Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

97 21 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ VĂN TUẤN Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ho h in ̣c k LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ tê MÃ SỐ: 8340410 ́H ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG TRIỆU HUY Huế- 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Hồn thiện cơng tác Kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” riêng Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị khác Các vấn đề luận văn xuất phát từ tình hình thực tế cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Tác giả luận văn ại Đ h in ̣c k ho Võ Văn Tuấn ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế H́ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế có luận văn này, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giảng dạy, động viên nhận nhiều ý kiến đóng góp q báu suốt q trình thực tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài từ giảng viên, người thân, bạn bè đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ trình học nghiên cứu khoa học trường Đ Đặc biệt, thầy giáo hướng dẫn: TS Hoàng Triệu Huy, Trường Đại học Kinh ại tế Huế, người trực tiếp hướng dẫn, dày công bảo suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn ho in ̣c k Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo quan đồng nghiệp quan Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ thực luận văn Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh h khỏi khiếm khuyết Kính mong thầy giáo, người thân đồng nghiệp tê tiếp tục góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện ́H Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đết tất người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên q trình hồn thành luận văn ́ Xin chân thành cám ơn! TÁC GIẢ Võ Văn Tuân ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: VÕ VĂN TUẤN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Triệu Huy Tên đề tài: “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” 1.Tính cấp thiết đề tài Vốn đầu tư XDCB từ NSNN nguồn lực quan trọng Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội nước, địa Đ phương Đặc biệt giai đoạn nay, điều kiện nguồn vốn từ ngân sách nhà ại nước (NSNN) hạn chế Vì vậy, đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN phải quản lý chặt chẽ theo luật NSNN ho Xuất phát từ tầm quan trọng nguồn vốn đầu tư XDCB thực tế đòi hỏi ̣c k hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước Do lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện in cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho h bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình" làm đề tài Luận văn tê Phương pháp nghiên cứu ́H Phương pháp nghiên cứu dựa sở sử dụng phương pháp như: Thu ́ uê thập tài liệu, số liệu; Phương pháp tổng hợp phân tích (thống kê mơ tả, so sánh, …) Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình thời gian qua Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NGHĨA BQLDA: Ban quản lý dự án KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC: Kiểm soát chi KTXH: Kinh tế xã hội MLNSNN: Mục lục ngân sách nhà nước NSNN: Ngân sách Nhà nước NSĐP: Ngân sách địa phương NSTW: Ngân sách Trung ương TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc TKTG: Tài khoản tiền gửi Uỷ ban nhân dân Xây dựng h in ̣c k XDCB: ho UBND: ại Đ KÝ HIỆU ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu .3 ho Kết cấu luận văn .4 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ̣c k CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .5 1.1 Tổng quan chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .5 in 1.1.1 Khái niệm chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .5 h 1.1.2 Đặc điểm chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước tê 1.1.3 Vai trò chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H 1.2 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước .7 ́ uê 1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .7 1.2.2 Sự cần thiết phải kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước .7 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước .9 1.2.4 Đối tượng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước 10 1.2.5 u cầu cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước .11 1.2.6 Vai trò Kho bạc Nhà nước việc phối hợp với quan chức kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .12 v Đại học Kinh tế Huế 1.2.7 Phân cấp kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 14 1.2.8 Cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 29 1.3.1 Những nhân tố chủ quan 29 1.3.2 Những nhân tố khách quan .30 1.4 Các tiêu đánh giá hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN 31 1.5 Kinh nghiệm số địa phương nước kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước 33 Đ 1.5.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 33 ại 1.5.2 Kinh nghiệm tỉnh Phú Thọ 34 ho 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện KBNN Lệ Thủy 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN ̣c k TẠI KBNN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH 36 2.1 Giới thiệu chung Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 36 in 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy 36 h 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức KBNN Lệ Thủy 36 tê 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1 Các pháp lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà ́ uê nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 38 2.2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy thời gian qua 40 2.3 Đánh giá công tác kiểm soát chi qua khảo sát chủ đầu tư .50 2.3.1 Thông tin chung người vấn .50 2.3.2 Kết đánh giá chế sách, văn pháp luật ban hành .51 2.3.3 Kết đánh giá hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm soát toán 52 2.3.4 Đánh giá CĐT công tác phục vụ hỗ trợ khách hàng KSC vốn đầu tư Kho bạc nhà nước Lệ Thủy .53 2.4 Đánh giá chung tình hình kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy – Quảng Bình .54 vi Đại học Kinh tế Huế 2.4.1 Những kết đạt .54 2.4.2 Một số hạn chế 55 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH .60 3.1 Mục tiêu định hướng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 60 3.1.1 Mục tiêu 60 3.1.2 Định hướng 61 Đ 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ ngân ại sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy Quảng Bình 65 ho 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 65 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư .68 ̣c k 3.2.3 Nhóm giải pháp điều kiện .73 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 78 in PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 h KẾT LUẬN 80 tê KIẾN NGHỊ 811 ́H 2.2 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 822 2.3 Kiến nghị Sở Tài 822 ́ uê 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC .866 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng trình độ chun mơn Cán công chức KBNN Lệ Thủy qua năm từ năm 2014 - 2016 38 Bảng 2.2: Tình hình chi đầu tư KBNN Lệ Thủy giai đoạn 2014 - 2016 42 Bảng 2.3: Tỷ lệ thu bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP giai đoạn 2014 – 2016 43 Bảng 2.4: Tỷ lệ số vốn tạm ứng so với tổng số giải ngân vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2014 – 2016 .43 Bảng 2.5: Số liệu chi đầu tư NSĐP địa bàn huyện Lệ Thủy Đ giai đoạn 2014 - 2016 45 ại Bảng 2.6: Số từ chối tốn thơng qua kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Bảng 2.7: ho KBNN Lệ Thủy giai đoạn 2014 - 2016 46 Số thu thuế thông qua kiểm soát chi đầu tư qua KBNN Lệ Thủy giai ̣c k đoạn 2014 - 2016 .48 Số liệu thực cam kết chi đầu tư KBNN Lệ Thủy in Bảng 2.8: h giai đoạn 2014 - 2016 49 Thông tin chung đối tượng điều tra 50 Bảng 2.10: Ý kiến đánh giá CĐT hợp lý hệ thống pháp lý ́H tê Bảng 2.9 hướng dẫn thực kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB .51 ́ uê Bảng 2.11: Đánh giá hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi XDCB qua KBNN .52 Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá CĐT công tác phục vụ hỗ trợ khách hàng KSC vốn đầu tư Kho bạc nhà nước Lệ Thủy .53 viii Đại học Kinh tế Huế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Vốn đầu tư XDCB từ NSNN nguồn lực quan trọng Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội nước, địa phương Nguồn vốn góp phần quan trọng tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế, mà có phương hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường Nên từ lâu, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trọng đặc biệt, nhiều nội dung quản lý nguồn vốn hình thành; từ việc ban hành pháp luật, xây dựng thực Đ chế, sách quản lý đến việc xây` dựng quy trình, thủ tục kiểm sốt chi ại đầu tư XDCB Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt công tác ho kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB có nhiều bất cập như: chế sách chưa đồng bộ, công tác kiểm tra giám sát đầu tư chưa hợp lý, tình trạng ̣c k lãng phí, thất đầu tư XDCB lớn, nhiều biểu tiêu cực quản lý đầu tư thi công cơng trình Tình trạng dẫn đến chất lượng cơng in trình thấp hiệu đầu tư h Lệ Thủy huyện trọng điểm lúa tỉnh Quảng Bình, nguồn vốn ngân sách tê nhà nước đầu tư cho XDCB hàng năm chủ yếu thu từ cấp quyền sử dụng đất, ngân ́H sách tỉnh hỗ trợ nguồn trái phiếu Chính phủ Các dự án đầu tư phát huy ́ uê hiệu quả, mặt nông thôn ngày thay đổi, sở hạ tầng nông thôn Lệ Thủy như: điện, đường, trường học, trạm y tế xã dần kiên cố, đời sống nhân dân nâng cao Trong khuôn khổ Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 2010 giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì, triển khai nội dung cải cách Tài cơng, Bộ Tài triển khai đồng mạnh mẽ hoạt động cải cách, từ lĩnh vực phân cấp quản lý NSNN, quản lý thu, chi NSNN cải cách quỹ công khác Nhà nước KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, thực chức quản lý nhà nước quỹ NSNN, quỹ tài Nhà nước quỹ khác Nhà nước giao quản lý, Đại học Kinh tế Huế - Cần xác định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cán lãnh đạo, cán làm công tác chuyên môn - Phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán kiểm soát chi đầu tư cách thường xuyên, đặc biệt trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tập huấn chế độ, văn - Tăng cường nâng cao ý thức, giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán kiểm sốt chi để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cần gắn trách nhiệm thực công vụ với hình thức khen thưởng, kỷ luật thích đáng - Làm tốt công tác quy hoạch cán lãnh đạo cán chun mơn, sở có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối tượng Đ cho phù hợp ại - Khuyến khích nghiên cứu, đặc biệt vấn đề thực tiễn phát sinh ho trình thực thi công vụ, đề phương hướng, giải pháp giải KBNN ̣c k cần có quy định bắt buộc có hình thức khen thưởng phù hợp vật chất tinh thần cho cán công chức thực tốt việc nghiên cứu in - Quan tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần h cho cán công chức, khuyến khích, khơi dậy lòng u ngành, u nghề cán tê công chức hệ thống KBNN ́H Thứ hai, nâng cao chất lượng cán để đảm bảo kiểm sốt tốn xác, an tồn, tiết kiệm cho NSNN Tổ chức người hợp lý, bố trí đan xen ́ uê cán có kinh nghiệm cán chưa có kinh nghiệm cơng việc có nội dung tương tự Thứ ba, nâng cao tính chun nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến cán Sử dụng cán trẻ có lực trình độ cho vị trí điều hành quản lý nghiệp vụ - Để có đội ngũ cán kiểm sốt chi đầu tư có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, vững vàng, am hiểu hoạt động XDCB, KBNN Lệ Thủy cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp giai đoạn, thời kỳ, kết hợp đào tạo ngắn hạn qua đợt tập huấn KBNN tổ chức với cử cán đào tạo dài hạn, chuyên sâu sở đào tạo nước 74 Đại học Kinh tế Huế - Kết hợp đào tạo chỗ với đào tạo tập trung, đảm bảo cán kiểm soát chi đầu tư tham gia đầy đủ lớp đào tạo ngắn hạn; có sách hỗ trợ đào tạo hình thức như: quan cử học đài thọ toàn kinh phí; quan tạo điều kiện thời gian hỗ trợ phần kinh phí; quan tạo điều kiện thời gian, cán tự túc kinh phí cán tự đào tạo thời gian kinh phí Tăng cường phổ biến chế, sách lĩnh vực đầu tư XDCB nói chung cơng tác kiểm sốt chi đầu tư nói riêng Thứ tư, đơn vị KBNN thường xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán công chức - Về nghiệp vụ, cần tập trung sâu hướng dẫn phương pháp kiểm soát, nội Đ dung kiểm soát vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB ại - Về trách nhiệm, cần tập trung quán triệt kiên chống lại ho tượng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức ̣c k nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt tốn chặt chẽ, sách, chế độ, phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu ĐVSDNS, giảm thất in thoát tiêu cực quản lý sử dụng NSNN h - Phải xác định tiêu chuẩn cán làm sở xây dựng, phát triển đội tê ngũ cán bộ, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm hành trách nhiệm vật chất ́H cán làm công tác quản lý, kiểm soát toán VĐT XDCB - Thực chế độ thưởng phạt nghiêm minh để khuyến khích, động viên ́ uê răn đe cán trình thực nhiệm vụ giao 3.2.3.2 Hoàn thiện việc phân cấp phối hợp kiểm soát chi đầu tư Việc phân cấp thực nhiệm vụ, cần xem xét góc độ tồn hệ thống, xây dựng tiêu chí để phân cấp thống theo hướng: - Dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách cấp Trung ương tỉnh giao cho KBNN tỉnh thực kiểm soát chi - Dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã giao cho KBNN cấp huyện thực kiểm soát chi - Dự án hỗn hợp nhiều nguồn vốn phần nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng lớn giao cho KBNN cấp thực kiểm sốt chi 75 Đại học Kinh tế H́ Ngồi tùy theo trình độ cán bộ, khối lượng công việc, KBNN cấp tỉnh phân cấp cho KBNN cấp huyện quản lý cơng trình nguồn vốn NSTW ngân sách cấp tỉnh tùy điều kiện cụ thể KBNN dự án Mặc dù phân cấp quản lý tất khâu phận phải phối hợp chặt chẽ với theo hướng: - Tăng cường phối hợp khâu, phận hệ thống coi trọng phối hợp với hệ thống KBNN, vấn đề quan trọng dự án đầu tư qua nhiều khâu quản lý, việc kiểm sốt tốn qua KBNN coi khâu lớn, lại có nhiều tác nghiệp nhỏ - Muốn có thống cao phải có rõ ràng phân công nhiệm Đ vụ chặt chẽ, hợp lý phối hợp, điều hành Biện pháp yêu cầu cán ại kiểm soát chi đầu tư phải hiểu quy trình, vị trí cơng việc làm phải ho có ý thức trách nhiệm cao Vì để đạt mục tiêu, yêu cầu phối hợp cần phải: ̣c k + Xác định rõ nguồn gốc tính chất nguồn vốn để có phương pháp kiểm sốt tốn thích hợp, quy định vốn, khách quan, khoa học, thuận tiện h in + Xây dựng quy chế phối hợp chi tiết cụ thể, chặt chẽ theo quy trình quản lý tê + Triển khai chương trình hành động theo kế hoạch công tác chung ́H đơn vị, có phân chia thời gian giao việc cho phận, người theo quy trình nghiêm ngặt ́ 3.2.3.3 Hiện đại hóa cơng nghệ cơng tác kiểm sốt chi đầu tư Tăng cường áp dụng công nghệ tin học hoạt động KBNN yêu cầu thiết nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 hình thành Kho bạc điện tử Một mục tiêu phát triển công nghệ hệ thống KBNN ứng dụng công nghệ tin học lĩnh vực kiểm sốt chi đầu tư, để thực thành cơng mục tiêu KBNN Quảng Bình cần có giải pháp cụ thể sau: - Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng mục tiêu đại hố cơng nghệ thơng tin KBNN; mở rộng ứng dụng tin học đại vào hoạt động nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư theo hướng tập trung tích hợp với hệ thống 76 Đại học Kinh tế Huế Tabmis; triển khai hệ thống an tồn bảo mật cho hệ thống thơng tin KBNN; thiết lập hệ thống dự phòng khắc phục thảm hoạ - Tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, bảo đảm phát triển nhanh vững chắc; đó, đặc biệt quan tâm đến số yếu tố như: cấu chất lượng thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị có trọng tâm trọng điểm; dự phòng trang thiết bị; tăng cường sử dụng nguồn lực tư vấn phát triển ứng dụng từ bên theo hướng chuyên nghiệp hố - Nâng cấp chương trình ĐTKB-LAN để kết nối, giao diện với chương trình TABMIS kiểm sốt chi đầu tư; hồn thiện phần tổng hợp báo cáo theo chế độ KBNN phần báo cáo toán VĐT XDCB theo niên độ Đ ngân sách hàng năm (không cần phải sử dụng thêm chương trình THBC-ĐT để ại phục vụ cơng tác báo cáo nay) Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện chương ho trình TABMIS cho đảm bảo cung cấp số liệu toán lũy kế từ dự ̣c k án bắt đầu toán đến toán dự án, cơng trình đưa vào sử dụng Nếu làm điều khắc phục nhược điểm chương trình in Tabmis số liệu toán lũy kế theo kỳ kế toán h - Cần thực xếp lại loại báo cáo đảm bảo tính khoa học, tránh tê trùng lắp khơng cần thiết số liệu, tiêu mẫu báo cáo Đảm bảo số liệu ́H mẫu báo cáo cung cấp minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, phục vụ kịp thời cấp quyền trình điều hành, quản lý VĐT XDCB từ NSNN ́ uê - Xây dựng chương trình cho thỏa mãn yêu cầu sau: + Quản lý, kiểm soát toán theo hệ thống mục lục NSNN, mã dự án đầu tư + Giao diện với chương trình TABMIS để đẩy số liệu vào TABMIS kết xuất báo cáo từ chương trình TABMIS + Đáp ứng yêu cầu văn liên quan đến quản lý, kiểm soát chi đầu tư với điều chỉnh liên tục thời gian qua + Truy xuất báo cáo theo yêu cầu quản lý dự án đầu tư như: kế hoạch vốn, số liệu toán, giá trị dự toán, giá trị hợp đồng, tên CĐT, tên nhà thầu 77 Đại học Kinh tế Huế 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 3.2.4.1 Thường xuyên cập nhập chế độ quản lý vốn đầu tư XDCB Một là, KBNN cần thường xuyên cập nhập kịp thời chế độ sách quản lý đầu tư XDCB KBNN Quảng Bình quan thực kiểm sốt chi đầu tư sở sách chế độ quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát, toán VĐT nhà nước ban hành, để thực tốt nhiệm vụ giao đòi hỏi cán kiểm sốt chi đầu tư phải tích cực nghiên cứu cập nhật thường xuyên chế độ sách, để làm việc đòi hỏi nỗ lực thân nhiên cần phải tổ chức phổ biến cách thường xuyên Đ KBNN Quảng Bình phải thường xuyên tổ chức buổi học tập theo ại chuyên đề buổi học tập nhằm cập nhật nghiệp vụ có thay đổi ho chế sách, qua tạo điều kiện để tồn thể cán kiểm sốt chi đầu tư toán VĐT ̣c k cập nhật kịp thời chế độ sách quản lý đầu tư XDCB kiểm soát in Hai là, nắm bắt kịp thời thời vướng mắc chế sách h lĩnh vực quản lý VĐT XDCB, từ chủ động đề xuất, kiến nghị quan chức tê việc sửa đổi chế độ quản lý đầu tư xây dựng cho phù hợp với thực tiễn ́H 3.2.4.2 Tăng cường đạo Kho bạc Nhà nước cấp KBNN cấp phải phân công cán kiểm soát chi đầu tư theo dõi việc ́ uê triển khai thực kiểm soát chi đầu tư KBNN cấp Quy định phải định kỳ kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ KBNN cấp dưới, đồng thời gắn trách nhiệm cán giao theo dõi với kết triển khai thực nhiệm vụ KBNN KBNN cấp phải thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc, phát sinh q trình kiểm sốt chi đầu tư để giải đáp, hướng dẫn kịp thời Nghiên cứu kỹ hướng dẫn KBNN phương pháp lập báo cáo, chấp hành tốt chế độ thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất chất lượng thời gian quy định 78 Đại học Kinh tế Huế Tóm lược chương Trong chương trình bày định hướng, phương hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình bao gồm định hướng, phương hướng giải pháp cụ thể Bên cạnh đó, từ hạn chế, tồn tại phân tích chương 2, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình thời gian tới ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 79 Đại học Kinh tế Huế PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Kiểm soát chi đầu tư vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc huy động sử dụng có hiệu nguồn VĐT nguồn lực tài quan trọng Quốc gia nói chung Lệ Thủy nói riêng Do có vai trò quan trọng nên việc kiểm soát toán nguồn vốn trọng với nhiều nội dung phương thức quản lý Trong năm qua, số dự án, nguồn vốn lượng vốn đầu tư XDCB tăng Đ lên đáng kể Hoạt động kiểm soát chi đầu tư qua KBNN Lệ Thủy đạt nhiều ại kết mặt: tổ chức máy; triển khai thực chế, sách quản lý vốn; cơng khai áp dụng quy trình kiểm sốt chi đầu tư; ứng dụng cơng nghệ ho tin học; phối hợp với quan liên quan; tổ chức thu thuế thơng qua kiểm sốt ̣c k chi đầu tư; thực cam kết chi đầu tư qua KBNN Bên cạnh có nhiều tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức máy kiểm soát chi đầu tư chưa hợp lý; việc in phân cấp kiểm soát chi đầu tư chưa phù hợp; việc ứng dụng công nghệ thông tin h chưa trọng; việc chấp hành chế độ sách, quy trình, thủ tục chưa tê nghiêm; việc phối hợp quan liên quan chưa đồng bộ… Nhưng nhìn ́H chung KBNN Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình thực tốt chức nhiệm vụ ́ uê giao, tổ chức kiểm soát chi đầu tư địa bàn chặt chẽ, chế độ quy định, nhờ hiệu sử dụng VĐT nâng lên, tượng thất thốt, lãng phí kiểm sốt tốt góp phần xứng đáng vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Với kiến thức tiếp thu trình nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Huế, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác thân đề tài sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết cơng tác kiểm sốt chi đầu tư KBNN Lệ Thủy thời gian qua giải yêu cầu mà Luận văn đặt ra, cụ thể sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chi đầu tư XDCB kiểm 80 Đại học Kinh tế Huế soát chi đầu tư XDCB qua KBNN; từ làm rõ vai trò KBNN cần thiết phải kiểm soát chi đầu tư qua hệ thống KBNN - Luận văn sâu vào nghiên cứu, khảo sát thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư KBNN Lệ Thủy giai đoạn 2014-2016; qua phân tích đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế, tồn nguyên nhân dẫn tới hạn chế cơng tác kiểm sốt chi đầu tư KBNN Lệ Thủy - Dựa kết phân tích Luận văn điều kiện thực tế tại, tác giả đưa định hướng số giải pháp số kiến nghị cá nhân việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư qua KBNN nói chung KBNN Lệ Thủy nói riêng thời gian tới Đ Cơng tác kiểm sốt chi đầu tư vấn đề không ại lĩnh vực phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp ảnh hưởng lớn đến ho việc quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN, đề xuất đề ̣c k tài ý kiến thân để bước hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN, nhằm thực tốt chức nhiệm vụ giao in KIẾN NGHỊ h 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tê - Khi có thay đổi chế sách quản lý đầu tư xây ́H dựng Chính phủ, Bộ tài cần khẩn trương ban hành văn hướng dẫn thực để tạo thống nhất, tránh trường hợp chậm trễ gây khó khăn ́ uê q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Sớm hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng bản, cần cập nhật thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt vùng, miền, địa phương - Bộ Tài cần chủ động phối hợp với ngành liên quan việc ban hành văn pháp luật liên quan đến công tác chi đầu tư phát triển nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn nước nước, đảm bảo việc thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội Đối với KBNN cần thực đồng chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo đề án Chính phủ phê duyệt Định kỳ có tổ chức sơ kết, 81 Đại học Kinh tế Huế tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm Chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB theo hướng thống 2.2 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đơn đốc CĐT lập trình duyệt tốn dự án, cơng trình hồn thành khẩn trương phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án, cơng trình hồn thành có đầy đủ điều kiện hò sơ, thủ tục theo luật định để làm sở cho KBNN toán tất toán tài khoản toán dự án Cần tập trung nguồn vốn cho cơng trình, cơng trình trọng điểm Tránh tình trạng đầu tư dàn trải, dừng đầu tư dự án chưa mang tính hiệu quả, Đ tập trung vào số dự án cấp thiết, đáp ứng nhu cầu địa phương ại Ttổ chức giao ban thường xuyên với sở, ban, ngành, UBND huyện, ho thị xã, thành phố chủ đầu tư định kỳ hàng quý đột xuất công tác XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân có biện pháp tháo gỡ khó khăn, ̣c k vướng mắc kịp thời … đơn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa cơng trình vào sử dụng để phát huy hiệu nguồn vốn, để hoàn thành mục tiêu phát in triển kinh tế- xã hội địa phương h 2.3 Kiến nghị Sở Tài tê Chủ động bố trí kịp thời nguồn vốn để chi trả cho cơng trình mà ́H UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn Xây dựng kế hoạch nguồn vốn nhằm đáp ́ uê ứng đầy đủ nguồn vốn có định phê duyệt kế hoạch vốn quan có thẩm quyền Kịp thời nhập kế hoạch vốn nguồn vốn cho cơng trình, dự án sau UBND tỉnh giao kế hoạch vốn vào chương trình Tabmis để KBNN tiện đối chiếu, theo dõi 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư Chủ đầu tư đơn vị có liên quan đến cơng tác quản lý đầu tư XDCB cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định luật đầu tư xây dựng Tăng cường vai trò, trách nhiệm CĐT công tác quản lý điều hành dự án theo chức năng, nhiệm vụ giao CĐT hạn chế tối đa định thầu; tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cơng trình XDCB, khuyến khích doanh nghiệp địa bàn tham gia dự thầu 82 Đại học Kinh tế Huế Các Chủ đàu tư cần đạo tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán đầu tư XDCB, Chủ đầu tư không chuyên ngành Cần nâng cao lực chuyên môn nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư.Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật quy định, văn hướng dẫn cấp công tác quản lý chi NSNN để áp dụng cho đơn vị Đặc biệt mẫu biểu, chứng từ toán ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 83 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2012), Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 định việc Quy trình kiểm sốt vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất Đ đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ại Bộ Tài (2014), Thơng tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 Hướng ho dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụngHệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc ̣c k Bộ Tài Chính (2008), Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 h bạc Nhà nước in hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho Bộ Tài Chính (2009), Cơng văn số 978/BTC-KHTC ngày 21/1/2009 việc tê hướng dẫn thực cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ́H Bộ Tài Chính(2010), Thơng tư 210/2010/TT - BTC ngày 21/4/2010 quy định ́ uê việc toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Chính Phủ (2006), Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005-NĐ-CP Chính Phủ(2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 10 Lâm Hồng Cường (2013), “Những kiến nghị kiểm sốt chi NSNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 129, tr 34 – 35 11 Võ Phi Dũng (2012) “Hồn thiện kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị” 84 Đại học Kinh tế Huế 12 Lê Văn Hưng (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài Hà Nội 13 Trần Mạnh Hà (2015), Một số giải pháp hoàn thiện chế kiểm soát chi lĩnh vực khoa học cơng nghệ, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 156, tr 20 – 23 14 Lê Thị Mai Liên (2014), Tình hình đầu tư xây dựng từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 148, tr – Quốc hội (2002), Luật ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002 15 Đoàn Kim Khuyên (2012), “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng Đ Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy năm 2014, 2015, 2016 17 Báo cáo toán chi đầu tư XDCB huyện Lệ Thủy năm 2014;2015;2016 18 KBNN (2010), Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 KBNN ại 16 ho ̣c k “về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh” Quốc hội (2002), Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH1 ngày h 16/12/2002 in 19 Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Quốc hội 21 Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 25/11/2005 22 Quốc hội (2014) Luật đầu tư công số: 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 23 Quốc hội (2003)Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 24 Quốc hội (2014) Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 ́H tê 20 ́ uê 85 Đại học Kinh tế Huế PHIẾU KHẢO SÁT Tôi tên Võ Văn Tuấn, tơi q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ NSNN KBNN Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” Để có sở thực tiễn cho đề tài, mong muốn tham gia ý kiến anh/chị vào nội dung phiếu điều tra Chúng nghĩ nội dung, ý kiến từ kiến thức, kinh nghiệm quý báu Anh/Chị giúp nhiều việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vón đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN qua KBNN nói chung đề tài nói riêng Tơi cam kết thông tin mà Quý khách cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận Đ giúp đỡ Quý khách ại Trân trọng cảm ơn! ho PHẦN I: CÂU HỎI KHẢO SÁT ̣c k Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo vào ô mà Anh/Chị cho phù hợp cho mức độ đồng ý không đồng ý Anh/Chị sau: h in 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Khá đồng ý ; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý tê Câu 1: Đánh giá chế sách, văn pháp luật ban hành ́H Nội dung hệ thống văn pháp quy quản lý chi đầu tư XDCB NSNN Sự thay đổi thường xuyên sách chi đầu tư XDCB 5 ́ uê Sự thay đổi thường xuyên biểu mẫu liên quan chi đầu tư XDCB Nội dung văn pháp luật đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, chi tiết Câu 2: Đánh giá hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt tốn chi NSNN Thủ tục mở tài khoản đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện Quy trình kiểm sốt tốn chi NSNN hợp lý 86 5 Đại học Kinh tế Huế Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, đảm bảo quy định Hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt tốn chi NSNN cơng khai minh bạch Phân chia trách nhiệm phận kiểm soát, toán chi NSNN cụ thể, hợp lý 5 Số lượng tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị toán hợp lý Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị toán hợp lý, dễ thực Phương thức toán phù hợp Đ ại Câu 3: Đánh giá CĐT trách nhiệm lực cán phụ trách cơng tác kiểm sốt tốn chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước không chấp nhận hồ sơ tốn Việc thơng báo sách biểu mẫu có thay đổi ́H Trình độ chun môn cán đáp ứng yêu cầu 5 5 5 ́ uê Cơng tác thơng báo trình bày lý cán KSC tê thủ tục toán quy định h Cán thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn khách hàng thực in soát chi ̣c k Tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử cán kiểm ho cơng việc Cán tn thủ quy trình kiểm soát, toán chi Ngân sách Nhà nước II Một số ý kiến khác Anh/Chị có kiến nghị, đề xuất với quan Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy thời gian tới nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN? 87 Đại học Kinh tế Huế Phần II: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo (X) vào ô phù hợp: Anh/chị vui lòng cho biết nghề nghiệp mình: Cơng chức / viên chức Khác Giới tính: Nam Nữ Anh/chị cho biết độ tuổi mình: Dưới 30 tuổi Đ Từ 30 tuổi đến 50 tuổi ại Trên 50 tuổi Anh/ chị cho biết trình độ chuyên môn? ho Công nhân kỹ thuật ̣c k Trung cấp Đại học Dưới năm h Số năm công tác in Trên đại học ́H tê Từ năm đến năm Từ năm đến 10 năm ́ uê Trên 10 năm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/chị! 88 ... tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. .. nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG... Lệ Thủy 36 tê 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1 Các pháp lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn