bài tập axit bazo muối

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 01:05

Bài 1: Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):1. CuSO4 và HCl2. H2SO4 và Na2SO33. KOH và NaCl4. MgSO4 và BaCl2A. (1; 2) B. (3; 4) C. (2; 4) D. (1; 3) ... Kết tủa màu trắng Bài 7: Cho phương trình phản ứng Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O X là: A CO B CO2 C H2 D Cl2 Bài 8: Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng.. .Bài 5: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu đktc là: A 11,2 lít B 1,12 lít C 2,24 lít D 22,4 lít Bài 6: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm... Na2SO3 C CuSO4 D MgSO3 Bài 9: Dung dịch chất X có pH > cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo chất không tan (kết tủa) Chất X là: A BaCl2 B NaOH C Ba(OH)2 D H2SO4 Bài 10: Cặp chất sau
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập axit bazo muối, bài tập axit bazo muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn