Đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

141 19 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:40

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NG ĐẠ IH ỌC PHAN TRẦN MINH TÂM TR ƯỜ ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG KIN HT ẾH UẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ HUẾ - 2018 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN TRẦN MINH TÂM KIN HT ẾH UẾ ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA IH ỌC KHÁCH HÀNG NG ĐẠ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á TR ƯỜ - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 8340101 KIN HT ẾH UẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG HỮU HÒA TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn không chép cơng trình nghiên cứu TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i KIN HT ẾH UẾ Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi ỌC bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều ĐẠ IH kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu TR ƯỜ NG hoàn thành luận văn ii KIN HT ẾH UẾ Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế ỌC giúp đỡ mặt suốt trình học tập TR ƯỜ NG ĐẠ IH nghiên cứu iii KIN HT ẾH UẾ Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Hồng Hữu Hòa - người Thầy trực tiếp hướng dẫn, ỌC giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn ĐẠ IH Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, phòng ƯỜ NG ban ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên TR Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, iv KIN HT ẾH UẾ nghiên cứu, đóng góp cho tơi ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn ỌC Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, ĐẠ IH động viên gia đình, bạn bè người thân suốt TR ƯỜ NG thời gian học tập, nghiên cứu luận văn v KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Họ tên học viên: PHAN TRẦN MINH TÂM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HỒNG HỮU HÒA Tên đề tài: ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Cơng tác huy động vốn từ khối doanh nghiệp tiền gửi tiết kiệm dân cư gặp nhiều khó khăn cạnh tranh ngày gia tăng ngân hàng thương mại, có thêm hoạt động tổ chức phi ngân hàng huy động vốn như: Bảo hiểm, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bưu điện, Kho bạc huy động trái phiếu Vì vậy, khách hàng thực có nhiều lựa chọn gửi tiền ngân hàng Và ngân hàng để thu hút vốn đưa nhiều chương trình quảng cáo, chiêu thị, khuyến hấp dẫn… Như vậy, yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền người dân ngân hàng? Nhận thức tầm quan trọng huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng nên ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Bắc Á - CN TT Huế) thành lập thức vào hoạt động vào năm 2010 có nhìn cách triệt để với chiến lược kinh doanh cụ thể nhằm thu hút khách hàng tiềm giữ chân chăm sóc khách hàng cũ lâu năm gửi tiền tiết kiệm sách chăm sóc, ưu đãi khách hàng…Chính lý trên, định lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sĩ Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng mơ hình nghiên cứuđề xuất (được tác giả tổng hợp có hiệu chỉnh từ nghiên cứu nước) với nhân tố nhằm đo lường định gửi tiền tiết kiệm khách hàng ngân hàng Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện, thu 152 bảng hỏi hợp lệ Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu: thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbah’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA, hồi quy tương quan Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn ngân hàng thương mại hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân NHTM Phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm khách vi KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TT1-Quầy ATM ngân hàng phục vụ thường 8.1053 xuyên TT3-Địa điểm giao dịch 8.7171 ngân hàng thuận tiện TT4-Giờ làm việc ngân hàng thuận lợi cho khách 8.7434 hàng Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted ỌC Nhân tố: Ảnh hưởng người thân Corrected Item- 1.631 391 611 1.065 518 421 1.252 444 534 Reliability Statistics Cronbach's NG ĐẠ IH Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ƯỜ AHNT1-Gia đình ủng hộ định gửi tiền tiết kiệm 7.6645 2.834 690 820 7.5724 2.604 744 770 7.5395 2.780 730 784 ngân hàng AHNT2-Bạn bè ủng hộ định gửi tiền tiết kiệm TR ngân hàng AHNT3-Tơi biết rõ ngân hàng nhờ có người thân giới thiệu 109 KIN HT ẾH UẾ Nhân tố: Nhận biết thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 782 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NBTH1-Logo ngân 14.0921 hàng dễ nhận biết NBTH2-Tôi dễ dàng nhận 14.0592 hoạt động tài trợ NBTH3-Tôi biết ngân biệt ngân hàng so với Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted 13.9276 1.780 559 752 1.645 706 662 2.188 591 738 2.094 539 754 ĐẠ ngân hàng khác Total IH NBTH4-Tôi dễ dàng phân Scale Variance 13.8947 hàng uy tín thị trường nhiều năm qua Cronbach's ỌC biết ngân hàng thông qua Corrected Item- Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 796 TR ƯỜ NG Nhân tố: Chương trình xúc tiến 110 KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted CTXT1-Ngân hàng có nhiều 9.4145 chương trình quảng cáo CTXT2-Các chương trình khuyến ngân hàng 9.3553 hấp dẫn CTXT3-Các chương trình khuyến ngân hàng 9.3355 diễn thường xuyên Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted ỌC Nhân tố: Dịch vụ cung cấp Corrected Item- 960 603 773 1.091 626 739 1.019 703 659 Reliability Statistics Cronbach's NG ĐẠ IH Alpha DVCC1 Dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa dạng N of Items 741 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 7.3684 2.102 500 734 7.6118 1.497 621 589 7.3618 1.544 601 614 DVCC2-Các dịch vụ ngân ƯỜ hàng cung cấp nhanh chóng hiệu DVCC3-Ngân hàng có nhiều gói dịch vụ tiền gửi tiết kiệm TR để khách hàng lựa chọn 111 KIN HT ẾH UẾ Nhân tố: Lợi ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 786 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted LI1-Phí dịch vụ ngân hàng 12.0197 thấp LI2-Ngân hàng có lãi suất 12.0197 phương thức tính lãi phù hợp LI4-Khách hàng ln hưởng lợi ích Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted 11.9079 11.9539 2.814 710 674 2.695 793 630 3.342 453 801 3.197 457 805 ĐẠ cam kết Scale Variance IH LI3-Ngân hàng có nhiều Cronbach's ỌC cạnh tranh Corrected Item- Nhân tố: Quyết định gửi tiền tiết kiệm khách hàng Cronbach's Alpha N of Items 822 TR ƯỜ NG Reliability Statistics 112 KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted QD1-Nhìn chung, ngân hàng lựa chọn tốt 11.4276 việc gửi tiền tiết kiệm QD2-Khi có nhu cầu tiếp tục 11.3750 gửi tiền tiết kiệm, chọn ngân hàng QD3-Tôi giới thiệu cho 11.2829 bạn bè, người thân gửi tiết kiệm ngân hàng QD4- Tôi mong muốn 11.3684 Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted 4.683 663 767 5.017 626 784 4.641 700 750 4.910 593 800 ỌC gửi tiền tiết kiệm ngân Corrected Item- IH hàng PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ĐẠ LẦN 1: KMO and Bartlett's Test 770 Approx Chi-Square df 253 Sig .000 TR ƯỜ Bartlett's Test of Sphericity NG Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 113 2058.544 KIN HT ẾH UẾ Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Cumulative % % of Cumulative Total Variance % % of Cumulative Total Variance % Variance 6.219 27.037 27.037 6.219 27.037 27.037 3.480 15.131 15.131 3.419 14.867 41.904 3.419 14.867 41.904 3.337 14.508 29.639 2.471 10.744 52.648 2.471 10.744 52.648 2.829 12.302 41.941 1.713 7.449 60.097 1.713 7.449 60.097 2.681 11.656 53.597 1.299 5.648 65.745 1.299 5.648 65.745 2.662 11.573 65.170 1.007 4.376 70.122 1.007 4.376 70.122 1.139 4.952 70.122 798 3.471 73.593 758 3.297 76.890 726 3.158 80.047 10 617 2.682 82.730 11 588 2.559 85.288 12 559 2.431 87.720 13 475 2.067 89.787 14 420 1.826 15 376 1.633 16 313 1.361 94.607 17 311 1.351 95.959 18 244 1.063 97.021 19 236 1.025 98.047 20 176 766 98.813 21 120 524 99.336 089 385 99.721 064 279 100.000 22 23 IH ỌC Total ƯỜ Component NG % of 91.613 ĐẠ 93.246 TR Extraction Method: Principal Component Analysis 114 KIN HT ẾH UẾ Rotated Component Matrix a Component PTHH2-Khuôn viên ngân hàng an toàn 865 TT4-Giờ làm việc ngân hàng thuận lợi cho khách 812 hàng PTHH1-Bãi đậu xe ngân 772 hàng rộng rãi TT3-Địa điểm giao dịch 727 ngân hàng thuận tiện PTHH3-Kiến trúc bên 712 ngân hàng đại, bề CTXT1-Ngân hàng có nhiều khách hàng lựa chọn CTXT2-Các chương trình khuyến ngân hàng diễn thường xuyên NG DVCC2-Các dịch vụ ngân 848 ĐẠ hấp dẫn ỌC gói dịch vụ tiền gửi tiết kiệm để IH DVCC3-Ngân hàng có nhiều khuyến ngân hàng 850 chương trình quảng cáo CTXT3-Các chương trình hàng cung cấp nhanh 698 697 549 chóng hiệu DVCC1 Dịch vụ ngân hàng 522 ƯỜ trực tuyến đa dạng NBTH3-Tôi biết ngân hàng 780 uy tín thị trường nhiều năm qua NBTH1-Logo ngân hàng 733 TR dễ nhận biết NBTH2-Tôi dễ dàng nhận biết ngân hàng thông qua hoạt 728 động tài trợ 115 NBTH4-Tôi dễ dàng phân biệt ngân hàng so với ngân 697 KIN HT ẾH UẾ hàng khác TT1-Quầy ATM ngân hàng 456 phục vụ thường xun AHNT3-Tơi biết rõ ngân hàng nhờ có người thân 853 giới thiệu AHNT2-Bạn bè ủng hộ định gửi tiền tiết kiệm ngân 809 hàng AHNT1-Gia đình ủng hộ định gửi tiền tiết kiệm ngân 741 hàng LI2-Ngân hàng có lãi suất cạnh 878 tranh LI1-Phí dịch vụ ngân hàng 837 thấp LI4-Khách hàng ln hưởng lợi ích cam kết IH phương thức tính lãi phù hợp ỌC LI3-Ngân hàng có nhiều Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization TR ƯỜ NG ĐẠ a Rotation converged in iterations 116 714 607 KIN HT ẾH UẾ LẦN 2: BỎ BIẾN TT1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 768 Approx Chi-Square df 1989.227 231 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative Cumulative Total Variance % Total Variance % Total Variance % 6.040 27.457 27.457 6.040 27.457 27.457 3.542 16.101 16.101 3.309 15.040 42.497 3.309 15.040 42.497 3.355 15.251 31.352 2.430 11.045 53.542 2.430 11.045 53.542 2.715 12.341 43.693 1.702 7.735 61.277 1.702 7.735 61.277 2.675 12.160 55.853 1.299 5.904 67.180 1.299 67.180 2.492 11.328 67.180 965 4.385 71.565 770 3.502 75.067 728 3.309 708 3.218 10 600 2.728 11 568 2.581 86.903 12 477 2.166 89.069 13 423 1.925 90.994 14 393 1.787 92.781 15 326 1.482 94.263 16 313 1.422 95.685 244 1.111 96.796 237 1.078 97.874 189 859 98.733 20 125 569 99.302 21 089 403 99.705 18 TR 19 ƯỜ 17 5.904 78.376 81.594 84.322 ĐẠ NG Component ỌC % of IH Initial Eigenvalues 117 22 065 295 100.000 KIN HT ẾH UẾ Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component DVCC3-Ngân hàng có nhiều gói dịch vụ tiền gửi tiết kiệm để 858 khách hàng lựa chọn CTXT1-Ngân hàng có nhiều chương trình quảng cáo .832 DVCC2-Các dịch vụ ngân hàng cung cấp nhanh 659 chóng hiệu CTXT2-Các chương trình khuyến ngân hàng 653 hấp dẫn CTXT3-Các chương trình khuyến ngân hàng diễn thường xuyên PTHH2-Khuôn viên ngân hàng an toàn .587 ĐẠ TT4-Giờ làm việc ngân 625 ỌC trực tuyến đa dạng IH DVCC1 Dịch vụ ngân hàng hàng thuận lợi cho khách hàng PTHH1-Bãi đậu xe ngân NG hàng rộng rãi TT3-Địa điểm giao dịch ngân hàng thuận tiện 857 805 793 741 PTHH3-Kiến trúc bên .718 ƯỜ ngân hàng đại, bề NBTH3-Tơi biết ngân hàng uy tín thị trường 780 nhiều năm qua TR NBTH1-Logo ngân hàng 744 dễ nhận biết 118 NBTH2-Tôi dễ dàng nhận biết ngân hàng thông qua hoạt 739 KIN HT ẾH UẾ động tài trợ NBTH4-Tôi dễ dàng phân biệt ngân hàng so với ngân 693 hàng khác LI2-Ngân hàng có lãi suất cạnh 871 tranh LI1-Phí dịch vụ ngân hàng 843 thấp LI3-Ngân hàng có nhiều 671 phương thức tính lãi phù hợp LI4-Khách hàng ln hưởng lợi ích cam 653 kết AHNT3-Tơi biết rõ 840 ngân hàng nhờ có người thân giới thiệu định gửi tiền tiết kiệm ngân hàng AHNT1-Gia đình ủng hộ 679 IH định gửi tiền tiết kiệm ngân 782 ỌC AHNT2-Bạn bè ủng hộ hàng Extraction Method: Principal Component Analysis ĐẠ Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations NG NHÂN TỐ PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square df 206.980 Sig TR ƯỜ Bartlett's Test of Sphericity 797 119 000 KIN HT ẾH UẾ Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 2.610 65.252 555 13.886 466 11.655 368 9.207 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis Total 65.252 2.610 79.138 90.793 100.000 Component Matrix a ỌC Component QD3-Tôi giới thiệu cho bạn bè, người thân gửi tiết 846 IH kiệm ngân hàng QD1-Nhìn chung, ngân hàng lựa chọn tốt việc gửi tiền 823 ĐẠ tiết kiệm QD2-Khi có nhu cầu tiếp tục gửi tiền tiết kiệm, 794 chọn ngân hàng NG QD4- Tôi mong muốn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Analysis a components extracted TR ƯỜ Extraction Method: Principal Component 120 767 % of Variance 65.252 Cumulative % 65.252 KIN HT ẾH UẾ PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations MEAN_QDGTT Pearso K n MEAN_QDG MEAN_DVCC_ MEAN_PTH MEAN_N MEAN MEAN_A TTK CTXT H_TT BTH _LI HNT Correla tion Sig (2tailed) N 152 MEAN_DVCC_ Pearso CTXT n Correla 519 ** Sig (2tailed) 152 MEAN_PTHH_ Pearso TT n Correla tion tailed) N MEAN_NBTH ** ĐẠ Sig (2- 275 275 ** 291 ** 660 ** 488 ** 000 001 000 000 000 152 152 152 152 152 188 000 IH N ** ỌC tion 519 * 267 ** 408 ** 567 ** 020 001 000 000 152 152 152 152 152 * 172 ** 050 034 000 542 152 152 152 152 * 123 188 001 020 152 152 * 294 Pearso NG n Correla 291 ** 267 ** 172 244 ** tion ƯỜ Sig (2tailed) N MEAN_LI 001 034 131 002 152 152 152 152 152 152 ** 123 000 131 Pearso n TR 000 Correla 660 ** 408 ** 294 396 ** tion Sig (2tailed) 000 000 121 000 N 152 152 152 152 152 ** 050 ** 000 542 002 000 152 152 152 152 Pearso n 488 Correla ** 567 tion Sig (2- 000 tailed) N ** KIN HT ẾH UẾ MEAN_AHNT 152 152 244 396 152 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) LẦN 1: Model Summary Change Statistics Model R 741 R Adjusted R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change a 549 534 48504 F Change df1 df2 549 35.594 Sig F Change 146 000 a Predictors: (Constant), MEAN_AHNT, MEAN_PTHH_TT, MEAN_NBTH, MEAN_LI, MEAN_DVCC_CTXT a Model Sum of Squares df Mean Square Regression 41.871 8.374 Residual 34.349 146 235 IH ỌC ANOVA Total 76.220 F Sig 35.594 000 b 151 a Dependent Variable: MEAN_QDGTTK Model (Constant) NG MEAN_DVCC_CTXT ĐẠ b Predictors: (Constant), MEAN_AHNT, MEAN_PTHH_TT, MEAN_NBTH, MEAN_LI, Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta t Sig Tolerance VIF 548 4.681 000 258 099 185 2.614 010 615 1.626 MEAN_PTHH_TT 103 091 067 1.126 262 874 1.145 MEAN_NBTH 168 075 132 2.253 026 897 1.115 MEAN_LI 775 103 487 7.523 000 736 1.359 MEAN_AHNT 137 063 154 2.187 030 623 1.605 ƯỜ 2.565 MEAN_DVCC_CTX TR T 122 a Dependent Variable: MEAN_QDGTTK KIN HT ẾH UẾ LẦN 2: LOẠI PTHH_TT Model Summary Change Statistics Model R 739 R Adjusted R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change a 545 533 48549 F Change df1 df2 545 44.096 Sig F Change 147 000 a Predictors: (Constant), MEAN_AHNT, MEAN_NBTH, MEAN_LI, MEAN_DVCC_CTXT a ANOVA Model Regression 41.573 Residual 34.647 Total 76.220 df Mean Square 10.393 147 236 F Sig 44.096 000 b 151 ỌC Sum of Squares a Dependent Variable: MEAN_QDGTTK IH b Predictors: (Constant), MEAN_AHNT, MEAN_NBTH, MEAN_LI, MEAN_DVCC_CTXT Coefficients ĐẠ Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Statistics Coefficients Model B (Constant) Std Error 2.307 a Beta t Sig Tolerance VIF 498 4.630 000 270 098 194 2.750 007 622 1.607 MEAN_NBTH 180 074 142 2.441 016 916 1.091 MEAN_LI 806 099 507 8.115 000 793 1.261 127 062 142 2.041 043 637 1.570 ƯỜ T NG MEAN_DVCC_CTX MEAN_AHNT TR a Dependent Variable: MEAN_QDGTTK 123 ... PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Định hướng công tác thu hút tiền gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng. .. tài: ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Cơng tác huy động vốn từ khối doanh nghiệp tiền gửi. .. tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng ngân TR hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh thu hút tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn