Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

146 27 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG NGUYỄN MINH PHÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN HỌ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CK H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG NGUYỄN MINH PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN HỌ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CK Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hồng Quang Thành - Trưởng Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Tác giả luận văn CK HỌ Hoàng Nguyễn Minh Phúc H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ tơi mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hồng Quang Thành - Trưởng Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn HỌ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Phòng ban Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình học CK trình thu thập liệu cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp, đồng nghiệp góp ý giúp tơi q trình thực luận văn H IN Tác giả luận văn Hoàng Nguyễn Minh Phúc TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HOÀNG NGUYỄN MINH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Agribank chi nhánh Phú Vang chi nhánh cấp trực thuộc Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế Qua năm 2015-2017, hoạt động huy động vốn có mức tăng trưởng năm 2016 đạt 28,0% so với 2015; năm 2017 đạt 31,6% so với 2016, với 608 tỷ đồng vốn huy động, chiếm 2,8% thị phần huy động vốn địa bàn tỉnh Thừa HỌ Thiên Huế Mặc dù khiêm tốn, kết đáng ghi nhận chi nhánh ngân hàng đóng địa bàn mà kinh tế chủ yếu nông Tuy vậy, cơng tác huy động vốn chi nhánh tồn hạn chế cần khắc CK phục Xuất phát từ lý trên, đề tài: “Hoàn thiện công tác huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế’ chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Phương pháp nghiên cứu H IN Luận văn sử dụng phương pháp như: Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu đặt Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận TẾ thực tiễn hoạt động huy động vốn NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn Agribank chi nhánh Phú Vang qua năm 2015-2017 Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác huy động vốn Agribank chi nhánh Ế iii HU Phú Vang thời gian tới TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Giải thích : Bình quân KBNN : Kho bạc Nhà nước KH : Khách hàng LS : Lãi suất NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng Trung ương SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng CK HỌ BQ H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xii PHẦN I MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU HỌ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu CK 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu H IN 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 TẾ 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .6 1.1.2 Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế HU 1.1.3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.2 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .12 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò cơng tác huy động vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Các hình thức huy động vốn .15 1.2.3 Nội dung công tác huy động vốn ngân hàng thương mại 19 1.2.4 Phân tích đánh giá cơng tác huy động vốn ngân hàng thương mại 24 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ngân hàng thương mại 28 1.3 KINH NGHIỆM VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG .31 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Techcombank) .31 HỌ 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 32 1.3.3 Bài học rút Agribank chi nhánh Phú Vang .34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG CK NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG H IN THÔN VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG 35 2.1.1 Vài nét Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam 35 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Agribank chi nhánh Phú Vang .36 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động 37 2.1.4 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phận 39 TẾ 2.1.5 Các nguồn lực Agribank chi nhánh huyện Phú Vang 40 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh .44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG 48 HU 2.2.1 Tình hình vốn huy động vốn Agribank chi nhánh huyện Phú Vang 48 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.2.2 Tình hình thực công tác huy động vốn Agribank chi nhánh huyện Phú Vang 53 2.2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác huy động vốn Agribank - chi nhánh huyện Phú Vang .65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG 84 2.3.1 Kết đạt 84 2.3.2 Tồn nguyên nhân .85 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG 87 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG HỌ VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ VANG 87 3.1.1 Quan điểm công tác huy động vốn Agribank chi nhánh Phú Vang từ đến năm 2022 .87 CK 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác huy động vốn Agribank chi nhánh Phú Vang từ đến năm 2022 87 3.1.3 Mục tiêu công tác huy động vốn Agribank chi nhánh Phú Vang H IN từ đến năm 2022 88 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ VANG .88 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện chế điều hành cơng tác huy động vốn 88 TẾ 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực huy động vốn .90 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 95 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97 KẾT LUẬN 97 HU KIẾN NGHỊ 98 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.1 Đối với Nhà nước 98 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .98 2.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC .103 Quyết định số 468/QĐ-ĐHKT ngày 06/09/2018 Biên nhận xét Phản biện Phản biện Biên Hội đồng bảo vệ luận văn Bản giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn CK HỌ H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR LS03 Frequency Percent Khong dong y Valid 5,0 5,0 5,0 Binh thuong 21 52,5 52,5 57,5 Dong y 14 35,0 35,0 92,5 7,5 7,5 100,0 40 100,0 100,0 Total NV01 Frequency Binh thuong Dong y Percent 15,0 15,0 28 70,0 70,0 85,0 15,0 15,0 100,0 40 100,0 100,0 HỌ Binh thuong Rat dong y NV02 Percent Valid Percent Cumulative Percent 7,5 7,5 7,5 23 57,5 57,5 65,0 14 35,0 35,0 100,0 40 100,0 100,0 CK Total Cumulative Percent 15,0 Frequency Dong y Valid Percent Rat dong y Total Valid Cumulative Percent Rat dong y Valid Valid Percent NV03 Frequency Binh thuong Dong y Rat dong y Total Valid Percent 17,5 H IN Valid Percent Cumulative Percent 17,5 17,5 27 67,5 67,5 85,0 15,0 15,0 100,0 40 100,0 100,0 PP01 Frequency Cumulative Percent 5,0 5,0 5,0 29 72,5 72,5 77,5 Dong y 17,5 17,5 95,0 Rat dong y 5,0 5,0 100,0 40 100,0 100,0 Binh thuong Valid Valid Percent Total TẾ Khong dong y Percent HU Ế 118 TR PP02 I ĐẠ NG ƯỜ Frequency Percent Khong dong y 12,5 12,5 12,5 31 77,5 77,5 90,0 Dong y 5,0 5,0 95,0 Rat dong y 5,0 5,0 100,0 40 100,0 100,0 Total PP03 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 19 47,5 47,5 47,5 Dong y 15 37,5 37,5 85,0 15,0 15,0 100,0 40 100,0 100,0 Rat dong y Total PP04 HỌ Frequency Valid Cumulative Percent Binh thuong Valid Valid Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 19 47,5 47,5 47,5 Dong y 15 37,5 37,5 85,0 15,0 15,0 100,0 40 100,0 100,0 Rat dong y Total CK KH01 Frequency Binh thuong Valid Percent Cumulative Percent 12,5 12,5 12,5 17 42,5 42,5 55,0 Rat dong y 18 45,0 45,0 100,0 Total 40 100,0 100,0 Dong y H IN Valid Percent KH02 Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 2,5 2,5 2,5 Binh thuong 12 30,0 30,0 32,5 Dong y 15 37,5 37,5 70,0 Rat dong y 12 30,0 30,0 100,0 Total 40 100,0 100,0 TẾ Khong dong y Percent HU Ế 119 TR KH03 I ĐẠ NG ƯỜ Valid Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 2,5 2,5 2,5 Binh thuong 12,5 12,5 15,0 Dong y 20 50,0 50,0 65,0 Rat dong y 14 35,0 35,0 100,0 Total 40 100,0 100,0 KH04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 2,5 2,5 2,5 Binh thuong 7,5 7,5 10,0 Dong y 20 50,0 50,0 60,0 Rat dong y 16 40,0 40,0 100,0 Total 40 100,0 100,0 CK HỌ H IN TẾ HU Ế 120 I ĐẠ NG ƯỜ TR Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,850 19 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SP01 66,07 45,802 ,452 ,842 SP02 66,20 45,186 ,468 ,842 SP03 66,09 45,216 ,472 ,841 SP04 66,31 46,046 ,372 ,846 SP05 65,76 45,691 ,508 ,840 LS01 66,49 46,220 ,337 ,848 LS02 65,73 45,390 ,492 ,841 LS03 66,18 45,811 ,476 ,841 NV01 65,43 46,665 NV02 ,844 45,429 ,840 65,48 46,230 ,442 ,843 66,43 46,393 ,456 ,842 66,50 46,565 ,449 ,843 66,10 45,901 ,487 ,841 66,08 45,800 ,453 ,842 46,981 ,847 46,067 ,390 ,845 46,080 ,422 ,844 45,945 ,459 ,842 ,511 KH01 65,16 ,350 KH02 65,37 KH03 65,29 KH04 65,24 NV03 PP01 PP02 PP03 PP04 CK HỌ ,428 65,38 H IN TẾ HU Ế 121 I ĐẠ NG ƯỜ TR Phân tích nhân tố khám phá (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,778 2256,120 df 171 Sig ,000 Communalities Initial Extraction 1,000 ,690 SP02 1,000 ,713 SP03 1,000 ,763 SP04 1,000 ,657 SP05 1,000 ,637 LS01 1,000 ,819 LS02 1,000 ,847 LS03 1,000 NV01 1,000 NV02 1,000 NV03 1,000 PP01 1,000 PP02 1,000 ,703 PP03 1,000 ,852 PP04 1,000 ,791 KH01 1,000 ,721 KH02 1,000 ,647 KH03 1,000 ,761 KH04 1,000 ,773 HỌ SP01 ,758 ,804 ,790 ,748 ,695 CK H IN TẾ HU Ế 122 I ĐẠ NG ƯỜ TR Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5,260 27,686 27,686 5,260 27,686 27,686 3,361 17,690 17,690 3,271 17,216 44,902 3,271 17,216 44,902 3,163 16,647 34,337 2,360 12,422 57,324 2,360 12,422 57,324 2,906 15,293 49,630 1,969 10,361 67,685 1,969 10,361 67,685 2,452 12,903 62,533 1,309 6,891 74,576 1,309 6,891 74,576 2,288 12,043 74,576 ,737 3,877 78,453 ,645 3,393 81,846 ,529 2,785 84,630 ,466 2,454 87,085 10 ,354 1,865 88,950 11 ,346 1,822 90,772 12 ,298 1,568 92,340 13 ,284 1,497 93,837 14 ,274 1,444 95,281 15 ,258 1,358 96,639 16 ,214 1,124 97,764 17 ,186 ,980 98,743 18 ,154 ,812 99,556 19 ,084 ,444 100,000 IN CK HỌ 123 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Rotated Component Matrix Component SP03 ,855 SP02 ,829 SP01 ,793 SP04 ,774 SP05 ,767 PP03 ,902 PP04 ,869 PP02 ,811 PP01 ,765 KH04 ,857 KH03 ,853 KH01 ,834 KH02 ,791 ,901 LS02 ,886 LS03 NV01 NV03 NV02 HỌ LS01 ,816 ,855 ,824 ,788 CK Component Transformation Matrix Component 1 ,484 ,383 ,380 ,427 -,567 ,445 -,067 -,315 -,135 ,771 -,051 ,193 -,080 ,921 -,198 ,234 -,011 -,801 ,614 -,590 -,188 -,266 -,079 ,545 H IN ,541 TẾ HU Ế 124 I ĐẠ NG ƯỜ TR Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,872 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SP01 13,70 6,440 ,698 ,846 SP02 13,83 6,098 ,724 ,839 SP03 13,73 6,021 ,761 ,830 SP04 13,94 6,264 ,648 ,859 SP05 13,40 6,722 ,676 ,852 Reliability Statistics ,871 HỌ Cronbach's Alpha N of Items CK Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted LS01 7,12 LS02 6,36 LS03 6,80 1,740 ,760 ,821 1,938 ,815 ,763 2,201 ,702 ,864 H IN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,850 TẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 8,18 1,592 NV02 8,13 1,408 NV03 8,23 1,528 ,790 ,748 ,764 ,692 ,817 Ế 125 ,723 HU NV01 I ĐẠ NG ƯỜ TR Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,891 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PP01 9,87 3,329 ,707 ,880 PP02 9,94 3,357 ,717 ,876 PP03 9,54 2,983 ,842 ,829 PP04 9,52 2,911 ,787 ,852 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,866 HỌ Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 12,65 KH02 12,86 KH03 12,78 KH04 12,73 3,696 ,695 ,838 3,504 ,660 ,854 3,452 ,756 ,813 3,536 ,762 ,811 CK KH01 Scale Mean if H IN TẾ HU Ế 126 I ĐẠ NG ƯỜ TR Phân tích tương quan Correlations SP Pearson Correlation SP LS NV PP Sig, (2-tailed) NV PP KH Y ,196 ,130 ,142 ,256 ,504 ,007 ,073 ,049 ,000 ,000 N 192 192 192 192 192 192 Pearson Correlation ,196 ,244 ,271 ,163 ,477 Sig, (2-tailed) ,007 ,001 ,000 ,024 ,000 N 192 192 192 192 192 192 Pearson Correlation ,130 ,244 ,496 ,208 ,449 Sig, (2-tailed) ,073 ,001 ,000 ,004 ,000 N 192 192 192 192 192 192 Pearson Correlation ,142 ,271 ,496 ,072 ,476 Sig, (2-tailed) ,049 ,000 ,000 ,324 ,000 N 192 192 192 192 192 192 Pearson Correlation ,256 ,163 ,208 ,072 ,467 ,000 ,024 ,004 ,324 192 192 192 192 192 192 Pearson Correlation ,504 ,477 ,449 ,476 ,467 Sig, (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 192 192 192 192 192 Sig, (2-tailed) N Y N ,000 CK HỌ KH LS H IN TẾ HU Ế 127 192 I ĐẠ NG ƯỜ TR Phân tích hồi quy Descriptive Statistics Mean Y Std, Deviation N 3,68 ,522 192 SP 3,4302 ,61816 192 LS 3,3802 ,67843 192 NV 4,0885 ,59249 192 PP 3,2383 ,58072 192 KH 4,2513 ,61424 192 Correlations Y Y ,476 ,467 SP ,504 1,000 ,196 ,130 ,142 ,256 LS ,477 ,196 1,000 ,244 ,271 ,163 NV ,449 ,130 ,244 1,000 ,496 ,208 PP ,476 ,142 ,271 ,496 1,000 ,072 KH ,467 ,256 ,163 ,208 ,072 1,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,003 ,036 ,024 ,000 ,000 ,003 , ,000 ,000 ,012 ,000 ,036 ,000 , ,000 ,002 ,000 ,024 ,000 ,000 , ,162 ,000 ,000 ,012 ,002 ,162 , 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 NV Y LS 192 NV 192 PP 192 KH 192 H IN SP CK LS KH Variables Entered Variables Method Removed KH, PP, SP, LS, NV , Enter HU Ế 128 TẾ Variables Entered/Removed KH ,449 PP Model PP ,477 SP N NV ,504 Y Sig, (1-tailed) LS 1,000 HỌ Pearson Correlation SP I ĐẠ NG ƯỜ TR Model R R Square ,785 Adjusted R Std, Error of the Square Estimate ,615 Model ,605 Durbin-Watson ,328 df Mean Square Regression 31,993 6,399 Residual 19,986 186 ,107 Total 51,979 191 Model (Constant) Standardized Coefficients Coefficients Std, Error -,294 LS NV PP t 59,547 ,000 Sig, Collinearity Statistics Tolerance ,239 -1,234 ,219 VIF ,272 ,040 ,322 6,731 ,000 ,903 1,108 ,198 ,037 ,258 5,321 ,000 ,880 1,136 ,134 ,047 ,152 2,833 ,005 ,716 1,397 ,237 ,048 ,264 4,929 ,000 ,723 1,383 ,248 ,041 ,292 6,066 ,000 ,892 1,121 PP KH CK KH Sig, Beta HỌ SP F Coefficients Unstandardized B 1,682 ANOVA Sum of Squares 1 Model Summary Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) 5,902 1,000 ,031 13,839 ,028 14,503 ,020 17,126 ,011 22,829 ,008 27,518 SP H IN Variance Proportions LS NV ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,39 ,20 ,02 ,16 ,07 ,00 ,02 ,78 ,06 ,17 ,00 ,02 ,53 ,00 ,02 ,15 ,38 ,01 ,01 ,00 ,74 ,50 ,27 ,97 ,05 ,01 ,17 ,01 ,28 TẾ Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual Maximum ,79 4,56 Mean 3,68 Std, Deviation N ,409 192 1,215 ,000 ,323 192 -7,043 2,166 ,000 1,000 192 Std, Residual -1,719 3,706 ,000 ,987 192 Ế 129 HU -,563 Std, Predicted Value I ĐẠ NG ƯỜ TR Kiểm định khác biệt hai nhóm đối tượng Doituong SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 LS01 LS02 NV01 NV02 PP01 PP02 PP04 KH01 KH03 KH04 Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Khach hang Can bo Std, Error Mean 152 3,46 ,736 ,060 40 3,40 ,709 ,112 152 3,28 ,792 ,064 40 3,45 ,783 ,124 152 3,39 ,782 ,063 40 3,53 ,784 ,124 152 3,16 ,784 ,064 40 3,38 ,897 ,142 152 3,75 ,664 ,054 40 3,78 ,733 ,116 152 3,02 ,809 ,066 40 3,03 ,974 ,154 152 3,76 ,735 ,060 40 3,85 ,736 ,116 152 3,31 ,693 ,056 40 3,45 ,714 ,113 152 4,11 ,657 ,053 40 4,00 ,555 ,088 152 4,11 ,729 ,059 40 4,28 ,599 ,095 152 4,05 ,707 ,057 40 3,98 ,577 ,091 152 3,05 ,644 ,052 40 3,23 ,620 ,098 152 3,01 ,630 ,051 40 3,03 ,620 ,098 3,35 ,643 ,052 3,68 ,730 ,115 3,38 ,717 ,058 3,68 ,730 ,115 4,37 ,697 ,057 4,33 ,694 ,110 152 40 152 40 152 40 152 4,20 ,755 ,061 40 3,95 ,846 ,134 152 4,24 ,728 ,059 40 4,18 ,747 ,118 152 4,27 ,700 ,057 40 4,28 ,716 ,113 HU Ế 130 TẾ KH02 Can bo Std, Deviation H IN PP03 Khach hang Mean CK NV03 Can bo N HỌ LS03 Khach hang Group Statistics I ĐẠ NG ƯỜ TR SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 LS02 LS03 NV02 NV03 Equal variances assumed F Sig, ,219 ,640 ,037 ,847 ,000 ,983 Equal variances not assumed Equal variances assumed 3,181 ,076 Equal variances not assumed Equal variances assumed ,054 ,816 Equal variances not assumed Equal variances assumed 1,343 ,248 Equal variances not assumed Equal variances assumed ,171 ,680 Equal variances not assumed Equal variances assumed ,328 ,567 Equal variances not assumed Equal variances assumed 3,482 ,064 Equal variances not assumed Equal variances assumed ,177 ,674 Equal variances not assumed Equal variances assumed t df Sig, (2-tailed) Mean Std, Error 95% Confidence Interval Difference Difference of the Difference Lower Equal variances not assumed Equal variances assumed t-test for Equality of Means of Variances CK NV01 Levene's Test for Equality Equal variances not assumed HỌ LS01 Equal variances assumed Independent Samples Test 2,633 ,106 Equal variances not assumed Upper ,466 190 ,642 ,061 ,130 -,196 ,317 ,477 62,944 ,635 ,061 ,127 -,193 ,314 -1,190 190 ,236 -,167 ,140 -,444 ,110 -1,198 61,714 ,235 -,167 ,139 -,446 ,112 -,937 190 ,350 -,130 ,139 -,404 ,144 -,935 61,005 ,353 -,130 ,139 -,409 ,148 -1,465 190 ,145 -,211 ,144 -,494 ,073 -1,354 55,692 ,181 -,211 ,155 -,522 ,101 -,207 190 ,836 -,025 ,121 -,263 ,213 -,196 56,936 ,846 -,025 ,128 -,281 ,231 -,035 190 ,972 -,005 ,150 -,302 ,291 -,031 54,015 ,975 -,005 ,167 -,341 ,330 -,665 190 ,507 -,087 ,131 -,344 ,171 -,665 61,071 ,509 -,087 ,131 -,348 ,174 -1,136 190 ,257 -,141 ,124 -,385 ,104 -1,116 59,750 ,269 -,141 ,126 -,393 ,112 ,988 190 ,324 ,112 ,113 -,111 ,335 1,090 70,584 ,279 ,112 ,103 -,093 ,316 -1,356 190 ,177 -,170 ,125 -,417 ,077 -1,521 72,560 ,133 -,170 ,112 -,392 ,053 ,640 190 ,523 ,078 ,121 -,162 ,317 ,720 73,037 ,474 ,078 ,108 -,137 ,292 IN 131 H I ĐẠ NG ƯỜ TR PP01 PP02 PP03 PP04 KH01 KH02 KH03 KH04 Equal variances assumed ,818 ,367 ,101 ,751 3,091 ,080 ,721 ,397 ,022 ,882 ,629 ,429 ,000 ,999 ,033 ,857 -,042 Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed -1,575 190 ,117 -,179 ,114 -,403 ,045 -1,612 63,028 ,112 -,179 ,111 -,401 ,043 -,106 190 ,916 -,012 ,112 -,232 ,208 -,107 61,937 ,915 -,012 ,111 -,233 ,209 -2,773 190 ,006 -,326 ,118 -,558 -,094 -2,576 55,981 ,013 -,326 ,127 -,580 -,073 -2,346 190 ,020 -,300 ,128 -,552 -,048 -2,322 60,319 ,024 -,300 ,129 -,558 -,042 ,351 190 ,726 ,043 ,124 -,201 ,288 ,352 61,350 ,726 ,043 ,123 -,203 ,290 1,797 190 ,074 ,247 ,138 -,024 ,519 1,682 56,431 ,098 ,247 ,147 -,047 ,542 ,526 190 ,599 ,068 ,130 -,188 ,325 ,518 59,942 ,606 ,068 ,132 -,196 ,333 -,042 190 ,966 -,005 ,125 -,252 ,241 60,110 ,967 -,005 ,127 -,258 ,248 IN CK HỌ 132 H ... thực tiễn công tác huy động vốn TẾ ngân hàng thương mại; Chương Thực trạng công tác huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huy n Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; HU Chương... NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUY N PHÚ VANG 87 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG HỌ VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUY N PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Agribank chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn