Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

106 19 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

Đại học Kinh tế H́ BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ TRÁƯN V HON Đ ại HON THIÃÛN CÄNG TẠC KIÃØM SOẠT CHI THỈÅÌNG XUN NSNN TẢI KBNN HUÛN LÃÛ THY, TÈNH QUNG BÇNH h in ̣c k ho tê ́H LÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ ́ uê HUÃÚ, 2018 Đại học Kinh tế H́ BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ TRÁƯN V HON ại Đ HON THIÃÛN CÄNG TẠC KIÃØM SOẠT CHI THỈÅÌNG XUN NSNN TẢI KBNN HUÛN LÃÛ THY, TÈNH QUNG BÇNH ho h in ̣c k CHUN NGNH: QUN L KINH TÃÚ M SÄÚ: 34 04 10 ́H tê LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ ́ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: PGS.TS NGUÙN VÀN TOAÌN HUÃÚ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài:“Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Huế, ngày tháng 02 năm 2018 Tác giả ại Đ ho TRầN VŨ HOÀN h in ̣c k ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cám ơn Trường Đại học Kinh tế Huế, Kho bạc Nhà nướcQuảng Bình, Kho bạc Nhà nước cáchuyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa tạo điều kiện cho tơi tham gia hồn thành khóa đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Quản lý kinh tế, phòng ĐTSĐH – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Xin cám ơn tất quý Thầy, Cô tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q Đ trình học tập, nghiên cứu đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo ại PGS TS Nguyễn Văn Tồn, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ ho nhiều suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn ̣c k Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nhiều hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót luận văn Mong nhận ́H tê Xin chân thành cảm ơn h có giá trị thực tiễn in đóng góp q báu q Thầy, Cơ, bạn đồng nghiệp để luận văn Quảng Bình,ngày tháng 02năm 2018 ́ uê Tác giả luận văn Trần Vũ Hoàn ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ại Đ Họ tên học viên: TRẦN VŨ HOÀN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83.40.410 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tê đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI KBNN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Hoạt động đầu tư XDCB góp phần tạo sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội, nhân tố định thay đổi, chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng phát triển KTXH đất nước Tốc độ, quy mơ tăng trưởng đầu tư XDCB có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực mục tiêu KTXH đề Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thời gian qua đạt kết tích cực kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, KBNN Huyện Lệ Thủy gặp số tồn hạn chế định Nhằm góp phần khắc phục tồn hạn chế gặp phải, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải đáp cho nhu cầu xúc thực tiễn Nguồn số liệu phương pháp nghiên cứu: - Nguồn số liệu: Luận văn sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn số liệu Kho bạc nhà nước Huyện Lệ Thủy, Phòng tài huyện Lệ Thủy, niên giám thống kê huyện Lệ Thủy Ngồi ra, luận văn sử dụng số liệu sơ cấp kết vấn 50 kế toán 50 đơn vị sử dụng ngân sách địa bàn 10 kế tốn 10 cơng ty xây dựng hoạt động thường xuyên địa bàn huyện Lệ Thủy - Các phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê; phương pháp đối chiếu, liên hệ so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thời gian qua Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN Kho bạc nhà nước Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KSC : Kiểm soát chi KBNN : Kho bạc Nhà nước KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nước ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách KTV : Kế toán viên KTT : Kế toán trưởng Đ TTSPĐT : Thanh toán song phương điện tử ại : Liên kho bạc LCT : Lệnh chi tiền CQTC : Cơ quan tài TCNN : Tài Nhà nước TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc h in ̣c k ho LKB ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 in 4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; chọn mẫu, điều tra .3 h 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích tê 4.3 Công cụ xử lý liệu ́H Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ́ uê THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC .5 1.1 Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 1.1.2 Chi thường xuyên NSNN 13 1.2 Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước .16 1.2.1 Tổng quan Kho bạc Nhà nước 16 1.2.2 KSC thường xuyên NSNN KBNN 20 1.2.3 Nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN 24 v Đại học Kinh tế Huế 1.2.4 Những tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN 26 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến KSC thường xuyên NSNN KBNN .28 1.2.6 Quy trình kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước cấp huyện 32 1.3 Cơ sở thực tiễn cơng tác Kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh quảng bình 35 1.3.1 Quy trình KSC thường xuyên NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 35 1.3.2 Một số kinh nghiệm KSC thường xuyên NSNN số địa phương 36 Đ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN ại NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LỆ THỦY 39 ho 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế, trị, xã hội huyện Lệ Thủy .39 ̣c k 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 39 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 in 2.2 Khái quát Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 44 h 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Huyện Lệ Thủy .44 tê 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN Huyện Lệ Thủy 45 ́H 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Huyện Lệ Thủy 47 2.3 Thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho ́ uê bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy 49 2.3.1 Tình hình chung thực cơng tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy 49 2.3.2 Quy trình KSC thường xuyên NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy 50 2.3.3 Nội dung KSC thường xuyên NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy 55 2.3.4 Kết công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy 58 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra, vấn cơng tác Kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy 62 2.4.1 Thông tin chung đối tượng điều tra, vấn 62 vi Đại học Kinh tế Huế 2.4.2 Kết điều tra, vấn 64 2.5 Đánh giá chung kết công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy .68 2.5.1 Những mặt thành công 68 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN LỆ THỦY 71 3.1 Căn đề xuất giải pháp 71 3.1.1 Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 71 Đ 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN KBNN 73 ại 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác Kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà ho nước Kho bạc Nhà nước Huyện Lệ Thủy 74 ̣c k 3.2.1 Hoàn thiện số điểm hạn chế thực quy trình nghiệp vụ KSC đồng thời kiên xử lý nghiêm vi phạm quy trình 74 in 3.2.2 Giám sát, đôn đốc ĐVSDNS toán tạm ứng, tăng cường tỷ trọng h tốn khơng dùng tiền mặt chi thường xun 77 tê 3.2.3 Triển khai biện pháp khắc phục tượng xé nhỏ gói thầu 79 ́H 3.2.4 Hồn thiện hoạt động phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, quan tài chính, quan chủ quản đơn vị 79 ́ uê 3.2.5 Nâng cao chất lượng công chức KSC .80 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tra KBNN 82 3.2.7 Tăng cường lực khai thác, vận hành hệ thống TABMIS phần mềm tác nghiệp 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 I Kết luận 85 II Kiến nghị 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy giai đoạn 2014 – 2016 43 Bảng 2.2 Doanh số chi thường xuyên NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy giai đoạn 2014 - 2016 .59 Bảng 2.3 Kết giải hồ sơ KSC thường xuyên NSNN mặt tiến độ59 Bảng 2.4 Kết từ chối cấp phát, toán qua KSC giai đoạn 2014 – 2016 60 Bảng 2.5 Đ Bảng 2.6 Kết hồ sơ chứng từ trả qua KSC giai đoạn 2014 – 2016 .61 Số dư tạm ứng cấp NSNN qua KNNN Huyện Lệ Thủy giai đoạn ại 2014 - 2016 .61 Thông tin chung đối tượng điều tra, vấn 63 Bảng 2.8 Kết điều tra sở vật chất .64 Bảng 2.9 Kết điều tra tin cậy 65 Bảng 2.10 Kết điều tra lực công chức 66 Bảng 2.11 Kết điều tra thái độ công chức .67 Bảng 2.12 Kết điều tra hài lòng khách hàng 67 h in ̣c k ho Bảng 2.7 ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế điểm Ngồi việc tập trung vào cơng tác đào tạo chun mơn, cần có chiến lược kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lực, kỹ nghiệp vụ, thao tác nghiệp vụ, kỹ thuật cụ thể Ngoài cần trang bị cho cán KBNN hiểu biết chuyên ngành khác Luật, ngoại ngữ, tin học, xây dựng, kiến trúc v.v Cần bồi dưỡng nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, văn minh văn hóa nghề cho cán KBNN Tổ chức thảo luận, ghi nhận ý kiến phản hồi từ công chức trực tiếp thực phần hành KSC để có tháo gỡ bổ sung vào tài liệu tập huấn - Thực tiêu chuẩn hố cơng chức trực tiếp làm công tác KSC Đ lực chuyên môn phẩm chất đạo đức gắn liên với việc phân công, phân nhiệm, ại làm sở xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, quy định rõ quyền hạn trách ho nhiệm đội ngũ cán trực tiếp làm công tác KSC NSNN Đội ngũ phải người có lực chun mơn cao, am hiểu sâu nắm vững tình hình ̣c k kinh tế - xã hội chế sách Nhà nước Cán KBNN in phải có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc, u ngành, u nghề, có đức tính liêm khiết, trung thực, công minh, h khách quan, phong cách giao tiếp văn minh lịch Để thực tê yêu cầu trên, KBNN cần phải rà soát phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo ́H đức, trình độ chun mơn, lực quản lý Từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng, ́ uê xếp, phân cơng cơng tác theo lực trình độ người Kiên loại bỏ cán thối hóa, biến chất, khơng đủ lực, trình độ khỏi máy - Có chế động viên, chế tài hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ bao gồm chế độ khen thưởng, chế thăng tiến phù hợp gắn liền với chế độ trách nhiệm nghiêm minh Khen thưởng, động viên kịp thời cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao, có nhiều sáng kiến công tác Nghiêm khắc xử lý cán cố ý làm sai quy trình nghiệp vụ, vi phạm quy định quản lý kinh tế - tài gây thất vốn NSNN, cán lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn công tác KSC ngân sách để vụ lợi, nhũng nhiễu khách 81 Đại học Kinh tế Huế hàng - Tổ chức thi nghiệp vụ định kỳ năm lần tạo điều kiện trau dồi nghiệp vụ chuyên môn - Chú trọng công tác luân chuyển công chức làm công tác KSC cách hợp lý, tránh tình trạng cán kiểm sốt q lâu ngành, lĩnh vực đơn vị sử dụng ngân sách, dễ dẫn tới làm việc theo lối mòn, đồng thời dẫn tới hành vi tiêu cực, móc ngoặc, trục lợi hoạt động KSC thường xuyên NSNN 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tra KBNN Đ Việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội cho phép kho bạc kịp thời ại phát chấn chỉnh sai phạm, hướng dẫn xử lý vướng mắc, ho tiếp nhận đề xuất kiến nghị trình thực nhiệm vụ Tuy nhiên, thời gian qua công tác chưa coi trọng Số đợt kiểm tra ít, phạm vi ̣c k kiểm tra nhỏ, thời gian kiểm tra ngắn nên sai phạm xãy ra, gây ảnh in hưởng đến chất lượng công tác kiểm sốt chi thường xun NSNN KBNN Vì vậy, KBNN cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cách tăng số h đợt kiểm tra, mở rộng phạm vi thời gian kiểm tra, đồng thời cần nghiêm túc tê xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan đến sai phạm phát qua ́H tra kiểm tra tùy theo mức độ vi phạm để xem xét đánh giá công chức hàng ́ uê năm gắn với công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, vừa có tính giáo dục, tính kỷ luật nghiêm minh vừa động viên khuyến khích cá nhân làm tốt Có kịp thời giúp đỡ uốn nắn sai sót xãy thơng qua điều kiện cho cán nâng cao chất lượng kiểm soát toán khoản chi 3.2.7 Tăng cường lực khai thác, vận hành hệ thống TABMIS phần mềm tác nghiệp Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống KBNN vừa yếu tố hỗ trợ, vừa yếu tố thúc đẩy tác động mạnh mẽ đến việc hồn thiện quy trình tác nghiệp công tác 82 Đại học Kinh tế Huế kiểm soát chi NSNN KBNN Trong giai đoạn đầu phát triển, chương trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý NSNN nói chung KSC thường xun NSNN nói riêng tập trung vào cơng tác hạch toán kế toán hoạt động nghiệp vụ KBNN Đến chương trình ứng dụng ứng dụng cho hầu hết nghiệp vụ quản lý KBNN hệ thống TABMIS, chương trình quản lý thu NSNN, chương trình tốn bù trừ điện tử với ngân hàng nhà nước, chương trình tốn song phương điện tử với hệ thống ngân hàng thương mại Như phân tích chương 2, bên cạnh tiện ích hệ thống Đ TABMIS hệ thống hạn chế định ảnh hưởng đến ại công tác KSC thường xuyên NSNN, cụ thể như: Tốc độ truy cập, tốc độ xử lý ho liệu nhập vào hệ thống chậm, thời gian kết xuất báo cáo chậm báo cáo phục vụ cho công tác KSC phải thực qua đêm ̣c k Để hoàn thiện tăng chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào in hoạt động KSC thường xuyên NSNN, phạm vi KBNN Huyện Lệ Thủy, biện pháp triển khai là: h - Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ khai thác cơng nghệ tê cho công chức liên quan đến vận hành hệ thống công chức KSC ́H - Bảo đảm tốt công tác vận hành hệ thống ́ uê - Quan tâm, giám sát thường xuyên bảo dưởng, bảo trì hệ thống, tổ chức khắc phục kịp thời cố - Ghi nhận kịp thời phản hồi, kiến nghị từ phận trực tiếp vận hành hệ thống để có biện pháp xử lý có phản ảnh kịp thời lên cấp Ngoài ra, việc tiếp nhận, theo dõi xử lý hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi NSNN KBNN Huyện Lệ Thủy thực thủ công nên cán KSC bỏ qua số quy trình nghiệp vụ việc giám sát lãnh đạo khó khăn Vì vậy, cần xây dựng chương trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” máy tính Phần mềm phải đảm bảo theo dõi thông tin khách 83 Đại học Kinh tế Huế hàng, số chứng từ, ngày giải quyết, lưu vết bước xử lý hồ sơ qua phận để xác định trách nhiệm phận, cán giải cơng việc, chương trình cho phép kết xuất báo báo để quản lý việc theo dõi trình giao nhận hồ sơ, chứng từ KSC, hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm soát toán trước hạn, hạn hay hạn Hàng ngày kế toán trưởng vào chương trình in báo cáo kết KSC để theo dõi, kiểm tra hồ sơ KSC chưa giải quyết, xử lý, hồ sơ hạn xử lý, đồng thời nhắc nhở cán KSC thực việc kiểm soát, toán quy định ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 84 Đại học Kinh tế Huế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN KBNN vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích NSNN Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia nói chung NSNN nói riêng, đáp ứng nhu cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với kinh tế giới.Với kết cấu chương, đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNNtại KBNNhuyện Lệ Đ Thủy, tỉnh Quảng Bình” giải cách yêu cầu đặt ại ra, thể nội dung chủ yếu sau đây: ho Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận chi NSNN quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN Đặc biệt luận văn làm rõ ̣c k vị trí, vai trò KBNN quản lý Nhà nước chi NSNN; nghiên cứu in công tác quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN số quốc gia giới rút học kinh nghiệm Việt Nam h Luận văn phân tích đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước chi NSNN tê KBNN năm gần Qua đó, rõ kết đạt ́H hạn chế, bất cập nguyên nhân làm cở sở cho việc đề xuất giải ́ uê pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN Trên sở bám sát chủ trương, sách Đảng, Nhà nước cải cách Tài cơng, cải cách hành Nhà nước, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN đưa điều kiện để thực giải pháp đó, cụ thể là: Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước chi NSNN nói chung quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN nói riêng theo hướng tiếp cận với phương thức quản lý, kiểm soát chi đại phù hợp với thông lệ quốc tế 85 Đại học Kinh tế Huế Hoàn thiện máy quản lý Nhà nước chi NSNN sở phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan hệ thống quan quản lý Nhà nước chi NSNN; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, cấp KBNN Đồng thời, đề xuất số mơ hình tổ chức KBNN thực nhiệm vụ quản lý Nhà nước chi NSNN điều kiện cải cách hành cải cách Tài cơng Hồn thiện để KBNN thực quản lý, kiểm soát chi như: nâng cao chất lượng tính pháp lý dự tốn NSNN; ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chi tiêu NSNN Đ Hiện đại hố cơng nghệ thông tin KBNN sở tảng công ại nghệ thông tin đại, theo hướng tự động hố tối đa quy trình nghiệp vụ cao ̣c k ho làm công cụ giúp công tác quản lý Nhà nước chi NSNN KBNN đạt hiệu Nâng cao lực, trình độ ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, in công chức KBNN cán làm cơng tác tài đơn vị sử dụng NSNN; có chế tài xử lý nghiêm đơn vị cá nhân vi phạm h Tiếp tục cải cách hành chính, chuẩn hố cơng khai thủ tục, quy trình tê nghiệp vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ́H nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý, hướng tới phục vụ khách hàng ́ uê giao dịch Từ lý luận chi NSNN, nội dung KSC NSNN KBNN, sở phân tích thực trạng cơng tác KSC NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đề tài đưa giải pháp hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ý đến số giải pháp đổi quy trình nghiệp vụ KSC đáp ứng u cầu cách cách tài cơng phù hợp với Thông lệ chuẩn mực quốc tế Công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp ĐVQHNS, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện Các giải pháp phải có tính hệ thống xun suốt, cần 86 Đại học Kinh tế Huế phải có sửa đổi, bổ sung từ chế sách phù hợp từ Luật đến văn hướng dẫn Mặc dù cố gắng nghiên cứu, song kết nghiên cứu khơng thể trách khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy giáo, giáo, nhà khoa học đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện II Kiến nghị Kiến nghị với Bộ Tài Chính - Cần xây dựng hồn thiện sở pháp lý kiểm soát chi thường Đ xuyên NSNN; hồn thiện hệ thống sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ại ngân sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thời kỳ, đặc biệt phải ho có ổn định Phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, sách, tiêu chuẩn định mức chi phù hợp tính thống quản lý vừa tính đến đặc thù ngành nghề, ̣c k vùng miền, kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế in - Cần quy định chặt chẽ việc xét chuyển số dư tạm ứng qua nhiều năm để hạn chế việc cho phép đơn vị sử dụng ngân sách xin chuyển số tạm ứng h sang năm sau cương xử lý thu hồi trường hợp tạm ứng kéo tê dài Ngoài biện pháp cắt giảm dự toán tương ứng năm sau để khấu trừ, cần có ́H chế tài xử lý hành để buộc đơn vị hồn trả lại NSNN khoản kinh phí ́ tạm ứng khơng có hồ sơ tốn - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra giám sát cơng tác quản lý tài ĐVSDNS, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm quản lý chi thường xuyên NSNN cấp, ngành - Xây dựng áp dụng phương thức quản lý chi NSNN theo kết đầu Theo phương thức quản lý chi chủ yếu dựa kết hoạt động (đầu ra) ĐVSDNS, điều có nghĩa là: việc lập dự tốn ngân sách, quan đơn vị phải vào chức năng, nhiệm vụ giao, tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, dự toán kết thực nhiệm vụ giao năm trước để xây dựng dự toán chi năm kế 87 Đại học Kinh tế Huế hoạch Mở rộng đối tượng áp dụng hình thức khoán biên chế, tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí Sự kết hợp KSC theo dự tốn khoán chi ngày tạo thuận lợi cho chế quản lý NSNN theo kết đầu ra, thay vào quản lý theo nguồn lực đầu vào Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước - KBNN cần cập nhật để kịp thời bổ sung hoàn thiện quy trình kiểm sốt chi NSNN KBNN có thay đổi chế sách để thống áp dụng đồng toàn hệ thống KBNN - Tăng cường cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN Với Đ nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN thời gian tới đặt thách ại thức lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc nhà nước Vừa đảm ho bảo kiểm soát chặt chẽ, quy định vừa nghiên cứu hồn thiện quy trình, thủ tục KSC theo hướng công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ thời gian ̣c k giải công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ cán công chức, in tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương h - Nâng cao chất lượng dự toán chi đơn vị sử dụng NSNN tê Khi bố trí phân bổ dự tốn phải sát với kế hoạch nhiệm vụ giao, ́H đồng thời giao dự toán phải trước 31/12 năm ́ uê Để cơng tác kiểm sốt chi đạt hiệu q trình phê duyệt dự tốn đơn vị sử dụng NSNN quan có thẩm quyền phải đảm bảo kịp thời, xác nội dung chi, mức chi phải phù hợp thực tế; phải đầy đủ, bao quát hết nhu cầu chi tiêu đơn vị năm ngân sách tiết, thống ngành, địa phương, đơn vị thụ hưởng NSNN Có hạn chế tiêu cực hay lãng phí từ bắt đầu chu trình ngân sách nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN KBNN Quy định rõ giới hạn thời gian điều chỉnh dự toán ngân sách để đơn vị sử dụng ngân sách chủ động việc thực nhiệm vụ làm chấn chỉnh, xử lý sai phạm kiểm tra, kiểm toán 88 Đại học Kinh tế Huế - Ban hành văn hướng dẫn chi tiết chế độ đặc thù lĩnh vực, ngành, địa phương phải dựa sở chế độ, định mức mà Bộ Tài ban hành tránh chồng chéo cần đưa quy định cụ - Đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách thực toán chi NSNN theo quy định, thời hạn lập báo cáo toán chi thường xuyên mà ĐVSDNS chưa gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải dừng khoản chi liên quan đến chi hoạt động thường xuyên - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực khoản chi thường xuyên NSNN để ngăn ngừa hạn chế vi phạm Đ đơn vị sử dụng ngân sách ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 89 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2005), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nguyễn Cơng Điều (2013), “Đổi phương thức KSC vị thế, vai trò KBNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ quốc gia, (135), tr 14-17 Kho bạc Nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) vấn đề có liên quan; Kho bạc Nhà nước & Dự án cải cách quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN 2020, Nhà xuất Đ Tài chính, Hà Nội ại Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16/12/2002 ho Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quyết định 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009 Tổng giám đốc KBNN ̣c k việc ban hành quy trình giao dịch cử kiểm soát chi thường xuyên in ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Bộ Tài việc hướng h dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân ́H tê sách Kho bạc (Tabmis) Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Bộ Tài việc Quy định ́ uê việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thay thông tư: Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước vốn nhà nước Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 10 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Bộ tài việc Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên 90 Đại học Kinh tế Huế quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thay TT 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Bộ Tài có hiệu lực từ ngày 16/5/2016 11 Kho bạc Nhà nước (2010), Cẩm nang KSC ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 12 Kho bạc Nhà nước (2015), Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015 Tổng giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đ 13 Thân Tùng Lâm (2012), Luận văn Thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ại thường xuyên NSNN KBNN Gia Lai”, ĐẠI HỌC HUẾ ho 14 Nguyễn Đình Linh - Dương Cơng Trinh (2013), “Giải pháp nâng cao hiệu công tác KSC thường xuyên NSNN KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ ̣c k quốc gia in 15 Lê Thị Thanh Nhàn (2016), Luận văn thạc sỹ“Kiểm soát chi thường xuyên NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC huyện Phú Vang, h tỉnh Thừa Thiên Huế”, Học viện Hành tê 16 Nguyễn Quốc Thắng (2016), Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt ́H chi thường xun NSNN qua KBNN Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”, Kinh tế Đà ́ uê Nẵng 17 Vĩnh Sang (2013), “Quản lý, kiểm sốt cam kết chi NSNN KBNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ quốc gia, (133), tr 10-14 18 Lê Hùng Sơn - Lê Văn Hưng (2013), “Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 19 Đinh Thị Thu Trang (2012) , Luận văn Thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên KBNNHuyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”, ĐẠI HỌC HUẾ 20 Phạm Thị Thanh Vân (2012), “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác KSC NSNN KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia,(102), 91 Đại học Kinh tế Huế tr 6-9 21 Cao Thị Thúy Vân (2016), Luận văn Thạc sỹ “Quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước huyện Phú Vang” , Học viện Hành 22 Nguyễn Hải Yến (2013), “Sự cần thiết số giải pháp nhằm đổi chu trình NSNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ quốc gia, (134), tr 12 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 92 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Phụ lục: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Kính chào ơng (bà), xin gửi đến quý ông (bà) lời chúc tốt đẹp Tơi tên: Trần Vũ Hồn, tơi thực nghiên cứu đề tài luận văn “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” Được biết q Ơng (Bà) cơng tác lĩnh vực quản lý kinh tế, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết công tác quản lý chi ngân sách, mong ơng (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Tính Đ xác thơng tin mà ơng bà cung cấp có vai trò quan trọng việc ại đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách thời gian tới ho Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật ̣c k trình bày hình thức báo cáo tổng hợp Xin trân trọng cám ơn! in A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN tê 20-30 h Câu hỏi 1: Tuổi 31-40 41-50 ́H Câu hỏi 2: Giới tính Nữ ́ uê Nam Câu hỏi 3: Trình độ học vấn Trên đại học 51-60 Đại học Cao đẳng Trung cấp Phổ thông Câu hỏi 4: Vị trí cơng tác ơng/bà: Chủ tài khoản Kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách Câu hỏi 5: Thủ tục hành cần giải thuộc lĩnh vực Chi thường xuyên Chi đầu tư xây dựng Cả hai thủ tục Các thủ tục khác 93 Vị trí khác Đại học Kinh tế Huế B BẢNG CÂU HỎI Xin Ơng (Bà) cho biết đánh giá môi trường giao dịch Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cách đánh dấu  vào ô mà ông bà cho phù hợp Ghi chú:1: Rất khơng đồng ý; 2: Ít đồng ý; 3: Bình thường, phân vân khơng biết có đồng ý hay không (trung lập); 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý (phát biểu hoàn toàn đúng) Mức độ đồng ý Trụ sở nơi giao dịch khang trang Phòng làm việc rộng rải, thoáng mát Trang thiết bị làm việc đầy đủ, đại h ́H tê Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN cấp huyện đặt nơi dễ nhìn thấy ́ uê Sơ đồ công chức giao dịch với khách hàng đặt nơi dễ nhìn thấy Có cơng khai tiến trình, thời gian giải hồ sơ Quy trình nghiệp vụ cơng khai B Sự tin cậy Hồ sơ giải hẹn Hồ sơ ngăn nắp không bị thất lạc, chứng từ 94 Hoàn toàn đ Đ Cơ sở vật chất in A Khơng có ý ki Khơng đ ̣c k ho Hồn tồn khơng đ ến ồng ý ồng ý ồng ý ại Đ YẾU TỐ Đại học Kinh tế Huế Giải hồ sơ xác, khách quan An tâm, an tồn đến giao dịch (có người trơng xe) Khơng có tình trạng nhũng nhiễu đến giao dịch C Năng lực công chức Công chức tiếp nhận giao tiếp tốt Có đủ cơng chức chun mơn phục vụ nghiệp vụ nhanh chống ại Công chức giải khiếu nại, thắc mắc Đ Cơng chức có tác phong sẵn sàng, xử lý công ho việc cho khách hàng Thực phát luật D Thái độ công chức Công chức vui vẻ, lịch Công chức không phiền hà, nhũng nhiễu Công chức xử lý nghiệp vụ công Công chức tỏ có trách nhiệm với hồ sơ cần ́H giải Công chức dễ dàng hiểu yêu cầu khách hàng cần giao dịch ́ uê tê E h in ̣c k Sự hài lòng chung khách hàng Đơn vị/ ông/ bà hài lòng với dịch vụ hành cơng Đơn vị/ ông/ bà hài lòng thực giao dịch với Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Xin trân trọng cảm ơn q Ơng/Bà hợp tác! 95 ... nước cấp huyện 32 1.3 Cơ sở thực tiễn công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh quảng bình 35 1.3.1 Quy trình KSC thường xuyên. .. NSNN KBNN huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 35 1.3.2 Một số kinh nghiệm KSC thường xuyên NSNN số địa phương 36 Đ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN ại NGÂN SÁCH... KBNN Huyện Lệ Thủy 47 2.3 Thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho ́ uê bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy 49 2.3.1 Tình hình chung thực cơng tác KSC thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn