Giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài chính của trường Đại học Quảng Bình

122 20 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:40

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - LÊ THỊ THỦY TIÊN Đ ại GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ in ̣c k ho TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ h MÃ SỐ: 34 04 01 ́H tê ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU HUẾ, 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đ ại Lê Thị Thủy Tiên h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian tham gia lớp Cao học Quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, quý thầy giáo tận tình giảng dạy, giúp tơi có thêm vốn kiến thức chuyên môn quý báu nhằm phục vụ tốt cho trình viết luận văn công việc thân Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Ngọc Châu, người định hướng giúp phát huy ý tưởng sáng tạo q trình nghiên cứu để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Đ Đồng gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo, cán Trường Đại học Quảng ại Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu, ho thu thập số liệu, thông tin để hồn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình ln nguồn động lực, hỗ trợ điều kiện tốt cho ̣c k tơi hồn thành khóa học in Trong q trình nghiên cứu, thân tơi cố gắng tìm tòi nhiều tài liệu, học h hỏi kinh nghiệm, nhiên vấn đề nghiên cứu mới, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế thân hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi tê thiếu sót, mong nhận góp ý q báu q thầy giáo người ́H để đề tài nghiên cứu hoàn thiện ́ uê Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Thủy Tiên ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THỊ THỦY TIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu: Mục đích: Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu đưa giải pháp nhằm nâng Đ cao mức độ tự chủ tài Trường Đại học Quảng Bình sở tìm hiểu ại thực trạng mức độ tự chủ tài trường Đại học Quảng Bình ho Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng mức độ tự chủ tài sở giáo dục đại học cơng lập trường Đại học Quảng Bình ̣c k Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: in Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp khảo cứu tài liệu pháp phân tích so sánh h Phương pháp phân tích, đánh giá gồm Phương pháp thống kê mơ tả Phương tê Các kết nghiên cứu kết quả: ́H Luận văn hệ thống hóa làm rõ vấn đề giáo dục đại học ́ uê nói chung tự chủ tài sở giáo dục đại học cơng lập nói riêng Luận văn sâu vào phân tích đánh giá cơng tác nâng cao mức độ tự chủ tài Trường Đại học Quảng Bình, từ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế q trình triển khai thực tự chủ tài Trường Đại học Quảng Bình Qua thực trạng đề xuất số giải pháp điều kiện thực nhằm nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đồng thời đề xuất số kiến nghị quan Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn q trình thực tự chủ tài đơn vị đại học cơng lập nói chung Trường Đại học Quảng Bình nói riêng iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Trường Đại học Quảng Bình ĐHCL Đại học công lập ĐVSN Đơn vị nghiệp KH-CN Khoa học - Cơng nghệ KH-TC Kế hoạch – Tài NCKH Nghiên cứu khoa học NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NQ-TW Nghị – Trung ương Đ ĐHQB ại NSNN QĐ-ĐHQB QĐ-TTg TCTC Tự chủ tài Thơng tư – Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư – Bộ Tài Vừa làm vừa học ́H tê VLVH Quyết định – Thủ tướng h TT-BTC Quyết định - Bộ Giáo dục Đào tạo in TT-BGĐT Quyết định – Đại học Quảng Bình ̣c k ho QĐ-BGDĐT Ngân sách nhà nước ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Lời cam đoan .1 Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục hình đồ thị, biểu đồ ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 ho Kết cấu luận văn ̣c k PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ in GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP h 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH tê ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ́H 1.1.1 Đơn vị nghiệp công lập 1.1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập ́ uê 1.1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập .5 1.1.1.3 Phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Cơ sở giáo dục đại học công lập .10 1.1.2.1 Khái niệm sở giáo dục đại học công lập 10 1.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn sở giáo dục đại học công lập 11 1.1.2.3 Đặc điểm sở giáo dục đại học công lập 12 1.2 MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP .13 1.2.1 Khái niệm mức độ tự chủ tài sở giáo dục đại học cơng lập 13 1.2.2 Nội dung tự chủ tài sở giáo dục đại học công lập 14 v Đại học Kinh tế Huế 1.2.2.1 Tự chủ nguồn tài 16 1.2.2.2 Tự chủ sử dụng nguồn tài 17 1.2.2.3.Tự chủ phân phối kết tài cuối năm 18 1.2.2.4 Tự chủ giao dịch tài 20 1.2.3 Xây dựng Quy chế chi tiêu nội 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mức tự chủ tài 22 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 22 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 23 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT 26 Đ 1.3.1 Kinh nghiệm số trường đại học 26 ại 1.3.1.1 Kinh nghiệm Trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa 26 1.3.1.2 Kinh nghiệm Trường Đại học Hà Tĩnh 27 ho 1.3.1.3 Kinh nghiệm Trường Đại học Quảng Nam 28 ̣c k 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho trường Đại học Quảng Bình 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA in TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 32 h 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 32 tê 2.1.1 Giới thiệu trường Đại học Quảng Bình 32 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 32 ́H 2.1.2.2 Cơ sở vật chất 34 ́ uê 2.1.2.3 Hoạt động đào tạo 34 2.2 THỰC TRẠNG TỰ CHỦ TRONG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 36 2.2.1 Quy chế chi tiêu nội Trường Đại học Quảng Bình 36 2.2.2 Tình hình tự chủ tài trường Đại học Quảng Bình 39 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 70 vi Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 76 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 76 3.1.1 Quan điểm phát triển .76 3.1.2 Mục tiêu phát triển 76 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 78 3.2.1 Hoàn thiện lại Quy chế chi tiêu nội 79 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ nguồn tài 81 Đ 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao tự chủ sử dụng nguồn tài 84 ại 3.2.4 Nhóm giải pháp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tài đơn vị 86 3.2.5 Nhóm giải pháp bổ trợ 88 ho PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .94 ̣c k 1.KẾT LUẬN 94 KIẾN NGHỊ 95 NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii ́ uê BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN ́H tê BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG h PHỤ LỤC in DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1: Nguồn thu ĐHQB giai đoạn 2015-2017 .40 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn thu nghiệp ĐHQB giai đoạn 2015 - 2017 .42 Bảng 2.3: Mức đảm bảo chi hoạt động thường xuyên ĐHQB giai đoạn 2015-2017 43 Đ Bảng 2.4: Cơ cấu khoản chi thường xuyên ĐHQB giai đoạn 2015-2017 ại .46 Chi toán cá nhân ĐHQB giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.6: Chi nghiệp vụ chuyên môn ĐHQB giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 2.7: Chi mua sắm, tu, bảo dưỡng sửa chữa tài sản cơng trình ̣c k ho Bảng 2.5: in sở hạ tầng ĐHQB giai đoạn 2015-2017 .59 Các khoản chi khác ĐHQB giai đoạn 2015-2017 61 Bảng 2.9: Tình hình trích lập quỹ ĐHQB giai đoạn 2015-2017 64 h Bảng 2.8: ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC HÌNH ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên hình hình Trang Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức trường Đại học Quảng Bình .33 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Ái – Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý thu ngân sách nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Chính trị (2016), Nghị số 07-NQ/TWvề chủ trương, giải pháp cấu lại NSNN, quản lý nợ cơng để đảm bảo tài quốc gia an toàn, bền vững Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 16/11/2015 quy định việc xác định tiêu tuyển sinh sở giáo dục đại học Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày Đ 02/12/2011 quy định việc xác định tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại ại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 20/2012/TT- BGDĐT ngày ho 12/06/2012 sửa đổi, bổ sung Điều Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày ̣c k 02/12/2011 xác định tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp in Bộ Tài (2012), Thơng tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 quy định h chế độ cơng tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước công tác ngắn hạn nước tê NSNN đảm bảo kinh phí quy định khác Nhà nước ́H Bộ Tài (2010), Thơng tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy định chế độ cơng tác phí, chế độ tổ chức hội nghị quan Nhà nước đơn vị ́ uê nghiệp công lập Bộ Tài (2009), Thơng tư 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn chương trình, giáo trình môn học ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Bộ Tài (2006), Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 10 Chính phủ (2017), Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/201 lương sở 98 Đại học Kinh tế Huế cán công chức, viên chức lực lượng vũ trang 11 Chính phủ (2016), Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 lương sở cán công chức, viên chức lực lượng vũ trang 12 Chính phủ (2015), Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 chế tự chủ ĐVSN công lập 13 Chính phủ (2015), Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.9 14 Chính phủ (2013), Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung Đ số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, giảm ại học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục ho thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Luật viên chức ̣c k 15 Chính phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 hướng dẫn in 16 Chính phủ (2010), Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, h giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở ́H 2014-2015 tê giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 17 Chính phủ (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 sách ́ uê khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường 18 Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 19 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/202006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSN cơng lập 20 Chính phủ (2002), Nghị định số10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 99 Đại học Kinh tế Huế 21 Đặng Văn Du – Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Lê Đức Đạt (2016), Quản lý tài theo chế tự chủ tài trường Đại học Hồng Đức, Luận văn thạc sĩ 23 TS Nguyễn Trường Giang - TS Trần Đức Cân đồng chủ biên (2016), Hoàn thiện chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 24 Bùi Tiến Hanh – Phạm Thị Hồng Phương (2016), Giáo trình quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 25 Phạm Văn Khoan – Nguyễn Trọng Thản đồng chủ biên (2010), Giáo trình Quản Đ lý tài quan nhà nước đơn vị nghiệp cơng, NXB Tài chính, Hà ại Nội ho 26 Bùi Công Quang, Pháp luật về tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp uat.aspx?ItemID=264 ̣c k công lập Việt Nam, ttp://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap- in 27 Quốc hội (2010), Luật Viên chức số 58/2010/QH12 h 28 Quốc hội (2008), Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH12 31 Quốc hội (2012), Luật Giáo dục đại học ́H 30 Quốc hội (2005), Luật giáo dục tê 29 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách nhà nước 33 Quốc hội (2015), Bộ Luật dân ́ uê 32 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước 34 Thủ tướng (2015), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 35 Thủ tướng (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2015 36 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường đại học cơng lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ 100 Đại học Kinh tế Huế 37 Trường Đại học Quảng Bình (2017), Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Trường Đại học Quảng Bình 38 Trường Đại học Quảng Bình (2016), Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Trường Đại học Quảng Bình 39 Trường Đại học Quảng Bình (2015), Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Trường Đại học Quảng Bình 40 Trường Đại học Quảng Bình (2016), Quy chế chi tiêu nội 41 Trường Đại học Quảng Bình (http://ĐHQB.edu.vn) 42 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII 43 Viện Ngơn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Đ 44 Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 101 Đại học Kinh tế Huế ại Đ ho PHỤ LỤC h in ̣c k ́H tê ́ uê 102 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT Tiền lương Phụ cấp thêm Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 2.625,2 1.584,5 16.194,0 11.394,1 2.787,0 2.012,9 17.121,0 11.387,2 2.825,0 2.908,9 14.969,0 10.912,4 2.529,8 1.526,8 2.599,2 1.877,3 15.355,0 10.212,6 2.533,6 2.608,8 15.103,0 10.626,5 565,0 411,9 95,5 57,6 767,6 783,0 570,8 132,3 79,9 753,0 529,8 783,0 570,8 132,3 79,9 753,0 529,8 6.471,0 4.717,4 1.093,6 660,0 6.525,0 4.591,0 420,0 306,2 71,0 42,8 393,7 277,0 181,0 131,9 30,6 18,5 210,6 1.093,0 796,8 184,7 111,5 130,0 94,8 22,0 13,3 1.091,0 187,8 135,6 1.766,0 1.174,6 291,4 300,0 129,6 93,6 224,0 149,0 37,0 38,1 129,6 93,6 224,0 149,0 37,0 38,1 1.123,0 811,1 6.627,2 4.407,8 1.093,5 1.126,0 67,8 48,9 406,7 270,5 67,1 69,1 148,2 36,2 26,2 236,0 157,0 38,9 40,1 1.433,5 1.008,6 246,7 178,2 1.149,0 764,2 189,6 195,2 26,3 18,5 4,5 3,3 48,5 32,3 8,0 8,2 103 ́ Phụ cấp thu hút 15.534,0 11.324,3 uê Phụ cấp chức vụ 8.314,9 ́H Phụ cấp lương 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 tê Nguồn khác 8.199,0 h Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng Tổng số 47.640,8 33.520,1 in Lương khác Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại 4.787,0 ̣c k Lương ngạch, bậc theo quỹ lương duyệt Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại 7.931,3 ho 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 7.931,3 4.787,0 336,0 Tổng số 47.640,8 33.520,1 2.401,3 556,7 31,0 22,6 5,2 0 1.093,5 797,2 184,8 111,5 1.035,4 56,3 41,0 9,5 5,7 34,2 18,1 13,2 3,1 1,8 9,0 154,1 112,3 26,0 15,7 Học bổng học sinh, sinh viên 999,0 728,3 168,8 Học sinh, sinh viên trường phổ thông, đào tạo khác nước 947,7 690,9 51,3 37,4 Khác 8.314,9 3.531,8 2.349,0 582,7 600,1 1,1 0,8 8,2 5,5 1,4 1,4 0,1 0 0 178,2 128,7 1.133,2 753,7 187,0 192,5 24,1 5,9 4,3 21,5 14,3 3,5 3,7 6,3 1,5 1,1 9,3 6,2 1,5 1,6 86,0 60,5 10,7 83,0 55,2 13,7 14,1 101,9 1.019,0 717,0 175,4 126,7 1.141,2 759,0 188,3 193,9 160,2 96,7 1.002,2 705,1 172,5 124,6 1.138,0 756,9 187,8 193,3 8,7 5,2 16,8 11,8 2,9 2,1 3,2 2,1 0,5 0,5 3,2 6,6 4,6 0,6 0,4 0,1 728,5 ́H Phụ cấp kiêm nhiệm 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác 408,8 tê Phụ cấp thâm niên vượt khung Tổng số 566,1 h Phụ cấp thâm niên nghề 8.199,0 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại 2.314,2 in Phụ cấp trực 3.289,1 ̣c k 3.294,0 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại uê ho Phụ cấp ưu đãi nghề 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 14,8 ́ Khác 104 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT Phúc lợi tập thể 11,4 65,0 47,4 11,0 47,0 34,3 3.834,0 125,0 8.314,9 88,0 21,5 15,5 131,1 87,2 21,6 22,3 76,4 53,8 13,1 9,5 81,1 53,9 13,4 13,8 7,9 4,8 34,2 8,4 6,0 50,0 33,3 8,3 8,5 2.795,0 647,9 391,1 3.982,0 2.801,7 685,3 495,0 4.197,8 2.792,0 692,6 713,2 2.667,8 1.944,8 450,9 272,1 2.542,6 1.789,0 437,6 316,0 2.799,5 1.861,9 461,9 475,6 596,3 434,7 100,8 60,8 649,6 457,1 111,8 80,7 699,7 465,4 115,5 118,9 374,5 273,0 63,3 38,2 590,0 415,1 uê 18,9 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác tê 81,6 8.199,0 Tổng số in 112,0 47.640,8 33.520,1 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại 6,6 73,3 398,8 265,2 65,8 67,8 195,4 142,4 33,0 19,9 199,8 140,6 34,4 24,8 299,8 199,4 49,5 50,9 Các khoản toán khác cho cá nhân 2.747,0 2.002,6 464,2 280,2 2.916,0 2.051,7 501,8 362,5 3.120,0 2.075,1 514,8 530,1 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ 2.638,0 1.923,1 445,8 269,1 2.766,0 1.946,2 476,0 343,8 2.910,0 1.935,4 480,2 494,4 Tiền nước uống Các khoản đóng góp Bảo hiểm xã hội Kinh phí cơng đồn ́H Bảo hiểm y tế 48,6 h 4.787,0 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại ̣c k Tiền khám bệnh định kỳ 7.931,3 ho 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 101,5 ́ Bảo hiểm thất nghiệp 105 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT Khác 11,1 150,0 1.380,0 1.006,0 233,2 140,8 571,2 416,4 96,5 58,3 278,3 202,9 47,0 28,4 270,1 196,9 45,6 27,6 190,5 208,3 151,9 35,2 21,2 111,7 52,1 38,0 8,8 5,3 745,0 543,1 125,9 173,8 126,7 299,3 218,2 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác 8.314,9 105,5 25,8 18,6 210,0 139,7 34,7 35,7 738,1 180,5 130,4 980,6 652,2 161,8 166,6 288,8 70,6 51,0 547,0 363,8 90,3 92,9 310,0 218,1 53,4 38,5 174,0 115,7 28,7 29,6 134,0 32,8 23,7 160,0 106,4 26,4 27,2 78,6 19,2 13,9 88,2 58,7 14,6 15,0 26,3 18,5 3,3 11,4 7,6 1,9 1,9 76,0 686,0 482,7 118,1 85,3 766,9 510,1 126,5 130,3 29,4 17,7 221,2 155,6 38,1 27,5 191,4 127,3 31,6 32,5 50,6 30,5 247,3 174,0 42,6 30,7 279,3 185,8 46,1 47,5 1.049,0 410,5 ́H Thanh tốn tiền vệ sinh, mơi trường 18,4 tê Thanh toán tiền nhiên liệu 79,5 h Thanh toán tiền nước 109,0 8.199,0 Tổng số uê Thanh toán tiền điện 47.640,8 33.520,1 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại in Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 4.787,0 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại ̣c k 7.931,3 ho Trợ cấp, phụ cấp khác 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 4,5 ́ Vật tư văn phòng Văn phòng phẩm Mua sắm cơng cụ, dụng cụ văn phòng 106 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 4.787,0 21,5 44,6 10,3 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 568,0 414,1 Cước phí điện thoại nước 77,7 Tuyên truyền 28,3 20,4 164,6 109,5 27,2 28,0 6,2 53,2 37,4 9,2 6,6 131,6 87,5 21,7 22,4 96,0 57,9 344,1 84,2 60,8 580,4 386,0 95,8 98,6 56,6 13,1 7,9 66,2 46,6 11,4 8,2 46,0 30,6 7,6 7,8 88,2 64,3 14,9 9,0 40,2 6,9 5,0 60,0 39,9 9,9 10,2 0 0 21,6 2,7 67,6 45,0 11,2 11,5 54,0 39,4 9,1 5,5 37,8 26,6 4,7 59,0 39,2 9,7 10,0 116,4 84,9 19,7 11,9 26,3 18,5 4,5 3,3 46,5 30,9 7,7 7,9 125,7 91,6 21,2 12,8 22,0 15,5 3,8 2,7 1,0 0,7 0,2 0,2 1,7 1,2 0,3 0,2 1,3 0,9 0,2 0,2 126,5 84,1 20,9 21,5 489,0 tê Thuê bao kênh vệ tinh 8.314,9 115,6 h Cước phí bưu 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác uê 61,2 164,3 8.199,0 Tổng số ́H 35,6 47.640,8 33.520,1 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại in 153,6 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại ̣c k 210,7 Vật tư văn phòng khác 10 7.931,3 ho Khốn văn phòng phẩm 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 28,3 15,2 3,7 6,5 ́ Quảng cáo Sách, báo, tạp chí thư viện Th bao cáp truyền hình 107 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 12 Cơng tác phí Phụ cấp cơng tác phí Tiền th phòng ngủ 9,1 199,0 145,1 8.314,9 94,9 23,2 16,8 150,4 100,0 24,8 25,6 5,5 138,7 97,6 23,9 17,2 23,4 15,6 3,9 4,0 33,6 20,3 136,5 33,4 24,1 119,5 79,5 19,7 20,3 0 23,0 16,2 2,9 18,0 12,0 3,0 3,1 41,0 29,9 6,9 4,2 0 12,5 8,3 2,1 2,1 158,0 115,2 26,7 16,1 171,0 120,3 29,4 21,3 89,0 59,2 14,7 15,1 559,0 407,5 94,5 57,0 457,0 321,5 78,6 56,8 415,0 276,0 68,5 70,5 175,0 127,6 29,6 17,9 124,0 87,2 21,3 15,4 109,3 72,7 18,0 18,6 195,7 142,7 33,1 20,0 101,0 71,1 17,4 12,6 115,0 76,5 19,0 19,5 181,7 132,5 30,7 18,5 226,0 159,0 38,9 28,1 181,7 120,8 30,0 30,9 194,0 108 4,0 ́ Tiền vé máy bay, tàu, xe 39,4 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác uê Chi phí khác 54,0 134,9 tê Tiền th phòng ngủ 8,5 h Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 36,7 8.199,0 Tổng số ́H Hội nghị 5,1 50,3 47.640,8 33.520,1 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại in 11 4.787,0 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại ̣c k Khốn điện thoại 7.931,3 ho Cước phí Internet, thư viện điện tử 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT Thuê phương tiện vận chuyển Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 6,1 7,8 5,7 15,2 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác 8.314,9 4,2 1,0 0,7 9,0 6,0 1,5 1,5 66,1 16,2 11,7 66,0 43,9 10,9 11,2 0 0 0 5,3 1,3 0,9 47,0 31,3 7,8 8,0 1,1 0,3 0,2 0 59,7 14,6 10,6 19,0 12,6 3,1 3,2 3,7 94,0 1,3 0,8 11,1 2,6 1,6 0 0 1,5 13,0 9,5 2,2 1,3 84,9 5.371,0 3.915,5 907,7 547,8 5.420,8 3.814,1 932,9 673,8 5.254,7 3.494,9 867,0 892,8 355,0 258,8 60,0 36,2 468,0 329,3 80,5 58,2 491,0 326,6 81,0 83,4 0 0 240,0 168,9 41,3 29,8 0 0 7,6 ́ Ô tô con, ô tô tải 26,2 Tổng số uê 14 Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn tu, bảo dưỡng cơng trình sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên 36,0 6,0 ́H Chi phí thuê mướn khác 1,1 8.199,0 tê Thuê biên dịch, phiên dịch 4,8 h Thuê đào tạo lại cán 0,7 6,6 47.640,8 33.520,1 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại in Chi phí thuê mướn 4.787,0 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại ̣c k 13 7.931,3 ho Khốn cơng tác phí 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 109 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 7.931,3 4.787,0 Tổng số 47.640,8 33.520,1 19,8 11,9 3.237,0 2.359,8 547,1 330,2 381,0 277,7 64,4 38,9 92,0 67,1 15,5 9,4 38,0 27,7 6,4 3,9 34,1 Đường điện, cấp thoát nước 726,0 529,3 122,7 74,1 Các tài sản cơng trình hạ tầng sở khác 425,0 309,8 71,8 3.590,0 2.617,1 342,0 249,3 Thiết bị tin học 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác 8.314,9 14,6 10,6 0 0 2.346,5 574,0 414,5 3.392,1 2.256,1 559,7 576,3 114,8 28,1 20,3 562,0 373,8 92,7 95,5 181,5 127,7 31,2 22,6 124,7 82,9 20,6 21,2 24,0 5,9 4,2 33,9 22,5 5,6 5,8 379,1 266,7 65,2 47,1 110,0 73,2 18,2 18,7 43,4 534,9 376,4 66,5 541,0 359,8 89,3 91,9 606,7 366,2 4.421,0 3.110,6 760,9 549,5 5.900,0 3.924,1 973,5 1.002,4 57,8 34,9 1.284,0 903,4 221,0 159,6 1.686,0 1.121,4 278,2 286,5 3.335,0 163,2 ́H tê Bảo trì hồn thiện phần mềm máy tính Tổng số 59,8 h Máy photocopy 85,0 8.199,0 Nguồn khác Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại uê 85,3 ̣c k 117,0 Nhà cửa Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại in ho Điều hòa nhiệt độ 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 92,1 ́ 15 Chi phí nghiệp vụ chun mơn ngành Chi mua hàng hố, vật tư dùng cho chun mơn ngành 110 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 4.787,0 Tổng số Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại 47.640,8 33.520,1 8.199,0 Nguồn khác Tổng số Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 Nguồn khác 8.314,9 1.312,2 304,2 183,6 1.203,0 846,4 207,0 149,5 1.595,0 1.060,8 263,2 271,0 295,0 215,1 49,9 30,1 343,0 in 241,3 59,0 42,6 986,0 655,8 162,7 167,5 321,0 234,0 54,2 32,7 856,0 602,3 147,3 106,4 887,0 589,9 146,4 150,7 832,0 606,5 140,6 84,9 735,0 517,1 126,5 91,4 746,0 496,2 123,1 126,7 1.914,0 1.395,3 323,5 195,2 1.285,0 904,1 221,1 159,7 880,6 585,7 145,3 149,6 152,4 111,1 25,8 15,5 61,6 43,3 uê 7,7 133,0 88,5 21,9 22,6 Chi khoản phí lệ phí đơn vị dự toán 15,9 11,6 2,7 1,6 18,8 13,2 3,2 2,3 3,3 2,2 0,5 0,6 Chi bảo hiểm tài sản phương tiện 20,9 15,2 3,5 2,1 55,6 39,1 9,6 6,9 82,2 54,7 13,6 14 829,4 604,6 140,2 84,6 692,4 487,2 119,2 86,1 349,2 232,3 57,6 59,3 ́H Chi kỷ niệm ngày lễ lớn tê Chi khác h Chi phí khác ̣c k 1.800,0 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu dùng cho chuyên mơn ngành Chi tốn hợp đồng thực nghiệp vụ chuyên môn 16 7.931,3 ho Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải tài sản cố định) 46.931,0 34.212,7 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 10,6 ́ Chi hỗ trợ khác Chi tiếp khách 111 Đại học Kinh tế Huế Báo cáo chi tiết tài Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Triệu đồng STT 563,3 410,6 95,2 226,0 164,8 38,2 23,1 2.089,0 1.522,9 353,0 213,1 2.031,0 429,0 312,7 72,5 43,8 324,0 228,0 274,9 8.199,0 31,3 Nguồn khác Tổng số Năm 2017 Phí,lệ NSNN phí để lại 5.921,8 48.940,0 32.550,0 8.075,1 22,6 115,0 76,5 19,0 Nguồn khác 8.314,9 19,5 0 0 0 193,4 47,3 34,2 197,9 131,6 32,7 33,6 349,5 252,5 1.414,0 940,5 233,3 240,2 40,3 100,0 66,5 16,5 17,0 1.429,0 ́H tê 55,8 ́ uê Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập quan nhà nước thực chế độ tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chi lập quỹ phúc lợi đơn vị nghiệp 47.640,8 33.520,1 181,7 127,8 h Chi lập quỹ đơn vị thực khoán chi đơn vị nghiệp có thu 57,5 Năm 2016 Phí,lệ NSNN phí để lại in 17 4.787,0 10,8 Tổng số ̣c k Chi khoản khác 7.931,3 17,9 ho Cấp bù học phí cho sở giáo dục đào tạo theo chế độ 46.931,0 34.212,7 106,1 77,3 Nguồn khác ại Tổng số: Tổng số Đ Nội dung chi Năm 2015 Phí,lệ NSNN phí để lại 690,0 503,0 116,6 70,4 821,0 577,7 141,3 102,1 843,0 560,7 139,1 143,2 Chi lập quỹ khen thưởng đơn vị nghiệp 232,0 169,1 39,2 23,7 243,0 171,0 41,8 30,2 250,0 166,3 41,3 42,5 Chi lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp 738,0 538,0 124,7 75,3 643,0 452,4 110,7 79,9 221,0 147,0 36,5 37,5 112 ... giải pháp nhằm nâng Đ cao mức độ tự chủ tài Trường Đại học Quảng Bình sở tìm hiểu ại thực trạng mức độ tự chủ tài trường Đại học Quảng Bình ho Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng mức độ tự chủ tài. .. tích đánh giá thực trạng mức độ tự chủ tài trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 Đ - Đề xuất số giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài trường ại Đại học Quảng Bình thời gian tới ho Đối... khoa học tự chủ tài sở giáo dục đại ho học công lập ̣c k Chương 2: Thực trạng mức độ tự chủ tài trường Đại học Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 h Quảng Bình in Chương 3: Giải pháp nâng cao mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài chính của trường Đại học Quảng Bình, Giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài chính của trường Đại học Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn