Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty May Hòa Thọ - Đông Hà

124 18 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế LÊ ANH PHONG IN H HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN C K NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - Đ Ạ IH Ọ ĐÔNG HÀ TR Ư Ờ N G Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Tôi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho luận văn gửi lời cảm ơn Quảng Trị, ngày tháng TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tác giả luận văn i Lê Anh Phong năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học có luận văn này, ngồi nổ lực cố gắng thân, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy cô giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Kinh tế phát triển, Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Tài Ế Phúc người trực tiếp hướng dẫn dày cơng bảo giúp đỡ tơi suốt q trình H U nghiên cứu hoàn thành luận văn TẾ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà, H bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên IN nhiều q trình học tập hồn thành luận văn K Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh Ọ C khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, giáo, đồng nghiệp, cá IH nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn hoàn thiện Đ Ạ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè động G viên suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn TR Ư Ờ N Tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, ngày tháng Tác giả luận văn Lê Anh Phong ii năm 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN Doanh nghiệp GD&ĐT Giáo dục đào tạo KHCN Khoa học công nghệ KTXH Kinh tế xã hội NNL Nguồn nhân lực NLĐ Người lao động SL Số lượng SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế CNH,HĐH iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : LÊ ANH PHONG Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Tính cấp thiết đề tài: Cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm may mặc áo quần bảo hộ lao động, áo jacket Công ty xác định người yếu tố then chốt tạo nên thành cơng cho doanh nghiệp Trong năm qua, chịu ảnh hưởng nhiều áp lực cạnh tranh công ty quan tâm thực tốt công tác quản trị nhân lực có vấn đề đào tạo nguồn nhân lực công ty Từ năm 2014, công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tuyển dụng thêm nhiều lao động Chính nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động trở nên quan trọng cần thiết hết Vì vây, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà" Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp sử dụng để thu thập đánh giá số hoạt động liên quan tình hình thực trạng công ty công tác đào tạo nguồn nhân lực Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp chủ yếu phục vụ cho phân tích định lượng sử dụng thông qua khảo sát hoc viên tham gia lớp đào tạo, người lao động công ty bảng hỏi thiết kế dựa kết nghiên cứu định tính Ngồi ra, đề tài sử dụng số cơng cụ thống kê SPSS để xử lí số liệu điều tra Kết nghiên cứu: Ngoài kết đánh giá từ số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh, cơng tác đào tạo nhân lực, đề tài đánh giá số tiêu chí liên quan đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc vấn trực tiếp180 người học phiếu điều tra Có 05 nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà, nhân tố Nội dung, chương trình Sự quan tâm, hỗ trợ nhân tố có tác động mạnh Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tương lai iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Danh mục chữ viết tắt iii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv Mục lục v Danh mục bảng, biểu ix Danh mục sơ đồ, hình vẽ x PHẦN 1: MỞ ĐẦU Ế Tính cấp thiết đề tài H U 2.1 Mục tiêu chung TẾ 2.2 Mục tiêu cụ thể H Đối tượng, phạm vi nghiên cứu IN Phương pháp nghiên cứu K 4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu Ọ C 4.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý liệu IH 4.3 Phương pháp phân tích Đ Ạ Kết cấu đề tài G PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TR Ư Ờ N CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.1.4 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 1.2 Nội dung đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 10 1.2.2 Xác định mục tiêu đối tượng đào tạo 13 1.2.3 Xây dựng nội dung chương trình phương pháp đào tạo 15 v 1.2.3.1 Phương pháp đào tạo công việc 16 1.2.3.2 Các phương pháp đào tạo ngồi cơng việc 18 1.2.4 Công tác tổ chức thực đào tạo 20 1.2.5 Đánh giá hiệu đào tạo 22 1.2.6 Chính sách người đào tạo 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 24 1.3.1 Các nhân tố mơi trường bên ngồi 25 1.3.2 Các nhân tố thuộc tổ chức sử dụng lao động 26 1.3.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động 28 Ế 1.4 Sự cần thiết công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 29 H U 1.4.1 Đối với doanh nghiệp 29 TẾ 1.4.2 Đối với người lao động 30 H 1.5 Bài học kinh nghiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp31 IN 1.5.1 Kinh nghiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp K giới 31 Ọ C 1.5.2 Kinh nghiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp dệt may IH Việt Nam 33 Đ Ạ 1.5.3 Bài học kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cơng ty may Hòa Thọ 35 G CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TR Ư Ờ N TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐÔNG HÀ 36 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty May Hòa Thọ - Đơng Hà 38 2.1.3.1 Tình hình nguồn vốn tài sản Cơng ty 38 2.1.3.2 Kết sản xuất kinh doanh công ty 39 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực cơng ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 41 2.2 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty May Hòa Thọ - Đông Hà 44 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 44 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 46 vi 2.2.3 Xác định đối tượng đào tạo nguồn nhân lực 47 2.2.4 Xây dựng nội dung, chương trình phương pháp đào tạo 50 2.2.5 Cơ sở vật chất kinh phí phục vụ đào tạo nguồn nhân lực 52 2.2.6 Thực trạng lựa chọn đội ngũ giáo viên giảng dạy 54 2.2.7 Thực đào tạo nguồn nhân lực 55 2.2.8 Thực trạng sử dụng lao động sau đào tạo 55 2.2.9 Đánh giá kết sau đào tạo nguồn nhân lực 56 2.3 Đánh giá người lao động công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 58 Ế 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 58 H U 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy biến quan sát phân tích 60 TẾ 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 62 H 2.3.4 Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo 66 IN 2.3.5 Đánh giá đối tượng điều tra nhân tố tác động đến công tác đào tạo K nguồn nhân lực 70 Ọ C 2.3.5.1 Đánh giá nhân tố nội dung, chương trình đào tạo 70 IH 2.3.5.2 Đánh giá nhân tố quan tâm, hỗ trợ 71 Đ Ạ 2.3.5.3 Đánh giá nhân tố hình thức, phương pháp đào tạo 73 G 2.3.5.4 Đánh giá nhân tố sở vật chất phục vụ đào tạo 74 TR Ư Ờ N 2.3.5.5 Đánh giá nhân tố đội ngũ giáo viên giảng dạy 75 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty may Hòa Thọ Đông Hà 76 2.4.1 Các kết đạt 76 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 77 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ 79 3.1 Định hướng, mục tiêu công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 79 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 80 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 80 vii 3.2.2 Đa dạng hố loại hình đào tạo phương pháp đào tạo 82 3.2.3 Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo 83 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 85 3.2.5 Nâng cao sở vật chất cho công tác đào tạo 87 3.2.6 Hoàn thiện khâu đánh giá hiệu công tác đào tạo 87 3.2.7 Biện pháp sử dụng hợp lý lao động sau đào tạo 89 3.2.8 Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách đào tạo nguồn nhân lực 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Ế Kiến nghị 93 H U TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 TẾ PHỤ LỤC 96 H Quyết định Hội đồng chấm luận văn IN Biên Hội đồng chấm luận văn Bản nhận xét Phản biện IH Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn Ọ C K Bản nhận xét Phản biện TR Ư Ờ N G Đ Ạ Bản Xác nhận hoàn thiện luận văn viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Mơ hình đánh giá hiệu đào tạo Donald KirPatrick 22 Bảng 2.1: Tình hình vốn nguồn vốn Cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 38 Bảng 2.2: Kết sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2014 - 2016 39 Bảng 2.3: Quy mô cấu nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 2.4: Nhu cầu đào tạo công ty qua năm 45 Bảng 2.5: Bảng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công ty 47 Bảng 2.6: Thực tế số lượt người đào tạo công ty qua năm 49 Bảng 2.7: Các phương pháp đào tạo giai đoạn 2014 - 2017 51 Bảng 2.8: Tình hình sử dụng kinh phí đào tạo công ty qua năm 53 Bảng 2.9: Nguồn kinh phí người lao động tham gia đào tạo năm 2017 54 Bảng 2.10: Kết đào tạo giai đoạn 2014 - 2017 56 Bảng 2.11: Kết xếp loại học viên trung tâm dạy nghề 57 Bảng 2.12: Kết thi nâng bậc người lao động sau đào tạo 58 Bảng 2.13: Đặc điểm mẫu điều tra 59 Bảng 2.14: Các thông số độ tin cậy (Reliability Statistics) 60 Bảng 2.15: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tiêu chí nghiên cứu61 Bảng 2.16: Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO (KMO and Bartlett's Test) 63 Bảng 2.17: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty may Hòa Thọ - Đơng Hà 64 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Bảng 1.1 Bảng 2.18: Kết đánh giá độ giải thích mơ hình nghiên cứu 67 Bảng 2.19: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 67 Bảng 2.20: Kết phân tích hồi quy đa biến 68 Bảng 2.21: Mức độ đánh giá nhân tố nội dung, chương trình đào tạo 71 Bảng 2.22: Mức độ đánh giá nhân tố quan tâm, hỗ trợ 72 Bảng 2.23: Mức độ đánh giá nhân tố hình thức, phương pháp đào tạo 73 Bảng 2.24: Mức độ đánh giá nhân tố sở vật chất phục vụ đào tạo 74 Bảng 2.55 Mức độ đánh giá nhân tố đội ngũ giáo viên giảng dạy 75 ix PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XỬ LÝ SỐ LIỆU VỚI SPSS Đặc điểm mẫu điều tra Gioi tinh Cumulative Frequency Valid Nam Percent Valid Percent Percent 35 19.4 19.4 19.4 Nu 145 80.6 80.6 100.0 Total 180 100.0 100.0 Do tuoi Cumulative Percent Ế Valid Percent 106 58.9 58.9 Tu 23-35 53 29.4 29.4 88.3 Tu 36 tro len 21 11.7 11.7 100.0 180 100.0 TẾ H 100.0 IN Total 58.9 H Duoi 22 Ọ C Trinh K Valid Percent U Frequency IH Cumulative Valid Percent Percent 129 71.7 71.7 71.7 Trung cap, CN ky thuat 27 15.0 15.0 86.7 20 11.1 11.1 97.8 2.2 2.2 100.0 180 100.0 100.0 G Đ Trung hoc thong Percent N Valid Ạ Frequency TR Ư Ờ Cao dang DH tro len Total Thoi gian Cumulative Frequency Valid Duoi nam Percent Valid Percent Percent 25 13.9 13.9 13.9 1-3 nam 111 61.7 61.7 75.6 3-5 nam 30 16.7 16.7 92.2 tren nam 14 7.8 7.8 100.0 180 100.0 100.0 Total 99 Nghiep vu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent LD truc tiep 163 90.6 90.6 90.6 LD gian tiep 17 9.4 9.4 100.0 180 100.0 100.0 Total Ế Kiểm định Cronbach’s Alpha U Reliability Statistics H Cronbach's TẾ Alpha Based Standardized Alpha Items 932 K N of Items 24 IH Ọ C 929 IN Cronbach's H on Đ Ạ Item-Total Statistics N G Scale Mean if Scale Variance TR Ư Ờ Item Deleted Chuong trinh co muc tieu cu the Chuong trinh hoc giup van dung vao thuc te hieu qua ND chuong trinh neu cu the doi tuong, muc tieu Noi dung gan lien thuc te Noi dung phu hop voi tung doi tuong PP dao tao phu hop voi noi dung, doi tuong if Item Deleted Corrected Item- Squared Cronbach's Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Deleted 85.4222 130.424 421 929 85.5556 128.807 499 928 85.2944 130.220 448 928 85.4056 129.952 439 929 85.2833 129.612 470 928 85.0111 129.575 635 926 100 85.0667 128.498 652 925 85.2000 128.697 618 926 84.8556 130.091 600 926 85.2444 127.716 677 925 85.3444 129.925 524 927 85.6722 127.741 Ế Hinh thuc dao tao va ngoai CV bo tri hop ly, 584 926 85.4944 127.525 680 925 85.5444 125.925 720 924 721 924 125.194 782 923 85.5389 126.317 697 924 85.5722 126.067 664 925 85.1111 129.194 499 928 84.9611 132.496 383 929 85.2500 131.205 478 928 84.9611 130.283 504 927 KL chung 85.3056 127.856 806 924 Hieu qua 85.2389 130.160 430 929 hieu qua PP giang day tich cuc Thoi gian dao tao hop ly, thuan tien GV co trinh chuyen mon, tay nghe GV ket hop ly thuyet, thuc hanh dao tao CV GV ap dung hinh thuc day Doi tuong dao tao duoc Uu tien dao tao cho cac 85.4278 Ọ Ke hoach dao tao duoc IH 85.3667 Ạ thong bao rong rai Đ Cong ty tao dieu kien ve TR Ư Ờ N G thoi gian dao tao Co so vat chat day du Ung dung CNTT giang day Co cong cu, may moc de thuc hanh Tai lieu hoc tap da dang, phong phu 123.576 C nhan vien moi tuyen dung Cong ty ho tro kinh phi K IN lua chon cong bang TẾ dap ung cong viec H GV day noi dung huu ich H U da dang, hap dan 101 Phân tích nhân tố EFA Total Variance Explained Co mp Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues one Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulative Variance % 8.907 40.485 40.485 8.907 40.485 40.485 4.694 21.336 21.336 4.461 20.279 60.764 4.461 20.279 60.764 4.303 19.558 40.894 2.236 10.163 70.927 2.236 10.163 70.927 3.337 15.167 56.061 1.382 6.280 77.207 1.382 6.280 77.207 3.113 14.148 70.209 1.345 6.115 83.322 1.345 6.115 83.322 Ế nt Extraction Sums of Squared 13.113 83.322 590 2.681 86.003 451 2.050 88.053 417 1.897 89.950 349 1.585 91.535 10 323 1.469 93.004 11 279 1.270 94.273 12 266 1.209 95.482 13 216 980 96.462 14 205 931 97.393 15 164 745 16 137 624 17 096 437 99.198 18 072 329 99.527 19 068 308 99.835 20 015 069 99.904 21 013 058 99.961 22 009 039 100.000 U H TẾ H IN K C Ọ IH Ạ Đ G 98.137 N TR Ư Ờ 2.885 98.761 Extraction Method: Principal Component Analysis 102 Rotated Component Matrixa Component Chuong trinh co muc tieu cu the 970 Chuong trinh hoc giup van dung vao thuc te 907 hieu qua ND chuong trinh neu cu the doi tuong, muc 980 Noi dung phu hop voi tung doi tuong 959 U Noi dung gan lien thuc te Ế 948 tieu 888 H PP dao tao phu hop voi noi dung, doi tuong TẾ Hinh thuc dao tao va ngoai CV bo tri hop ly, hieu qua 792 IN H PP giang day tich cuc 715 K Thoi gian dao tao hop ly, thuan tien 862 817 C GV co trinh chuyen mon, tay nghe GV ket hop ly thuyet, thuc hanh dao tao Ọ 776 IH CV 667 Ạ GV ap dung hinh thuc day da dang, hap dan 783 Đ GV day noi dung huu ich dap ung cong viec 898 N G Doi tuong dao tao duoc lua chon cong bang Uu tien dao tao cho cac nhan vien moi tuyen 793 TR Ư Ờ dung Ke hoach dao tao duoc thong bao rong rai 772 Cong ty tao dieu kien ve thoi gian 894 Cong ty ho tro kinh phi dao tao 827 Co so vat chat day du 779 Ung dung CNTT giang day 857 Co cong cu, may moc de thuc hanh 822 Tai lieu hoc tap da dang, phong phu 832 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 103 Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Std Error Model R 807a R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 652 642 37378 652 df1 65.118 df2 Sig F Durbin- Change Watson 174 000 2.078 a Predictors: (Constant), Giaovien, Noidung, CSVC, Hinhthuc, Quantam Ế b Dependent Variable: KL chung H U ANOVAb Mean Square 45.490 Residual 24.310 174 Total 69.800 179 9.098 F Sig 65.118 000a 140 C K Regression H df Ọ Squares IN Model TẾ Sum of IH a Predictors: (Constant), Giaovien, Noidung, CSVC, Hinhthuc, Quantam Ạ b Dependent Variable: KL chung G Đ Coefficientsa N Standardized Model TR Ư Ờ Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error -.034 231 Noidung 233 035 Quantam 244 Hinhthuc Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.148 883 314 6.654 000 901 1.110 051 305 4.755 000 486 2.056 157 061 159 2.571 011 522 1.916 CSVC 183 048 193 3.843 000 790 1.266 Giaovien 193 057 203 3.400 001 561 1.782 a Dependent Variable: KL chung 104 Phân tích thống kê Statistics Chuong trinh Chuong trinh ND chuong hoc giup van trinh neu cu the co muc tieu cu dung vao thuc doi tuong, muc the hop voi tung lien thuc te doi tuong tieu 180 180 180 180 0 0 Mean 3.5833 3.4500 3.7111 3.6000 3.7222 Std Error of Mean 06539 06605 06327 06620 06452 Median 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 4.0000 Std Deviation 87724 88611 84885 88816 86558 Sum 645.00 621.00 668.00 648.00 670.00 U Missing Ế 180 H Valid Noi dung gan TẾ N te hieu qua Noi dung phu IN H Chuong trinh co muc tieu cu the Khong dong y K 1.1 1.1 3.3 3.3 4.4 92 51.1 51.1 55.6 45 25.0 25.0 80.6 35 19.4 19.4 100.0 180 100.0 100.0 Đ N TR Ư Ờ Rat dong y G Dong y Total Percent 1.1 Ạ Binh thuong Valid Percent Ọ Rat khong dong y IH Valid Percent C Frequency Cumulative Chuong trinh hoc giup van dung vao thuc te hieu qua Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.1 1.1 1.1 Khong dong y 16 8.9 8.9 10.0 Binh thuong 87 48.3 48.3 58.3 Dong y 49 27.2 27.2 85.6 Rat dong y 26 14.4 14.4 100.0 180 100.0 100.0 Total 105 ND chuong trinh neu cu the doi tuong, muc tieu Cumulative Frequency Khong dong y Valid Percent Percent 2.8 2.8 2.8 Binh thuong 83 46.1 46.1 48.9 Dong y 51 28.3 28.3 77.2 Rat dong y 41 22.8 22.8 100.0 180 100.0 100.0 Total Ế Valid Percent H U Noi dung gan lien thuc te Khong dong y 3.3 Binh thuong 91 50.6 Dong y 44 Rat dong y 1.1 1.1 3.3 4.4 50.6 55.0 24.4 79.4 20.6 20.6 100.0 100.0 100.0 C Ọ 24.4 37 180 G Đ Total Percent H 1.1 IN Valid Percent K Rat khong dong y Ạ Valid Percent IH Frequency TẾ Cumulative TR Ư Ờ N Noi dung phu hop voi tung doi tuong Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 3.3 3.3 3.3 Binh thuong 81 45.0 45.0 48.3 Dong y 50 27.8 27.8 76.1 Rat dong y 43 23.9 23.9 100.0 180 100.0 100.0 Total 106 Statistics Hinh thuc dao tao va PP dao tao phu ngoai CV bo tri hop voi noi hop ly, hieu PP giang day tao hop ly, dung, doi tuong qua tich cuc thuan tien 180 180 180 0 0 Mean 3.9944 3.9389 3.8056 4.1500 Std Error of Mean 04951 05353 05521 04950 Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Std Deviation 66431 71819 74066 66412 Sum 719.00 709.00 685.00 747.00 U IN H Missing Ế 180 H Valid TẾ N Thoi gian dao K PP dao tao phu hop voi noi dung, doi tuong 1.1 1.1 18.9 18.9 20.0 107 59.4 59.4 79.4 37 20.6 20.6 100.0 180 100.0 100.0 G N TR Ư Ờ Rat dong y 34 Đ Binh thuong Dong y Total C 1.1 Khong dong y Ọ Valid Percent Ạ Valid Percent IH Frequency Cumulative Percent Hinh thuc dao tao va ngoai CV bo tri hop ly, hieu qua Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 2.2 2.2 2.2 Binh thuong 40 22.2 22.2 24.4 Dong y 99 55.0 55.0 79.4 Rat dong y 37 20.6 20.6 100.0 180 100.0 100.0 Total 107 PP giang day tich cuc Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 2.2 2.2 2.2 Binh thuong 58 32.2 32.2 34.4 Dong y 87 48.3 48.3 82.8 Rat dong y 31 17.2 17.2 100.0 180 100.0 100.0 Total U Ế Thoi gian dao tao hop ly, thuan tien Rat dong y 57.2 53 180 100.0 TẾ 103 H 12.2 1.1 12.2 13.3 57.2 70.6 29.4 29.4 100.0 100.0 Ạ Total 22 1.1 IN Dong y 1.1 C Binh thuong Percent Ọ Khong dong y Valid Percent IH Valid Percent K Frequency H Cumulative Đ Statistics GV ap dung GV day noi thuyet, thuc hinh thuc day dung huu ich chuyen mon, hanh dao da dang, hap dap ung cong G GV ket hop ly N TR Ư Ờ N GV co trinh Valid tay nghe tao CV dan viec 180 180 180 180 0 0 Mean 3.7611 3.6611 3.3333 3.5111 Std Error of Mean 05536 05690 06303 05598 Median 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 Std Deviation 74267 76344 84563 75108 Sum 677.00 659.00 600.00 632.00 Missing 108 GV co trinh chuyen mon, tay nghe Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 3.3 3.3 3.3 Binh thuong 58 32.2 32.2 35.6 Dong y 89 49.4 49.4 85.0 Rat dong y 27 15.0 15.0 100.0 180 100.0 100.0 Total Ế GV ket hop ly thuyet, thuc hanh dao tao CV Valid Percent Percent 10 5.6 5.6 5.6 Binh thuong 63 35.0 35.0 40.6 Dong y 85 47.2 Rat dong y 22 12.2 180 100.0 IN K C 47.2 87.8 12.2 100.0 100.0 Đ Ạ IH Total H Khong dong y Ọ Valid Percent TẾ Frequency H U Cumulative G GV ap dung hinh thuc day da dang, hap dan N Cumulative Valid TR Ư Ờ Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 3.3 3.3 3.3 Khong dong y 12 6.7 6.7 10.0 Binh thuong 92 51.1 51.1 61.1 Dong y 56 31.1 31.1 92.2 Rat dong y 14 7.8 7.8 100.0 180 100.0 100.0 Total 109 GV day noi dung huu ich dap ung cong viec Cumulative Frequency Valid Percent Khong dong y 16 8.9 8.9 8.9 Binh thuong 68 37.8 37.8 46.7 Dong y 84 46.7 46.7 93.3 Rat dong y 12 6.7 6.7 100.0 180 100.0 100.0 Total H U Statistics chon cong Ke hoach dao Cong ty tao Cong ty ho tro vien moi tuyen tao duoc thong dieu kien ve kinh phi dao thoi gian tao bang dung 180 180 180 0 0 3.5778 3.6389 3.4667 3.4333 07045 05883 06021 06405 Ọ 3.4611 Std Error of Mean 06019 Median 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 Std Deviation 80753 94518 78934 80778 85939 644.00 655.00 624.00 618.00 N G Ạ IH Mean Đ Missing 180 K 180 bao rong rai C Valid H cho cac nhan IN tao duoc lua TẾ Doi tuong dao Uu tien dao tao N Percent Ế Valid Percent 623.00 TR Ư Ờ Sum Doi tuong dao tao duoc lua chon cong bang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 14 7.8 7.8 7.8 Binh thuong 91 50.6 50.6 58.3 Dong y 53 29.4 29.4 87.8 Rat dong y 22 12.2 12.2 100.0 180 100.0 100.0 Total 110 Uu tien dao tao cho cac nhan vien moi tuyen dung Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.1 1.1 1.1 Khong dong y 20 11.1 11.1 12.2 Binh thuong 62 34.4 34.4 46.7 Dong y 64 35.6 35.6 82.2 Rat dong y 32 17.8 17.8 100.0 180 100.0 100.0 H Ke hoach dao tao duoc thong bao rong rai U Ế Total 64 35.6 Dong y 81 Rat dong y 23 180 6.7 35.6 42.2 45.0 45.0 87.2 12.8 12.8 100.0 100.0 100.0 N G Đ Ạ Total H Binh thuong Percent 6.7 IN 6.7 K 12 C Khong dong y Valid Percent IH Valid Percent Ọ Frequency TẾ Cumulative TR Ư Ờ Cong ty tao dieu kien ve thoi gian Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 14 7.8 7.8 7.8 Binh thuong 90 50.0 50.0 57.8 Dong y 54 30.0 30.0 87.8 Rat dong y 22 12.2 12.2 100.0 180 100.0 100.0 Total 111 Cong ty ho tro kinh phi dao tao Cumulative Frequency Rat khong dong y Valid Percent Percent 1.1 1.1 1.1 Khong dong y 18 10.0 10.0 11.1 Binh thuong 80 44.4 44.4 55.6 Dong y 60 33.3 33.3 88.9 Rat dong y 20 11.1 11.1 100.0 180 100.0 100.0 TẾ H U Total Ế Valid Percent H Statistics Tai lieu hoc tap Co so vat chat CNTT may moc de da dang, day du giang day thuc hanh phong phu Missing K 180 180 180 0 0 3.8944 4.0444 3.7556 4.0444 06376 05561 05380 05672 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 85546 74611 72175 76093 701.00 728.00 676.00 728.00 Đ Ạ Mean Median TR Ư Ờ Std Deviation N G Std Error of Mean Sum C 180 Ọ Valid IN Co cong cu, IH N Ung dung Co so vat chat day du Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 10 5.6 5.6 5.6 Binh thuong 46 25.6 25.6 31.1 Dong y 77 42.8 42.8 73.9 Rat dong y 47 26.1 26.1 100.0 180 100.0 100.0 Total 112 Ung dung CNTT giang day Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.1 1.1 1.1 Binh thuong 40 22.2 22.2 23.3 Dong y 86 47.8 47.8 71.1 Rat dong y 52 28.9 28.9 100.0 180 100.0 100.0 Total Co cong cu, may moc de thuc hanh Rat dong y 27.8 27.8 100 55.6 22 12.2 180 100.0 TẾ 50 Percent 4.4 32.2 55.6 87.8 12.2 100.0 100.0 IH Ọ Total 4.4 H Dong y 4.4 IN Binh thuong K Khong dong y Valid Percent C Valid Percent H Frequency U Ế Cumulative Ạ Tai lieu hoc tap da dang, phong phu Đ Cumulative Percent Valid Percent Percent 1.1 1.1 1.1 Binh thuong 42 23.3 23.3 24.4 Dong y 82 45.6 45.6 70.0 Rat dong y 54 30.0 30.0 100.0 180 100.0 100.0 N Khong dong y TR Ư Ờ Valid G Frequency Total 113 ... đào tạo nguồn nhân lực cơng ty may Hòa Thọ 35 G CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TR Ư Ờ N TẠI CƠNG TY MAY HỊA THỌ - ĐÔNG HÀ 36 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty may Hòa. .. nguyên nhân 77 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY HỊA THỌ - ĐƠNG HÀ 79 3.1 Định hướng, mục tiêu công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty ... tiễn đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty May Hòa Thọ Đơng Hà Chương III: Một số giải pháp hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty May Hòa Thọ - Đông Hà, Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty May Hòa Thọ - Đông Hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn