Sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tới văn hóa công sở của UBND quận Đống Đa

42 31 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 10:03

PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTrong một cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trong cơ quan hành chính nhà nước, nơi tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các cơ quan, tổ chức để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để cơ quan trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức. Điều này đòi hỏi cơ quan, tỏ chức phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức đó là Văn hóa công sở.Mặt khác xây dựng văn hóa công sở còn là một yêu cầu tất yếu của chính sách phát triển thương hiệu vì thông qua hình ảnh văn hóa công sở sẽ góp phần xây dựng thương hiệu của cơ quan, tổ chức. Văn hóa công sở chính là tài sản vô hình của mỗi cơ quan, tổ chức, một trong những phương pháp lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo trong môi trường hành chính nhà nước.Văn hóa công sở hiện nay tại các cơ quan hành chính Nhà nước đang được các cấp, ban ngành quan tâm và chú trọng. Không chỉ vì lý do đem lại kết quả trong hoạt động, mà qua việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế trong văn hóa công sở, các cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng tạo được thiện cảm tốt của người dân khi tới làm việc, tạo được bầu không khí làm việc hăng hái nhiệt tình của CB, CC, VC.Văn hóa công sở mang lại lợi thế vô cùng quan trọng. Thiếu cơ sở vật chất có thể tăng cường bằng nguồn tài chính, thiếu nhân lực có thể tuyển dụng thêm, nhưng lại không thể mua được sự mua được sự cống hiến, lòng tận tụy của CB, CC, VC trong cơ quan, không thể mua được hình ảnh đẹp của cơ quan. Vì vậy, xây dựng và phát triển văn hóa công sở và nội quy, quy chế đã trở thành một xu hướng chiến lược và quan trọng trong công cuộc cải cách nền hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.Do vậy mà em đã lựa chọn UBND quận Đống Đa là nơi nghiên cứu đề tài “ Sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đông Đa ”.2.Mục tiêu chọn đề tàiHệ thống hóa lý luận về văn hóa công sở và nội quy, quy chế trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.Tìm hiểu về thực trạng văn hóa công sở và nội quy, quy chế của UBND quận Đống Đa.Đề ra một số giải pháp để xây dựng văn hóa công sở giải quyết những tác động của nội quy, quy chế tại UBND quận Đống Đa.3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu3.1 Đối tượng nghiên cứu hướng tới là:Thực trạng và tình hình thực hiện văn hóa công sở và nội quy, quy chế của CB, CC, VC tại UBND quận Đống Đa.3.2 Phạm vi nghiêm cứu: UBND quận Đống Đa. 4.Lịch sử nghiên cứuĐã có rất nhiều nghiên cứu về văn hóa công sở và sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu rõ vấn đề này. Do vậy, em xin kế thừa kết quả nghiên cứu trước để làm sáng tỏ vấn đề này.5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu; Phương pháp khảo sát thực tế: tiến hành xem xét, quan sát thực tiễn các khía cạnh cấu thành văn hóa công sở tại UBND quận Đống Đa;6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Ý nghĩa lý luận: Đưa ra khái niệm phân tích dựa trên lý thuyết đã được thông qua từ trước tới nay để nắm rõ về thực trạng văn hóa công sở và sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tại các cơ quan tại Hà Nội hiện nay. Ý nghĩa thực tiễn: Báo cáo này nhằm phân tích rõ những điểm còn vướng mắc trong công tác về văn hóa công sở và sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tại cơ quan từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục và phát triển những điểm mạnh sẵn có.7.Cấu trúc của đề tàiNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài nghiên cứu còn có 03 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa công sở và khái quát về UBND quận Đống Đa. Chương 2: Thực trạng văn hóa công sở và sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tại UBND quận Đống Đa.Chương 3: Giải pháp nâng cao văn hóa công sở tại UNBD quận Đống Đa.Chương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NỘI QUY, QUY CHẾ ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ 1.1. Cơ sở lý luận về nội quy, quy chế và văn hóa công sởKhái niệm về nội quy, quy chế?Nội quy là những quy định do nội bộ bên trong một cơ quan tổ chức xã hội tự đặt ra buộc những người làm việc hoặc tham gia cơ quan, tổ chức đó phải tuân theo. Quy chế là chế độ được quy định bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong một phạm vi nhất định, được ban hành có văn bản và có hiệu lực thi hành trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.Khái niệm văn hóa công sở?•Văn hóa là gì ?Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, trong đó có thể kể đến một số định nghĩa như sau:Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người.Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hoá: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”.Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” 3; Tr.431. •Công sở là gì ?Công sở là một tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi phối hợp thực hiện một nhiệm vụ được Nhà nước giao và là bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lí nhà nước.•Văn hóa công sở là gì ?Văn hóa công sở là tổng hợp của hệ thống các giá trị vật chất và giá trị tinh thần được các thành viên trong các tổ chức bảo tồn, duy trì và phát huy từ quá khứ đến hiện tại, là thành quả trí tuệ sáng tạo của con người trải qua các nền văn minh khác nhau, với các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau, thể hiện bản chất nhà nước và bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định.1.2 Sự ảnh hưởng của nội quy quy chế trong văn hóa công sở.Văn hóa công sở là hệ thống các giá trị mang tính chuẩn mực, được các thế hệ công chức trong cơ quan hành chính tạo dựng nên và tuân thủ một cách tự giác, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại. Chính vì vậy sự có mặt của nội quy, quy chế góp phần ảnh hưởng không nhỏ tới sự hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tầm ảnh hưởng của nội quy, quy chế được thể hiện ở qua các nội dung: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; Xác định được cách thức, nguyên tắc chế độ thủ tục hành chính trong giải quyết công việc; Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; Công cụ đảm bảo tính dân chủ góp phần làm giảm hoặc ngăn chặn bệnh quan liêu. Ngoài ra có một số nội dung quan trọng ảnh hưởng tới văn hóa công sở như trang phục, lễ phục; tinh thần đoàn kết, hành vi, thái độ ứng xử của đội ngũ công chức; cách thức tổ chức, điều hành hoạt động của công sở; trang bị phương tiện làm việc và bài trí, hiện đại hóa công sở… Các nội dung trên luôn có tính ràng buộc và tác động qua lại với nhau, cho nên xây dựng văn hóa công sở được mang tính đồng bộ, chú trọng xây dựng nề nếp tổ chức, điều hành công sở khoa học, hợp lý; trụ sở làm việc văn minh, hiện đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có năng lực, trình độ, tinh thần làm việc tốt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực về trang phục, hành vi, thái độ với cấp trên, với đồng nghiệp và với nhân dân khi thực thi công vụ. ... phạm vi định, ban hành có văn có hiệu lực thi hành phạm vi quan, tổ chức Khái niệm văn hóa cơng sở?  Văn hóa ? Có nhiều định nghĩa văn hóa, kể đến số định nghĩa sau: Văn hóa tổng thể nét riêng... văn hóa công sở Tại UBND quận Đống Đa xây dựng văn hóa cơng sở cho quan vào quy chế văn hóa Quyết định số:129/2007/QĐ-CP ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế văn hóa. .. tư phát triển cho văn hóa cơng sở Thực tế chứng minh đầu tư cho việc phát triển văn hóa cơng sở đầu tư khơng thua lỗ, đầu tư thông minh trước thời đại văn hóa khơng đi, văn hóa cơng sở nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tới văn hóa công sở của UBND quận Đống Đa, Sự ảnh hưởng của nội quy, quy chế tới văn hóa công sở của UBND quận Đống Đa, Trong quá trình thực hiện đề tài của mình, em gặp khá nhiều khó khăn, bên cạnh đó do trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để đề tài này được hoàn thiện , Thực hiện tốt nội quy, quy chế chính là một phần của yêu cầu cải cách hành chính để đạt được mục tiêu xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỉ cương và dân chủ mà từng cần nhận thức và xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của bản thân mình trong q

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn