SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)

20 31 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 16:28

Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954) Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lí lý luận Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá vai trò niên, Người nhấn mạnh: “Người ta thường nói: Thanh niên người chủ tương lai nước nhà Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó” Với mục tiêu đặt cho hệ trẻ Việt Nam hôm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho hệ trẻ Việt Nam góp phần rèn luyện hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” nhằm tạo chuyển biến đạo đức, lối sống phát triển tồn diện; u gia đình, có đạo đức sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có lực lĩnh hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức kỹ lao động, trở thành cơng dân có ích, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong công xây dựng bảo vệ tổ quốc nay, thấy rõ vai trò niên trách nhiệm gia đình, nhà trường, xã hội niên có phần lớn niên học sinh độ tuổi THCS, THPT Đứng trước thực tế yêu cầu giáo dục khơng “dạy chữ” mà “dạy người”, dạy học cần phải trọng không kiến thức mà trọng đến việc hình thành lực nhận thức phẩm chất cho em Lý thực tiễn Môn lịch sử trường học phổ thơng mơn học có nhiều lợi việc truyền tải đến học sinh nhận thức sâu sắc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng cao đẹp mà khơng phải mơn học lồng ghép giáo dục nội dung sâu sắc Tuy nhiên, giáo viên vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học để giáo dục lồng ghép có hiệu khơng phải học nào, nội dung lồng ghép giáo dục Bên cạnh lợi mơn mơn học lịch sử có nhiều hạn chế việc dạy học lồng ghép đạo đức, lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh số tiết tuần (chỉ từ đến tiết), thời lượng kiến thức nhiều, kiện, nội dung nhiều nên thời gian, nội dung dành cho lồng ghép giáo dục hạn chế Từ thực tế dạy học trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, nhận thấy đa số học sinh lớp, trường có kĩ năng, nhận thức, phẩm chất đạo Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) đức tốt Tuy nhiên, đối tượng học sinh lớp 8,9 niên có biểu chưa chuẩn mực hành động, lời nói, việc làm, giao tiếp ứng xử, chưa ý thức mục tiêu việc học tập, lao động, mục đích sống tại, ảnh hưởng đến tương lai sau em Chính nhận thức rõ u cầu giáo dục môn với thái độ, hành động việc thực lí tưởng sống học sinh, tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) môn lịch sử nhằm trao đổi, chia sẻ đồng nghiệp kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Mục tiêu đề tài xác định rõ đối tượng, mục đích, phương pháp dạy học nhằm lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cho học sinh tiết dạy học lịch sử qua nâng cao chất lượng học tập, nâng cao nhận thức lí tưởng sống cao đẹp đúc rút thêm số kinh nghiệm qua trình dạy học giáo viên Nhiệm vụ đề tài nhằm giúp giáo viên xác định rõ số phương pháp dạy học môn lịch sử cấp trung học sở (THCS) để định hướng cho học sinh có nhận thức đắn trách nhiệm việc làm cụ thể niên, học sinh giai đoạn Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận Dựa vấn đề phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông; sở tâm lý lứa tuổi học sinh cấp THCS; tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin toàn quan điểm Đảng lí luận dạy học đại, phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm trình dạy học, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tư sáng tạo học sinh dựa hướng dẫn thầy cô giáo nhằm nâng cao chất lượng dạy học thầy đồng thời nâng cao lực nhận thức học sinh qua học Dựa theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 việc hướng dẫn thực chương trình giáo dục phổ thông hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất cho học sinh từ năm học 20172018 Từ đây, người thầy trình dạy học khơng truyền tải kiến thức mà định hướng giáo dục cho học sinh phát triển tư duy, kĩ phẩm chất vốn có phù hợp học, mơn học qua đáp ứng yêu cầu dạy học nâng cao chất lượng mơn Để hiểu khái niệm lí tưởng sống cao đẹp người cần hiểu lí tưởng sống gì? Lí tưởng sống (lẽ sống) mục đích tốt đẹp mà người muốn hướng tới, mong mỏi đạt Người có lí tưởng sống cao đẹp Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) người suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực lí tưởng dân tộc, nhân loại, tiến thân xã hội, vươn tới hồn thiện mặt, ln mong muốn cống hiến trí tuệ sức lực cho nghiệp chung, cho gia đình, xã hội đất nước Lí tưởng sống niên ngày xây dựng nước Việt Nam dâu giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Thanh niên học sinh phải sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất lực để thực lí tưởng Tại người cần có lí tưởng sống cao đẹp hệ trẻ? Hiện nay, sống có mục đích, sống có lí tưởng cao đẹp yêu cầu đặt không người nói chung mà hệ trẻ nói riêng lực lượng nòng cốt cho xã hội tương lai Do đó, bồi dưỡng tinh thần lí tưởng đạo đức sống sáng, lành mạnh cho hệ trẻ yêu cầu toàn đảng, toàn dân ta đồng thời nhiệm vụ then chốt hệ thống giáo dục Và để đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục đòi hỏi khơng người thầy phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương cho học sinh noi theo mà mơn học phần mục tiêu học đề kĩ năng, thái độ bên cạnh kiến thức học Bài 27, Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 môn lịch sử có nhiều nội dung phù hợp việc lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh nên bên cạnh việc truyền đạt kiến thức trọng tâm Vậy làm để vừa đảm bảo thời lượng tiết học yêu cầu vừa bổ sung nội dung lồng ghép giáo dục đặt Phần giải vấn đề làm rõ yêu cầu II Thực trạng vấn đề Thuận lợi Trong q trình giảng dạy mơn lịch sử lớp trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhận thấy môn học nhà trường nói chung mơn học lịch sử nói riêng có nhiều thuận lợi như: Nhà trường tạo điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học máy chiếu, máy tính, ti vi có kết nối internet…ở nhiều lớp nên việc truyền tải kiến thức, việc minh họa nội dung tranh, ảnh, phim tư liệu….của giáo viên việc tiếp thu học sinh hiệu Với thân tơi có số kinh nghiệm định dạy học tích hợp, lồng ghép kiến thức giáo dục học sinh, đạt hiệu cao cấp công nhận nên không bỡ ngỡ cách thức tiến hành tiến trình thực Trong trình thực đề tài, giáo viên gắn thực tiễn với lí thuyết, lấy thực tiễn cơng việc để từ đúc kết lí luận ngược lại lí luận kiểm nghiệm qua thực tế chất lượng dạy học Tuy đề tài nghiên cứu song làm để đạt hiệu cao phổ biến cho giáo viên lại yêu cầu cần đổi Chính thế, tơi nhận thức Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) rõ yêu cầu đổi giáo dục tồn diện đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng sáng tạo giảng dạy nhằm thu hiệu cao Học sinh đa số có ý thức tự học tốt, số học sinh có khiếu môn, học lực giỏi, vận dụng tốt kiến thức mơn học, thường xun tìm hiểu, bổ trợ kiến thức liên quan đến học qua tư liệu internet phát huy lực cá nhân phẩm chất vốn có giúp cho việc thực nội dung lồng ghép giáo dục hiệu Khó khăn Một số học sinh học tập thụ động, máy móc, học lực yếu kém, lười học có hệ thống nên việc chuẩn bị bài, tìm nội dung liên quan đến học nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp thu học lớp, đến nhận thức hành động tích cực thực tế Bên cạnh ý thức học tập chưa tốt, ý thức thực nội qui trường lớp số học sinh có đối tượng học sinh lớp như: ý thức kỉ luật chưa cao, học muộn, bỏ tiết, nghỉ học khơng có lí do, nghiện chơi điện tử, số em lười học, thêm tác động xấu từ bên dẫn đến bỏ học Ở nhiều lớp có biểu chưa tốt giao tiếp, đánh nhau, nói tục chửi thề, gây đồn kết nhóm bạn bè Thiếu ý thức bảo vệ công trường lớp, bảo vệ sở vật chất chung bàn ghế, lớp học, xả rác bừa bãi khuôn viên trường, sử dụng chưa tiết kiệm điện, nước nhà trường, trốn tránh, ỷ lại, chưa tích cực lao động tập thể, chăm sóc bồn hoa cảnh lớp, nhà trường Đây biểu hạn chế nhận thức hành động số học sinh quyền nghĩa vụ học tập, chưa xác định mục đích học tập, chưa xác định việc làm tích cực thân trường, lớp hành vi khơng làm ảnh hưởng xấu đến tính cách thân mà ảnh hưởng đến số học sinh khác, đến phong trào thi đua tập thể, trường lớp Theo đó, dẫn đến tình trạng bỏ học, chơi bời lổng, dễ bị rủ rê, lôi kéo vào tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến gia đình, xã hội Từ vấn đề hạn chế trên, nhận thức rõ vai trò hoạt động giáo dục Dạy học khơng trọng kiến thức mà phải trọng nội dung lồng ghép giáo dục nhận thức tư tưởng, kĩ năng, thái độ cho học sinh, giúp em nhận thức rõ mục tiêu, nhận thức lí tưởng sống thân học sinh THCS, làm tảng cho tương lai sau Về phía giáo viên, trước thực đề tài nhận thấy việc lồng ghép giáo dục học sinh giảng thực thường xuyên Tuy nhiên, giáo viên mắc phải số hạn chế cụ thể trình giảng dạy thiên truyền tải kiến thức sách vở, ý đến vấn đề giáo dục thực tế, ngại đổi phương pháp dạy học tích cực nên phần ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện Nếu trọng truyền tải kiến thức, việc lồng ghép giáo dục chiếm nội dung, hiệu chưa cao Nếu lồng ghép, Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krơng Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) bổ trợ thêm môn học nhằm giáo dục học sinh lại nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời lượng kiến thức thời gian tiết học Tư liệu dạy học lồng ghép dàn trải, chưa bật nên việc lồng ghép giáo dục chưa thật rõ ràng, nội dung minh họa bổ trợ phù hợp song chưa chốt vấn đề cần giáo dục lồng ghép nên chưa đạt hiệu Giáo viên lúng túng phương pháp nên đặt nội dung lổng ghép giáo dục tiểu mục nào, nội dung để lồng ghép giáo dục nên nhiều thời gian, làm cho hoạt động giáo dục lồng ghép bị chồng chéo, lan man, không trọng tâm, thiếu hiệu Đa số tiết dạy lịch sử lớp có nội dung kiến thức dài, có nhiều kiện, nhiều mốc thời gian, nhiều tranh ảnh phải làm rõ nội dung, ý nghĩa…Do đó, để đáp ứng mục tiêu vừa truyền đạt kiến thức học vừa lồng ghép giáo dục học sinh, đảm bảo cho học sinh phát huy lực, phẩm chất, kĩ năng, thái độ việc làm khó Yêu cầu giáo viên vừa phải linh hoạt phần, khâu đơn vị kiến thức, vừa phải chọn lọc nội dung lồng ghép giáo dục hiệu quả, tránh sa vào liên hệ kiến thức dàn trải, lan man, thời gian tiết học Định hướng thực đề tài Để đạt mục tiêu đề tài lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh lớp cấp THCS môn lịch sử 27 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954, trước hết tham khảo thái độ học sinh môn học nội dung 27 Phần tham khảo giáo viên thực trước tiến hành giảng thời gian tiết buổi học có bốn tiết khóa Các câu hỏi sử dụng hình thức kiểm tra tham khảo thơng tin, cụ thể sau: Câu Hãy cho biết ý kiến em môn học lịch sử? Câu Vì em thích học mơn lịch sử? Câu Vì em khơng thích học mơn lịch sử? Câu Em thích học lịch sử theo phương pháp lớp? Câu Em có thích cách học lịch sử hình thức giao việc thầy, giáo khơng? Vì sao? Câu Em có nhận thấy mơn học lịch sử dễ dàng lồng ghép giáo dục ý thức đạo đức, lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh thơng qua nhân vật có thật kháng chiến vĩ đại dân tộc ta không? Câu Ở tiết dạy lịch sử, thầy, giáo có dùng câu hỏi liên quan đến mơn học khác khơng? Theo em, mục đích thầy, giáo để làm gì? Câu Trong dạng học có nội dung diễn biến chiến dịch, em muốn thầy, cô giáo dạy học theo cách nào? Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Câu Em thấy thầy, cô giáo dạy lịch sử có cần phải sử dụng nhiều có tư liệu lịch sử, tranh ảnh minh họa không? Câu 10 Khi xem tư liệu dạy học nói hi sinh anh dũng niên tuổi đời trẻ, em thấy cần phải có nhận thức với hệ trẻ nói chung học sinh nói riêng? Câu 11 Sau tiết học lịch sử chiến dịch lịch sử, em thấy hình tượng người lính cụ Hồ lên nào? Câu 12 Nếu niên thời kì kháng chiến chống lực ngoại xâm, em làm cho đất nước? Câu 13 Em mong muốn thầy, cô giáo dạy học môn lịch sử cần làm để làm cho em u thích mơn? Bên cạnh đó, để nắm bắt thực trạng thực tế ý thức thực nội quy trường lớp, học sinh lớp 8, bước sang tuổi niên, số em đứng hàng ngũ Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, tơi sử dụng số câu hỏi sau: Câu Là học sinh học cấp THCS, em thấy có cần thiết phải xác định mục đích sống cho thân khơng? Vì sao? Câu Em hiểu lí tưởng sống cao đẹp niên, học sinh học cấp THCS Câu Biểu niên, học sinh cấp THCS lí tưởng sống cao đẹp thể nào? Câu Hiện nay, trường, lớp em, số bạn thường có biểu chưa tốt ý thức thái độ học tập, lao động, giao tiếp Theo em, có phải biểu việc chưa xác định mục tiêu, mục đích học tập lí tưởng sống học sinh khơng? Vì sao? Câu Hãy kể việc mà em bạn làm phong trào thi đua nhà trường Theo em, có phải biểu mục đích học tập, lí tưởng sống cao đẹp học sinh? Vì sao? Câu Cho biết thái độ em học sinh, niên trường có biểu đua đòi, la cà tụ tập với số đối tượng bên ngoài? Câu Nếu giúp đỡ bạn tiến học tập nhận thức, em bạn làm gì? Câu Em có suy nghĩ lí tưởng sống niên giai đoạn nay? Câu Cho biết lí tưởng sống em tương lai? Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krơng Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Như vậy, qua câu hỏi nắm bắt thực trạng học sinh lớp, trường lần lại giúp giáo viên không định hướng việc điều chỉnh phương pháp dạy học mà nhận thấy biểu hiện, thái độ tích cực, hạn chế học sinh nhận thức, hành động thực mục đích thân mơi trường giáo dục để từ lựa chọn nội dung dạy học lồng ghép phù hợp, hiệu Kết thống kê khảo sát trước thực đề tài dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 cụ thể sau: - Về thái độ học sinh mơn học: u thích 50%, khơng u thích 50% - Về thái độ học sinh học 27: + Thích học theo tư liệu, hình ảnh minh họa, liên hệ kiến thức môn học: 80% + Học theo phương pháp thầy, cô giáo tiết học trước: 70% - Về ý thức thực nội quy trường lớp: + Ý thức tốt, quan tâm đến người khác: 70% + Ý thức chưa tốt, chưa quan tâm đến người xung quanh: 30% - Có nhận thức lí tưởng sống cao đẹp: 70% - Có biểu tốt hành động, lời nói, việc làm: 80% Từ thực trạng thực tế trên, nhận thấy để đề tài thực hiệu điều cốt lõi vấn đề tiết học vừa đảm bảo kiến thức vừa lồng ghép nội dung giáo dục cho học sinh mà không ảnh hưởng đến thời lượng kiến thức thời gian yêu cầu tiết học Do đó, giáo viên phải biết phân phối thời gian hợp lý, lựa chọn nội dung bổ trợ tranh ảnh, tư liệu dạy học, môn học bổ trợ… phải hợp lý, đủ lượng song lại khơng q dài dòng, đối phó làm cho có, hay yêu cầu học sinh tự nghiên cứu nhà mà thầy cô giáo phải người chủ động hướng dẫn học sinh chủ động việc chuẩn bị nội dung liên quan đến học tránh làm em bị động vừa phải tổng hợp kiến thức môn học vừa phải cố gắng nhận thức nội dung giáo dục mà thầy cô giáo lồng ghép Tóm lại, có nhiều yếu tố thực trạng liên quan đến chất lượng giảng dạy nhằm đạt mục tiêu khơng kiến thức mà có vài trò quan trọng việc lồng ghép giáo dục cho học sinh đòi hỏi người giáo viên ln phải làm mình, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc giao, quan tâm cách toàn diện đến hiệu giáo dục việc dù khó thành cơng Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Để phân tích kĩ nội dung giải pháp việc thực đề tài này, sử dụng số giải pháp sau: Giải pháp Xác định phương pháp dạy học phù hợp Qua thực tế dạy học 27, sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp; - Phương pháp thực nghiệm; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục 1.1 Đối với phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu Sự chuẩn bị chu đáo tư liệu dạy học giảng vô cần thiết khơng đơn truyền tải kiến thức, làm sinh động, phong phú thêm học mà qua hình ảnh tư liệu nhằm mục đích lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc tinh thần đoàn kết dân tộc nước đoàn kết với nhân dân Đơng Dương Phương pháp đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, lựa chọn nguồn tư liệu hình ảnh, video khơng phù hợp mà có tính chọn lọc, đặc sắc, bật số nguồn tư liệu internet để minh họa tốt cho dạy đồng thời thu hiệu giáo dục lồng ghép tốt cho học sinh Tơi nhận thấy q trình dạy học 27, Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954, yêu cầu giáo viên cần sử dụng linh hoạt phương pháp cụ thể phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp…Để đạt yêu cầu giảng, giáo viên phải sử dụng tư liệu, hình ảnh liên quan đến học lược đồ kháng chiến chống thực dân Pháp 1953-1953, lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ 1954; tư liệu tập đoàn điểm Điện Biên Phủ thực dân Pháp: lực lượng, phương tiện chiến tranh, tướng lĩnh huy; tư liệu chuẩn bị quân dân ta chiến dịch Điện Biên Phủ: lực lượng, phương tiện, người huy, gương điển hình chiến đấu… 1.2 Đối với phương pháp thuyết trình, vấn đáp Đối với môn học lịch sử, phương pháp sử dụng nhiều kiểu ôn tập, học có nội dung trình bày diễn biến khởi nghĩa, kháng chiến, mở rộng thêm hiểu biết nhân vật lịch sử, kiện lịch sử…Phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh em trả lời toàn phần nội dung bài, chương, Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) lĩnh vực kiến thức học Bên cạnh việc giáo viên thuyết trình mở rộng nội dung giúp học sinh hiểu kiến thức giáo viên dùng việc sử dụng câu hỏi nhanh, trắc nghiệm để giúp học sinh nhớ nội dung nhanh Tiết học trở nên sôi nhiều học sinh người chủ động kiến thức Trong 27, giáo viên phân loại câu hỏi theo hướng so sánh giúp học sinh dễ nhận biết chuẩn bị quân dân ta kháng chiến, thắng lợi to lớn nhân dân ta thất bại thảm hại thực dân Pháp kế hoach Na-va chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ * Về phía quân dân ta kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 qua câu hỏi cụ thể sau: Câu Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va Pháp - Mĩ nào? Câu Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 có phối hợp quân dân nước nào? Vì sao? Câu Chiến dịch coi đỉnh cao kháng chiến chống Pháp 1946-1954? Câu Quân ta mở đầu trận đánh Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào? Câu Phương tiện chủ yếu quân dân ta chiến dịch Điện Biên Phủ gì? Câu Địa danh vào lịch sử chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ? Câu Thực dân Pháp phải làm sau thất bại chiến dịch Điện Biên Phủ 1954? Câu Hiệp định Giơ-ne-vơ Đơng Dương kí vào thời gian nào? Câu Phái đồn phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ làm trưởng đoàn? Như vậy, với câu hỏi giáo viên không hướng dẫn học sinh nắm kiến thức mà làm cho học sinh có nhận thức sâu đậm lòng lòng tự hào dân tộc, ý thức tinh thần đoàn kết chiến đấu quân dân ta quân dân ba nước Đông Dương, ý nghĩa to lớn chiến dịch Điên Biên Phủ Qua học sinh có nhận thức to lớn lãnh đạo tài tình Đảng phủ đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố thêm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo Đảng cộng sản * Về phía thực dân Pháp, giáo viên lựa chọn câu hỏi thống kê tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ qua câu hỏi cụ thể sau: Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Câu Tướng huy kế hoạch Na-va Pháp ai? Câu Kế hoạch Na-va gồm bước? Được thực thời gian bao lâu? Nhằm mục đích gì? Câu Cuộc tiến cơng chiến lược quân dân ta chiến Đông - Xuân 1953-1954 buộc quân địch phải phân tán lực lượng thành nơi? Câu Pháp xây dựng Điên Biên Phủ thành tập đoàn gồm điểm? với quân số bao nhiêu? Câu Tướng huy Pháp tập đoàn điểm Điện Biên Phủ ai? Câu Quân số thực dân Pháp bị thất bại chiến dịch Điện Biên Phủ bao nhiêu? Qua hai phần câu hỏi có tính chất so sánh học sinh vừa thấy thất bại thảm hại thực dân Pháp vừa cảm nhận tinh thần bất khuất nhân dân ta kháng chiến * Sử dụng câu hỏi nhân vật lịch sử học, thông tin gương chiến đấu hi sinh dũng cảm hệ ơng cha làm cho học sinh có cảm nhận sâu sắc lí tưởng sống cao đẹp lớp lớp hệ niên thời kì bảo vệ đất nước Đó lí tưởng sống cao đẹp, hi sinh quên mình, xả thân độc lập, tự dân tộc, đặt quyền lợi đất nước lên quyền lợi thân Các câu hỏi sử dụng cụ thể sau: Câu Ai người huy trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ? Câu Ai người lấy thân chèn bánh pháo? Câu Ai người lấy thân lấp lỗ châu mai? Câu Ai người yêu cầu đồng đội lấy thân làm giá súng? Câu Bài hát cổ vũ tinh thần chiến sĩ kéo pháo vào trận địa? Câu Kể tên vài tác phẩm văn học ca ngợi tinh thần chiến đấu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954? Câu Hãy nêu cảm nhận em gương chiến đấu hi sinh dũng cảm niên Việt Nam công bảo vệ đất nước? Câu Trong công xây dựng bảo vệ đât nước niên cần phải làm gì? Câu Cơng việc mơ ước em sau gì? Vì em lại chọn cơng việc đó? Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 10 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Cuối giáo viên sử dụng câu hỏi tổng hợp có nội dung liên hệ kiến thức Câu hỏi giúp học sinh phần định hướng trách nhiệm niên giai đoạn nay, nhận thức thêm lí tưởng sống cao đẹp mà ơng cha thể Từ đây, hành động lối sống cao đẹp em tiếp bước ông cha tiếp tục xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với đối tượng học sinh THCS ngồi ghế nhà trường Câu hỏi giúp em củng cố thêm kiến thức môn giáo dục công dân lí tưởng sống trách nhiệm niên thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cũng từ đây, em đội viên lớn tuổi, niên ưu tú sức học tập, phấn đấu đứng vào hàng ngũ đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh để đóng góp phần cơng sức nhỏ bé niên địa bàn huyện nhà thực tốt nhiệm vụ niên thời gian tới Đây hành trang nhận thức lí tưởng sống cao đẹp, khơng bị sa ngã, bị lôi kéo tệ nạn xã hội tầng lớp thiếu niên Như vậy, giáo viên thực lồng ghép cách tự nhiên lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh học lịch sử mà khơng bị gượng ép, bị bó buộc phải học mơn giáo dục cơng dân lí tưởng sống trách nhiệm niên thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa thực nhiệm vụ giáo dục lí tưởng sống 1.3 Đối với phương pháp thực nghiệm: Giáo viên sử dụng câu hỏi mang tính liên hệ thực tế để giúp học sinh phát huy hành động tốt đẹp thực qua hoạt động giáo dục nhà trường cụ thể như: Câu Hãy nêu việc làm tốt đẹp mà em bạn làm đợt phát động thi đua nhà trường, Đoàn, Đội thiếu niên? Câu Theo em, việc làm chứng tỏ điều học sinh ngồi nghế nhà trường nay? Câu Em có nhận thấy việc làm tốt đẹp em bạn lớp, trường góp phần nhỏ bé vào cơng xây dựng đất nước giai đoạn khơng? Vì sao? Câu trả lời nhận từ học sinh là: chúng em thực lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cơng trình măng non, lao động cộng sản đoàn niên phát động dọn cỏ khu vực quanh sân trường, làm cơng trình niên, lao động vệ sinh phần mộ liệt sĩ nghĩa trang huyện, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện thầy cô giáo nhà trường dịp lễ tết, dịp tri ân anh hùng liệt sĩ 27/7, 22/12…Chúng em thực quyên góp ủng hộ bạn học sinh vùng khó khăn, thiên tai lũ lụt, bạn học sinh có hồn cảnh khó khăn lớp, trường Như vậy, phương pháp ý nghĩa to lớn việc lồng ghép giáo dục học sinh nhận thức việc làm nhỏ bé Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 11 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) phù hợp với lứa tuổi học sinh việc làm tốt đẹp, thể tương thân tương ái, giúp đỡ bạn học sinh trang lứa khó khăn, hành động tri ân anh hùng liệt sĩ ngã xuống độc lập tự đất nước, hành động góp phần bảo vệ, giữ gìn mơi trường xanh, đẹp Qua đó, nâng cao nhận thức hành động xấu, đáng lên án xã hội, hành động sai, chưa mực học sinh biểu lớp, trường Cũng từ hạn chế hành vi chưa tích cực học sinh, phát huy lan tỏa hành vi tốt đẹp học sinh lúc, nơi 1.4 Đối với phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Học sinh chủ động chuẩn bị nội dung mà giáo viên yêu cầu trước Giáo viên phải chuẩn bị câu hỏi có tính bao qt, tính thực tế để học sinh dễ dàng cảm nhận liên hệ Để đạt yêu cầu nội dung học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh hiệu giáo viên sử dụng câu hỏi thu hoạch sau học xong học như: Cảm nhận em sau học xong Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 Câu hỏi giáo viên cho học sinh chuẩn bị trước theo tổ nhóm, báo cáo tiết học Giáo viên dành khoảng thời lượng từ phút để đại diện nhóm trình bày cảm nhận, suy nghĩ nhóm Các nhóm nhận xét để thấy nội dung nhóm hồn chỉnh nhất, việc làm nhóm đầy đủ, thiết thực Giáo viên đưa ý kiến nhận xét cuối cùng, tuyên dương chuẩn bị chu đáo em, qua nhấn mạnh lại lần nội dung cần hướng đến lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh tiếp thu giảng cho niên công xây dựng bảo vệ tổ quốc Như thế, giáo viên vừa thực nội dung học tiết dạy lịch sử lúc thực nội dung giáo dục lồng ghép lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh để từ em có biểu hiện, hành động, lời nói, cử mẫu mực hơn, tốt đẹp hơn, làm gương cho em học sinh trường, làm lan tỏa hành động, lời nói tốt đẹp học sinh khơng mơi trường giáo dục mà nhận thức em lúc, nơi, nhà trường, gia đình, ngồi xã hội từ việc bắt đầu hành động nhỏ Điều góp phần khơng nhỏ vào việc giáo dục nhân cách sống cho học sinh đồng thời củng cố thêm kiến thức môn học giáo dục công dân, nâng cao nhận thức đắn cho em sống (Đính kèm sản phẩm học sinh phần mục lục) 1.5 Đối với phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục Liên hệ phối hợp kiến thức để đạt yêu cầu đề tài đặt đòi hỏi người giáo viên khơng đảm bảo kiến thức trọng tâm mà phải đảm bảo yêu cầu giáo dục mục tiêu học Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 12 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Tránh biến giảng thành liên hệ kiến thức liên môn mơn học mà khơng có phần chốt kiến thức cần liên hệ giáo dục Nếu mắc vào lỗi giảng giáo viên dù có chuẩn bị chu đáo tư liệu dạy học không đạt yêu cầu mong muốn Việc lồng ghép kiến thức môn lịch sử nhằm giáo dục lí tưởng sống cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 với biện pháp trao đổi vấn đề thực thường xuyên tiết dạy Tuy nhiên, phải đúc rút thành kinh nghiệm cho giáo viên môn giáo viên khác dạy lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Đó giáo viên phải biết chọn lọc khơng tư liệu dạy học, phương pháp dạy học mà phải ln linh hoạt xử lý vận dụng kiến thức phù hợp tình nảy sinh Bài học gồm hai tiết, sử dụng câu hỏi phải phù hợp đơn vị kiến thức Các câu hỏi bổ trợ giúp học sinh không ghi nhớ nội dung học mà dễ dàng cho giáo viên việc lồng ghép giáo dục học sinh Từ đây, đến cuối học em thấy không nội dung học hi sinh không tiếc tuổi xuân lớp lớp hệ ông cha mà đọng lại cho học sinh cảm xúc thực hi sinh Qua đó, học sinh liên hệ việc mà em làm phong trào thi đua, giảm tác động tiêu cực đến đối tượng học sinh, đối tượng dễ bị lợi dụng kích động xã hội Nếu bổ trợ qua học, tiết học lịch sử với môn học khác giáo dục công dân, địa lý, âm nhạc, mĩ thuật chắn làm cho việc giáo dục nâng cao chất lượng tồn diện, học sinh phát huy khơng lực nhận thức mà phát huy phẩm chất đạo đức vốn có Thời gian yếu tố phải cân nhắc, tính tốn thật kĩ Bởi thời gian 45 phút cho tiết học giáo viên phải phân phối thời gian cho hợp lý vừa đảm bảo hoạt động dạy học vừa đảm bảo hoạt động giáo dục cho học sinh Chính vậy, khâu lựa chọn tư liệu dạy học lại phải phù hợp, tiêu biểu để đạt hiệu mong muốn Giáo viên cần tránh dàn trải kiến thức mà quên hoạt động dạy học lồng ghép giáo dục đề Qua đó, khẳng định chuẩn bị giáo viên học sinh chu đáo có kết giáo dục cao nhiêu Trích dẫn văn thơ ca ngợi tinh thần yêu nước, ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc tác phẩm hay nhất, phù hợp để cảm xúc thầy, cô giáo đọc cho học sinh nghe vài đoạn trích dâng trào, có cảm thơng sâu sắc, lòng biết ơn anh hùng ngã xuống độc lập tự cho tổ quốc Làm điều đòi hỏi người giáo viên phải tự luyện cho giọng đọc diễn cảm, nhiều cảm xúc qua nâng cao nội dung giáo dục Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krơng Ana - Đắk Lắk 13 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Giải pháp Thu thập, sử dụng tư liệu dạy học lồng ghép giáo dục Nội dung lồng ghép giáo dục yêu cầu quan trọng việc thực nhiệm vụ đề tài này, giữ vai trò quan trọng song song nội dung kiến thức học Thực tế dạy học 27 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954, sử dụng tư liệu nội dung lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho niên, học sinh cụ thể sau: 2.1 Tư liệu hình ảnh Các tư liệu hình ảnh có vai trò tạo phong phú, đa dạng tư liệu dạy học đồng thời làm cho học sinh có nhìn thực tế chuẩn bị toàn đảng, toàn quân ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 Giáo viên sưu tầm internet hình ảnh nhân vật lịch sử, địa danh lịch sử liên quan đến 27 gồm: - Hình Chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp định chủ trương tác chiến Đông - Xuân 1953-1954 - Hình đại tướng Võ Nguyên Giáp huy chiến trường Điện Biên Phủ - Hình chân dung anh hùng anh dũng hi sinh chiến dịch Điện Biên Phủ như: anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can - Hình ảnh hầm Đờ cat xtơ ri, Đờ cát xtơ-ri toàn ban tham mưu địch hàng - Hình ảnh tượng đài chiến thắng Điên Biên Phủ, xe đạp thồ nối chiến trường, đồn ngựa thồ, đoàn thuyền phục vụ chiến dịch, mở đường mặt trận, kéo pháo vào trận địa Các tư liệu hình ảnh giúp cho học sinh nhìn ảnh thật người thật vô dũng cảm kháng chiến, họ phần điển hình gương hi sinh dũng cảm quên độc lập dân tộc qua giáo dục tinh thần yêu nước sáng ngời, lí tưởng sống cao đẹp mà ơng cha thực mục đích chung dân tộc Tư liệu hình ảnh sử dụng lồng ghép phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu dạy học phương pháp thuyết trình, vấn đáp học sinh cho phù hợp để đạt hiệu cao 2.2 Tư liệu video, clip Sử dụng tư liệu video, clip phù hợp dạy học làm tăng tính thực tế kiện lịch sử, giúp học sinh có cảm nhận sâu sắc khó khăn vất vả, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường ông cha ta kháng chiến chống lực xâm lược bảo vệ tấc đất dân tộc Nội dung video, clip góp phần giáo dục học sinh mục đích, lí tưởng sống cao đẹp thời kì kháng chiến ông cha, sở giúp em nhận thức hành Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 14 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) động công xây dựng bảo vệ đất nước Sử dụng lồng ghép video, clip câu hỏi có phương pháp dạy học nêu làm tăng tính giáo dục mục đích sống, lí tưởng sống niên, học sinh giai đoạn Là niên, học sinh giai đoạn em cần xác định mục đích học tập đắn, tinh tiên phong gương mẫu, đầu hoạt động lớp Tinh thần trách nhiệm việc làm nhỏ bé niên, học sinh thành cơng cơng việc chung tập thể, cộng đồng biểu phần mục đích sống, lí tưởng sống cao đẹp tương lai Các video, clip sử dụng cụ thể là: - Video kéo pháo vào trận địa, lồng ghép hát Hò kéo pháo để thấy ý chí kiên cường, dũng cảm chiến sĩ ta chiến dịch Điện Biên Phủ - Clíp niên làm theo lời Bác giai đoạn hát Đồn ca làm tăng tính giáo dục nhận thức hành động niên, học sinh Học sinh nhận thức việc làm tốt đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp, trường mục đích sống học tập cao đẹp khơng phải việc làm đóng góp cho đất nước có người trưởng thành Giáo viên sử dụng tư liệu video, clip lồng ghép nội dung giáo dục phù hợp phương pháp thuyết trình vấn đáp để đạt mục đích giáo dục hiệu 2.3 Tư liệu môn văn học Văn học phản ánh sống Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 dân tộc ta với chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ không khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn dân tộc ta, giới mà vào văn thơ Việt Nam với tác phẩm để đời, lưu truyền cho hệ mai sau Bởi giáo viên sử dụng đoạn trích văn, thơ thành cơng làm chạm đến cảm xúc người học, qua lồng ghép giáo dục có hiệu Tư liệu mơn văn học nên giáo viên lồng ghép sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp học sinh Giáo viên sử dụng tư liệu thơ nhà thơ Tố Hữu Một chiều hè lịch sử, Hoan hơ chiến sĩ Điện Biên Tuy nhiên, sau trích dẫn nguồn tư liệu văn thơ để đạt mục đích giáo dục lồng ghép giáo viên phải chốt lại ý nghĩa đoạn trích qua đọng lại cho em thái độ khâm phục, lòng biết ơn người dũng cảm, kiên cường công đấu tranh bảo vệ tổ quốc thân em phải xác định lí tưởng sống cao đẹp, sống có ích cho xã hội giai đoạn IV Tính giải pháp Sau áp dụng giải pháp dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh 27, Cuộc kháng chiến toàn quốc Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 15 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc, nhận thấy số điểm mới, tích cực giáo viên học sinh, cụ thể như: Về phía giáo viên: Giáo viên không đơn giảng dạy, truyền đạt kiến thức sách mà chủ động, linh hoạt, hài hòa việc sử dụng phương pháp dạy học, thực nội dung lồng ghép giáo dục học sinh khơng bị gò bó, ép buộc, diễn tự nhiên, hài hòa hiệu cao Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến thời gian phân phối tiết học Giáo viên điều tiết hài hòa, hợp lý nội dung kiến thức nội dung lồng ghép giáo dục Về phía học sinh: Học sinh hào hứng học tập môn đồng thời có chuyển biến tích cực phong trào thi đua, lao động nhà trường, tổ chức Đoàn niên, Đội thiếu niên phát động Và thời gian học nội dung học thời gian em có hoạt động tích cực phấn đấu trở thành Đồn viên thiên niên cộng sản Hồ Chí Minh nên có có mục tiêu phấn đấu rõ ràng lí tưởng sống tại, làm sở tốt đẹp cho tương lai sau Học sinh vừa nhận thức kiến thức lịch sử lại vừa nhận thức kiến thức lồng ghép giáo dục cử chỉ, lời nói, hành động Từ nội dung giáo dục lồng ghép củng cố thêm việc làm mục đích sống cao đẹp niên, học sinh học cấp THCS Hóa khơng phải hành động to lớn mà đơn trước mắt em việc làm cụ thể hàng ngày, cố gắng nỗ lực học tập, lao động, sống có trách nhiệm với thân, bạn bè, gia đình người xung quanh mục đích chung tập thể, cộng đồng, xã hội Đây sở cho việc hình thành nhân cách sống cao đẹp tương lai người sau V Hiệu SKKN Kết giáo dục lồng ghép thu sau học, tiết học chưa đánh giá chuyển biến nhận thức học sinh Tuy nhiên, sau vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học chuẩn bị chu đáo nội dung tư liệu liên quan đến học 27, thu số kết sau: - Về phía giáo viên: Phương pháp giảng dạy ngày nhuần nhuyễn, linh hoạt, hiệu giáo dục cao trước Từ tiết học giảng dạy thông thường tơi chuyển nội dung thành giảng chuyên đề, hội giảng học sinh thầy cô giáo dự đánh giá cao Trong kiến đảm bảo thức học kiến thức lồng ghép giáo dục, tiết dạy lịch sử ưu chủ đạo song lại thực mục tiêu lồng ghép giáo dục đặt Bài giảng sinh động hơn, hấp dẫn hơn, hiệu hơn, học sinh tiếp thu tốt hơn, kiến thức lồng ghép giáo dục qua có hiệu trước, nhận thức vấn đề xác định mục đích, lí tưởng sống với lứa tuổi tốt Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 16 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - Về phía học sinh: Sau dạy, thống kê thu số kết qủa cụ thể sau: - Về thái độ học sinh môn học: + u thích 70%, khơng u thích 30% - Về thái độ học sinh học 27: + Thích học theo tư liệu, hình ảnh minh họa, liên hệ kiến thức môn học: 100% + Học theo phương pháp thầy, cô giáo tiết học trước: 80% - Về ý thức thực nội quy trường lớp: + Ý thức tốt, quan tâm đến người khác: 85% + Ý thức chưa tốt, chưa quan tâm đến người xung quanh: 15% - Có nhận thức lí tưởng sống cao đẹp: 90% - Có biểu tốt hành động, lời nói, việc làm: 90% Thành công nhỏ tạo động lực cho thân tiếp tục phát huy lực chun mơn, nâng cao chất lượng mơn góp phần vào việc nâng cao chất lượng chung nhà trường Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận Với việc áp dụng phương pháp dạy học sử dụng nguồn tư liệu, câu hỏi chuẩn bị kĩ 27, nhận thấy khẳng định môn học này, giảng có lợi lồng ghép nội dung giáo dục học sinh mà tất môn học trường phổ thơng có đóng góp quan trọng vào việc hình thành nhân cách sống cho học sinh có môn học lịch sử Việc sử dụng phương pháp dạy học kiến thức lồng ghép giáo dục phù hợp thực đồng toàn diện dựa sở lâu dài, thường xuyên, liên tục tất môn học đạt hiệu giáo dục cao Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mơn học nói chung, mơn lịch sử nói riêng người giáo viên khơng cung cấp kiến thức theo sách giáo khoa, theo tài liệu mà làm cho em u thích môn câu chuyện kể, tư liệu phù hợp liên quan qua góp phần lồng ghép giáo dục học sinh hiệu Do đó, biết vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học giúp cho học sinh nhận thức học đầy đủ, trọn vẹn, lại phát huy tố chất lực em Học sinh có liên hệ kiến thức bền chặt môn học, bổ trợ cho nhau, từ em có nhìn tổng thể xã hội, kiện, mối quan hệ gắn bó bền chặt cá nhân với tập thể, người với người vai trò Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 17 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) trách nhiệm cá nhân với tập thể với xã hội, với đất nước Vấn đề đòi hỏi giáo viên khơng có hiểu biết định kiến thức liên quan đến mơn học đảm nhiệm mà phải linh hoạt việc vận dụng kiến thức, tích cực đổi phương pháp dạy học, đầu tư chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục II Kiến nghị Dựa sở thực tế giảng dạy thân, đề tài tiếp tục nghiên cứu thực tiễn giảng dạy môn không hạn hẹp nên cần có phối hợp tổ nhóm môn nhà trường cụm tổ chuyên mơn Phòng giáo dục, chung tay giáo dục tất môn học hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường, cha mẹ học sinh, người trực tiếp quản lý em ngồi học lớp Chính họ góp vào thành cơng việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường giáo dục tồn diện cần có gia đình, nhà trường xã hội Trên số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh 27, Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954 thân trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao chất lượng học tập môn đồng thời định hướng cho học sinh có nhận thức đắn trách nhiệm việc làm cụ thể niên, học sinh giai đoạn mà đúc kết trình thực tiễn để chia sẻ đồng nghiệp Rất mong góp ý nhiều để hướng đến mục tiêu giáo dục Buôn Trấp, tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Minh Tính TÀI LIỆU THAM KHẢO Phương pháp dạy học tích cực trường phổ thơng - NXB GD; Tài liệu sách giáo khoa lịch sử, hướng dẫn học khoa học xã hội lớp 6,7,8,9 - NXB GD năm 2018; Tâm lý giáo dục lứa tuổi học sinh trường phổ thơng; Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 18 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Tài liệu dạy học tích hợp trường phổ thơng; Tư liệu dạy học tham khảo (từ nguồn internet) PHỤ LỤC (Bài thu hoạch học sinh) Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 19 Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Nguyễn Thị Minh Tính - Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Ana - Đắk Lắk 20 ... Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Câu Em thấy thầy, cô giáo dạy. . .Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) đức tốt Tuy nhiên, đối tượng học. .. Đắk Lắk Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) lĩnh vực kiến thức học Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954), SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục lí tưởng sống cao đẹp cho học sinh trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (19531954)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn