Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Bình

125 22 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ VĂN TÙNG Đ ại GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH in ̣c k ho CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ h MÃ SỐ: 34 04 10 ́H tê ́ uê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp thu hút đầu tư vào khu cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, khách quan, có nguồn gốc rõ ràng Quảng Bình, tháng năm 2018 Học viên ại Đ h in ̣c k ho Võ Văn Tùng ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy, giáo Trường Đại học kinh tế Huế Cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Bùi Dũng Thể tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới ban Giám hiệu Đại Học Kinh tế Huế, tập thể Lãnh đạo cán Khoa Sau Đại học, tồn thể q Đ thầy, giáo ại Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạoVăn phòng UBND tỉnh Quảng ho Bình, lãnh đạo quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế; Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung Tâm XTĐT, ̣c k Cục Thống kê nhiều quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Quảng ́H tê Xin trân trọng cám ơn / h thành luận văn in Bình, nhà đầu tư ngồi nước tạo điều kiện, giúp đỡ tơi hồn Quảng Bình, tháng năm 2018 ́ uê Học viên Võ Văn Tùng ii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BQL Ban Quản lý CCN Cụm công nghiệp CNH Công nghiệp hóa CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội Đ GPMB Giải phóng mặt ại Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Khu công nghiệp Khu công nghệ cao in KCNC Hạ tầng kỹ thuật ̣c k KCN ho HĐH Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KT-XH Kinh tế-xã hội NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TTHC Thủ tục hành TW Trung ương XTĐT Xúc tiến đầu tư UBND Ủy ban nhân dân h KCX ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ại Đ Họ tên học viên: VÕ VĂN TÙNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016-1018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình, đề xuất giải pháp tăng cường thu hút dự án đầu tư vào KCN tỉnh Đối tượng: Các vấn đề lý luận thực tiễn đầu tư thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Thông tin, số liệu thứ cấp: Được thu thập từ quan chuyên ngành tỉnh, nhà đầu tư KCN quan ban ngành Trung ương Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn 86 đối tượng có liên quan Trong có 54 doanh nghiệp KCN tỉnh 32 cán bộ, công chức, viên chức Tổng hợp số liệu sơ cấp thứ cấp với trợ giúp phần mềm ứng dụng Excel để tính tốn tiêu lập biểu đồ so sánh Phân tích số liệu thơng qua phương pháp thống kê mơ tả, thống kê so sánh, phân tích SWOT Thơng tin trình bày bảng số liệu biểu đồ Các kết nghiên cứu kết luận Về sở lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận KCN thu hút đầu tư Về thực tiễn: Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm số địa phương từ thực trạng việc áp dụng giải pháp thu hút đầu tư tỉnh Quảng Bình, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình thời gian tới Kết nghiên cứu cho thấy,trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017, việc xây dựng phát triển hệ thống KCN, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Bình bước đầu đạt kết khả quan, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt cao, thu hút 54 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đầu tư đạt 13.500 tỷ đồng, giải việc làm cho 4.000 lao động Tuy nhiên, có nhiều hạn chế, chủ yếu là: - Dự án đầu tư vào KCN có quy mơ nhỏ, 96% số lượng dự án có quy mơ 300 tỷ đồng; suất đầu tư đất đạt thấp 25 tỷ đồng/ha; vốn bình quân dự án đạt thấp 100 tỷ đồng/1 dự án Các KCN thiếu dự án động lực, thiếu dự án có cơng nghệ kỹ thuật tiên tiến, hàm lượng chát xám cao; - Thu hút vốn đầu tư nước (FDI) hạn chế, sau 10 năm hình thành phát triển, KCN có 01 dự án đầu tư nước đăng ký chưa triển khai thực hiện; Các hạn chế thu hút đầu tư tỉnh Quảng Bình xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân Để khắc phục tồn thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Bình cần thực đồng nhóm giải pháp trọng tâm : (1) rà soát điều chỉnh quy hoạch KCN hợp lý; (2) Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật-xã hội KCN, áp dụng hình thức huy động vốn linh hoạt phải nỗ lực tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; (3) Sửa đổi chế, sách thu hút đầu tư có trọng tâm, điểm vào nhóm đối tượng nhà đầu tư cụ thể; (4) Kiện toàn tổ chức lực lượng làm công tác XTĐT ; (5) Tập trung cải cách hành theo hướng chuyển dần trực tuyến (6) Cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực KCN h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ại Đ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: .1 Mục tiêunghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Thu thập thông tin, số liệu: .3 4.2 Phương pháp tổng hợp số liệu: .4 4.3 Phương pháp phân tích số liệu Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU h in ̣c k ho ́H tê ́ uê CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KCN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm,đặc điểm vai trò KCN 1.1.2 Khái niệm đầu tư thu hút đầu tư .8 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá kết quảthu hút đầu tư vàoKCN .11 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào KCN .12 1.2.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên KCN 12 1.2.2 Trình độ phát triển kinh tế- xã hội địa phương có KCN 13 v Đại học Kinh tế Huế ại Đ 1.2.3 Môi trường pháp luật đầu tư TTHC địa phương có KCN .13 1.2.4 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN địa phương có KCN .14 1.2.5 Mơi trường trị -xã hội 14 1.2.6 Nguồn nhân lực, đơn giá nhân cơng địa phương có KCN 14 1.3 Các phương pháp thu hút đầu tư vào KCN .15 1.3.1 Phương pháp gián tiếp .15 1.3.2 Phương pháp trực tiếp 15 1.4 Kinh nhiệm thu hút đầu tư vào KCN số địa phương học cho tỉnh Quảng Bình 15 1.4.1 Kinh nghiệm thu hút đầu tư số địa phương nước .15 1.4.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Quảng Bình .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN 23 Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 23 ho h in ̣c k 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh tỉnh Quảng Bình 23 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 23 2.1.2 Điều kiện văn hoá - xã hội .25 2.1.3 Tình hình kinh tế tỉnh Quảng Bình năm qua (2011- 2016) 26 2.2 Đánh giá tình hình thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình 29 2.2.1 Công tác quy hoạch phát triển quỹ đất KCN 30 2.2.2 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật-xã hội KCN 32 2.2.3 Việc ban hành áp dụng chế, sách có liên quan 38 2.2.5 Hoạt động xúc tiến đầu tư 55 2.2.6 Quản lý nhà nước KCN hoạt động vận hành KCN 57 2.3 Kết thu hút đầu tư vào KCN Quảng Bình thời gian qua .59 2.3.1 Số lượng, quy mô dự án đầu tư đăng ký đầu tư .59 2.4 Đánh giá chung thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU ́H tê ́ uê CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH 70 3.1 Quan điểm mục tiêu, định hướng .70 3.1 Quan điểm mục tiêu tổng quát 70 3.1.2 Mục tiêu cụ thể phát triển công nghiệp 70 vi Đại học Kinh tế Huế ại Đ 3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức việc thu hút đầu tư DN vào KCN tỉnh Quảng Bình (SWOT) 72 3.3.1 Việc ban hành chế sách nhằm thu hút đầu tư .73 3.3.2 Tổ chức hoạt động lực lượng làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư 75 3.3.3 Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật-xã hội KCN .75 3.3.4 Thủ tục hành yếu tố cải thiện mơi trường đầu tư 76 3.4 Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình .77 3.4.1 Rà sốt hồn thiện quy hoạch hệ thống KCN tỉnh theo hướng mở rộng quỹ đất quy hoạch hợp lý ngành nghề, tương ứng với nguồn nguyên liệu 78 3.4.2 Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hồn thiện sở hạ tầng khu cơng nghiệp 79 3.4.3 Rà soát sửa đổi, bổ sung chế sách 82 3.4.4 Đổi tổ chức, đổi phương thứchoạt động xúc tiến đầu tư .88 3.4.5 Đẩy mạnh cải cách TTHC cải thiện lực cạnh tranh .90 3.4.6 Nâng cao hiệu quản lý nhà nước xây dựng phát triển KCN .92 PHầN III: KẾT LUẬN VÀ KIếN NGHị .94 h in ̣c k ho tê ́H Kết luận 94 Kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 ́ uê PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT .99 PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT .106 PHỤ LỤC 4: CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀO KCN TỈNH 112 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng dự kiến sử dụng đất đến năm 2020 .24 Bảng 2.2 Dân số địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014- 2016 25 Bảng 2.3 Tổng giá trị sản phẩm tỉnh Quảng Bình theo giá hành phân theo ngành kinh tế 26 Bảng 2.4 Danh sách KCN tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch đến năm 2017, định hướng đến năm 2020 30 Tổng hợp kết điều tra vấn ý kiến DN phù hợp Đ Bảng 2.5: ại sách ưu đãi đầu tư mà tỉnh áp dụng 42 Tình hình nhu cầu nhà công nhân làm việc KCN 47 Bảng 2.7: Tình hình cung ứng dịch vụ nhà cho người lao động KCN tỉnh ho Bảng 2.6: Bảng 2.8: ̣c k Quảng Bình 47 Số lượng mức độ TTHC số quan chuyên môn tỉnh in Quảng Bình 51 Tổng hợp đánh giá xếp hạng PCI năm gần Quảng Bình h Bảng 2.9 tê 53 ́H Bảng2.10 : Kinh phí cho xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình qua năm gần .56 ́ uê Bảng 2.11:Tình hình thu hút dự án đầu tư KCN tính đến năm 2017 59 viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ1.1: Các nội dung hoạt động thu hút đầu tư vào KCN 10 Biểu đồ 2.3: Đầu tư nhà nước tư nhân Quảng Bình, từ 2010 – 2016 27 Biểu đồ 2.4: Nguồn đầu tư vốn tư nhân nước tỉnh Quảng Bình, từ 2010 – 2016 28 Biểu đồ 2.5 : Tỷ trọng ngành công nghiệp tỉnh Quảng Bình 29 Biểu đồ 2.6: Ý kiến doanh nghiệp mức độ đáp ứng quỹ đất KCN 31 Biểu đồ 2.7: Sơ đồ KCN cảng biển Hòn La- tỉnh Quảng Bình .33 Biểu đồ 2.8: Sơ đồ KCN Tây Bắc Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 34 Biểu đồ 2.9: Sơ đồ KCN Bắc Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 35 Đ Biểu đồ 2.10: Ý kiến doanh nghiệp mức độ đáp ứng giao thông ại KCN .37 Biểu đồ 2.11: Ý kiến doanh nghiệp mức độ đáp ứng hệ thống dịch vụ ho kèm KCN 38 ̣c k Biểu đồ 2.12: Ý kiến doanh nghiệp mức độ tiếp cận sách ưu đãi đầu tư tỉnh Quảng Bình 44 in Biểu đồ 2.13: Chỉ số thành phần lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Quảng Binh h năm 2015 , 2016 54 tê Biểu đồ 2.14: Tỷ trọng dự án thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng ́H Bình phân theo ngành nghề .61 Biểu đồ 2.15: Tỷ lệ lấp đầy KCN tỉnh tính đến năm 2017 61 ́ uê Biểu đồ 2.16: Vốn thu hút đầu tư vào KCN tỉnh qua năm 62 Biểu đồ 2.17: Số lượng dự án đầu tư phân theo quy mô 63 Biểu đồ 3.1: Các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình 77 Biểu đồ 3.2 : Đề xuất cán bộ, công chức cần thiết phải rà sốt hồn thiện Quy hoạch hệ thống KCN tỉnh…… …….82 ix Đại học Kinh tế Huế tỉnh quy định Chính phủ Đã hưởng hưu đãi ; Chưa hưởng ưu đãi Nếu chưa hưởng ưu đãi đầu tư nào, xin quý vị cho biết nguyên nhân : Do chưa biết, chưa tiếp cận Đã biết doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi Đủ điều kiện thủ tục khó khăn, doanh nghiệp chưa cấp chứng nhận Đủ điều kiện doanh nghiệp chưa hưởng lý khác cụ thể : …… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.3 Quý vị cho biết phù hợp sách ưu đãi đầu tư tỉnh Đ áp dụng doanh nghiệp đầu tư SXKD KCN a) Về điều kiện chung chế hỗ trợ ại Không phù hợp Cơ phù hợp Rất phù hợp Cơ phù hợp Rất phù hợp ho b) Về ưu đãi thuế đất đai Không phù hợp ̣c k c) Về hỗ trợ giải phóng mặt Cơ phù hợp Rất phù hợp in Không phù hợp d) Về hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật hàng rào dự án h Không phù hợp Cơ phù hợp ́H Không phù hợp tê e) Về hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động Rất phù hợp Cơ phù hợp Rất phù hợp ́ uê Ý kiến khác : Ngoài ý khiến cho trên, quý vị có vấn đề khác cần góp ý ghi vào ( có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nếu có thể, xin quy Ơng/Bà cho biết thêm số thông tin: Họ tên : ……………………………… Chức vụ : ……………………… Điện thoại : ……………………………… Email:………………………………… Xin trân trọng cám ơn ý kiến quý Ông/Bà ! 101 Đại học Kinh tế Huế Mẫu 02 PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán bộ, công chức, viên chức ) Kính thưa Q Ơng/Bà ! Tơi học viên nghiên cứu Đề tài đánh giá thực trạng tình hình đầu tư doanh nghiệp vào KCN (KCN) tỉnh Quảng Bình năm gần đây, nhằm đề xuất hồn thiện chế sách phục vụ tốt hoạt động doanh nghiệp tăng Đ cường thu hút đầu tư vào KCN; xin Ông/Bà vui lòng cung cấp thơng tin cho biết ý kiến vấn đề có liên quan ại Chúng cam kết bảo mật thông tin mà q Ơng/Bà cung cấp ho Thơng tin chung người vấn: 4.1 Họ tên : ………………………………………………… ̣c k 4.2 Chức vụ ……………………………………….…………………………………… in 4.3 Đơn vị công tác …………………………………………………………………… Quý vị vui lòng cho ý kiến mức độ ảnh hưởng nhân tố sau đến h việc thu hút đầu tư vào KCN tỉnh: tê Khơng có tác động Tác động nhỏ ; Tác động trung bình4 Tác động ; ́H Tác động lớn ́ uê Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu                     hút đầu tư Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Vị trí xây dựng KCN Định hướng ngành nghề đầu tư vào KCN Đơn giá nhân công 102 Đại học Kinh tế Huế Thủ tục hành      Giá thuê đất, thuê hạ tầng      Chương trình xúc tiến đầu tư      Mức hỗ trợ, ưu đãi đầu tư      Dịch vụ hỗ trợ DN sau đầu tư      Ngồi nhân tố trên, q vị cho biết thêm số nhân tố có tác động đến thu hút đầu tưvào KCN mà theo quý vị tác động lớn : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đ ……………………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ho ………………………………………………………………………………………………………… ̣c k ……………………………………………………………………………………………………… Quý vị vui lòng cho ý kiến cần thiết phải thực số giải pháp sau Cần thiết cho vài trường hợp; Cần thiết cho nhiều h Chưa cần thiết in để tăng cường thu hút đầu tư doanh nghiệp vào KCN tỉnh : trường hợp; Cơ cần thiết; Hoàn toàn cần thiết ́H tê 1 Rà soát quy hoạch KCN để ưu tiên đầu tư trọng điểm Tiếp tục thành lập mở rộng KCN để tạo quỹ đất cho nhà đầu tư Cải cách hành tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 4                     ́ uê Mức độ cần thiết giải pháp Tập trung vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện hạ tầng KCN KCN đầu tư từ NSNN 103 Đại học Kinh tế Huế Tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng KCN đầu tư từ NSNN và/hoặc đầu                                    tư KCN Rà soát nâng mức ưu đãi đầu tư tỉnh và/hoặc đề nghị Bộ, ngành TW mở rộng ưu đãi đầu tư Kiện toàn trung tâm XTĐT, rà sốt, hồn thiện chương trình xúc tiến đầu tư trọng tâm Rà soát đổi hệ thống trường Đ dạy nghề, hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu ại doanh nghiệp Chú trọng bảo vệ môi trường ho 10 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc ̣c k chấp hành PL đầu tư, môi trường, lao động DN KCN h đầu tư in 11 Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sau tê Ngoài giải pháp nêu trên, quý vị cho biết thêm số giải pháp mà theo quý ́H vị cần thiết cấp bách: ……………………………………………………………………… ́ uê ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Quý vị vui lòng đánh giá khách quan thuận lợi khó khăn việc phát triển hạ tầng KCN tỉnh Quảng Bình dựa yếu tố sau: Rất khó khăn Nhìn chung khó khăn; Một số trường hợp khó khăn; Cơ thuận lợi; Hoàn toàn thuận lợi 104 Đại học Kinh tế Huế Về nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển KCN tỉnh Quỹ đất để phát triển KCN      Tìm kiếm nhà đầu tư kinh doanh hạ                tầng KCN Vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng KCN Điều kiện tự nhiên xã hội địa phương Giải phóng mặt      Cấp nước, cấp điện, thông tin      Kết nối giao thông      Công tác bảo vệ môi trường     ho  Thu hút đầu tư      10 Quản lý nhà nước đầu tư hoạt      ại Đ h in ̣c k động DN ́H tê Xin trân trọng cám ơn ý kiến quý Ông/Bà ! ́ uê 105 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Tháng 12/2017 Đánh giá nhà đầu tư mức độ đáp ứng số yếu tố đầu tư vào KCN Hồn tồn khơng đáp ứng Tiêu chí Số ý % Mặt SXKD Khơng đáp đáp ứng ứng với Cơ đáp Hồn toàn với nhiều vài lý ứng đáp ứng lý do Số Tỷ Số ý lệ ý kiến % kiến Số Tỷ lệ % ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % ại Đ kiến Tỷ lệ Không đáp ứng yêu cầu 3,7 5,6 16,7 35 64,8 9,3 0,0 3,7 5,6 43 79,6 11,1 Cung cấp nước 0,0 0,0 11,1 26 48,1 22 40,7 Thông tin liên lạc 0,0 0,0 0,0 17 31,5 37 68,5 xử lý nước thải 0,0 29,6 25 46,3 13 24,1 Kết nối giao thông 0,0 0,0 tê 45 83,3 16,7 0,0 0,0 3,7 46 85,2 11,1 0,0 0,0 11 20,4 35 64,8 14,8 0,0 18 33,3 32 59,3 7,4 0,0 Cung cấp điện ̣c k in ho DN h Đấu nối nước 0,0 16 Vệ sinh cơng nghiệp ́ uê toàn PCCC 0,0 ́H Trật tự an ninh an mơi trường nói chung Hệ thống dịch vụ kèm 106 Đại học Kinh tế Huế Những khó khăn mà nhà đầu tư thường gặp thực đầu tư vào KCN Số DN cho khó khăn Tiêu chí Số ý Tỷ lệ % kiến 6% Tiếp cận quỹ đất 4% Phát sinh nhiều chi phí khác 18 33% Thiếu vốn đầu tư 38 70% Thiếu nhân lực 17% Khó khăn khác 17 31% ại Đ Khó khăn TTHC ho Sự phù hợp sách ưu đài đầu tư mà tỉnh áp dụng Số ý Tỷ lệ Số ý Tỷ lệ Số ý kiến kiến % kiến % 15 37 68,5% 12 22,2% 27,8% 25 ́ uê 3,7% 9,3% 15 46,3% 14 25,9% tầng kỹ thuật 9,3% 43 79,6% 11,1% Về hỗ trợ kinh phí đào tạo 0,0% 44 81,5% 10 18,5% Về Ưu đãi thuế tiền sử Về hỗ trợ GPMB 37 68,5% ́H tê dụng đất Tỷ lệ % h Về điều kiện chung chế Rất phù hợp in Tiêu chí Cơ phù hợp ̣c k Không phù hợp 27,8% Về hỗ trợ XD sở hạ 107 Đại học Kinh tế Huế Mức độ tiếp cận sách ưu đãi đầu tư Mức độ tiếp cận sách ưu đãi đầu tư Tiêu chí Số ý kiến Đã tiếp cận Tỷ lệ % 49 90,7% Chưa biết, chưa tiếp cận 0,0% Thủ tục khó khăn 0,0% Chưa hưởng lý khác 9,3% Mức độ tác động số yếu tố đến việc thu hút đầu tư vào KCN Tác động Tác động Tác động Tác động Mức độ tác động đến tác động nhỏ trung bình lớn thu hút đầu tư Số Tỷ Số số yếu tố ý lệ ý ại Đ Khơng có ho kiến Vị trí xây dựng KCN kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % 6,3 0,0 3,1 25,0 21 65,6 3,1 9,4 12,5 12 37,5 12 37,5 25,0 28,1 28,1 28,1 31,3 15,6 40,6 11 34,4 ́ uê lệ % nghề thu hút 9,4 Đơn giá nhân công 6,3 18,8 tê 10 Thủ tục hành 6,3 0,0 ́H h Định hướng ngành in tầng kỹ thuật KCN kiến ý ̣c k Mức độ hoàn thiện hạ % Số Tỷ 9,4 18,8 13 tầng 3,1 9,4 18,8 12 37,5 10 31,3 Chương trình XTĐT 3,1 15,6 18,8 28,1 11 34,4 3,1 0,0 6,3 13 40,6 16 50,0 0,0 9,4 15,6 28,1 15 46,9 Giá thuê đất, thuê hạ Mức hỗ trợ, ưu đãi đầu tư Dịch vụ hỗ trợ sau đầu tư Sự cần thiết phải thực số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào KCN 108 Đại học Kinh tế Huế Cần thiết Chưa cần cho vài thiết trường Cần thiết cho nhiều Số ý Số Tỷ lệ ý Tỷ % kiế lệ % kiến Hoàn toàn thiết cần thiết trường hợp hợp Tiêu chí Cơ cần Số ý kiến n Số Tỷ lệ % ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % Rà soát quy hoạch để ưu Đ tiên đầu tư trọng điểm 0,0 15,6 18,8 28,1 12 37,5 12,5 12 37,5 10 31,3 12,5 3,1 15,6 26 81,3 0,0 12,5 28,1 19 59,4 25,0 18,8 ại Tiếp tục thành lập/ mở rộng KCN để PT quỹ tạo thuận lợi cho NĐT 0 0,0 0,0 12,5 9,4 đầu tư 3,1 3,1 Kiện toàn TT XTĐT 0,0 0,0 Tìm kiếm nhà đầu tư tê KD hạ tầng KCN h KCN từ vốn NSNN 0,0 in Đầu tư hoàn thiện 6,3 ̣c k Cải cách hành để ho đất 18,8 15 46,9 28,1 15,6 21,9 12 37,5 25,0 12,5 25,0 12 37,5 25,0 0,0 3,1 3,1 10 31,3 20 62,5 0,0 3,1 18,8 25,0 17 53,1 0,0 0,0 6,3 10 31,3 20 62,5 34,4 ́H Rà soát tăng mức ưu đãi 11 ́ uê Đổi hệ thống dạy nghề Tăng cường biện pháp BV môi trường Tăng cường kiểm tra, giám sát QLNN Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ 109 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 110 Đại học Kinh tế Huế Đánh giá khó khăn thuận lợi phát triển hạ tầng KCN Tiêu chí Rất khó Nhìn chung khăn khó khăn Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Một số trường hợp khó khăn Số Tỷ lệ ý % kiến Hoàn toàn thuận lợi thuận lợi Số Tỷ lệ % Cơ ý kiến Số Tỷ lệ ý Tỷ lệ % kiế % n Quỹ đất để phát triển Tìm kiếm nhà đầu tư KD hạ tầng KCN 9,4 18 56,3 11 34,4 12,5 28,1 15,6 18,8 25,0 0,0 0,0 46,9 28,1 15,6 6,3 6,3 6,3 13 40,6 18,8 18,8 12,5 12 37,5 25,0 18,8 18,8 0,0 tin 3,1 6,3 19 59,4 21,9 Kết nối giao thông 0,0 6,3 12,5 18 56,3 25,0 trường 3,1 6,3 12 37,5 17 53,1 ́ uê 0,0 Thu hút đầu tư 21,9 28,1 10 31,3 15,6 3,1 3,1 9,4 9,4 20 62,5 15,6 Điều kiện tự nhiên, xã Cấp điện, nước, thông h Giải phóng mặt in hội địa phương ̣c k 15 ́H ho Vốn từ NSNN cho đầu tư hạ tầng KCN ại Đ KCN tê Công tác bảo vệ môi 9,4 Quản lý NN đầu tư, hoạt động KCN 111 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC 4: CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀO KCN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2017 Tổng số dự án 54 Tổng số vốn ĐKĐT (tỷ VND) 13751,2 Tổng diện tích đất ĐKĐT(ha) 213,4 STT Tên Dự Án/Tổ chức Năm Dưới 300 tỷ ĐK Vốn Dtich Vốn Dtich Vốn Dtich 3.371,1 166,3 0,0 0,0 10.380,1 47,1 493,92 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 22,56 4,01 12,83 12,83 3,95 1,70 TỔNG CỘNG KCN Tây Bắc Đồng Hới I (S=41,6/66,32ha) NM SX SP bê tông ly tâm Trạm chiết nạp Gas Hóa lỏng-Sư Lý Trạm chiết nạp khí Gas Hóa lỏngThăng Long NM BT thương phẩm SX cấu 2,40 nt 0,60 2,50 nt 3,15 0,59 nt 50,45 nt 43,70 1,17 2,41 NM SX bao bì thùng hộp Caston nt 23,20 1,10 10 NM gạch Tuynel Đồng Tâm nt 20,00 2,60 158,00 5,21 nt 20,00 1,66 nt 50,00 2,20 nt 19,00 1,72 11 Xí nghiệp May XK Hà Quảng/Cty may 10 NM chế biến gỗ nguyên liệu, SX 12 hàng mộc dân dụng cao cấp Hoàng Lâm 13 14 NM sản xuất sơn sửa kiểm định vỏ bình gas Sư Lý NM chế biến ván gỗ ghép Trường Thành 112 ́ uê kiện BTCT đúc sẵn 12,68 ́H NM sản xuất thiết bị điện CN nt tê Anh Trên 1000 tỷ h Xí nghiệp gỗ Mỹ nghệ Phương nt in trường học ̣c k XN SX cung ứng thiết bị nt ho 2015 ại NM chế biến gỗ XK Phú Quý Trước Đ Từ 300 :1000ty Đại học Kinh tế Huế NM Zeolite Dolomite 15 Cosevco/Cơng ty cổ phần hóa chất nt 6,80 3,36 2015 28,50 0,76 2016 16,60 2,10 1.641,8 50,4 38,37 4,13 nt 25,20 3,83 nt 32,00 2,32 nt 147,00 0,30 nt 80,00 1,98 cao su Cosevco 16 17 II Trước Đông 2015 NM chế biến nguyên liệu giấy XK Đăng Việt NM SX dăm gỗ Hào Hưng Quảng Bình NM nước Hòn La Nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp, bồn áp lực Trường Lộc Nhà máy sản xuất, thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn Phan Vũ NM SX Bê tông Sơn Trường NM chế biến NL giấy xuất Đức Toàn 150,00 6,00 nt 5,49 nt 30,50 3,50 nt 97,07 nt 100,00 2,05 nt 100,00 2,05 2016 82,00 3,00 2016 240,00 3,00 2016 175,00 4,00 2016 60,00 2,64 122,40 NM SX bồn, lò hơi, hệ thống nóng lạnh CN Vĩnh phát QB (Đài 2,10 Loan) NM SX tủ điện, HT xử lý nước 11 thải, khí thải; Everglory (Đài Loan) 12 13 14 15 NM CB gỗ, hàng nội thất Lâm Hoàn Quân NM SX viên nén lượng Dohwa (Hàn Quốc) NM chế biến sâu quặng titan Hồn Long QB NM CB khống sản TM Kim 113 ́ uê 10 0,0 ́H Nhà máy điện Tường Hưng nt tê NM chế biến dăm giấy XK Quảng 0,0 h (S=85,15/109,26 ha) in KCN Cảng biển Hòn La ̣c k Tr.Thành ho NM sản phẩm từ gỗ Nam Việt- ại Vượng-Lâm Hải Đ NM bê tông thương phẩm Hưng 8.800,0 35,0 Đại học Kinh tế Huế Thạch Anh 16 17 III Kho xăng dầu DKC Hòn La/ Cơng 2017 ty CP đầu tư DKC Hòn La Kho ngoại quan HT ống dẫn 162,30 3,97 2017 dầu Lào Petr (400tr.USD) KCN Bắc Đồng Hới 713,35 29,83 2015 40,25 1,55 (S=41,6/104,77ha) NM chế biến gỗ công nghiệp Trường Thành NM SX bê tông Nguyên Anh 2016 60,00 1,20 NM kết cấu thép Thanh Tin 2016 35,00 0,75 NM phân bón hỗn hợp NPK Trước 82,80 3,80 130,00 4,05 60,00 2,50 Trước ti tan nghiền Zircol Kim Tín 2015 NM SXcấu kiện XD Sơn Hải NM sx gỗ ghép hàng nội thất Hòa Bình Trước 2015 ̣c k NMSX vật liệu hàn, chế biến sâu ho 2015 ại Quảng Bình Đ 2,00 2015 0,90 NM SX bê tông Hồng Huy Tồn 2016 80,00 2,20 10 NM SX nơng sản Tân Châu Phát 2015 55,00 tê 45,00 in 2016 0,00 11 NM gạch sông Dinh 2017 55,30 4,38 12 NM sx gỗ MDF Licogi 13 2017 39,66 63,00 15,81 16,00 1,00 2016 121,00 4,00 2015 150,00 4,98 Trước 26,00 3,76 NM gạch Tuynel Vĩnh Ninh- Sông Trước Chanh (KCN Quán Hàu) 2015 NM sx than chuông Trường Minh Trước -KCN Quán Hàu 2015 NM may xuất S&D- KCN Quán Hàu NM may xuất Lệ Thủy-DM Việt Nam-KCN Cam Liên NM chế biến gỗ NL Thanh Thành 12,10 1.580,12 12,10 6,50 522,00 thành hạ tầng) 1.580,12 114 ́ uê Các KCN khác (chưa Hồn 70,00 ́H khống Tuấn Việt 35,00 h IV NM sx đồ uống không cồn, nước 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Đại học Kinh tế Huế Đạt-KCN Hòn La 2015 NM gạch ngói tuynel Minh Sơn- Trước KCN Hòn La 2015 NM sx gạch khơng nung Phát Lợi- 2016 KCN Hòn La NM sản xuất ván sàn Cát Phú- Trước KCN Hòn La 2015 12,00 4,17 34,00 1,98 100,00 3,96 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 115 ... sở lý luận thực tiễn giải pháp thu hút đầu tư vào cácKCN Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư vào KCN Quảng Bình Đ Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN Quảng Bình ại h in ̣c k ho... tư vào KCN Quảng Bình thời gian qua .59 2.3.1 Số lượng, quy mô dự án đầu tư đăng ký đầu tư .59 2.4 Đánh giá chung thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT... đích đối tư ng nghiên cứu Mục đích: Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Bình, đề xuất giải pháp tăng cường thu hút dự án đầu tư vào KCN tỉnh Đối tư ng: Các vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Bình, Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn