Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị

103 15 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN XUÂN PHONG K IN H TẾ H GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ Đ Ạ IH Ọ C Chuyên Ngành: Quản lý kinh tế Mã Số: 8340410 TR Ư Ờ N G LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Tôi xin cam đoan rằng, thông tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Ế Quảng Trị, tháng 01 năm 2018 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Người cam đoan i NGUYỄN XUÂN PHONG LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm công tác thực tiễn nỗ lực, cố gắng thân Đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa, Phòng chức quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Bùi Dũng Thể, người trực tiếp hướng dẫn khoa học dày công giúp đỡ tơi suốt q trình U Ế nghiên cứu hồn thành luận văn TẾ H Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán công chức Cục Thuế Quảng H Trị doanh nghiệp địa bàn tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn IN K Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tơi Ọ C suốt q trình học tập hoàn thành luận văn IH Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi Ạ hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành q thầy, q G Đ giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện N Xin chân thành cảm ơn! TR Ư Ờ Tác giả luận văn NGUYỄN XUÂN PHONG ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN NGUYỄN XUÂN PHONG Họ tên học viên: Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Trị Tính cấp thiết đề tài Công tác quản lý thuế Việt Nam nói riêng nước U Ế giới nói chung phải đứng trước nhiều thách thức khác nhiệm vụ H thu thuế nhà nước Một thách thức đa dạng hành vi tuân TẾ thủ thuế Trong nguồn lực cho quản lý thu thuế có giới hạn, phức tạp hành IN H vi tuân thủ thuế ngày tăng khó nắm bắt, từ làm cho quan thuế phải K chịu nhiều sức ép việc phải đảm bảo số thu cho NSNN nhằm hỗ trợ C thực nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội quản lý đất nước IH Ọ xã hội ngày phát triển Chính vậy, tn thủ thuế Ạ trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng Đ Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài “Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật N G thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Trị” cấp thiết TR Ư Ờ Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp truyền thống đại nhằm thu thập số liệu thứ cấp, điều tra thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp thống kê mô tả, so sánh Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Hệ thống hố sở lý luận thực tiễn tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016; Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cán viên chức CB Cán CQT Cơ quan thuế DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HTX Hợp tác xã NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách Nhà nước QLT Quản lý thuế SXKDDV Sản xuất kinh doanh dịch vụ TK Tờ khai TKT Tờ khai thuế TKTN Tự khai, tự nộp TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế CBVC iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục biểu bảng viii Danh mục biểu đồ, đồ thị ix PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng phạm vi nghiên cứu IN H Phương pháp nghiên cứu K Kết cấu luận văn C PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 IH Ọ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TUÂN THỦ PHÁP Ạ LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Đ 1.1 Tổng quan pháp luật thuế quản lý thuế N G 1.1.1 Khái niệm loại thuế liên quan đến doanh nghiệp TR Ư Ờ 1.1.2 Lý luận quản lý thuế: Khái niệm, nguyên tắc, nội dung 1.1.3 Quản lý thuế doanh nghiệp: 11 1.1.4 Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế 12 1.2 Lý luận tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp 17 1.2.1 Khái niệm tuân thủ pháp luật thuế .17 1.2.2.Các cấp độ tuân thủ thuế doanh nghiệp .20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp .23 1.3.1 Cơng tác tun truyền sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp 23 1.3.2 Công tác kiểm tra, tra người nộp thuế 24 1.3.3 Đôn đốc người nộp thuế 25 v 1.3.4 Công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế .25 1.4 Các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp .26 1.5 Chính sách thuế nước ta 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 29 2.1.Tình hình củaCục thuế tỉnh Quảng Trị 29 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Cục thuế Quảng Trị 29 2.1.2 Tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ phận 29 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực Cục thuế Quảng Trị 37 U Ế 2.1.4 Kết hoạt động Cục thuế tỉnh Quảng Trị 39 H 2.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn Quảng Trị 40 TẾ 2.3 Hoạt động tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp cục thuế IN H Tỉnh Quảng Trị 43 K 2.3.1 Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ .43 C 2.3.2 Hoạt động kiểm tra, tra người nộp thuế .45 IH Ọ 2.3.3 Hoạt động đôn đốc người nộp thuế 48 Ạ 2.3.4 Công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế .49 Đ 2.4 Tình hình tuân thủ pháp luật thuế DN Cục Thuế Quảng Trị 52 N G 2.4.1 Tình hình tuân thủ quy định nộp tờ kê khai thuế DN .52 TR Ư Ờ 2.4.2 Tình hình vi phạm pháp luật thuế DN theo kết kiểm tra thuế 54 2.4.3 Tình hình vi phạm pháp luật thuế DN theo kết tra thuế 56 2.3.4 Tình hình tuân thủ nộp thuế DN .58 2.5 Đánh giá đối tượng khảo sát tuân thủ pháp luật thuế DN 61 2.5.1 Thông tin tổng hợp đối tượng điều tra 61 2.5.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tăng cường tuân thủ pháp luật Cục thuế Quảng Trị 62 2.6 Đánh giá chung mức độ tuân thủ pháp luật thuế DN Cục thuế Quảng Trị 68 2.6.1 Kết đạt 68 vi 2.6.2 Hạn chế 70 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế .71 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 73 3.1 Định hướng nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật DN 73 3.2 Giải pháp cải thiện tuân thủ pháp luật thuế DN địa bàn tỉnh Quảng Trị 74 3.2.1 Giải pháp hệ thống pháp luật thuế .74 3.2.2 Giải pháp công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp 74 U Ế 3.2.3 Giải pháp công tác hỗ trợ DN tự kê khai, tự nộp thuế 75 H 3.2.4 Giải pháp công tác quản lý nợ .76 TẾ 3.2.5 Giải pháp công tác tra, kiểm tra 76 IN H 3.2.6 Giải pháp DN .77 K KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 C Kết luận 78 IH Ọ Kiến nghị .81 Ạ 2.1 Đối với Bộ Tài 81 Đ 2.2 Đối với Tổng cục thuế .82 N G 2.4 Đối với Cục thuế 83 TR Ư Ờ TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 86 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Đội ngũ cán công chức Cục thuế Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 38 Bảng 2.2: Kết thu thuế nợ thuế Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 .39 Bảng 2.3 Tình hình DN địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 – 2016 42 Bảng 2.4: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Cục Thuế giai đoạn 20142016 44 Bảng 2.5 Bảng thống kê doanh nghiệp thực tra thuế từ 20142016 47 Bảng 2.6: Tình hình thực biện pháp đôn đốc tuân thủ luật thuế U Thực cưỡng chế đối tượng nợ thuế địa bàn tỉnh Quảng H Bảng 2.7: Ế NTT nợ thuế Cục thuế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 .49 Tình hình nộp tờ kê khai thuế DN địa bàn tỉnh Quảng H Bảng 2.8 TẾ Trị giai đoạn năm 2014- 2016 50 Tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn địa bàn tỉnh Quảng Trị K Bảng 2.9 IN Trị giai đoạn 2014 - 2016 52 Tình hình tuân thủ luật thuế DN địa bàn tỉnh Quảng Trị IH Bảng 2.10: Ọ C giai đoạn 2014 – 2016 .53 Số DN vi phạm pháp luật thuế địa bàn tỉnh Quảng Trị năm Đ Bảng 2.11: Ạ giai đoạn 2014 – 2016 theo kết kiểm tra NNT 54 Kết kiểm tra DN tuân thủ luật thuế địa bàn tỉnh Quảng Trị TR Ư Ờ Bảng 2.12: N G 2014-2016 theo kết kiểm tra NNT phân theo loại hình DN .55 giai đoạn 2014-2016 phân theo loại hình DN 56 Bảng 2.13: Kết tra tuân thủ luật thuế DN địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 56 Bảng 2.14: Kết tra DN tuân thủ luật thuế địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014 – 2016 phân theo loại hình DN 57 Bảng 2.15: Kết tuân thủ thời hạn nộp thuế DN địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014 – 2016 59 Bảng 2.16: Kết tuân thủ nộp thuế địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014 – 2016 60 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế 16 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Cục thuế tỉnh Quảng Trị .29 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Sơ đồ 1.1: ix Tuy nhiên, tình hình tuân thủ pháp puật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị tồn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật thuế có số hạn chế định như: Chưa phân loại người nộp thuế để áp dụng hình thức tuyền, hỗ trợ phù hợp Hình thức, chưa phong phú nội dung chưa sát với u cầu Các hình thức tun truyền điện tử triển khai chậm so với tiến độ yêu cầu Công tác kê khai thuế chưa chủ động nắm bắt phân loại nhóm đối tượng thường xuyên kê khai sai, chậm nộp vướng mắc nhóm người nộp thuế kê khai, tình trạng kê khai sai, chậm kê khai nhiều Nguồn lực dành cho cơng tác U Ế tra chưa đáp ứng số lượng chất lượng so với yêu cầu quản lý H thuế theo chế tự khai, tự nộp, việc thu thập, khai thác thông tin người nộp TẾ thuế phục vụ cho phân tích đánh giá rủi ro hạn chế phương pháp, kỹ IN H tra, kiểm tra chậm chuyển biến Chức quản lý nợ mơ hình K quản lý thuế chưa phát huy hết hiệu Việc phối hợp với ngành, cấp, C phận công tác quản lý, thu hồi nợ thuế cưỡng chế nợ thuế IH Ọ chưa chặt chẽ, hiệu chưa cao Nguyên nhân có khách quan chủ quan, Ạ có sách người Đ Nhưng để nâng cao ý thức pháp luật NNT nói chung pháp luật N G thuế nói riêng cần phải có giải pháp đồng cụ thể mà luận văn phân tích TR Ư Ờ đưa để từ đưa giải pháp kịp thời, có hiệu nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ luật thuế NNT Các giải pháp phải thực đồng bộ, sở phối hợp với chức quản lý khác ngành thuế tuyên truyền, hỗ trợ; quản lý kê khai cưỡng chế, thu nợ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán tra thuế kỹ đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo cho công cải cách thuế đạt tính hiệu lực hiệu cao nhất, xây dựng máy quản lý thuế chuyên nghiệp, đại ngang tầm với Quốc gia khu vực giới Công tác đại hoá quản lý thuế yếu tố góp phần nâng cao tính tn thủ thu nộp thuế Với việc ứng dụng CNTT, CQT đạt 79 nhiều thành công công tác quản lý, hỗ trợ NNT thực nghĩa vụ Tuy vậy, chưa khắc phục hồn tồn tính khơng tn thủ NNT Cơng tác đổi tổ chức hoạt động nâng cao tuân thủ luật thuế DN đòi hỏi tất yếu Để đảm bảo tuân thủ pháp luật DN đòi hỏi phải liên quan đến nhiều vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp khác Do đó, việc nâng cao hiệu tuân thủ pháp luật DN phải có phối kết hợp quan hữu quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, nội dung, yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật nhằm góp phần bảo đảm nguồn thu NSNN U Ế Việc hoàn thiện đổi chế hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT, H công tác tra, kiểm tra thuế nhằm khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm TẾ vụ, quyền hạn với phận khác yêu cầu vừa thiết yếu vừa IN H thiết Việc thiết lập giao diện dễ dàng, thân thiện với NNT cải thiện K dịch vụ hỗ trợ NNT, theo phương châm “Hỗ trợ NNT trách nhiệm C quan Thuế” IH Ọ Hiện nay, với chế tự đăng ký, tự kê khai, tự nộp thuế, để phù hợp với yêu Ạ cầu quản lý thuế nói chung, quản lý tính tn thủ pháp luật thuế DN nói Đ riêng, ngành Thuế cần quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán thuế nhằm N G nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, quản lý hành Nhà TR Ư Ờ nước, quản lý kinh tế theo định hướng xã hội Cần phải xây dựng hành lang pháp lý chức danh, thẩm quyền cán bộ, viên chức tra thuế việc xử phạt hành vi vi phạm thuế tiến tới xây dựng Luật tố tụng thuế Cuối cùng, tính đơn giản, cơng khai, minh bạch sách thuế nhân tố quan trọng tác động tới ý thức tuân thủ người nộp thuế, khơng góp phần giảm bớt chi phí mà giảm bớt hành vi trốn thuế, tránh thuế Tính đơn giản, cơng khai, minh bạch sách thuế hiểu đơn giản, rõ ràng, mang tính quán quy định pháp luật thuế; sách thuế phải tuyên truyền sâu rộng đến người nộp thuế để họ hiểu tự xác định quyền, nghĩa vụ 80 Khi giải pháp áp dụng, câu trả lời để NNT trả lời rõ ràng câu hỏi - phải nộp thuế thấy khác NNT người không nộp thuế mắt cộng đồng, xã hội Trong hoàn cảnh nay, với hệ thống chế độ, sách quản lý thuế nhiều cộng với phức tạp khâu quản lý DN lớn Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế vấn đề tương đối phức tạp Do vậy, q trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp, bảo tận tình thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để hồn thành tốt cơng tác chun mơn luận văn U Ế Kiến nghị H 2.1 Đối với Bộ Tài TẾ Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế DN NNN cần có nhiều IN H giải pháp đồng bộ, nhiên sách thuế nhân tố quan trọng tác động tới ý thức K tuân thủ NNT, hệ thống sách thuế cơng khai, minh bạch khơng giảm C bớt chi phí mà giảm bớt hành vi trốn thuế, gian lận thuế, kiến nghị với IH Ọ Bộ tài cần sửa đổi, bổ sung hệ thống sách thuế theo hướng sau: Ạ - Chính sách thuế phải công cụ quản lý điều tiết vĩ mô Nhà nước Đ kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần N G ổn định nâng cao đời sống nhân dân TR Ư Ờ - Chính sách thuế phải tạo mơi trường pháp lý bình đẳng, cơng bằng, áp dụng hệ thống thuế thống không phân biệt thành phần kinh tế DN nước DN có vốn đầu tư nước - Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, cơng khai, tách sách xã hội khỏi sách thuế - Chính sách thuế phải phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo yêu cầu bảo hộ hợp lý sản xuất nước, tăng khả cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất phát triển - Khi có thay đổi sách thuế, cần có bao qt, hệ thống lại cách thống nhất, khoa học 81 2.2 Đối với Tổng cục thuế Để nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế NNT, cần phải xây dựng “chiến lược tuân thủ tự nguyện” - tất yếu chế vận hành mơ hình quản lý thuế đại Do đó, ngành thuế cần thực lúc nhiều biện pháp khác nhau: - Tăng cường giám sát kê khai thuế giải pháp nâng cao tính tuân thủ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lí sử dụng tờ khai mã vạch hai chiều, kết nối thông tin nộp thuế với Kho bạc Nhà nước, kê khai thuế điện tử… - Ký kết quy chế phối hợp Tổng cục thuế Tổng cục hải quan việc ký kết quy chế phối hợp Tổng cục thuế Tổng cục hải quan có ý nghĩa vơ U Ế quan trọng trình chống gian lận thuế, gian lận thương mại H - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế, mời chuyên gia nước TẾ giảng dạy trực tiếp chương trình kiểm tra thuế nâng cao cho cán thuế nhằm H bắt kịp với kinh nghiệm kỹ thuật kiểm tra tiên tiến nước bạn K IN - Tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, triển khai phương pháp tra C theo kĩ thuật quản lí rủi ro, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian IH Ọ - Áp dụng công nghệ công tác quản lí, tăng cường rà sốt phát Ạ xử lí nhằm giảm thiểu hành vi khơng tn thủ NNT Đ - Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ người nộp thuế đáp ứng yêu cầu N G hệ thống ứng dụng thuế điện tử TR Ư Ờ - Tiếp tục đẩy mạnh đổi phương thức tuyên truyền sách pháp luật thuế, đa dạng hoá nội dung phương pháp tuyên truyền, phân loại đối tượng có cách thức tiếp cận phù hợp hiệu - Công tác quản lý nợ cần tiến hành bám sát theo cơng tác tra, kiểm tra để có giải pháp phù hợp cho đối tượng DN 2.3 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức quản lý doanh nghiệp địa bàn theo phân cấp quản lý hành thuộc trách nhiệm UBND phường, xã Song, thiếu phối hợp chặt chẽ CQT UBND phường, xã dẫn đến tình trạng nhiều DN bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh mà CQT UBND thiếu thông tin 82 Do vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đạo ban hành quy chế hợp tác CQT với UBND địa phương công tác quản lý thuế, giúp cho cơng tác quản lý thuế nói chung kiểm tra thuế nói riêng, đặc biệt tính tn thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ngày tự giác hiệu 2.4 Đối với Cục thuế Ngoài việc thực giải pháp chung ngành thuế để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, Cục thuế cần dựa đặc điểm DN theo tình hình thực tế địa bàn quản lý, để xây dựng kế hoạch thực có tính cụ thể, chi tiết U Ế - Đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ: Nâng cao chất lượng hoạt động H phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải thủ tục hành chính; Biểu TẾ dương kịp thời cá nhân, tổ chức người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt H nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm túc trường hợp có hành vi trốn thuế, gian K IN lận, chây ỳ không chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế; Thường xuyên tổ chức C nâng cao chất lượng buổi hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt IH Ọ cho người nộp thuế giải vướng mắc trình thực nghĩa Ạ vụ thuế; Phối hợp với ngành chức tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế tốn có Đ kiến thức vững vàng nghiệp vụ kế tốn, am hiểu sách pháp luật thuế, từ N G nâng cao tính tn thủ pháp luật thuế NNT TR Ư Ờ - Đối với công tác hỗ trợ DN tự kê khai, tự nộp thuế: Khuyến khích NNT sử dụng ứng dụng tin học hỗ trợ kê khai thuế theo công nghệ mã vạch chiều để nâng cao chất lượng kê khai thuế, hạn chế sai sót cơng tác kê khai thuế; Thường xuyên rà soát, kiểm tra trình thực DN để có biện pháp hỗ trợ kịp thời Cơng khai hóa trụ sở quan thuế loại giấy tờ, biểu mẫu quy trình giải thủ tục thuế để người nộp thuế biết đảm bảo thuận lợi cho việc giám sát thực hiện; Thường xuyên cập nhật, đảm bảo chất lượng thiết bị, máy móc hỗ trợ DN; Nâng cấp trang thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ văn pháp quy, thủ tục thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ cho NNT thực tốt nghĩa vụ 83 - Đối với công tác quản lý nợ: Thực tốt quy trình quản lý nợ, đảm bảo số liệu nợ đọng xác đến đối tượng nộp thuế; nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực làm công tác quản lý nợ; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế sở nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro … - Đối với công tác tra, kiểm tra: Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp lớn TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế doanh nghiệp trọng điểm, chống thất thu, tăng nhanh số thu từ khu vực 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Chính sách thuế mới, Luật QLT văn hướng dẫn thực luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015, NXB Tài chính, Hà Nội Thư viện học liệu mở Việt Nam – Khái niệm đặc điểm thuế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, NXB Hà Nội Thông tư hướng U Nguyễn Xuân Quảng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Giáo trình thuế, H Ế dẫn thi hành Luật Quản lý thuế Tổng cục thuế (2003), Những vấn đề chung thuế - Bài giảng Kiểm thu viên, H TẾ NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2004 IN Hà Nội, Tổng cục Thuế (2006), Những vấn đề thuế, Hà Nội Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012; Ọ C K IH Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Đ Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21 tháng G Ạ Thuế N 12 năm 2011; Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 25 tháng năm 2015 TR Ư Ờ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2011; Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2014; Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28 tháng năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 10 Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2008; Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 11 Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/1/2014; Quyết định số 1116/QĐ-TCT ngày 24/7/2014; Quyết định số 1895/QĐ-TCT 85 ngày 21/10/2014; Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Mã phiếu: ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ U Ế Kính thưa quý Anh/Chị, H Nhằm sâu phân tích, đánh giá ý kiến Anh/Chị tuân thủ TẾ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị, xây IN H dựng bảng điều tra mong Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp đỡ chúng K tơi hồn thành bảng hỏi Mọi thông tin phiếu điều tra Anh/Chị cung IH Ọ mật Xin chân thành cảm ơn quý vị C cấp, có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu cá nhân, cam kết giữ bí Ạ I Thơng tin chung người vấn Đ Họ tên người vấn: …………………………………………………… Giới tính: Nam ; Trình độ văn hố: ………… (lớp) Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: TR Ư Ờ N G Năm sinh / Tuổi: ………………… Trung cấp ; Ngạch cơng chức: Kiểm sốt viên ; Cao đẳng ; Đại học ; Trên đại học ; Chuyên viên ; Kiểm thu viên ; Nữ  Khác  Chuyên viên ; Cán ; Khác  Anh/Chị cho biết số năm công tác CQT: ……………… năm II Ý kiến đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Xin Anh/Chị đánh dấu X (hoặc khoanh tròn) vào mức mà Anh/ Chị cho phù hợp/ hợp lý nhất, với quy ước sau: 1.Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý 86 Đồng ý phần Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 2.1 Đánh giá hệ thống pháp luật thuế, quy định tổ chức phổ biến Chỉ tiêu Mức độ đánh giá Pháp luật thuế quy định đầy đủ, rõ ràng Pháp luật thuế quy định có hiệu lực mạnh 5 5 10 Pháp luật thuế quy định đảm bảo công doanh nghiệp 11 Pháp luật thuế quy định khuyến khích doanh U Ế nghiệp tự giác tuân thủ pháp luật thuế TẾ H 12 Pháp luật thuế quy định phổ biến rộng rãi IN H 2.2 Đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (doanh nghiệp) Mức độ đánh giá K Chỉ tiêu C 13 Cục thuế tổ chức tập huấn, đối thoại, cung cấp tài liệu cho 5 phương tiện thông tin khác (trực tiếp, TV, đài, báo, internet, Ọ IH doanh nghiệp thường xuyên, đầy đủ hiệu Ạ 14 Cục thuế tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ DN cụ thể, rõ ràng TR Ư Ờ N G Đ 15 Cục thuế tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ DN nhiều cách, Pano, tờ rơi, hội nghị, hội thảo,…) 16 Phương pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, hiệu 17 Thời gian tuyên truyền, hỗ trợ hợp lý, thiết thực 2.3 Đánh giá công tác hỗ trợ DN tự kê khai, tự nộp thuế Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 18.Cục thuế ưu tiên cho DN tự kê khai tự nộp thuế 19 Cục thuế hỗ trợ để DN tự kê khai thuế đầy đủ 87 20 Cục thuế tạo điều kiện đểDN tự kê khai thuế qua Internet mà không cần đến quan thuế 21 Cục thuế ln khuyến khích DN tự kê khai, tự nộp thuế 22 Cục thuế tạo điều kiện đểDN tự nộp thuế qua ngân hàng, kho bạc 5 2.4 Đánh giá công tác quản lý thuế, quản lý cưỡng chế nợ thuế Chỉ tiêu Mức độ đánh giá U Ế 23 Cục thuế thực quản lý thuế DN chặt chẽ, hợp lý TẾ H 24 Cục thuế đề biện pháp hữu hiệu quản lý nợ thuế 5 5 H 25 Cục thuế tạo điều kiện để DN nợ thuế nộp thuế IN 26 Cục thuế thực biện pháp cưỡng chế nợ thuế hợp lý, C K quy định, hiệu Đ Ạ IH chẽ với phận khác liên quan Ọ 27 Bộ phận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế có phối hợp chặt G 2.5 Đánh giá công tác tra, kiểm tra quan thuế DN TR Ư Ờ N Chỉ tiêu 28 Cục thuế tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế DN 29 Công tác tra, kiểm tra Cục thuế quy trình, quy định, hiệu 30 Công tác tra, kiểm tra Cục thuế đảm bảo công bằng, minh bạch tất DN địa bàn 31 Xử lý DN vi phạm Cục thuế quy định 32 Cơng tác tra, kiểm tra Cục thuế góp phần nâng cao tuân thủ pháp luật thuế DN 88 Mức độ đánh giá 5 5 2.6 Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế DN địa bàn tỉnh Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 33 Các DN ln có ý thức tuân thủ pháp luật thuế 5 35 Các DN tự kê khai thuế đúng, đủ số thuế kịp thời 36 Các DN tự nộp thuế đúng, đủ số thuế kịp thời 5 34 Các DN người đứng đầu DN chấp hành pháp luật thuế U TẾ H 37 Các DN ngày tuân thủ pháp luật thuế Ế quy định quan thuế TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H Xin chân thành cảm ơn! 89 ĐẠI HỌC HUẾ Mã phiếu: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ Kính thưa quý Anh/Chị, Nhằm sâu phân tích, đánh giá ý kiến Anh/Chị tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị, xây U Ế dựng bảng điều tra mong Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp đỡ chúng TẾ H tơi hồn thành bảng hỏi Mọi thông tin phiếu điều tra Anh/Chị cung cấp, có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu cá nhân chúng tơi cam kết giữ bí IN H mật Xin chân thành cảm ơn quý vị K I Thông tin chung người vấn Ọ C Họ tên người vấn: …………………………………………………… Giới tính: Nam ; Trình độ văn hố: ………… (lớp) Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Đ Cao đẳng ; Đại học ; Trên đại học; G Trung cấp ; Ạ IH Năm sinh / Tuổi: ………………… TR Ư Ờ N Chức vụ DN: Lãnh đạo (HĐQT, BGĐ) ; Nhân viên ; Nữ  Khác  CB quản lý Phòng, Ban ; Khác  Anh/Chị cho biết số năm làm việcliên quan lĩnh vực thuế DN: ……… năm II Ý kiến đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Xin Anh/Chị đánh dấu X (hoặc khoanh tròn) vào mức mà Anh/Chị cho phù hợp/hợp lý nhất, với quy ước sau: 1.Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 90 Đồng ý phần 2.1 Đánh giá hệ thống pháp luật thuế, quy định tổ chức phổ biến Chỉ tiêu Mức độ đánh giá Pháp luật thuế quy định đầy đủ, rõ ràng Pháp luật thuế quy định có hiệu lực mạnh 5 5 10 Pháp luật thuế quy định đảm bảo công doanh nghiệp 11 Pháp luật thuế quy định khuyến khích doanh nghiệp tự giác tuân thủ pháp luật thuế U Ế 12 Pháp luật thuế quy định phổ biến rộng rãi TẾ H 2.2 Đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (doanh nghiệp) Chỉ tiêu IN H 13 Cục thuế tổ chức tập huấn, đối thoại, cung cấp tài liệu cho Mức độ đánh giá 5 phương tiện thông tin khác (trực tiếp, TV, đài, báo, internet, 5 K doanh nghiệp thường xuyên, đầy đủ hiệu Ọ C 14 Cục thuế tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ DN cụ thể, rõ ràng Ạ IH 15 Cục thuế tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ DN nhiều cách, G Đ Pano, tờ rơi, hội nghị, hội thảo,…) TR Ư Ờ N 16 Phương pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, hiệu 17 Thời gian tuyên truyền, hỗ trợ hợp lý, thiết thực 2.3 Đánh giá công tác hỗ trợ DN tự kê khai, tự nộp thuế Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 18 Cục thuế ưu tiên cho DN tự kê khai tự nộp thuế 19 Cục thuế hỗ trợ để DN tự kê khai thuế đầy đủ 5 20 Cục thuế tạo điều kiện để DN tự kê khai thuế qua Internet mà không cần đến quan thuế 91 21 Cục thuế khuyến khích DN tự kê khai, tự nộp thuế 22 Cục thuế tạo điều kiện để DN tự nộp thuế qua ngân hàng, kho bạc 5 2.4 Đánh giá công tác quản lý thuế, quản lý cưỡng chế nợ thuế Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 24 Cục thuế đề biện pháp hữu hiệu quản lý nợ thuế 5 5 H U 25 Cục thuế tạo điều kiện để DN nợ thuế nộp thuế Ế 23 Cục thuế thực quản lý thuế DN chặt chẽ, hợp lý TẾ 26 Cục thuế thực biện pháp cưỡng chế nợ thuế hợp lý, H quy định, hiệu IN 27 Bộ phận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế có phối hợp chặt Ọ C K chẽ với phận khác liên quan IH 2.5 Đánh giá công tác tra, kiểm tra quan thuế DN Mức độ đánh giá Đ Ạ Chỉ tiêu N TR Ư Ờ luật thuế DN G 28 Cục thuế tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra tuân thủ pháp 29 Công tác tra, kiểm tra Cục thuế quy trình, quy định, hiệu 30 Cơng tác tra, kiểm tra Cục thuế đảm bảo công bằng, minh bạch tất DN địa bàn 31 Xử lý DN vi phạm Cục thuế quy định 32 Công tác tra, kiểm tra Cục thuế góp phần nâng cao tuân thủ pháp luật thuế DN 92 5 5 2.6 Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế DN địa bàn tỉnh Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 33 Các DN có ý thức tuân thủ pháp luật thuế 5 35 Các DN tự kê khai thuế đúng, đủ số thuế kịp thời 36 Các DN tự nộp thuế đúng, đủ số thuế kịp thời 37 Các DN ngày tuân thủ pháp luật thuế 34 Các DN người đứng đầu DN chấp hành pháp luật thuế quy định quan thuế TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ H U Ế Xin chân thành cảm ơn! 93 ... giá thực trạng tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp K địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao tuân thủ pháp C luật thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Trị thời gian đến... làm cho DN tuân thủ pháp luật thuế theo tinh thần Luật QLT hành Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Trị U Ế làm... CAO TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 73 3.1 Định hướng nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật DN 73 3.2 Giải pháp cải thiện tuân thủ pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị, Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn