CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 09:26

CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ I– NHÓM CÂU HỎI 1:1.Quan điểm của chủ nghĩa trọng thương về của cải, biện pháp làm tăng của cải. Nhận xét.2.Những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa trọng thương. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu.3.Vận dụng học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương vào việc phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay4.Tư tưởng kinh tế cốt lõi của chủ nghĩa trọng thương. Vận dụng vào chính sách phát triển ngoại thương ở Việt Nam hiện nay.5.Đóng góp chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương.6.Sự phá sản của chủ nghĩa trọng thương là tất yếu về mặt lịch sử và lý luận.7.Đóng góp và hạn chế trong lý thuyết giá trị của A. Smith.8.Đóng góp và hạn chế trong lý thuyết giá trị của D. Ricardo.9.Đóng góp và hạn chế trong lý thuyết tiền tệ của D. Ricardo.10.Điểm giống và khác nhau giữa lý thuyết giá trị của A. Smith với D. Ricardo.11.Điểm giống và khác nhau giữa lý thuyết giá trị của W. Petty với A. Smith.12.Quan điểm về tiền lương của A. Smith và D. Ricardo.13.Lý thuyết “ba nhân tố sản xuất” của J.B. Say.14.Vai trò của W. Petty, A. Smith, D. Ricardo15.Lý thuyết “thăng bằng tổng quát” của L. Walras16.Lý thuyết giá trị của J.B. Say17.Quan điểm tiền lương và lợi nhuận của A. Smith và Sismondi.18.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa trọng nông. ... HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ .3 NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH. .. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ .1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ .1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ II– NHÓM CÂU HỎI... lý thuyết - Liên hệ thực tế - Vận dụng vào Việt Nam giai đoạn Đề cương ôn thi Mới NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ MỤC LỤC NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ, CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn