Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

110 14 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THANH HUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HỌ TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH CK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU HU HUẾ - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học Giáo viên hướng dẫn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn tốt nghiệp cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn CK HỌ Lê Thị Thanh Huyền H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình nghiên cứu tác giả giúp đỡ nhiều mặt Quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều cá nhân tổ chức Trước hết xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Châu, Thầy giáo trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tác giả hướng dẫn, đóng góp khoa học thầy suốt q trình hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Huế, Q thầy giáo, giáo Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Huế quan tâm dẫn để tác giả hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, Văn phòng HĐND UBND huyện, Chi cục Thống kê, Phòng Lao động TB&XH huyện Quảng HỌ Ninh, Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh, Võ Ninh, Trường Xuân toàn thể bà nơng dân xã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình thu thập số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu CK Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ quý báu thời gian, vật chất để tác giả hoàn thành luận văn tiến độ Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Huế, ngày tháng năm 2018 H IN Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Huyền TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ CK HỌ Họ tên học viên: LÊ THỊ THANH HUYỀN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU Tên đề tài: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình huyện có diện tích 1.194,18 km2, với dân số 90.389 người đa phần lao động nơng thơn, tồn huyện có 15 xã, thị trấn Với vị trí thuận lợi năm qua huyện Quảng Ninh đạt thành tựu đáng kể phát triển kinh tế - xã hội giải việc làm địa bàn huyện Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp địa bàn huyện mức cao, số lượng người bước vào độ tuổi lao động ngày gia tăng, dân số chủ yếu sống nghề nơng, tốc độ thị hố diễn nhanh, với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện ngày hạn chế, kinh tế phát triển không đồng vùng, chất lượng lao động thấp, cung cầu lao động cân đối Vì thực trạng sử dụng lao động giải việc làm nông thôn cần quan tâm Xuất phát từ thực trạng đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp sử dụng để thu nhập đánh giá thực trạng tình hình việc làm giải việc làm huyện Phượng pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp chủ yếu phục vụ cho việc phân tích định lượng sử dụng thơng qua khảo sát hộ gia đình địa huyện Quảng Ninh lĩnh vực làm việc thành viên, tình trạng cơng việc, nhu cầu làm việc thời gian tới, làm sở để đề xuất giải pháp tạo việc làm thích hợp cho nhóm đối tượng Ngồi ra, đề tài sử dụng công cụ Excel để xử lý số liệu điều tra Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn thừa kế, tiếp thu nhiều tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài, sở có bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu đối tượng nghiên cứu Luận văn có số đóng góp sau: Xác định tình hình lao động việc làm lao động nông thôn vấn đề quan tâm Phân tích thực trạng tình hình giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Quảng Ninh thời gian qua Đề xuất số giải pháp nhằm giải việc làm tốt cho lao động nông thôn địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tương lai H IN TẾ HU Ế iii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CN – XD Cơng nghiệp – xây dựng TM - DV Thương mại – Dịch vụ LĐ Lao động KHCN Khoa học công nghệ XKLĐ Xuất lao động KT – XH Kinh tế - xã hội SX Sản xuất THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông CMKT Chuyên môn kỹ thuật ĐH LLLĐ UBND Đại học Lực lượng lao động Ủy ban nhân dân CK GTVL HỌ CNH – HĐH Giới thiệu việc làm H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài HỌ PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO CK ĐỘNG NÔNG THÔN .5 1.1.1 Khái niệm vai trò lao động nơng thơn 1.1.2 Đặc điểm việc làm nông thôn 1.1.3 Giải việc làm 12 H IN 1.1.4 Sự cần thiết giải việc làm cho người lao động 15 1.2 NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 16 1.2.1 Phát triển kinh tế, ngành nghề 16 1.2.2 Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động .17 1.2.3 Hỗ trợ vốn giải việc làm cho người lao động 19 TẾ 1.2.4 Đẩy mạnh xuất lao động .19 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 20 1.3.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội 20 HU 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc quyền 21 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc người lao động 23 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.4 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 24 1.4.1 Kinh nghiệm giải việc làm Thanh Hoá 24 1.4.2 Kinh nghiệm giải việc làm Hà Nam 25 1.4.3 Bài học rút kinh nghiệm số địa phương vấn đề giải việc làm cho lao động nơng thơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH .28 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh 32 2.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 34 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA HỌ BÀN HUYỆN QUẢNG NINH .35 2.2.1 Thực trạng lao động nông thôn huyện huyện Quảng Ninh 35 2.2.2 Thực trạng việc làm lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 39 CK 2.3 Thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình 44 2.3.1 Chủ trương, sách, giải việc làm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 44 H IN 2.3.2 Hoạt động giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình .45 2.3.3.Thực trạng phát triển sản xuất, thu hút lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 52 2.3.4 Ưu điểm, hạn chế mơ hình giải việc làm cho lao động nông TẾ thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 60 2.4 Thực trạng lao động việc làm hộ điều tra 65 2.4.1 Đặc điểm chung hộ điều tra 65 2.4.2 Về nguồn lực lao động xã điều tra .69 HU 2.4.3 Thu nhập lao động thuộc hộ điều tra 71 2.4.4 Thời gian làm việc hộ điều tra 71 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.4.5 Một số nguyên nhân, khó khăn nguyện vọng hộ điều tra .73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 75 3.1 Quan điểm, phương hướng giải việc làm cho nơng thơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 75 3.1.1 Quan điểm giải việc làm cho nơng thơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 75 3.1.2 Phương hướng giải việc làm cho nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 77 3.2 Những giải pháp giải việc làm cho nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 78 3.2.1 Nâng cao chất lượng thực chương trình dân số - kế hoạch hố gia đình 78 3.2.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn huyện Quảng Ninh, HỌ tỉnh Quảng Bình 79 3.2.3 Khôi phục phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp .82 3.2.4 Phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ 83 CK 3.2.5 Tăng cường xuất lao động .84 3.2.6 Phát triển thị trường lao động 85 3.2.7 Củng cố hệ thống nghiệp giải việc làm .86 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 87 H IN Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị .91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 PHỤ LỤC 95 NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Ế vii HU XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TẾ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu sử dụng đất huyện Quảng Ninh năm 2015-2017 31 Bảng 2.2: Dân số lao động địa bàn huyện Quảng Ninh 2015-2017 32 Bảng 2.3: Số lượng ước tính lực lượng lao động khu vực năm 2015-201735 Bảng 2.4: Trình độ văn hóa lao động huyện Quảng Ninh năm 2015 -2017 36 Bảng 2.5: Trình độ chun mơn kỹ thuật lao động huyện năm 2015-201737 Bảng 2.6: Lực lượng lao động ngành kinh tế huyện năm 2015-2017 39 Bảng 2.7: Số lượng lao động tư vấn, giới thiệu việc làm trung tâm GTVL năm 2015-2017 46 Bảng 2.8: Số lượng lao động đào tạo địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (2015- 2017) 49 Số lượng ngành nghề đào tạo lao động nông thôn huyện Quảng Ninh HỌ Bảng 2.9: (2015 - 2017) 51 Bảng 2.10: Số lao động làm việc làng nghề huyện Quảng Ninh năm 2015-2017 52 Số dự án tổng vốn hỗ trợ việc làm từ 2015- 2017 55 Bảng 2.12 : Số lao động tạo việc làm thông qua xuất lao động giai CK Bảng 2.11: đoạn 2015 – 2017 56 Bảng 2.13: Số lao động xuất lao động thị trường giai đoạn 2015– H IN 2017 57 Bảng 2.14: Số việc làm tạo qua năm giai đoạn 2015 – 2017 61 Bảng 2.15: Đặc điểm hộ điều tra .67 Bảng 2.16: Tình hình phân bổ lao động ngành nghề hộ điều tra phân theo địa bàn nghiên cứu 68 Tình hình sử dụng đất sản xuất hộ điều tra 69 Bảng 2.18: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật lao động hộ điều tra 70 Bảng 2.19: Thống kê mức thu nhập bình quân lao động hộ điều tra 71 Bảng 2.20: Thời gian làm việc lao động thuộc hộ điều tra 72 Bảng 2.21: Nguyên nhân, khó khăn nguyện vọng hộ điều tra 73 TẾ Bảng 2.17: HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Lao động - việc làm vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng góp phần to lớn vào phát triển có hiệu kinh tế quốc gia giới Đối với Việt Nam trình hội nhập phát triển vấn đề việc làm mối quan tâm hàng đầu mục tiêu đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước Huyện Quảng Ninh tái lập vào ngày 1/7/1990 theo Quyết định số 190/QĐ-HĐBT, ngày 1/6/1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) sau chia tách huyện Lệ Ninh thành hai huyện Quảng Ninh Lệ Thủy Huyện Quảng Ninh có diện tích 1.194,18 km2, dân số trung bình 90.389 người, đa HỌ phần lao động nông thôn Huyện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành bao gồm 14 xã thị trấn, bình qn đất nơng nghiệp tính lao động nơng nghiệp có 3.600 m2, mật độ dân số 76 người/km2 tương đối thấp Dự kiến đến năm 2017 toàn huyện giảm gần 250 đất nông nghiệp chuyển sang mục CK đích phi nơng nghiệp Cùng với xu hướng giải phóng lao động khỏi nơng nghiệp, nơng thơn q trình cơng nghiệp hố – đại hố làm tăng thêm tình trạng dư thừa lao động địa bàn huyện Một thực tế cần tính đến lực lượng lao động giải phóng từ nơng H IN nghiệp chủ trương nhà nước theo hướng chuyển dần lao động nông thôn sang hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ Do chịu ảnh hưởng nhiều nguyên nhân mà trình chuyển đổi diễn cách chậm chạp Vì thực trạng sử dụng TẾ lao động giải việc làm nông thơn cần quan tâm, nghiên cứu tìm biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn lao động nói chung nguồn lao động nơng thơn nói riêng cách hiệu quả, đồng thời biện pháp phải mang tính lâu dài để phục vụ nghiệp Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa nơng nghiệp – nơng HU thơn Điều đòi hỏi cần sớm nhận thức hành động trước lĩnh vực đào Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR phương án sản xuất kinh doanh nhằm giảm rủi ro việc thu hồi vốn, đánh giá dự án khả thi, hứa hẹn mang lại hiệu kinh tế cao để có kế hoạch tăng mức vay thời hạn trả nợ Đối với người lao động cần phải xây dưngj kế hoạch, định hình phương án đầu tư, chí nên xây dựng mơ hình thử nghiệm để xem hiệu kinh tế mang lại trước vay vốn mở rộng đầu tư Xác định mức vay, thời điểm vay vốn phân bổ nguồn vốn vay cho hợp lý với khâu, thời kỳ trình sản xuất nhằm đảm bảo đủ vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt mơ hình kinh tế vốn vay giúp giảm bớt rủi ro nợ lãi suất, nợ vốn, tạo yên tâm cho việc sản xuất người dân Trong nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng nguồn vốn tự có, cá nhân hộ gia đình tiến hành đầu tư phải HỌ biết huy động tối đa nguồn vốn tự có để giảm áp lực lãi suất phải trả chủ động việc thực kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh 3.3 Điều kiện để thực giải pháp CK Lao động việc làm thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều tổ chức kinh tế - xã hội Vì vậy, để hoạt động giải việc làm có hiệu cần phải có lãnh đạo H IN Đảng, quản lý Nhà nước có ý nghĩa định tới việc tạo mở việc làm cho người lao động Thực tế năm qua tỉnh Quảng Bình cấp Uỷ đảng, quyền thường xun quan tâm đến cơng tác xố đói giảm nghèo giải việc làm Tuy vậy, vai trò lãnh đạo cấp Uỷ đảng, quản lý quyền giải việc làm bộc lộ nhiều thiếu sót tồn Để khắc phục TẾ yếu lãnh đạo cấp Uỷ đảng, quản lý Nhà nước việc làm Quảng Bình, thời gian tới cần thực tốt số giải pháp sau: * Đối với cấp ủy Đảng: HU Một là, từ Nghị Đại hội Đảng cấp công tác giải việc làm cấp ủy đảng cần phải cụ thể hố thành chương trình chiến lược phát triển kinh tế Ế 87 I ĐẠ NG ƯỜ TR xã hội, đặc biệt chiến lược giải việc làm cách đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn địa phương Biến Nghị Đại hội Đảng cấp Nghị giải việc làm trở thành thực Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền công tác giải việc làm, nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cấp, ngành, tổ chức xã hội toàn thể nhân dân chủ trương đường lối phát triển kinh tế - xã hội, tạo mở việc làm, khuyến khích, động viên thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình người lao động tự tạo việc làm cho cho xã hội Ba là, cấp ủy đảng phải lãnh đạo, đạo quyền cụ thể hố đường lối Nghị Đảng thành sách, giải pháp cụ thể để giải việc làm cho người lao động, gắn giải việc làm với phát triển sản xuất sở khai thác tiềm mạnh địa phương Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo, HỌ đạo tổ chức trị xã hội (Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tổ chức xã hội khác tích cực vận động hội viên, đồn viên tổ chức đồn kết giúp đỡ phát triển sản xuất, tạo mở việc làm CK Bốn là, đưa vấn đề giải việc làm cho người lao động nhiệm vụ trọng tâm dảng bộ, chi bộ, nội dung quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chi bộ, đảng H IN * Đối với quyền: Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tiếp tục xây dựng chương trình giải việc làm từ đến hết năm 2020 Trên sở mà thể chế hố đường lối, Nghị Đảng thành sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu để phát triển sản xuất kinh doanh tạo nhiều hội việc làm cho người TẾ lao động nơng thơn Chính quyền cấp huyện cần phối hợp với tổ chức trị xã hội kiểm tra, kiểm sốt, thực chương trình, dự án giải việc làm HU Thực công tác cải cách hành ngành lao động - thương binh Ế 88 I ĐẠ NG ƯỜ TR xã hội; Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ quản lý Nhà nước, nghiên cứu với thực hành ứng dụng tiến khoa học - công nghệ vào lĩnh vực hoạt động ngành, triển khai chương trình tin học hố quản lý hành Nhà nước lao động việc làm để nâng cao lực máy quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CK HỌ H IN TẾ HU Ế 89 TR I ĐẠ NG ƯỜ Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quảng Ninh huyện nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp, mật độ dân số cao, tài nguyên có hạn, tốc độ phát triển kinh tế chậm, tình trạng thất nghiệp nhiều Vì vậy, vấn đề giải việc làm, nâng cao đời sống cho người lao độnglà cần thiết Nhận thức vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm, năm qua, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho người lao động Ba năm qua tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động Chất lượng nguồn lao động bước đầu có tiến bộ, bước đáp yêu cầu thị trường lao động huyện HỌ Tuy nhiên, vấn đề giải việc làm cho người lao động tỉnh bộc lộ nhiều thiếu sót tồn tại: + Số người đến tuổi lao động ngày tăng, số người thất , số người thiếu CK việc làm khu vực nơng thơn nhiều gây sức ép lớn nhu cầu giải việc làm cho quyền cấp + Trong năm qua, kinh tế phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chuyển dịch cấu kinh tế bước đầu có kết song chậm; lĩnh vực H IN tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ có tiềm nguồn lực đầu tư hạn chế nên chưa mở rộng phát triển Thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chưa phát triển nên sản xuất cầm chừng, khả mở rộng sản xuất thu hút lao động bị hạn chế, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ + Trình độ tay nghề người lao động thấp chưa đáp ứng đòi hỏi TẾ người sử dụng lao động nên gặp khó khăn tìm việc làm + Cơ chế sách giải việc làm thiếu đồng chưa đủ mạnh Vì vậy, sức ép lao động việc làm nơng thơn vấn đề HU xúc khó khăn Để nhanh chóng giảm sức ép lao động giải việc làm cho người lao động nông thôn cần phát huy mạnh tiềm huyện Ế 90 I ĐẠ NG ƯỜ TR hướng vào sử dụng có hiệu nguồn lực lao động, trước mắt cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: + Phát triển kinh tế xã hội đa dạng hoá ngành nghề để tạo mở việc làm cho người lao động (đây giải pháp quan trọng) + Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp thiếu việc làm (thông qua sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề…) + Đẩy mạnh công tác xuất lao động, lĩnh vực có tiềm lớn khai thác mở rộng, cần tuyên truyền chủ trương, sách Nhà nước xuất lao động + Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng dịch vụ: Thu hút đầu tư nhằm xây dựng phát triển cụm công nghiệp huyện, mở rộng dạy nghề đặc biệt dạy nghề cho lao động khu HỌ vực nông thôn, coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ + Đầu tư bổ sung, lồng ghép chương trình để giải việc làm cho người lao động + Tổ chức tốt công tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực CK chương trình giải việc làm cấp, hướng dẫn chủ dự án mở rộng sản xuất kinh doanh tạo nhiều chỗ làm việc cho người lao động Những giải pháp trọng yếu vừa có ý nghĩa thực tiễn trước mắt, vừa có ý H IN nghĩa chiến lược lâu dài nhằm giải việc làm cho người lao động nơng thơn Đó bước vững lao động việc làm năm tới góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, xây dựng huyện Quảng Ninh thành huyện có kinh tế phát triển nhanh bền vững Kiến nghị TẾ Để thực có hiệu định hướng, giải pháp giải việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày bền vững Trong thời gian tới, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện cần có chương trình, kế hoạch, sách địa phương, mục HU tiêu ngắn hạn dài hạn lao động việc làm gắn với chiến lược phát triển kinh Ế 91 I ĐẠ NG ƯỜ TR tế - xã hội huyện; ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện, có chủ trương khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển sản xuất, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần tạo nên nhiều việc làm mới; nâng cao nhận thức, lực, trách nhiệm cấp ủy, quyền, người dân, khuyến khích động chủ trương tự tạo việc làm cho thân người lao động không thụ động, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước Tăng cường công tác giáo dục tầm quan trọng lao động – việc làm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vấn đề đào tạo lao động Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng lao động vay vốn tạo việc làm, đặc biệt có sách ưu tiên, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn chuyển giao kỷ thuật, điều kiện sản xuất hộ thoát nghèo CK HỌ H IN TẾ HU Ế 92 I ĐẠ NG ƯỜ TR TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Bảnh (2003), “Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nơng thơn”, Tạp chí Lao động xã hội, số 218 TS Nguyễn Hữu Dũng (từ 16- 30/9/2004) “Giải vấn đề lao động việc làm trình thị hố cơng nghiệp hố nơng nghiệp, nơng thơn” Tạp chí Lao động - Xã hội số 247 Đặng Đình Hải - Nguyễn Ngọc Thụy (tháng 3-2005), “Làm để đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nơng thơn”, Tạp chí Lao động xã hội, số 259 Vũ Văn Phúc (2005), “Giải việc làm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực nơng thơn nay”, Châu - Thái Bình Dương, số 42 5.Phạm Đức Thành, Mai Quốc Chánh (1998), Giáo trình Kinh tế lao động, Nxb HỌ Giáo dục, Hà Nội Bùi Thị Thu Hà (2014), Giải việc làm cho người lao động nông thôn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ CK kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội Trần Hoàn (2014), Giải việc làm cho lao động nông nghiệp Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế, ĐH Kinh tế Đà Nẵng H IN Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2004), Lao động - Việc làm Việt Nam 1996 - 2003, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh (2015), Niên giám thống kê, Quảng Ninh, Quảng Bình 10 Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh (2017), Niên giám thống kê năm, Quảng TẾ Ninh, Quảng Bình 11 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định phủ số 179/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư HU nhà nước thu hồi đất Ế 93 I ĐẠ NG ƯỜ TR 12 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Bộ Luật lao động văn hướng dẫn thi hành, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 13 Thủ tướng Chính phủ (2006), Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 giải pháp hỗ trợ dạy nghề việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, Hà Nội 14 UBND huyện Quảng Ninh (2015), Dự báo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2015-2020, 2025, Quảng Ninh, Quảng Bình 15 UBND huyện Quảng Ninh (2016), Cơ cấu lao động huyện Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 16 UBND huyện Quảng Ninh (2016), Báo cáo kết thực số tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2017 phương hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh, Quảng Bình HỌ 17 UBND tỉnh Quảng Bình (2015), Kế hoạch triển khai thực đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 2020, Đồng Hới, Quảng Bình 18 UBND tỉnh Quảng Bình (2015), Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh CK Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, Đồng Hới, Quảng Bình 19 UBND tỉnh Quảng Bình (2016), Chương trình xóa đói giảm nghèo-giải việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, Đồng Hới, Quảng Bình H IN 20 UBND thành phố Đồng Hới (2017), Báo cáo kết điều tra lao động, việc làm huyện Quảng Ninh từ năm 2014 -2017, Quảng Ninh, Quảng Bình TẾ HU Ế 94 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT (Phiếu thu thập thông tin lao động việc làm nông thôn ) Mã số phiếu:  Ngày điều tra: … /… /… Địa hộ dân cư khảo sát: …………………………………… Xin ông (bà) cho biết số thông tin chung thân: * Họ tên chủ hộ:…………………………… * Số lượng thành viên gia đình: … * Trình độ học vấn ơng (bà): Lớp:… * Giới tính: Nam/ Nữ Tuổi:……… * Trình độ chun mơn kỹ thuật:  - Trung cấp  - Công nhân kỹ thuật  - Chưa qua đào tạo  CK HỌ - Đại học, cao đẳng H IN TẾ HU Ế 95 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN I HỘ, NHÂN KHẨU Câu hỏi Trả lời Số nhân hộ? Số nhân hộ độ tuổi lao động? (Nam từ 15 đến 60 tuổi) (Nữ từ 15 đến 55 tuổi)  Hộ thuộc diện hộ nghèo năm 2017 theo chuẩn a.Nghèo nghèo quốc gia? b Cận nghèo  c Thoát nghèo  PHẦN II TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HỘ (Chỉ ghi người độ tuổi lao động có khả lao động (trừ học sinh, HỌ sinh viên học) người độ tuổi lao động thực tế làm việc) Thành viên gia đình Mơ tả Giới tính (Nam: 0, Nữ:1) Tuổi Trình độ văn hóa Chưa qua đào tạo:1 H IN Trình độ chun mơn CK Quan hệ với chủ hộ (Chủ hộ) Đã qua đào tạo nghề tương đương: Trung cấp: Cao đẳng, đại học trở lên: TẾ Nghề Nông lâm nghiệp: Ngư nghiệp: HU CN-XD: Kinh doanh – dịch vụ: Ế 96 TR I ĐẠ NG ƯỜ Làm thuê: Công nhân, viên chức: Nội trợ: Nghề khác: (ghi rõ) Nghề phụ Nông lâm nghiệp: Ngư nghiệp: CN-XD: Kinh doanh – dịch vụ: Làm thuê: Công nhân, viên chức: Nội trợ: HỌ Nghề khác: (ghi rõ) Không việc làm (thất nghiệp) Thời gian làm việc bình quân hàng tháng (ngày/tháng) CK 10 Các lớp đào tạo tham gia Trồng trọt: Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Dịch vụ: Cơ khí: Điện: Lớp đào tạo khác: (ghi rõ) H IN Nghề thủ công: TẾ HU Ế 97 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN III: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017 (ĐƠN VỊ: M2) (Bao gồn đất th, mượn, đấu thầu, khơng tính đất cho STT thuê, cho mượn) Chỉ tiêu I Đất nông nghiệp 3.1 Đất trồng hàng năm Đất hộ Đất hộ thuê, thầu - Trong đó: Đất lúa 3.2 Đất trồng lâu năm - Cây ăn - Cây công nghiệp lâu năm Đất lâm nghiệp III Đất ao, hồ nuôi trồng thủy sản IV Đất chưa sử dụng có khả khai thác HỌ II CK PHẦN IV: TÌNH HÌNH CHĂN NI VÀ NI TRỒNG THỦY HẢI SẢN 4.1 Trong năm qua ơng (bà) có chăn ni hay khơng?  a Có a Lồi vật ni Số lượng (con) a Lồi vật ni H IN Trâu  b Không Số lượng (con) Gà Bò Vịt, ngan, ngỗng Lợn Ong 4.2 Trong năm qua ơng(bà) có ni trồng thủy sản hay khơng?  a Có b Khơng  TẾ Diện tích ni (m2) Lồi ni Cá Tơm HU Thủy sản khác Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN V: THU NHẬP CỦA HỘ TRONG NĂM VỪA QUA (ĐVT: 1000 đồng) Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Thu nhập I Nơng lâm thủy sản Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp Thủy sản II Phi nông nghiệp Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Buôn bán – kinh doanh Xuất lao động Tiền lương HỌ Làm thuê III Nguồn thu khác CK Tổng (I+II+III) H IN TẾ HU Ế 99 Ghi I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN VI: CÂU HỎI MỞ Câu 6.1: Thu nhập hàng năm hộ gia đình Ơng (Bà) đảm bảo cho việc trang trải sống nào? - Không đủ trang trải sống  - Đủ cho trang trải sống  - Sau trang trải sống dư  Câu 6.2: Hộ gia đình Ơng (Bà) có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất hay khơng?  a Có  b Khơng Câu 6.3: Những mong muốn chủ hộ vốn (hình thức vay, mức vay, lãi suất, thủ tục vay, trả…) HỌ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 6.4: Ơng (Bà) có nhu cầu tham gia khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, tay nghề ngành nghề làm việc khơng?  CK a Có  b Khơng Câu 6.5: Hình thức đào tạo mà Ông (Bà) muốn tham gia?  - Đào tạo ngắn hạn  Trồng trọt  Tiểu thủ công nghiệp  H IN - Tập huấn kỹ nghề nghiệp Dịch vụ   - Đào tạo dài hạn Câu 6.6: Lĩnh vực mà Ông (Bà) muốn tham gia đào tạo?  Cơng nghiệp (cơ khí, điện…)  Khác (ghi rõ)  TẾ Chăn nuôi ……………………………………………………………………………………… Câu 6.7: Hộ Ơng (Bà) có thành viên xuất lao động hay khơng? a Có  b Khơng  HU Ế 100 I ĐẠ NG ƯỜ TR Câu 6.8: Khó khăn gặp phải vấn đề xuất lao động thành viên hộ gia đình? Chi phí xuất cao  Trình độ chun mơn không phù hợp với yêu cầu  Hạn chế khả ngoại ngữ  Thiếu thong tin thị trường xuất  Khơng gặp khó khăn xuất lao động  Khó khăn khác  Câu 6.9: Theo ông (bà) đâu nguyên nhân dẫn tới thiếu việc làm nói trên?  Thiếu sở đào tạo việc làm  Khơng có tay nghề  Ngun nhân khác  HỌ Thiếu đất canh tác Câu 6.10: Những khó khăn, trở ngại ơng (bà) tham gia phát triển sản xuất? Thiếu vốn Thiếu lao động CK Thiếu sở hạ tầng     Khó khăn khác  H IN Thiếu trình độ chun môn Câu 6.11: Nguyện vọng ông (bà) tham gia lao động sản xuất? Được hỗ trợ vốn Có sức khỏe tham gia lao động Có việc làm phù hợp địa phương   TẾ Được hỗ trợ sở vật chất kỹ thuật  Nguyện vọng khác   Câu 6.13: Ơng (bà) có đề xuất quyền cấp xã, huyện để giải việc làm nâng cao thu nhập hay không? HU ……………………………………………………………………………………… Ế 101 ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 75 3.1 Quan điểm, phương hướng giải việc làm cho nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ... học việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nhằm giải việc làm. .. việc làm giải việc làm cho lao động nơng thơn - Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn Huyện Quảng Ninh CK - Đề xuất số giải pháp giải việc làm cho lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn