NGHIÊN cứu THIẾT kế CHẾ tạo các bộ điều KHIỂN số (CNC) THÔNG MINH và CHUYÊN DỤNG CHO các hệ THỐNG và QUÁ TRÌNH PHỨC tạp

287 17 0
  • Loading ...
1/287 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 10:18

... KC.03.12 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN SỐ (CNC) THÔNG MINH VÀ CHUYÊN DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG VÀ QUÁ TRÌNH PHỨC TẠP Sản phẩm nghiên cứu đề tài KC.03.12 bao gồm: - Máy phay CNC trục với điều. .. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều khiển số (CNC) thông minh chuyên dùng cho hệ thống trình phức tạp Mã số : KC-03-12 Thuộc chương trình : Chương trình khoa học công nghệ tự động... vào cho trình sản xuất hệ thống gia công phức tạp khác Do việc nghiên cứu để thiết kế chế tạo điều khiển thông minh cho máy phay CNC cấp thiết 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Chương 1: Bộ điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu THIẾT kế CHẾ tạo các bộ điều KHIỂN số (CNC) THÔNG MINH và CHUYÊN DỤNG CHO các hệ THỐNG và QUÁ TRÌNH PHỨC tạp, NGHIÊN cứu THIẾT kế CHẾ tạo các bộ điều KHIỂN số (CNC) THÔNG MINH và CHUYÊN DỤNG CHO các hệ THỐNG và QUÁ TRÌNH PHỨC tạp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn