -,244 ,929 ,343 ,220 -,110 ,796 ,316 -,408 ,866 ,18 1,17 43 in ̣c k 1,55 25,22 8 ,132 h tê 4,780 8,954 ,03 ,724 43 ,473 ,996 28,06 ,328 ,229 ,230 -,242 ,699 ,693 ,129 ,324 -,524 ,782 ,00 ,397 ,229 ́ uê q_3 ,029 ho q_3 ,932 ại q_3 43 ,02 ,498 Đ Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d Equal varianc es not assume d Equal varianc es assume d ́H q_3 43 121 Đại học Kinh tế Huế Equal varianc es not assume d ,569 31,36 ,573 ,129 ,226 -,332 ,589 q_1 q_1 q_1 q_1 q_1 q_1 q_1 q_2 q_2 q_2 q_1 q_3 q_4 q_5 q_7 N Valid 60 60 Missing Mean 60 60 60 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 2,4 ,92 35,6 3,4 ,63 3,45 3,73 3,75 3,60 3,57 3,18 3,38 3,73 3,67 3,55 Std Error ,09 ,03 ,799 ,11 ,06 ,090 ,085 ,066 ,104 ,105 ,115 ,112 ,078 ,081 ,080 0 0 Maximu 0 27 2 2 1 2 2 53 5 5 4 5 5 m in ̣c k ho Minimum Sum 3,0 1,0 35,0 4,0 1,0 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 ại Median Đ of Mean 145 55 2139 205 38 207 224 225 216 214 191 203 224 220 213 h 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 ́ uê Missin 0 0 ́H N Valid tê q_2 q_2 q_2 q_2 q_2 q_2 q_2 q_3 q_3 q_3 q_3 q_3 q_3 q_3 q_3 g Mean 0 3,35 3,33 3,38 3,25 3,13 3,18 3,25 3,18 3,12 3,37 3,32 3,07 3,13 3,25 3,33 Std Error ,097 ,105 ,107 ,105 ,090 ,099 ,097 ,105 ,092 ,116 ,118 ,095 ,093 ,103 ,111 of Mean Median 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,50 Minimum 1 1 1 1 1 1 1 Maximu 5 4 4 5 4 5 m Sum 201 200 203 195 188 191 195 191 187 202 199 184 188 195 200 122 ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CTTL CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI (IMC) QUẢNG TRỊ 27 2.1 Tổng quan IMC Quảng Trị 27 2.1.1 Quá trình. .. lý khai thác cơng trình thủy ́H lợi Cơng ty Quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, ́ uê đề xuất giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi. .. trình thủy lợi, phân tích thực trạng quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý các công trình thủy lợi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, Hoàn thiện công tác quản lý các công trình thủy lợi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn